Tolnai Népújság, 2002. március (13. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-01 / 51. szám

www.tolnainepujsag.hu e-mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2002. március 1., péntek Ára 69 Ft. Előfizetve 46 Ft. XIII. évfolyam, 51. szám Üzenjen Ön is! Ma elküldi, holnap megjelenik. 20/454-36-64 MEGYEI TŰKOR Érzi-e, hogy itt a tavasz 5. oldal CSALÁDI TŰKOR Fenék­formáló testmozgás . 9. oldal ** I % í ; ERROL-ARROL Első lett a Bartina zenekar 14 oldal Vonalbaif vagyunk rovatunk a 6. oldalon Hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 _________Hírek______ JÁGÓN AK. A művelődési ház­ban szombat este hét órakor kezdődik a Hármashatár Va­dásztársaság bálja, ahol helyi, csikóstőttősi, kaposszekcsői és dombóvári „puskás emberek” emberek mulatnak családtagja­ikkal, valamint vendégeikkel. SZEKSZÁRD. A Tolna Megyei Társtalanok Baráti Egyesülete március 2-án, szombaton 20 órai kezdettel tartja összejöve­telét Szekszárdon, az I. Béla Gimnáziumban. A rendezvé­nyen a férfi tagok köszöntik a hölgyeket a Nőnap alkalmából. SZEKSZÁRD. A Behinia és a Sündörgés zenél péntek este 21 órától Szekszárdon a Zug-ban. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. 9 770865 II Tolnát elkerülte az árrobbanás Dombóvár körül drágább a termőföld Nyugat-Magyarországon többszörösére ugrottak a termőföld bérleti díjak és árak elsőbbségi sorrendet megállapító föld­törvény-módosítás február 22-i életbelépése előtt. Tolna me­gyét nem érintette radikálisan az árrobbanás, az árak és bér­leti díjak tavaly óta folyamatosan emelkedtek. Tolna megye Az ország nyugati megyéiben - Zalában, Somogybán - az átlagos termőföldek ára és díjai csaknem meg­négyszereződtek, egy hektárért akár egymillió forin­tot is kínáltak a törvény életbe lépése előtt, az éves ha­szonbérletért pedig egyes térségekben 40-80 ezer fo­rintot fizetnek. A szakértők szerint az irreális bérleti díjakat abban a reményben fizetik meg magya és külföldi vállalkozók, hogy hosszú távú bérleti szerző­déssel az uniós csatlakozás után nagyobb esélyük lesz megvásárolni a földet. A most életbe lépett tör­vény az elővásárlásra jogosultak között utolsó helyre teszi a haszonbérlőket, elsők a családi gazdaságok. Tolna megyei agrárvállalkozók, szövetkezetek arról számoltak be, hogy a megyében 20-25 ezer forint fö­lé nemigen ment egy hektár átlagos minőségű termő­föld éves bérleti díja. Egy hektáron kukorica-, búzatermesztéssel húsz- harmincezer forintnál több nyere­séget lehet kigazdálkodni. Egy Ta­mási környéki cég vezetője arról tá­jékoztatott: a földbérletért folyó ver­seny már tavaly megjelent, több termőföld-tulajdo­nos még ma is vár az éves szerződések megújításával. A Termelőszövetkezetek Területi Szövetségének megbízott titkára, Gelencsér András érdeklődésünkre elmondta, a szövetkezetek nem tapasztaltak a fenti­hez hasonló árnövekedést, ám a megye nyugati ré­szén, Dombóvár környékén lényegesen magasabb bérleti díjakat fizetnek a termőföldért, itt - legálisan - aranykoronánként 1100-1200 forint a bérleti díj, ami „zsebből zsebbe” magasabb is lehet. Másutt ez az összeg 500-600 forint. Az utóbbi hónapokban nem ta­lálkoztak jelentős konkurenciával, a bérleti szerződé­sek korábbi újrakötésénél azonban komoly vásárló­erő jelentkezett. A szerződések általában 2002 és 2005 között járnak le. A verseny, ha most azonnal nem is, később mindenképpen felfelé mozgatja majd az földárakat. t. f. Fillérekből százezrek lettek Kórházakat segít a pénzintézet akciója Az Euro bevezetésével az EU-tagállamok fizetőeszközei érvé­nyüket veszítették. A Völgység-Hegyhát Takarék a váltó­pénzekből gyűjtést szervezett. Az összeg a bonyhádi és dom­bóvári kórházak alapítványait segíti. Bonyhád A „Sok kicsi sokra megy” akció le­záródott. A Völgység-Hegyhát Ta­karék elnöke, Brauer János levél­ben értesítette a bonyhádi és dom­bóvári kórházak igazgatóit az ered­ményről. A pénzintézet bonyhádi kirendeltségén 130 ezer forintnak megfelelő összeg gyűlt össze az adakozók jóvoltából, melyet a Vá­rosi Kórház-Rendelőintézet Bel­gyógyászati Prevenciós és Mű­szerfejlesztési Alapítvány számlá­jára utalnak. A támogatást az ala­pítvány műszervásárlásra fordítja. A takarékszövetkezet dombóvá­ri fiókjában elhelyezett gyűjtőládá­ban 44 ezer forintnak megfelelő valutát helyezett el a lakosság. Ezt a Dombóvári Integrált Egészség- ügyi Szolgáltató Kht. Hospitál Ala­pítványának ajánlották fel. Mindkét intézmény vezetője - dr. Kovács Elemér a bonyhádi, és dr. Kerekes László a dombóvári kórház igazgató főorvosa - írás­ban mondott köszönetét a segít­ségéit _________________■ A bohócnő a Német Színházban Reinshagen darabja Holler Márta főszereplésével Holler Márta (Dora) és Hadzsikosztova Gabriella (Emily Bronté) Dora, a