Tolnai Népújság, 2001. augusztus (12. évfolyam, 178-203. szám)

2001-08-01 / 178. szám

A Tolnai Népújság Kalendáriumát minden évben valamennyi előfizetőnk ajándékba kapja, rajtuk kívül pedig sokan megvásárolják. Ezért nem mindegy, hogy kik, milyen cégek, vállalkozások szerepelnek az egész évben forgatott hasznos és népszerű kiadványban. Már Ims7iii... ön is b ex ír i e iehe t! www.toInainepujsag.hu e mail: tolnai.nepujsag@axels.hu Lapozzon a 11. oldalra! 2001. augusztus 1., szerda Ára 59 Ft. Előfizetve 39 Ft. XII. évfolyam, 178. szám MEGYEI TÜKÖR Felejthetetlen napok a Balatonnál 4. oldal MEGYEI TÜKÖR Francia kap­csolat, magya­ros ízekkel 5. oldal SPORT Csank csapata lelkesedésében bízik 11. oldal Kettőt mondtak, három lett belőle Bonyhádon három új játszótér várja a szülőket, gyerekeket. A játékok fából vannak, esztétikusak és a nemzet- közi szabványoknak megfelelően készültek. A bonyhádi játszóterekről a 4, oldalon olvashatnak. _fotó: bakó Bá nya lesz a lőtér helyén? Hírek ÁTALAKÍTÁS. Dombóváron az egykoron galériaként használt épület Német Közösségi Házzá történő átalakítása a végéhez közeledik. A nemzetiségi testü­let és a Deutschklub szeptember elején birtokba kívánja venni a szépen felújított létesítményt. NYITÁS. Egy hónapos karban­tartási szünet után szerdától is­mét felkereshetik az érdeklődők a dombóvári művelődési házat. SZÚNYOGIRTÁS. A dombóvá ri polgármesteri hivatal megbí­zásából az elmúlt héten egy cég helikopteres szúnyogirtás vég­zett a város és Gunaras felett. FELÚJÍTÁS. A jágónaki Idősek Klubja három hetes szünet után szerdától újból várja a nyugdíja­sokat, akik egy megújult épület­be térhetnek vissza. A megyeszé­li falu önkormányzata kijavíttatta a vakolatot, korszerűsíttette a vil­lamos hálózatot, parkettáztatott, átrakatta a cserépkályhát, vala­mint festetett és mázoltatott. KARBANTARTÁS. A hét végén ipari alpinisták festették újra Dom­bóváron a távhő- és melegvíz-szol­gáltatást végző Prometheus Rt. Ár­pád utcai kazánháza mellett álló 51 méter magas kéményt. VÉRADÁS. A dombóvári kórház munkatársai csütörtök reggel fél nyolctól délután két óráig vér­adásra várják azokat, akik segíte­ni szeretnének embertársaikon. Tegnap megérkezett a tolnai önkormányzathoz a Marketinfo Bt. ajánlata, amely a cég, a tolnai volt lő­téren megszerzett, bányá­szattal kapcsolatos jogosult­ságainak értékesítéséről szól. Tolna Mint azt már többször is megír­tuk, a salgótarjáni Marketinfo Bt. bányászati kutatási engedélyt (ami a bányászati jog megszerzé­sének első stációját jelenti) szer­zett a tolnai önkormányzat tulaj­donában levő egykori tolnai lőtér Egy nem túl jó ajánlat területére. Több hónapos vita után úgy tűnt, hogy a cég (mint bizonyos joggal, illetve a bányá­szat területén szakértelemmel bí­ró társaság) és a város (mint tulaj­donos) mégis hajlandó a bányá­szati együttműködésre. Az ezzel kapcsolatban megalkotott szerző­dés-tervezeten azonban - annak a tolnai képviselőtestület által tör­ténő elfogadását közvetlenül megelőzően - a Marketinfo újabb módosításokat javasolt. A módo­sításokkal a tolnai testület érdem­ben nem foglalkozott, viszont úgy döntött, hogy a város kérjen ajánlatot a Marketinfo-tól a cég a tolnai lőtérre megszerzett, bányá­szattal összefüggő jogosultságai­nak