Tolnai Népújság, 2002. február (13. évfolyam, 27-50. szám)

2002-02-01 / 27. szám

Suzuki Bartánál most új Suzuki 250.000 Ft befizetéssel, kedvező, akciós kamatokkal elvihető! 0% induló, 10% kedvezmény, akár cascomentesen isi SUZUKI PAKS PAKS, Tolnai út 17. Tel: 75/519-060, 20/9613-499 Fax: 75/519-068 Email: bartaauto@axelero.hu Akciós limitált modellek: új Suzuki Swiftek, Sedanok már 85 lóerős motorral (Euro Ili.) is. Wagon FT Fekete Sport, Sedan Manager nagy kedvezményekkel! 1 éves Suzuki lízingautók akár 25%> kedvezménnyel! Használt autó beszámítása emelt áron! Közalkalmazottaknak egyedi kedvezmények! Mozgáskorlátozott- utalvány beszámítása. Óriási használt Suzuki- és használtautó-vásár! Kedvezményes kamatokkal, már havi 9.900 Ft-os törlesztéssel! Keressen- hívion minket, IcLalakflrluk az Ön számára legkedvezőbb konstrukciót! SUZUKI SZEKSZARD SZEKSZÁRD, Selyem u. 3. Tel: 74/415-611, 74/511-989, 74/528-911 Fax: 74/528-910 Email: sszekszard@enternet.hu Üzenjen Ön is! Ma elküldi, holnap megjelenik. 20/454-36-64 rovatunk a 12. oldalon MEGYEI TÜKÖR Turisztikai központ Anna forrásnál 5. oldal TOLNA MEGYE2001 Amstrong rekordokra tör 11. oldal ERRŐLfARRÓL A tiszta formák festője 14. oldal Vonalban vagyunk rovatunk a 14. oldalon Hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 Hírek TOLNA. A Tolnai Polgárőrség ma, pénteken 17 órától tartja év­záró ünnepi közgyűlését az Ali- mentál étteremben. DOMBÓVÁR. A Deutschklub következő összejövetele péntek este hét órakor kezdődik a Dombó Pál utcai Német Közös­ségi Házban, ahol a borbírálat előkészítéséről lesz szó. BONYHÁD. Székely bált ren­deznek a művelődési központ­ban február 2-án, 20 órától. Az esten fellép a Székely Kör Kóru­sa és a Hidas Néptánc Egyesület. DOMBÓVÁR. Szombat este hét órakor a művelődési házban kezdődik az Orvosi Kamara bál­ja, ahol az Erzsébet Óvodába já­ró gyerekek műsora után a Coctail zenekar muzsikál. ATTALA. A Gazda Vadásztársa­ság szombat este nyolc órától bált rendez a megyeszéli község 2003-tól várhatóan változnak a csatornázáshoz igényelhető belügyminisztériumi céltámogatás pályázati feltételei. Két­ezer fős lakosság alatt a tárca minden valószínűség szerint egyedi megoldásokat támogat. Erika, a Belügyminisztérium pénzügyi főosztályának vezető­helyettese. Ez utóbbiak finanszí­rozása még nem tisztázott. Az új pályázati rendszer több kor­mánydöntést is feltételez, többek közt meg kell határozni, mely te­lepülések, agglomerációk tartoz­nak majd a támogatandók közé, és melyek lehetnek a támogatás­ban részesülő egyedi megoldá­sok. Idén a tavalyi 110 milliárd fo­rintnál a megkezdett beruházá­sok miatt valamivel kisebb össze­gű céltámogatásra pályázhatnak az önkormányzatok. ________u. Ve szélytelen a fehér por A rendőrség nem indít nyomozást Szekszárd Ma egy hete Szekszárdon, az egyik mobil telefontársaság irodájában a postabontást kö­vetően gyanús küldeményre lettek figyelmesek. A boríték­ban levél nem volt, csak fehér por. A dolgozók pánikba estek és riasztották a rendőrséget. A katasztrófavédelmi igazgató­ság munkatársai a gyanús külde­ményt a megyei népegészség­ügyi és tisztiorvosi szolgálat (ANTSZ) munkatársainak adták át. Dr. Brázay László, megyei tisztifőorvos kérdésünkre el­mondta, az idei évben ez volt az első eset megyénkben, amikor Anthrax-gyanú miatt akadt mun­kájuk. A fehér port tartalmazó borítékot egy külön autóval Bu­dapestre szállították, ahol mos­tanra készült el a vizsgálati ered­mény. Eszerint a fehér por nem tartalmazott lépfenespórát, hogy pontosan mit, annak megállapí­tása további