Tolnai Népújság, 2001. október (12. évfolyam, 229-254. szám)

2001-10-01 / 229. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR 2001. Október 1., hétfő Afganisztánban bujkál a főterrorista Újabb letartóztatások történtek Nagy-Britanniában Egyre több jel mutat arra, hogy a nemzet­közi erők összefogásával Afganisztán egykori uralkodóját, illetve annak köreit kívánják Kabulban ismét hatalomra jut- tani. Kabul Az Afganisztánt kormányzó tálibok vasár­nap elismerték, hogy Oszama bin Laden szaúdi terroristavezér jelenleg is az ország­ban van, de csak a biztonsági szolgálat által ismert helyen tartózkodik. Az Egyesült Álla­mok viszont továbbra is ragaszkodik a szep­tember 11-i merényletekkel gyanúsított mil­liomos kiadatásához. Washington Az Egyesült Államok álláspontjában nin­csen változás: mint azt egy fehér házi illeté­kes a CNN hírtelevízióban közölte, Wa­shington „világossá tette a tálibok számára, hogy mit kell tenniük, és most ideje, hogy cselekedjenek”. Donald Rumsfeld amerikai védelmi miniszter a tálibok szavahihetősé- -gét kérdőjelezte meg azok után, hogy né­hány napja még azt mondták: nem találják Bin Ladent, ugyanakkor semmit sem tettek az amerikai ldadatási követelés teljesítése érdekében. Andrew Card, a Fehér Ház ap­parátusának vezetője egyenesen azt mond­ta, hogy amennyiben a kabuli rendszer to­vábbra is támogatja a terroristákat, „nem kellene hatalmon maradniuk”. A The New York Times megírta, hogy a CIA már három évvel ezelőtt, a kenyai és a tanzániai nagykövetség felrobbantását kö­vetően Afganisztánba küldte ügynökeit, hogy rávegye az afgán ellenzéket Bin Laden elfogására, esetleg megölésére, de az ameri­kai kormány nem rendelkezett a szükséges hírszerzési értesülésekkel. ellenzéki platformot és egy katonai tanácsot a tálibok megdöntésére, de végül megállapo­dásra nem került sor. A tálibok szerepet kaphatnának a leendő afgán kormánykoalícióban - jelentette ki vasárnap Mohammed Zahir Sah az amerikai kongresszus tagjaival folytatott beszél­getésében. A volt király nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a tálibok is szerepet kap­nak egy esetleges koalíciós kormányban - idézte Curt Weldon republikánus képviselő. Weldon, a fegyveres erők kongresszusi albi­zottságának elnöke 11 tagú küldöttség élén érkezett szombat este Rómába, hogy Zahir Sahhal és a tálibellenes afganisztáni Északi Szövetség képviselőivel tárgyaljon. Zahir Sah elmondta: szeretné, ha az ENSZ is részt venne az afganisztáni demokrácia megteremtésében, de ha erre nincs lehetőség, a nyugati nemzetek támogatását várja az afgán nép számára, hogy az vissza­hódíthassa országát. A 86 éves volt uralkodó hatalmát 1973-ban döntötték meg. Azóta Rómában él. Kizártnak tartja, hogy kormányzati szerepet vállaljon a tálibok esetleges bukása utáni időszakban, de segíteni óhajt az afganisztáni b'éke helyreállításában. Szerinte a reménybeli kor­mánykoalíciónak széles bázissal kell ren­delkeznie, nem támaszkodhat csupán a főleg üzbégeket és tádzsikokat - az ország lakosságának egytizedét - tömörítő Északt Szövetségre. Az emberiség legsötétebb napjaként vo­nul be a történelembe a szeptember 11-i tra­gédia - mondta vasárnapi Úrangyala imádsá­gában II. János Pál, aki szerint a béke ügyét nem lehet különválasztani az igazságtétel kérdésétől. London Nagy-Britanniában több közel-keleti illető­ségű személy letartóztatását jelentették be. Köztük van egy algériai pilóta, akit azzal gyanúsítanak, hogy kiképzője volt a Penta­gonnak vezetett gép légi kalózainak. Róma A hét végén több találkozó is lezajlott az af­gán ellenzék és-amerikai kongresszusi képvi­selők között Mohamed Zahir Sah