korábban sikeres szí­nésznő abbahagyja pályafu­tását, egyedül marad s elbari- kádozza magát szobájában. Lelki szemei előtt álomszerű gyorsasággal tűnnek fel. szü­lei, fia és egykori nagy szerel­me... SZEKSZÁRD Képzelet és valóság, értelem és érzelem - mindez sűrített formá­ban van jelen Gerlind Reinshagen drámájában, melynek színpadi változatát ma 19 órától mutatja be a szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn. A német szerző - akinek nevéhez megannyi sikeres re­gény fűződik - ebben a műben az önmeghatározást és a szerelmet kapcsolja össze, s a régi kérdé­sekre költői eszközökkel keresi a választ. A közönség a mai premi­eren Holler Márta - mint fősze­replő - alakításának, valamint Hadzsikosztova Gabriella, Zalai Lídia, Harmath Albert, Kovács Gyula és Sili Károly szerepformá­lásának tapsolhat. A darabot Dá­vid Zsuzsa rendezte.-SZÁ­Kínába készül a hőgyészi diák Kínába készül Szőke Zsuzsanna, a Szent István Egyetem Mezőgaz­dasági és Környezettudományi Karának hallgatója. A Hőgyészen lakó diáklány részt vesz egy zoo­lógiái expedícióban, ahol a pézs­marécéket tanulmányozzák, majd előadást tart a 4 évente meg­rendezésre kerülő Ornitológia Vi­lágkongresszuson. A tudományos expedíción doktori disszertációjá­hoz gyűjt anyagot. Utazásához Szőke Zsuzsa kérte a hőgyészi ön- kormányzat támogatását. ■ Tempós autóvásár a Tescónál Bárki felkínálhatja eladásra a személygépkocsiját A szekszárdi Tesco parkolójá­nak egy része szombatonként nagy érdeklődéssel kísért autó- vásárnak ad otthont. így lesz ez a hét végén is: a helyszínre reg­gel 7 órától bárki - magánem­ber és cég egyaránt - elviheti személygépkocsiját, illetve le­bonyolíthatja az adásvételt. SZEKSZÁRD Ehhez nyújtanak segítséget a szer­vezők, így az Autócenter Kft., vala­mint a Formánt Bt. Az érdeklődők a 06/30/270-6233-as telefonon sze­rezhetnek további információkat.- Könnyű megközelíthetőség, kultúrált környezet, nagy látoga­tottság - foglalta össze a parkolóban tartott vásár előnyeit a bt. ügyveze­tője. - További többletként megem­líthető, hogy helyben nemcsak a hi­telügyleteket, hanem a teljes körű ügyintézést - úgy mint átíratás, kö­telező felelősségbiztosítás - is vállal­juk. Munkatársaink egy lakókocsi­ban várják az ügyfeleket, s minden segítséget megadnak számukra. A vásáron lapcsaládunk egyik tagja, a Tempó nevű, regionális kiadvány is jelen lesz. Ebben a három, Baranya, Somogy és Tolna megyékre kiterje­dő újságban az olvasók számtalan kategóriában találnak hirdetéseket, köztük olyanokat is, melyek az el­adásra kínált autókat mutatják be. A személygépkocsikról emellett a Tol­ná Népújságból is tájékozódhatnak az érdeklődők: lapunk szerdánként külön oldáon mutatja be az értéke- sítésreváró típusokat. m Költségvetés: tizenhét szavazattal Nem növekszik az idén a hitelállomány Jelentős többséggel fogadta el a megyeszékhely közgyűlése az idei költségvetést. SZEKSZÁRD A szükséges 13 helyett 17 szava­zattal fogadta el a megyeszék­hely közgyűlése a város idei költ­ségvetéséről szóló rendeletét, Ko­csis Imre Antal polgármester elő­terjesztésében. A sorozatos egyeztetések meghozták az ered­ményt. A testület elfogadta a három­éves költségvetési koncepciót, s megállapodás született arról is, hogy a hitelállomány csökkenté­sét célzó program mely pontjait dolgozza ki a hivatal részleteseb­ben. A megyeszékhely hitelállo­mánya az elfogadott rendelet sze­rint nem növekszik. A város költ­ségvetésének halmozódástól mentes főösszege hatmilliárd 275 millió 633 ezer forint. Az önkor­mányzat biztos bevételének szá­mít a normatív állami támogatás, amelynek összege több, mint egymilliárd 200 millió forint, 11 százalékkal több, mint a tavaly. Az állam és az önkormányzat közötti úgynevezett megosztott adókból több, mint egymilliárd forint várható, amelynek a legna­gyobb része a személyi jövede­lemadó, 66 millió forint gépjár­műadó. A helyi adó bevétele év- ről-évre számottevően növekszik, ez évben meghaladja a 952,5 mil­lió forintot. A tervezett hitel ösz- szege 760 millió forint, az éves visszafizetés pedig több, mint 762 millió forint. A kiadások legnagyobb része úgynevezett működési kiadás, ami az intézmények működte­téséből és a városfenntartásból áll össze. A tartalék, fejlesztés­re 32 millió, működésre 9,5 mil­lió forint. Segélyezésre 10 mil­lió forinttal többet, 265,5 millió forintot terveznek. Az idei je­lentősebb fejlesztések: a teher­mentesítő út befejezése 95 mil­lió forint értékben és szenny­víztelep rekonstrukciójának megkezdése, 406 millió forint értékben. Az egyes felújítások összegéről a képviselők, saját körzetük érdekében még az utolsó pillanatban is küzdöttek. A képviselők sok más ügyben is döntöttek, az ülés lapzártakor még tartott.

Next

/
Thumbnails
Contents