Tolnai Népújság, 2001. június (12. évfolyam, 127-151. szám)

2001-06-01 / 127. szám

AO VÄJ\ Faluról falura, * TOLNA MEGYE 2 0 0 1 —-———-— jf a I i Lm Megyénk településeit bemutató sorozatunkat Tamá* Nwfln P3ks ( ¥ ( oGyönW' \puwfi29Wflwy megtalálja lapunk internetes honlapján is. i j www.tolnainepujsag.hu t Helyből minden. *’* n35rt2?/; /ES3 ~ f|| ‘ JU ^JT* ■*- . . Íj§ ^ " 1 ... :' vá rosról városra Tolnai Népújság 2001. június 1., péntek Ára 59 Ft. Előfizetve 39 Ft. XII. évfolyam, 127. szám MEGYEI TŰKOR Jubilál a kistérségi társulás 4. oldal TOLNA MEGYE 2001 A művelődés a számok tükrében 7. oldal PÜNKÖSDI FESZTIVÁL A rendezők mindenkit hívnak 9. oldal Hírek DOMBÓVÁR. A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara helyi vállalkozói klubja péntek délelőtt 11 órától konferenciát rendez a művelődési házban, ahol a térség­ben működő cégek és vállalkozá­sok a közös érdekérvényesítés le­hetőségeiről, a dél-dunántúli ré­gió gazdaságának élénkítésére szánt pályázati forrásokról, vala­mint egy új bank - a nemrégiben bejegyzett Völgység-Hegyhát Ta­karékszövetkezet - szolgáltatásai­ról kapnak tájékoztatást. FADD. Vad és természet címmel kiállítás nyílik Udvarnoki And­rás festőművész képeiből a faddi művelődési házban ma 16 óra­kor. A tárlatot Kocsis György, kölesdi polgármester nyitja meg. KÖLESD. A Tolnai Borvidék Hegyközségi Tanácsa szervezésé­ben június 2-án, szombaton, 17 órai kezdettel tartják meg a Tolnai Borvidéki Borverseny eredmény- hirdetését Kölesden, a Borok Há­zában. Az est folyamán alkalom nyílik megkóstolni a borvidék bo­rait, miközben a Simontomyai Ci- terazenekar, a kölesdi Zönge Nép­dalkor és a gyönki Ifjúsági Fúvós- zenekar ad műsort. DOMBÓVÁR. Az „Éneklő Ifjú­ság” gálakoncertje péntek délelőtt tíz órakor kezdődik a Budapesti Zeneakadémián, ahol a dombó­vári Molnár György Általános Is­kola Főbusz Nóra karnagy által dirigált aranydiplomás nagykóru­sa is bemutatja műsorát. 9 *770865 603050 Ganz megállapodás, garanciákkal Hosszú vita a beruházás finanszírozásáról Elfogadták a képviselők a Ganz Holdinggal kötendő megállapodást a Duna-parti beru­házásra, számos garanciát beépítve, ame­lyeket a gazdasági bizottság fogalmazott meg és javasolt, miután az önkor­mányzat több mint kétmilliárd forint hitelfelvételhez vállal készfizető ke­zességet. Paks Hosszú vita előzte meg a Ganz megálla­podás jóváhagyását a szerda este tartott ülésen, amelyen jelen volt dr. Hegyháti József, a Ganz Holding Rt. stratégiai vezérigaz­gató-helyettese is. A tanácskozás során vala­mennyi megszólaló képviselő hangsúlyozta, hogy a döntés igen nagy körültekintést igényel, hiszen nem kis felelősség az önkormányzat ré­széről a beruházáshoz szükséges 2,1 milliárdos hitelhez adott készfizető kezesség vállalása. Mint szerdai számunkban megírtuk, Bor Imre polgármester előterjesztéséhez a Hajdú János vezette gazdasági bizottság több pontos, garan­ciákat tartalmazó kiegészítéseket javasolt. Ezek között szerepel a Ganz budapesti ingat­lanjai tulajdoni lapjainak részletes felülvizsgá­lata, mivel azokon jelzálogjog bejegyzések van­nak, továbbá szerződésben foglalt garanciákat kér az önkormányzat a Ganz számlavezető és hitelező bankjától arra, hogy a paksi üzem fel­épülése után jelzálogjogait ide terheli át és első helyre kerül a város önkormányzatának jelzá­logjoga. A Ganz a tulajdoni lapokra további be­jegyzéseket nem tehet és nem enge­délyezhet - állt a gazdasági bizottság állásfoglalásában. Mindezeket a pol­gármester elfogadta, a Ganzot képvi­selő Hegyháti József azonban érdem­ben még nem tudott nyilatkozni, mert mint elmondta aznap ülésezett