vizsgálatokat igé­nyel, erre pedig még egy hetet várni kell. Brázay László azt is elmondta, ezek a vizsgálatok na­gyon sokba kerülnek és ezt a „számlát" mi, állampolgárok fi­zetjük. A vizsgálat eredményéről a szekszárdi rendőr-kapitánysá­got is értesítette az ÁNTSZ. Dr. Soczó László, rendőrfőkapitány kérdésünkre elmondta: a rendel­kezésükre álló kevés adat miatt, nem indítanak nyomozást a gya- nús küldemény miatt, mauthner Virilisták köszöntése A legjobb adófizetők megbecsülése Paks Hosszú évek hagyománya, hogy az előző esztendő leg­jobb helyi adófizetőit ünne­pélyesen köszönti a polgár- mester. így volt ez tegnap is. A Prelátus kúriában fogadta Bor Imre polgármester a képviselő- testület elismerését kifejezve a város legjobb adófizetőit, akik huszonnyolcán 1,9 milliárd fo­rinttal gazdagították 2001-ben a város pénztárcáját. Paks költségvetésében a bevé­teli oldalon jelentős tételt jelent a helyi adóbevétel, hiszen a bü­dzsének csaknem a felét a helyi vállalkozók állják. Természete­sen elsősorban a Paksi Atomerő­mű Rt.-nek köszönhetően, a ta­valyi évben is, mint eddig min­dig, ez a cég vezeti a listát. Máso­dik az Atomix Kft., harmadik a Vegyépszer Rt. lett. Az egyéni vállalkozók közül Fritz János fa- feldolgozó került a topra, meg­előzve a tavalyi győztest, dr. Riba Ibolya közjegyzőt és Gelencsérné Hanoi Éva gyógyszerészt. Az elismerő oklevelek átadá­sát megelőzően Bor Imre kötet­len beszélgetést folytatott a vál­lalkozókkal a fiatal diplomások hazatérését elősegítő önkor­mányzati programról. A jelenlé­vők számos ötlettel gazdagították a polgármester által elmondotta­kat. rg Apróban óriás! MEGJELENT, KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL! Marad a mozi a megyeszékhelyen „Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű’’ Nem tárgyalta a közgyűlés a két évre szóló költségvetési kon­cepciót és a takarékossági ütemtervet, de döntöttek a Szent István szoborról és voltak politikai pengeváltások is. Szekszárd Beszámolt a Civil Ház a végzett munkáról, s az idén is megtéríti a város 800 ezer forint erejéig, tá­mogatásképpen^ a közüzemi ki­adásaikat. A RÉV Szenvedélybe­teg Szolgálat támogatását a megye és a város 50-50 százalékos arány­ban osztja meg, a város 2.798.000 forintot ad. Ugyancsak elfogadta a közgyűlés a Városi Mentálhigié­nés Műhely beszámolóját és az idén 2 millió 400 ezer forinttal tá­mogatja a szolgálatot, s átvállalja az Újra dolgozom program iroda­bérletét 2003 május 31-ig. A piac­tér ingyenes használatával támo­gatják az Agóra fesztivált. Egy év­re belevette a testület a Babits mű­velődési ház alapító okiratába a Panoráma filmszínház működte­tését, s pénzt is ad az alaptevé­kenység finanszírozásához, köz­ben pályázatot hirdetnek az üze­meltetésre, de beadja a város a pá­lyázatot a művelődési ház teljes rekonstrukciójára, beleértve a mozi tereit is. A mozi dolgozói közalkalmazottként dolgoznak tovább. A művelődési ház keleti oldalán lévő virágágy területén áll majd a Szent István szobor. Sok egyéb mellett elfogadták a Fogor­vosi Kft.-vel módosított szerző­dést. Koltai Tamásképviselő kér­dés és vélemény formájában, ko­rabeli iratok alapján sorolta, hogy a döntéssorozat, amelynek folya­mán az előző testület a kft.