Tolnai Népújság, 2001. november (12. évfolyam, 255-279. szám)

2001-11-02 / 255. szám

itt a heti adok-veszek! baranya, somogy, tolna tempo jövő héttől minden pénteken az újságárusoknál! ingyenes apróhirdetések A-tól Z-ig 2001. november 2., péntek Ára 59 Ft. Előfizetve 39 Ft. XII. évfolyam, 255. szám MEGYEI TÜKÖR Szivárvány az idősek otthonában 5. oldal MEGYEI TÜKÖR Többszázan együtt emlékeztek 5. oldal SPORT ASE, DVMSE: bravúros győzelmek 9. oldal DOMBÓVÁR. A Német Kisebb­ségi Önkormányzat hétfő dél­előtt tizenegy órakor ülést tart a polgármesteri hivatal díszter­mében, ahol a Dombó Pál utcai Közösségi Ház külső renoválá­sáról és az Idősek Klubjának berendezésére elnyert támoga­tás felhasználásáról tárgyalnak Tigelmann Péter elnök vezeté­sével a képviselők. BONYHÁDON a város képvise- lő-testülete november 8-án 18 órától közmeghallgatást tart a művelődési központban. A la­kosság kérdéseit Polgármesteri Hivatalban írásban, vagy telefo­non várják. BUDAPEST. A Delfin Kupa or­szágos klubközi versenyen a Dombóvári Valcer Sport Egye­sület tehetséges párosa - az if­júsági korcsoport C osztályában induló Amma Tamás-Perecsi Éva duó - remek teljesítményt nyújtva bronzérmet szerzett a latin-amerikai táncokban. BONYHÁD. A Völgység Turista Egyesület és a Tolna Megyei Ter­mészetbarát Szövetség novem­ber 4-re kegyeleti emléktúrát szervez. A Kakasdig busszal uta­zók reggel 9 órakor, a személy- gépkocsival útrakelők 9 óra 45 perckor találkoznak az autóbusz állomáson. A túrázók 11 órakor a Fekete forrásnál emlékeznek Tolna megye elhunyt természet- járóira, természetvédőire. A Biblia gyöngyszemei domborműveken A szobrász életművének beteljesülése Újabb alkotását adományozta Nagykónyinak a község dísz- tötte az egybegyűlteket, majd polgára, Szőke Lajos szobrászművész. A temetőben felállított, Feliinger Károlyné mondott köszön- Krisztus élete című művét szerdán koraeste Mindenszentek tőt. A község körjegyzője felidézte ünnepének alkalmából avatták fel szentmise keretében. azoknak az emlékét is, akik hábo­Nagykónyi Az idős művész alkotását Pavlekovics Ferenc, az egy­házmegye helynöke szentelte meg, aki az alkalomból öt paptársával tartott misét a nagykónyi temetőben. Az istentiszteleten közreműködött Márton István, Molnár Ottó és Petz József esperes, Farkasdi András és Kóbia Helmut apátplébános. Az ünnepségen, ame­lyen részt vett Koppánné dr. Kertész Margit ország- gyűlési képviselő, és megjelent dr. Dávid Ibolya igaz­ságügy-miniszter is, Csató Iván polgármester köszön­rúkban estek el, és nem adatott meg számukra, hogy a szülőföldben nyugodjanak. A pá­tosz mellett az öröm is átjárja a szíveket - mondotta a körjegyző asszony -, mert újabb köztéri alkotással lett gazdagabb Nagykónyi. Szőke Lajos több művét, a községháza előtt álló szobrot, a millenniumi emlékművet, valamint Szent István és Szent Imre szobrát ajánlotta fel a falunak. A most felavatott huszonnyolc táblaképből álló Krisztus élete című sorozat - Márton István szavai szerint a Bib­lia gyöngyszemei - a művész éieúnűvének beteljesü­lése - mondta Feliinger Károlyné. t. f. Csató Iván polgármester köszöntője Koszorúk, gyertyák, nyughelyek Főhajtás a hősök és áldozatok emléke előtt SZEKSZÁRD A halottak napján nemcsak a temetők sírhelyein, hanem az emlékhelyek, szobrok talapzatain is gyertyaláng lo­bog. Tolna megye székhelyén szerdán koszorúztak, illetve gyújtottak lángot a város, illetve a fegy­veres testületek képviselői. Karman Ferenc ezredes helyezte el a koszorút Az első világháborús szobornál elsőként Szekszárd ve­zetői - Kocsis Imre polgármester, Haász László alpolgármester és Ferine János aljegyző - rótták le kegyeletüket. A következő koszo­rút Karman Ferenc ezredes, a me­gyei hadkiegészítő parancsnokság parancsnoka, dr. Soczó László r. alezredes, a megyeszékhely rend­őrkapitánya, valamint Bujdos Ist­ván, nyugalmazott ezredes he­lyezte el a talapzaton. A főhajtás ezt követően megismétlődött a második világháborús emlékhely­nél, majd az alsóvárosi temetőben a Hősök kertjénél és a szovjet hő­si emlékműnél is. FOTÓ: BAKÓ JENŐ Balesetelhárítási gyakorlat Évente rendeznek próbát az atomerőműben Paks Évente rendeznek balesetel­hárítási gyakorlatot az atom­erőműben. Az idén ennek no­vember 7-ike lesz a napja. A gyakorlatban az erőmű teljes üzemi területén tartózkodó vala­mennyi munkavállaló részt vesz november 7-én 10 és 16 óra között. Ellenőrzik a személyzet irányítha­tóságát, az atomerőmű területének szervezett elhagyásának végrehaj­tását. A biztonságos üzemeltetés­hez szükséges személyzet termé­szetesen munkahelyén marad a gyakorlat