a részvénytársaság igazgatósága is, amelyen az egyik kisebbségi tulajdo­nos, egy európai fejlesztési bank kép­viselője is számos kérdést tett fel a paksi pro­jekttel kapcsolatban, emiatt az ülést elnapolták. Kifogásként merült fel ellenzéki képviselők ré­széről a beruházás lebonyolítására létrehozan­dó kft. ügyvezetőjének, Bende Tibornak a kine­vezése is, aki jelenlegi megbízatása, a Paksi Ipari Park Kft. vezetése mellett látná el ezt a feladatot is. Végül a testület elfogadta a megállapodás meg­kötését a javasolt garanciákkal együtt, akárcsak az ügyvezető személyét. Az állattartási rendelet módosításának tárgyalá­sa már jóval simább ügy volt, bár több változást is elfogadtak a szavazás során, így végül egy kompromisszumokat tartalmazó megoldás szü­letett, figyelembe véve az állattartásból élők ér­dekeit. A hónap közepén tartott ülésen sikertelen szavazás után újra napirendre tűz­ték a Paksi EPFU Kft. ügy­vezetője kinevezését, a jobboldal pályázat kiírását javasolta, ám végül a pol­gármester és két volt koa­líciós képviselőtársa vala­mint az ellenzék szavaza­taival az eddigi ügyvezető, dr. Bencsikné Németh Ju­lianna kapott újabb öt év­re kinevezést. RÁKOSI GUSZTÁV A Ganz Paks Kft. A Ganz Paks Kft. bonyolítja le a Duna-parton megépítendő beruhá­zást a testület határozata szerint. A társaságot a paksi önkormány­zati társaság, a DC Szolgáltató és Vagyonkezelő Kft. és a Ganz Hol­ding Rt. tulajdonában lévő Ganz Sziget Kft. alapítja, 1,5-1,5 millió forintos alaptőkével, amelyet a tervek szerint később 25-25 millióval emelnek. Az önkormányzat finanszírozásával elkészülő külső köz­művek - amelyek előzetes becslés szerint 375 millió forintba kerül- ■ nek majd - az ötven-ötven százalékos tulajdonjogú kft, tulajdonába kerülnek. A Ganz Paks Kft. a tervezett beruházás megvalósítására 2,1 milliárd hitelt vesz fel Paks önkormányzatának készfizető kezes­ség vállalása mellett, amelynek törlesztését a Ganz Holding Rt. vál­lalta budapesti ingatlanjainak majdani eladásából fedezve. Segít a városnak a parlament? A környezetvédelmi bizottság előtt a hidasi szennyezés Az Országgyűlés Környe­zetvédelmi Bizottságának jövő szerdai ülésén tár­gyalják a város ivóvízellá­tásának fejlesztése tárgyá­ban benyújtott önkor­mányzati pályázatot - tájé­koztatta lapunkat Potápi Árpád, a térség országgyű­lési képviselője, aki koráb­ban levélben sürgette az évek óta húzódó ügy meg­oldását. Bonyhád-Budapest Mint azzal lapunkban már többször is foglalkoztunk, a Bu­dapesti Vegyiművek Hidasi Gyáregysége területén 1997-ben bekövetkezett klórbenzol- szenynyezés súlyosan veszé­lyezteti a város déli vízbázisát. Potápi képviselő, Illés Zoltán­nak, az Országgyűlés Környe­zetvédelmi Bizottsága Elnöké­nek írott levelében kiemelte: a vizsgálatok szerint a szennye­ződés egy-két éven belül elérhe­ti a város ivóvízszükségletének közel kétharmadát biztosító ku­takat. A huszonnegyedik órában vagyunk, azonnal kell cseleked­nünk. Ehhez azonban segítsé­get kell kérnünk, mert a város egyedül nem tudja a problémát megoldani. A Képviselői Irodaházban jú­nius 6-án sorra kerülő ülés napi­rendjének előterjesztője Koltai Tamás, a Tolna Megyei Önkor­mányzat elnöke és Oroszki Ist­ván, Bonyhád város polgármes­tere. _______ SAT Sz ombaton gyereknap Majoson Hőlégballon és habfürdőzés Majos A Máj ősért Alapítvány és a majosi szülők június 2-án, szom­baton 14 órától rendezik meg te­lepülésük sportpályáján a hagyo­mányos gyereknapot. A fiatalok a legkülönfélébb kézműves foglal­kozásokba kóstolhatnak bele, il­letve kard- és késbemutató várja őket. A lovaglásnak, hintózásnak, íjász-bemutatónak