-nek át­adta a fogorvosi ellátást, köztük a gyerekfogászatot és az eszközö­ket, előkészítetlen volt, a szakma és az érdekképviselet véleményé­nek figyelmen kívül hagyásával, illetve azzal ellentétesen hozták meg. Ha tehát a mai privatizációs döntések ellen szól a mai ellen­zék, akkor bagoly mondja veréb­nek, hogy nagyfejű. Liebhauser János úgy vélekedett, nem hat év­vel ezelőtti ügyekről kell beszélni, hanem a mai problémákat megol­dani. Csáki Béla elmondta, a kft- vel kapcsolatos döntést az akkori polgári frakció hozta, s ez nem menti például a televízió elprivati- zálását. ihárosi A „Tolnai Tudásért” Tolna Felsőoktatásban tanuló fia­talokat segítő közalapítvány létrehozásáról döntött a tol­nai képviselőtestület. A Tolnai Tudásért Közalapít­vány 18-25 év közötti, kiváló ta­nulmányi eredményű, illetve szociálisan rászoruló tolnai diá­kokat kíván támogatni a jövő­ben. Előbbi esetben a 4,2 tanul­mányi átlagnál, utóbbi esetben a 3,5 tanulmányi átlagnál jobb eredményt elérő egyetemisták, főiskolások tarthatnak igényt ösztöndíjra. A közalapítvány in­duló vagyona- 3 millió forint lesz, ebből a város 2 milliót biz­tosít, a fennmaradó összeget he­lyi gazdálkodó szervezetek ad­ják. A közalapítvány - várható­an öt tagú - kuratóriumáról ké­sőbb döntenek. ■ Tolna Megyei Roma Fórum várja az érdeklődőket február 2-án, szombaton 10 órától Szekszár­don, a Művészetek Házában, a Szekszárdi Roma Kisebbségi Ön­kormányzat szervezésében. A rendezvény díszvendége Gál Jó­zsef, az Országos Cigány Önkor­mányzat elnöke lesz. _________________________■ Szombaton: roma fórum Gál Józsefet várják az összejövetelre Versenyképes tudást adni Tíz tanteremmel gyarapodott az Ady Endre Középiskola ISO minősítés, a 620 millió forintba kerülő felújítás befe­jezése és eszközfejlesztés 30 millió forintból. Ezek az ered­mények januárban születtek meg a szekszárdi Ady Endre Középiskolában. A részletekről Babai Zoltán igazgatót kérdeztük.- Kereken 30 millió forintot fordíthatnak fejlesztésre.- Ezt a pénzt a szekszárdi, Szekszárd-környéki vállalatok­nak köszönhetjük. Az összeget egyébként meg tudjuk duplázni, ha ügyesen pályázunk. Mindenütt modern tech­nikát szeretnénk a pénzből rendszerbe állítani. Ezzel igyekszünk versenyképes tudást adni diák­jainknak. -SZÁ­SZEKSZÁRD- Sikerült egy olyan ISO-t teljesíteni, mely egyaránt figyelembe veszi a diákokat és a pedagógusokat - húzta alá Babai Zoltán. - Általában azt halljuk, hogy az ipar által „kitalált” ISO igazából nem alkal­mazható a pedagógiában. Ez esetben épp ezt cá­foltuk, s olyan minősítést szereztünk, mely a piaci versenyben előnyöket jelenthet számunkra. * - A most befejeződött beruházás eredményeként tíz tanteremmel gyarapodott az intézmény.- Ezzel különvált a kollégium és a szakiskola, javultak a tárgyi feltételek, az oktatás pedig job­ban szervezhető. Óriási előny, hogy intézmé­nyünk valódi iskola jelleget kapott: már vannak nálunk olyan közösségi terek, ahol nyugodtan le lehet ülni, ahol lehet beszélgetni, vetélkedőt szer­vezni. A régi típusú iskolához képest egy valódi is­kola felé mozdultunk el. Számítógép vezérlésű marógép a tanműhelyben fotó: bakó Csatornázás, új feltételekkel 2003-tól változik a BM-céltámogatás Tolna Megye Magyarország 2015-ig vállalta, hogy eleget tesz az Európai Unió környezetvédelmi elvárásainak, amely a szennyvíztisztítás terén mintegy ezer milliárd forintos be­ruházást jelent. A csatornaháló­zatok kiépítéséhez jelenleg 50 százalékos céltámogatás pályáz­ható a Belügyminisztériumtól. 2003-tól várhatóan változnak a pályázati feltételek: a tárca az uniós elveknek megfelelően olyan, kétezer főnél nagyobb lé­lekszámú települések, kistérsé­gek beruházásait támogatja, ame­lyeknél azt környezetvédelmi és gazdaságossági szempontok egy­aránt indokolják, az ennél kisebb településeken pedig egyedi meg­oldásokat támogat - mondta Deli

Next

/
Thumbnails
Contents