exkirály otthonában, az olasz fővárosban. Kísérlet történt arra, hogy létrehozzanak egy közös NEM ENYHÜL A SZIGOR. Az Amerikát ért terrortámadás után a világ szinte minden orszá­gában enyhülni látszik a szigor. Ez azonban nem vonatkozik azokra a városokra, illetve bá­zisokra, ahol amerikai katonák is szolgálatot teljesítenek, illetve az őket kiszolgáló polgári al­kalmazottak dolgoznak. Tehát a taszári amerikai bázison sincs szó a szigor enyhítéséről, sőt, minden korábbinál aktívabban figyelnek minden gyanús mozzanatra. Ugyanez vonatkozik a Kaposvár belterületén levő Brown and Root „támaszpontjára” is, ahonnan a katonák ellátá­sát szervezi az amerikai cég. Itt továbbra is „szolgálatban állnak” a betongyűrűk, és két sor­nyi magasan a homokkal teli fémkonténerek. Az épület oldalán sem gyengébb a biztonsági rendszer, bár azt kívülről sötét, átláthatatlan fóliával eltakarták a kíváncsi szemek elől. A lég­térben is sérthetetlenek az amerikai bázisok. Ezt annak a merev szárnyú repülőgépnek a sze­mélyzete is igazolta, amelyik gyanútlanul szúnyogokat permetezett volna, s nem kis riadal­mat okozott a helyi parancsnokságon, amikor néhány méterre azok fölött nagy robajjal elhú­zott. Azóta persze más a helyzet: az amerikai bázisokat levegőből sem lehet megközelíteni 5 kilométeres körzetben. Rossz nyelvek szerint ezért itt több a szúnyog is. _________lengyel Or oszország érdekelt abban, hogy segítsen Amerikának A New York-i események után a határ a terrorizmus és a háború között elmosódott - véli Alekszandr Gurov altá­bornagy, az Állami a Duma biztonságpolitikai bizottságá­nak elnöke a Novosztyi hírügynökségnek írt cikkében. A bizottság szeptember 21-i ülésén javasolták, hogy tartsa­nak Moszkvában nemzetközi konferenciát a világ terro­rizmus elleni harci szakértőinek a részvételével. Ez segít­het meghatározni azokat a rendszabályokat, amelyek egyesítik a nemzetközi terrorizmus elleni harc szakértőit. Maga a moszkvai helyszín emelheti Oroszország presztízsét. Távlataiban létrejöhetne egy nemzetközi ter­rorizmus- és kábítószer-ellenes központ, amelyet nem akadályoznának az államhatárok. A „Politikai Kutatások” alapítványának igazgatója szerint ideiglenes szövetség jött létre Oroszország és az USA között. Amennyiben ez nem kapcsolódik valamilyen katonai műveletekhez, úgy Oroszország maga is érdekelt az Amerikának nyújtott segítségben, amivel javíthatja imázsát. Amerika nem fogja megváltoztatni Csecsenfölddel kapcsolatos álláspontját. Oroszország­ban és az USA-ban különböző a terrorizmus meghatáro­zása. Az „Alkalmazott Politikai Kutatások Központja" igaz­gatója szerint Oroszország meglehetősen nehéz helyzet­ben van, mivel még az amerikai tragédia előtt kinyilvání­totta, hogy terrorizmus elleni háborút folytat. Az ország mindenkor kész információkkal segíteni Amerikának. Oroszország így vagy úgy, de mindenképp részt vesz a megtorlásban. Nem kelthet ugyanis olyan látszatot a tálibok előtt, hogy nem áll kapcsolatban azzal, ami ott történni fog. A kérdés csupán az, hogy részt vesznek-e a katonai műveletekben a saját területükön belül, segíte­nek-e az USA-nak anyagaikkal, bázisaikkal vagy a FÁK- államokbeli partnereikkel. Az „Ekszpertiza” politikai kutatóintézet igazgatója szerint Oroszország‘részéről nem lesz százszázalékos Amerika támogatása. Feltétlenül lesz ugyan információ- csere a titkosszolgálatok, sőt együttműködés a különle­ges alakulatok között, ám a továbbiak az USA-tól függ­nek, hiszen naponta demonstrálja, hogy egyedüli szuper- hatalom, amely senkivel sem köteles egyeztetni. Ahogy Bush elnök kijelentette: „Aki nincs velünk, az ellenünk van” Az ilyen szavak