ideje alatt is. A cél, hogy begyakorolják azokat a feladatokat, amelyeket egy valós baleseti hely­zetben kell végrehajtani. A gyakor­laton részt vesznek a katasztrófa el­hárítás és a nukleáris biztonsági ha­tóság munkatársai is. A környező települések életében a gyakorlat semmiféle változást nem jelent. ■ HALÁL A VASÚTI SÍNEKEN. Feltehetően öngyilkossági szándék­kal feküdt tegnap egy fiatalember a sínekre a dombóvári pályaudvar­tól úgy kétszáz méter távolságra. A nem sokkal 7 óra után érkező vo­nat keresztülgázolt a férfin, aki a helyszínen életét vesztette. Jövőre új bérlakásokat építenek Szeretnék fejlesztem a tömegsportot is Múlt és jövő találkozópontja Turisztikai program készül az atomvárosban Késő este, jóval lapzártánk után is folytatta munkáját a bátaszéki képviselő testület. A várost érintő gazdasági ügyek­ről döntöttek a képviselők. Bátaszék sikerült elvégeztetni a munkát, a ' képviselők arról is döntöttek, Mint már beszámoltunk róla, hogy ennek megfelelően azorvo- Bátaszék is csatlakozott a Bursa sok hozzájárulási költségeit is Hungarica ösztöndíjpályázathoz, csökkentik. Jóváhagyták a képvi- A helyi önkormányzat a jövő évi selők azt az előterjesztést, mely költségvetés terhére 2 millió forin- hét bérlakás építését és vásárlását tot különített el erre a célra, tájé- részletezte. Pályázati segítséggel koztatta lapunkat Bozsolik Róbert szeretnék a házakat felépíteni, il- jegyző. Ez azt jelenti, hogy elő- letve megvásárolni, mely 78 mil- ször 2002. februárjában kapnak lió forintos támogatást és 18 millió majd ösztöndíjat a diákok, forint önkormányzati erőt igé- Bátaszéken már most 57-en jelez- nyel. ték igényüket. Beszámoló hang- A tervek szerint 2002 szeptem- zott el arról is, hogy befejeződött bérében készülnek el a lakások, a az orvosi rendelők fűtésének a fel- Budai úton és a Babits utcában. A újítása. Mivel az erre a munkákra bátaszékiek eddig negyven kérel- biztosított pénzügyi kereten belül met adtak be önkormányzati la­kások igénylésére. Első forduló­ban tárgyalták a képviselők Bátaszék sportéletét és azt, hogy az ehhez szükséges épületek, esz­közök mennyire vannak ezzel összhangban. A labdarúgás, a ko­sárlabda és a sakk eredményei mellé jó lenne fejlesztem a tömeg­sportot, a diákok és a nők részére pedig a napi mozgás lehetőségét, hangzott el a testületi ülésen. Új napirendi pontként tárgyal­ták a képviselők a Széchenyi-terv keretében megfogalmazott szá­mítógépes programot, melyet a pedagógusok vehetnek igénybe. Erre a célra 1,8 millió forintot kü­lönített el a város, így sikeres pá­lyázat esetén 15 új számítógépet kapnának a bátaszéki tanárok és diákok. _________ MAUTHNER Az önkormányzat következő, kiemelt fontosságú programja a turizmus fejlesztése, mint azt Bor Imre polgármester koráb­ban több fórumon is hangsúlyozta a nyilvánosság előtt. A ter­vezetet szerdán ismertette a PannonRemark Kft. Paks A Városházán szerdán délután és kora este két fórumot is tartottak, az elsőt az önkormányzati képvi­selőknek, a másodikat a turiz­musban érintett vállalkozóknak, civil szervezeteknek. Utóbbin sajnálatosan kevesen jelentek meg (kis túlzással többségben voltak a média munkatársai), an­nál meglepőbb volt a PannonRemark Kft. ügyvezetőjé­nek, Miszler Miklósnak elismeré­se a hallgatóság létszámára vo­natkozóan. Mindez persze sem­mit nem von le a program értéké­ből, amely novemberben és de­cemberben kerül majd a képvise­lő-testület elé, hogy két forduló­ban döntsenek elfogadásáról. A tervezet a turizmus fejlesztésé­nek fő irányait határozza meg, az operatív programokat két részre bontva. Az első az önkormány­zat feladatait tartalmazza, meg­határozva a várható költségeket is, az összeg hat esztendő alatt 720 millió forintra rúgna, ebből 410 milliót pályázatokon lehetne biztosítani, 310 millió lenne az önkormányzat hozzájárulása. A konkrét tervek között szere­pel a Duna kihasználása, a vízis­port létesítmények fejlesztése, az Ürgemezőn egy szabadidős sportpark létrehozása, a strand továbbfejlesztése élményfürdő­vé. Külön hangsúlyt kap a pin­cesor, a Sárgödör tér, amely a vá­ros történelmi múltjának része, valamint a szintén e kategóriába tartozó Szent István tér az Erzsé­bet szállóval, amelynek eredeti szerepét adnák vissza a program készítői. A program szinte csak mellékesen említi az atomerő­művet, amelynek látogató köz­pontja pedig évente több tízezer - elsősorban fiatal - érdeklődőt vonz. A vállalkozók szerepéről is kevesebb szó esett, talán ez volt az annak, hogy az érdeklődés a téma fontosságánál jóval kisebb volt. RÁKOSI * i

Next

/
Thumbnails
Contents