is várhatóan nagy sikere lesz, hát még a hő­légballonozásnak és a habfürdő­zésnek. A sportversenyeket és szelle­mi vetélkedőket sok zene színe­síti: fellép a majosi sportpályán a Holló, valamint a MelóDana együttes, az akrobatikus rock and roll bemutató pedig a táncos lábúaknak lesz vonzó program. A főzőversenyben esetleg odakozmált ételeket az esti tá­bortűz parazsánál sütött szalon­nával lehet pótolni. Oktatás, társulásban Több normatív támogatáshoz juthatnak Kisdorog Kisdorog és Bonyhádvarasd kép- viselő-testületeinek döntése alap­ján szeptembertől a két község általános iskoláinak működteté­sét iskola-fenntartási társulás for­Sárga fény a sárgalábúaknak Befejeződött a közvilágítás korszerűsítése Tolnán- A varosban elvégzett közvi­lágítás-korszerűsítést és an­nak kivitelezését referencia­ként más települések figyel­mébe is fogjuk ajánlani - fe­jezte ki elégedettségét dr. Szilák Mihály tolnai polgár- mester a városban befejező­dött közvilágítás-rekonstruk­ciós munkák tegnap ünnepé­lyes keretek között lezajlott műszaki átadása során. Tolna A polgármester hangsúlyozta, hogy jól döntött a város, amikor a DEDASZ Rt. ajánlatát elfogadva a település közvilágításának - ener­giatakarékos, ugyanakkor na­gyobb fényt adó, az önkormány­zatot anyagüag közvetlenül meg nem terhelő - rekonstrukciójáról határoztak a képviselők. Emlékez­tetett arra, hogy a kivitelező KÖZ- MEG-VILL Kft. a lakosság zavarása nélkül, szinte észrevétlenül és „nyom” nélkül végezte a munkát. Dr. Szilák Mihály egyebek mellett azt is megjegyezte, hogy az új lám­pák által adott sárga fény illik Tol­nához, a „sárgalábúak” városá­hoz. Ezer Antal, a KÖZ-MEG-VILL Kft. ügyvezetője abbéli reményét fejezte ki, hogy a jól sikerült kivite­lezés után az üzemeltetéssel sem lesz probléma. A korszerűsítés után követke­zik a közvilágítás bővítése Tol­nán. Ez többek között a Tolna és Mözs közötti főútra, számos, ut­cákat összekötő közre, a Vásártér egyes pontjaira és több utcára terjed ki. Ezek a munkálatok a tervek szerint még a nyáron befe­jeződnek ________________-TS­Di ákok készítik a székely kaput Tölgyfából, eredeti erdélyi mintákkal Három hétre jöttek az erdé­lyi Gyergyóditróból Bátaszékre azok a középis­kolás diákok, akik vendég­látóiknak készítik el a szé­kely kaput. A kilenc diák és tanáruk, Rozsnyai János a bátaszéki 56-os parkban ál­lítják majd fel a jövő héten a tölgyfából, eredeti erdélyi mintákkal díszített székely kaput. Bátaszék A Hargita megyei diákok immár harmadszor járnak Bátaszéken, mely Gyergyóditró testvérvárosa is. Eddig minden évben meglep­ték valamilyen kedves ajándékkal a vendéglátóikat. Az előző két év­ben a bátaszéki játszótereket lát­ték el fából készí­tett játékokkal, míg az idén három hét alatt készül el a székely kapu, melynek az 56-os parkban történő felállítására a jövő héten kerül sor. A kilenc középisko­lás a gyergyóditrói Puskás Tivadar lí­ceum tanulója, akik, ha végeznek, akkor fafaragó szakmát is szerez­nek majd az érett­ségijük mellé. Az Erdélyből érkezett vendégek azonban nem csak dol­goznak, hanem szívesen kirán­dulnak, és kortársaikkal ismer­Rozsnyai János és a diákjai dolgoznak a Székely kapun fotó: bakó jenő i 1 I 1 mában végzik. A döntés eredmé­nyeként több normatív támoga­táshoz juthatnak. A bonyhád- varasdi iskola ezt követően tagis­kolaként, de önállóságát megtart­va működik tovább. ________________________________SAT kednek is. így részt vesznek a i pünkösd hétfői sport délelőttön, amikor kispályás labdarúgásban i és kosárra dobó versenyben mé­rik össze tudásukat a bátaszéki diákokkal. mauthner

Next

/
Thumbnails
Contents