aggodalmat keltenek Oroszország­ban. Ha az amerikai katonai vezetésnek van annyi böl­csessége, hogy Oroszországgal partnerként konzultáljon, akkor megvalósul a két ország közötti konszolidáció. De Moszkva nem engedheti meg a másodosztályú partner szerepét. Nem lehet olyan helyzet, hogy az USA szövet­ségese legyen a terrorizmus elleni harcban az ő terüle­tén, és ennek fejében rájuk kényszerítse doktrínáját a kaukázusi és a csecsenföldi tevékenységgel szemben. TÓTH ILONA Grízes tészta Kihelyezett kormányülésre invitálta az oktatási minisztert és a kormányt Zatykó János komáromi szocialista képviselő. Leg­utóbbi parlamenti interpellációjában. Nagy tisztelettel. Meg­ígérte, az ünnepi menüt valamelyik iskola vagy óvoda konyhá­ja készíti el. Vajon ízlene-e, elég volna-e a vendégeknek az óvo­dai, az iskolai kvótából főzött vegyes zöldségleves, grízes tész­ta? Közben megsimogathatnák a kis gyermekbuksikat is a ven­dégek. Lelkesen, fotómosolyra készen. A dadusoknak már minden okuk megvan arra, hogy ne legye­nek olyan kedvesek. Hogy miért? Mert a kormány sem kedves velük. Csalódottak. Megalázottnak érzik magukat a nem szakdolgo­zó közalkalmazottak. Nem csak Jókai Mór szülőhelyén, ha­nem az egész országban. Dolgoztam iskolában takarítónők­kel, gazdasági ügyintézőkkel, iskolatitkárral, szakácsnőkkel, gondnokkal: sok száz gyerek ezernyi gondját, baját türelme­sen, szeretettel intézik. A papa, a mama helyett is terelgetik őket: megkeresik az elveszett pulcsit, felmossák a kiömlött festékes vizet, kinyitják a bezáródott teremajtót, lázat mér­nek - értük. Részesei az intézmény légkörének, szellemisé­gének, hangulatos környezetének. Hivatástudatuk viszi őket - még - mindennap a munkahelyükre. Többségük nem ván­dormadár. Különben is, vajon melyik teli fészekbe kéredzkedhetnének be? Hogy a dadus kevesebbszer simogatja meg a kis buksit? Nem lett embertelenebb, alkalmatlanabb, hanem elkeseredet­tebb, közömbösebb. Mert grízes tészta jut csak a konyha- asztalra. Szó van és ígéret. A miniszter elismerte, hogy a minimálbér felemelt mértéke egybeeshet a nem szakdolgozó közalkalma­zottak fizetésével, ami okozhat némi feszültséget. De hát jó, hogy legalább annyit kapnak. Jelezte, hogy 2002 és 2006 kö­zött ezt a kérdést is rendezni akarja a kormány. Vigasznak sem elég, mert - tudjuk - „a jövő már elkezdődött”. Csak újabb százezer boldogtalan ember maradt a múltban. EGYETÉRTEK; 06-90-330-303 MÁS A VÉLEMÉNYEM; 06-90-330-304 GYULAY ZOLTÁN Összetorlódott idő Azt mondja a kedves, hiszem is a szavát: elmúlt a hétfő, elmúlt a hét is. Hamarjában nem is tudom, hogy bársonyos hangja most panaszkodik-e vagy pusztán magyarázatot kínál. Külö­nös, egyéni naptár szerint élünk: nála szerdán járnak a szeme­tesek, nálam csütörtökön jönnek a kukások - tényleg nap nap után élve, lázas sietségben rohan az idő; heteink így aztán mind zsúfoltabbá válnak. Zsugorodnak. És a kedvesnek igaza van. Értelmét vesztette a tegnapelőtt és a holnapután. Most - most van, egyre inkább csak a most: az egymásba érő, az egymást unos-untalan, folyamatosan ismét­lő; az ismétlődő. Pedig hát volt, amikor még annyi mindenre, mindenre futotta! Szüléink, nagyszüleink, dédszüleink - mi­közben ráértek világháborúkat, forradalmakat és ellenforradal­makat megvívni - megadták a módját: többre jutott az erejük­_ bői, az idejükből, mint manapság nekünk bármire. Úgy tetszik azonban, hogy gyermekkorunkban mi is több le­hetőséggel élhettünk - ötlik föl hirtelen. Hát persze, az abszolút és a relatív idő! Emlékezetünkben minden megszépül, mert a rosszat is a fiatalságunkhoz viszo­nyítjuk, s a megélt korhoz képest egyetlen évtized