értékesítéséről. A Marketinfo ajánlata tegnap érkezett meg a városházára. Dr. Szilák Mihály polgármester la­punk érdeklődésére erről egyelő­re csak annyit mondott: első olva­satra a társaság árajánlatát nem igazán tartja elfogadhatónak. A polgármester érzékeltette: hogy ebben a kérdésben milyen további lépésekre kerül sor, első­sorban az fogja meghatározni, hogy egyáltalán van-e realitása a tolnai lőtérről esetleg kitermelhető homok, illetve töltésanyag a közel­jövőben történő értékesítésének.-s­Hittantábor Magyarhertelenden Az elmúlt napok­ban a város hetven­öt általános iskolá­sa táborozott a Ba­ranya megyei üdü­lőhely egykori plé­bániáján. Dombóvár A diákoknak délelőt­tönként a júniusban pappá szentelt Hegyháti Tibor és Csullag Gábor hitoktató tartott érdekes előadásokat, melyek után különféle kézműves-, és sportfoglalkozásokon vettek részt a gyerekek. A belvárosi ka­tolikus egyházközség esperese, Farkasdi András kétszer is meg­Leszúrta nyolcvan éves férjét A rendőrség egy 72 éves asszonyt gyanúsít azzal, hogy hódmezővá­sárhelyi házuk udvarán leszúrta 80 éves férjét - tájékoztatott Tuczakov Szilvána, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Az idős nőt őrizet­be vették, kihallgatása során beis­merte tettét. A szomszédok sze­rint a házaspár rendszeresen ve­szekedett, azzal sem törődve, hogy hangos vitáikat a kerítésen túl is hallják. A tragédia körülmé­nyeiről a rendőrség mindössze annyit közölt, hogy az idős férfi szúrt sérülés miatt vesztette éle­tét. A szomszédok észlelték a bajt, és hívták a mentőket. A fele­ség ellen emberölés alapos gya- núja miatt indult eljárás. ______■ Bo ttal ütötte áldozatát A rendőrség folytatja az eljárást Halált okozó súlyos testi sértés ügyében folytatja a rendőrség a nyomozást, de nemcsak a nyomozás nem fejeződött be, hanem a ke­délyek sem nyugodtak meg a faluban. Az áldozat aggódó rokona hívta fel szerkesztőségünket, s el­mondta, hogy Nagyvejkén egy férfi bottal megverte, sőt agyon­verte egyik rokonát. Mostanában pedig ugyanaz a férfi zaklatja az áldozat testvérét. A telefonáló hölgy azért aggódik, nehogy megint emberhalál legyen a konf­liktus vége. Ez a történet is, mint annyi más, emberhalállal végző­dő esemény, ismerősök közötti vitának indult. Annyit sikerült tegnap megtudnunk, hogy a rendőrség valóban folytatja az el­járást. Az alapos gyanú kezdet­ben súlyos testi sértés volt. Mivel az áldozat a kórházban elhunyt, az halált okozó testi sértésre vál­tozott. Éppen tegnap történt meg az elhunyt boncolása, melynek ennek eredménye még nem is­meretes. A Dunába fulladt egy férfi Idén már a második áldozat Vízbe fulladt egy férfi va­sárnap Gerjennél. A hu­szonkilenc éves B. Zoltán barátnője és két másik fia­tal társaságában ment le va­sárnap délután a Dunára, röviddel azután még négy fiatal követte őket. Gerjen A társaság egyik tagja így emléke­zik a történtekre: Néhányon úszni mentünk. Zoli farmerben, edzőci­pőben jött utánunk. Néhány mé­tert sétált a térdig érő vízben, majd a kiment a partra. Később mi is ki­mentünk, ő pedig még mindig fel­öltözve visszament, úszott néhány métert, és utána lemerült, csak a fejét láttuk és a kezä, ahogy kapá- lódzott. A lányok a parton marad­tak, mi utána úsztunk, de csak né­hány buborékot