Tolnai Népújság, 2001. szeptember (12. évfolyam, 204-228. szám)

2001-09-01 / 204. szám

l\ LEGJOBB! rr 0 A HARMADIK EVEZRED ELSŐ NAGYSZABÁSÚ REPULONAPJA OCSENYBEN MEGYENAPI FOUOÓRFESZT1VÁL ❖ REPÜLŐ- ÉS HADITECHNIKAI BEMUTATÓ ❖ ÖCSÉNY, 2001. AUGUSZTUS 31 - SZEPTEMBER 1-2. Kíváncsi a részletekre? i=í> www.tolnainepujsag.hu www.tolnainepujsag.hu e mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2001. szeptember 1., szombat Ára 59 Ft. Előfizetve 39 Ft. XII. évfolyam, 204. szám MEGYENAP A közösség együttes ünnepe 5. oldal MAGAZIN Idegen egek alatt, mindig magyarul 9. oldal SPORT A magyar nyárból az angliai télbe 15. oldal HÍREK SZEKSZÁRD. A nagy magyar prédikátorokat bemutató sorozat keretében szeptember 2-án, vasár­nap 18 órától Szekszárdon, a Bezerédj utcai Református Gyülekezeti Házban dr. Hegedűs Lorántnak, a Dunamellléki Református Egyházkerület elnökének a 138. zsoltárról szóló - hangkazettáról bejátszott - biblia­magyarázata hallgatható meg. KAPOSSZEKCSŐ. A szabadtéri mozinál lévő gokartpálya tulaj­donosa nagy rajongója volt a Forma 1-es brazil világbajnoknak, Ayrton Sennának. A balesetben elhunyt kitűnő versenyző tiszteletére Gábor László vasárnap délelőtt kilenc és este hét óra között immáron nyolcadik alka­lommal időmérő futamokat ren­dez, melyeken minden 16 évesnél idősebb „benzingőzt imádó” indul­hat. A leggyorsabban száguldó gokartosok díszes serlegeket kap­nak ajándékba. DOMBÓVÁR. A városházán hétfő délután kettőtől tart fogadóórát Tóth Attila polgármester. SZEKSZÁRD. A Tolna Megyei Társtalanok Baráti Egyesülete ma 20 órai kezdettel férfi nappal egy­bekötött zenés estet rendez Szekszárdon, az I. Béla Gimnázium B épületében. Megyenapi tárlatnyitó Festmények, fényképek és kerámiák a Porta Galériában A Megyenap lírai alaphangját adta meg tegnap az a művésze ti rendezvény, mely Szekszárdon, az Illyés Gyula Könyvtár­ban várta az érdeklődőket. Új kezdeményezésként ez alka lommal a Porta Galéria nem egy alkotó, hanem egy művész család tevékenységébe és életébe engedett bepillantást. Tolna megye - Szekszárd Elekes Eduárdné, az intézmény igazgatója, a Tolna megyei gyökerekkel rendelkező Sarkantyú család munkáit ajánlotta a megjelentek figyelmébe: így né­hai Sarkantyú Simon, kétszeres Munkácsy díjas fes­tőművész, fia, néhai Sarkantyú Mihály művészettör­ténész és fotográfus, valamint a jelenlévő Sarkantyú Judit keramikusművész alkotásait. Tímár László, a Megyei Közgyűlés alelnöke méltató beszédében mint elismerésre méltó példát em­lítette a könyvtár vizuális élményt adó tevékenységét, mellyel üdítő élmények érik az olvasókat. Az al- elnök valamennyi résztvevőt meg­invitálta a Megyenap mai rendez­vényeire is. A bejárati résznél tar­tott megnyitó után a rendezvény az olvasóteremben folytatódott, ahol Fertőszögi Péter művészettör­ténész tartott érzékletes, szemé­lyes emlékekkel is színesített elő­adást a Sarkantyú családról. A Pin­cehelyen született Sarkantyú Si-. mon idén lett volna 80 éves. Nem­csak mint festőművész volt meg­határozó személyisége korának, hanem a Képzőművészeti Főisko­la tanáraként mint pedagógus is NÉMETKÉR. Véradás lesz Németkéren szeptember 4-én, kedden 10 órától 16 óráig. Az önkéntes véradókat a művelődési házba várják a szervezők. ______■ Sz ociális ösztöndíjról döntöttek A paksi önkormányzat 2002-ben is csatlakozik a Bursa Hungarica Ösz­töndíjpályázathoz - döntött a képvi­selőtestület szerdai, rendkívüli ülé­sén. Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett pályázat keretében a szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint a felső- oktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok kaphatnak támoga­tást. A rendszer feltételeit az oktatá­si miniszter évente határozza meg, a csatlakozáshoz évente megújított önkormányzati döntés szükséges. Az ösztöndíjpályázat keretében a helyben biztosított összeget köz­ponti keretből megduplázzák. Pak­son tavaly hetvenhánnan pályáz­tak, közülük ötvennégyen sikere­sen. Az ily módon kapott összeg át- lagosan havi hétezer forint volt. - vt ■ Szavazott az olvasó Elégedett-e Ön a millenniumi évvel? Elégedett-e Ön a millenniumi évvel, ezeréves államiságunk megünneplésével? Ezt kér­deztük lapunk olvasóitól és internetes honlapunk látoga­tóitól. A válaszadók több mint 40 százalé­ka gondolja úgy, hogy a kormány­zat megfelelően kezelte a kérdést, A nyomozás és az építés zavartalanul folyik Paks Nyomozás indult a Bölcske- Madocsa-Dunaföldvár- Dunakömlőd településeket érintő szennyvízberuházás ügyében, bár a rendőrség ille­tékese szerint nem egyértel­mű, hogy valóban történt e bűncselekmény, vagy vissza­élés. Vajnai Attüa, paksi lakos tett felje­lentést a beruházással kapcsolat­ban, mégpedig azért, mert vélemé­nye szerint a közbeszerzési eljárás során visszaélések történtek, s nem a legmegfelelőbb pályázót hirdették ki nyertesként. Ennek alapján ren­delte el a Szekszárdi Városi Ügyész­ség feljelentés-kiegészítést, mely­nek során a vizsgálatoknak arra a kérdésre kellett volna választ adni­uk, hogy valóban történt-e bűncse­lekmény. A törvényi határidő, majd a lehetséges egyszeri hosszabbítás lejártával ez nem derült ki, így a Tol­na Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított. A vizsgálati osztály vezetője, Gáti Zoltán alezre­des szerint azért nem lehet eldönte­ni, hogy fennáll-e, vagy sem a bűn- cselekmény alapos gyanúja, mert ez sem a feljelentésből nem derült ki, sem a vizsgálatok során, amikor igen nagy mennyiségű anyagot kel­lett áttekinteni. Ehhez egyébként szaktanácsadók segítségét vették igénybe. Az ismeretlen tettes ellen indított eljárás során szintén szakér­tőket vonnak majd be. A beruházás gesztortelepülésé­nek, Madocsának a polgármestere, Gelencsémé Tolnai Klára úgy tájé­koztatott, hogy mindeddig nem kaptak értesítést a nyomozás meg­kezdéséről. A hálózat építése zavar­talanul, ütemszerűen halad, jelen­leg, körülbelül negyven százalékos a készültség, a tisztítónál pedig a közművek kiépítése folyik.-VT­Roma nap Hőgyészen Millenniumi nyílt roma napot ren­dez a Flőgyészi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Hőgyészi Roma Egyesület szeptember 1-én, szom­baton 14 órakor a községi sportpá­lyán. A program a millenniumi em­lékplakett aláírásával és az esemény fényképpel való megörökítésével kezdődik. Az ünnepi köszöntő után Jubileum, kiállítással Bemutatkoznak a fogyatékkal élők Egy gép dacolt az esővel Repülőnap: a színpadon zajlott az élet Nagytormás vízellátása Keresik az állami forrásokat Az United Way Tolnatáj Ala­pítványt 1996. nyarán az United Way Magyarország, a Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely és dr. Tóth Csaba vál­lalkozó hozta létre. Az országban működő United Way hálózat hét szervezetének közös célja a közcélokra történő rendsze­res adakozás polgári hagyománya­inak megteremtése; a civil erők összefogása és bekapcsolása a tár­sadalmi környezet jobbítását célzó programok megvalósításában. Szeptember elején ünnepli az or­szágos hálózat hét szervezete a magyarországi United Way moz­galom 10. évfordulóját. Ebből az al­kalomból nyílt kiállítás tegnap dél­után Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési Ház és Gyermekek Háza társalgójában, ahol a Tolnatáj által támogatott szervezetek és ala­pítványok mutatkoznak be. A kiál­lítók: Siketek és Nagyothallók Or­szágos Szövetsége, Értelmi Fogya­tékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége, Önálló Életért Alapít­vány, Otthon Alapítvány, Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, „Egy lépés” Alapít­vány. A kiállítással lehetőséget kí­vánnak nyújtani a fogyatékkal élőknek, hogy megmutassák mun­káikat, s ezáltal könnyebben be­épüljenek az egészségesek társa­dalmába. A látogatóknak pedig azt teszi lehetővé, hogy megismerjék a fogyatékkal élők nehézségeit, és egyben elgondolkozzanak azon, hogyan, milyen módon tudnának