egyötöddé zsugorodhat. Ez volna hát a magyarázat? Mekkora tévedés... Gyarlóságunkban hajlamosak vagyunk hinni, hogy egyre fel­nőttebbé válunk, de hát akkor miként érezhetik ugyanezt a mókuskereket gyermekeink? A fiúk - huszonnégy és huszon­kettő, a legkisebb maholnap tízesztendős - ugyanúgy arról pa­naszkodnak: tegnapelőttől holnaputánig élünk. Amikor még a világra eszmélődve néztük a kalendáriumot, alig tudtuk kivár­ni, hogy ismét karácsony legyen. A fenyőillat olyan biztos pontja volt életünknek, amelyet nem győztünk kivárni. És még csak eszünkbe sem jutott, hogy amikor sóhajtozunk - „bár­csak itt volna már a karácsony” -, valójában elkívánjuk az éle­tünket. Most meg karácsony karácsonyt követ. Hol vesztettük el vajon a ráérős semmittevés édes örömét; mi­kor fertőzött meg bennünket az örökös rohanás? És meddig torlódhat még össze a gyorsan pergő idő? EGYETÉRTEK: 06-90-330422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 0640-330423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430 as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. ___________________ÁLLÁSPONT_____________________ _________Hírek___________ A KÉTOLDALÚ kormányközi vegyes bizottság kisebbségi al­bizottságának eredménytelenül félbeszakadt bukaresti ülése kapcsán nem lehet kudarcról vagy stagnálásról beszélni a ro­mán-magyar kapcsolatokban - jelentette ki vasárnap Aradon Ion Iliescu. ÚJABB HALÁLOS áldozatot követeltek vasárnap az immár több mint egy éve tartó izrae­li-palesztin összecsapások. A ciszjordániai Hebronban iz­raeli katonák lelőtték a pa­lesztin biztonsági erők egyik tagját, amikor fiatal palesztin tüntetők kődobálására vála­szoltak. Halál az újságírókra „Nagymagyar’’ és más vádak a vajdasági kisebbségek ellen A szerbiai szocialisták szombati újvidéki brutalitása miatt a vajdasági független újságíró-szövetség felszólította a sajtó dolgozóit, hogy bojkottálják a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) rendezvényeit. Újvidék Szombaton a Szlobodan Milosevics vezette SPS mintegy ezer híve vonult fel Újvidék utcá­in, követelve az előrehozott tarto­mányi választások megtartását. A szocialisták szeparatizmussal vá­dolták a vajdasági parlamentben túlsúlyban lévő pártokat, mond­ván, hogy „a Vajdaságot valami­lyen nagymagyar vagy nagyhor- vát képződmény részévé kíván­ják tenni”. A felvonulás idején a SPS hívei rátámadtak az ese­ményről tudósító újságírókra, kö­vekkel betörték több épület abla­kát. Az Amerika Hangja rádió tu­dósítóját többször megütötték, és a B92 rádió szerint a tettlegesség- nek csak azért nem lett súlyosabb következménye, mert a többi új­ságíró, illetve a rendőrök a segít­ségére siettek. A történtek miatt Petar Pet- rovics, a vajdasági független új­ságíró-szakszervezet vezetője fel­szólította kollégáit, hogy bojkot­tálják az SPS rendezvényeit, amíg a hatóságok nem szavatolják a sajtó biztonságát. Követelte a ha­tóságoktól, hogy az újságírók el­leni támadásokat kezeljék úgy, mint ahogyan szankcionálják a rendőrök és a bírók elleni erő­szakot. A szakszervezeti vezető hoz­zátette: hibás döntés volt, hogy feloldották a bojkottot a Szerb Ra­dikális Párt (SRS) rendezvényei ellen, mert Vojiszlav Seselj radiká­lis pártvezér több alkalommal ha­lállal fenyegetett meg újságírókat. EGZOTIKUS. A feszült légkör ellenére is tündökölnek a szép nők. Október 4-én Tokióban rendezik meg a Miss International szépség- királynő-választást, amelyre izgatottan készül a többiek között az in­diai Kanwal Toor és az izraeli Dikla Elkabets. ___________________________________________________________________FOTÓI EUROPRESS/EPA

Next

/
Thumbnails
Contents