láttunk, nem ta­láltuk meg, nem tudtunk segíteni. A fiatalok ezek után hívták a rend­őrséget. A paksi vízirendészeti őrs munkatársai három órán keresz­tül kutattak több kilométeres sza­kaszon, de nem bukkantak rá a holttestre. A férfi epilepsziás volt, s szülei úgy tájékoztatták a vízi­rendőrséget, hogy nem tudott úsz­ni, barátai szerint viszont jól úszott. Máskor is szoktak együtt fürdeni a Dunán, ezért úgy gon­dolják, barátjuknak valószínűleg epilepsziás rohama volt, s emiatt merült el a vízben. A paksi vízirendészet területén idén ez a második haláleset. Ko­rábban egy paksi idős asszony holttestét találták meg a Duna-kor- zónál lévő víziszínpadnál, a vizs­gálatok szerint azonban az idős hölgy halála után esett a vízbe, vt Baby dance, olasz gyerekekkel Szekszárdiak Villaggio del Sole ifjúsági táborában A németek zűrösek, a finnek tartózkodóak, az olaszok kedve­sek, a meghatározó személyiségek pedig természetesen a ma­gyar fiatalok - így lehetne összegezni azt a tapasztalatot, me­lyet a szekszárdi Jókai Szilvia szerzett Villaggio del Sole nem­zetközi ifjúsági táborában. A Garay János Gimnázium negyedik osztályos diákja emellett olyan élményekkel is gazdagodott, melyeknek hatása talán még az egyetemen is kísérni fogja. Szekszárd Jókai Szilvia a festői, észak-olasz háttérrel- A kemping, mely öt személyes katonai sátrakból állt, Ravenna mellett, egy erdei tisztáson talál­ható, úgy százötven méterre a tengertől - kezdte mondandóját Jókai Szilvia. - A húsz magyar mellett finn, német és olasz diá­kokkal voltunk együtt a táborban. A két hét alatt a különböző nem­zetiségű fiatalok gyakorta, mond­hatni minden nap találkoztak egy­mással, s az esti programokat is kö­zösen szervezték, illetve töltötték.- A németek viselkedése sze­rintem hagyott maga után némi kívánnivalót, ugyanis mindenki meglepetésére naponta cipelték be a táborba a karton söröket, melyeket persze el is fogyasztot­tak. A finn lányok igazolták azt, hogy a hűvös északról jöttek: még velünk szemben is meglehetősen tartózkodóak voltak, az esti ren­dezvényeken néha úgy tűnt, mintha nem is létez­nénk számunkra. Az olaszokról viszont csak felsőfokban lehet beszélni. Akárcsak a filmeken: tempera­mentumosak, tele van­nak életkedvvel és mindig mosolyognak. A heves vérmérsék­let magával ragadó hatását min­denki megérezte, nem utolsó sor­ban a szekszárdiak is. Jókai Szilvia elárulja, hogy a csapat - őt magát is beleértve - nem egyszer az olasz kisgyerekek fergeteges esti baby dance buliját is végigtáncolta. A táborlakók természetesen nemcsak a különböző nemzetiségű fiatalokkal, hanem a helybeli kultu­rális, művészeti, építészeti neveze­tességekkel is megismerkedtek. Ravenna mellett eljutottak Velencé­be, San Marinóba, valamint a köze­li San Leo hegytetőn épült, roman­tikus középkori várába is. A szekszárdi gimnazista élete egyik emlékezetes, sőt, meghatá­rozó élményének tartja a táboro­zást, melynek hatására végképp eldöntötte: az egyetemen olasz nyelvet fog tanulni. _______-szá­áto gatta a tábort és szentmisét nondott a magyarhertelendi :emplomban. A remekül sikerült arogramban orfűi kirándulás és itrandolás, éjszakai akadályver-. ;eny, daltanulás, valamint kultu­rális bemutató is szerepelt. ___ ___ -GR-

Next

/
Thumbnails
Contents