segítséget nyújtani. ŐCSÉNY A lehető legrosszabbkor érke­zett szél és esős idő sajnos a földre kényszerítette a gépe­ket - egy kivételével, melyet Talabos Gábor vezetett - , ám ennek ellenére így is százakat vonzott az őcsényi repülőnap tegnapi programja. A kora dél­utáni nyitást követően a rep­tér szélén felépített szabadtéri színpad került az érdeklődés középpontjába. Ez nem is különösebben meglepő, hiszen a porondon egymást váltot­ták a különböző, látványos bemuta­tókkal előrukkoló csoportok. Első­ként az Ippon Karate Égyesület fia­taljai léptek a tatamira, ritmusos ze­nére előadott produkcióik joggal váltottak ki nagy tapsot a közönség­ből. Ezt követően az Alisca Nyila íjászegyesület tagjai kápráztatták el céllövő tudományukkal a publiku­mot, majd a Szekszárdi Sportklub Aerobic szakosztálya aratott megér­demelt sikert. A lakodalmas rock kedvelői pedig végképp nem pa­naszkodhattak, hiszen elsőként a Dupla Kávé nevű zenekart köszönt­hették a színpadon, másodjára pe­dig - már az esti órákban - a vajda­sági 3+2 együttes tartott fergeteges nyárzáró bulit. Szabó Zoltán főszer­vező lapunknak nyilatkozva el­mondta: sajnos a kisebb zivatar né­mileg megzavarta a terveket, de an­nál biztatóbb, hogy a hálás közön­ség mindvégig kitartott. Remélhető­leg a színes programokat ígérő mai napon már az időjárás is a szerve­zők pártjára áll. ___________-szá­Zom ba-Nagytormás A közigazgatásilag Zombá- hoz tartozó Nagytonnás ivó- vízellátásának jövőjét vitatta meg a zombai képviselőtestü­let. Mint arról korábban hírt adtunk, a volt Hőgyészi Állami Gazdaság jogutód szervezeteinek felszá­molása során a község megsze­rezte a Zombát a kölesdi úttal összekötő út és a tormási ivóvíz­rendszer tulajdonjogát.Az idő­közben elkészült szakértői véle­mény megállapította, hogy a ta­nya vízközmű rendszere műsza­kilag elavult, felújítása elenged­hetetlen. A felújítás becsült költ­ségei azonban meghaladják a 30 millió forintot. Emellett alternatí­vaként szerepelt a község és Tor­más vezetékes rendszerrel törté­nő összekötése, mely lényegesen olcsóbb megoldást jelentene. A költségarányok és egyéb fel­tételek ismeretében a képviselő- testület úgy döntött, hogy a tor­mási út mentén új vezetékrend­szert épít ki, melynek tervezési munkálatai előkészítésére Éreth Attilát, az önkormányzati tulaj­donban levő Völgység Kht. ügy­vezető igazgatóját kéri fel. A képviselőtestület - tekintet­tel arra, hogy a beruházás önerő­ből történő megvalósításához anyagi fedezettel nem rendelke­zik - keresi az állami forrásokat a fejlesztés mielőbbi megvalósulá­sa érdekében.- mintaként, példaként szolgált ta­- nítványai számára. Művei egyebek- mellett Dombóvárott, a gimnázi­- umban és Szekszárdon, a polgár­mesteri hivatalban láthatók. Fia, Sarkantyú Simon nemcsak fotó­művészként, hanem rendezőként, sőt, Mednyánszkyról monográfiát író művészettörté­nészként is a legjelentősebbek közé sorolható. Sarkantyú Judit Szakályban született, s miként írta magáról, „ez a táj kisgyermekkorom színtere, szá­momra máig is a mese és megnyugtató álmaim vilá­ga.” Kerámiái elegánsak, stílusát a figuralitás jellem­zi. A három művész egyébként egy alkalommal, 1985-ben közös kiállítást is tartott, amiért is megkap­ták a Művészeti Alap nívódlját. -szá­kispályás labdarúgó körmérkőzés kezdődik, majd különböző gyer­mek és felnőtt ügyességi versenyek, vetélkedők lesznek, amit zene és tánc követ. Az esemény egyik fény­pontja, a főzés, a halászlét Kiss Im­re, a babgulyást Banai István főzi, kondérban. A rendezvény minden- ki számára ingyenes. __________■ teh át méltón ünnepeltük meg a mil­lenniumot. A véleményt nyilvání­tók 13 százaléka nem sajnált volna több pénzt adni a rendezvénysoro­zatra, mondván, hogy ilyen csak ezer évente egyszer van. A vokso­lók 46,4 százaléka véli úgy, hogy az ország és a lakosság gazdasági hely­zetéhez mérten túl sok pénzt köl- töttek az ünnepre. __________ ■

Next

/
Thumbnails
Contents