Tolnai Népújság, 2001. május (12. évfolyam, 101-126. szám)

2001-05-02 / 101. szám

1L SoAA Az üzletet // k ,UÜ lendületbe hozni Első lépés r-rnail Elektronikus úton levelezhet üzleti partnereivel, szerződéstervezeteket, árajánlatokat juttathat el bárhová a világon. Második lépés Weboldal A cégével kapcsolatos valamennyi információt látványos (ormában megjelenítheti a világhálón. Harmadik lépés ­E-commerce Mostanra teljesen elektronikussá válik a kereskedés. Önnek virtuális áruháza van, ahonnan bárki bármikor vásárolhat. Negyedik lépés ­E-business Az Ön cége részese egy virtuális piactérnek, ahol a legnagyobb vállalatok partnere lehet. Az internetevolúcióban bármelyik lépcsőről indulhat és minden szintről van továbblépés! www.internetevolucio.hu ZÖLD SZÁM: 06 80 42 00 42 Cisco Systems Empowering the Internet Generation” axelero Tolnai Népújság 2001. május 2., szerda Ára 55 Ft. Előfizetve 35 Ft. XII. évfolyam, ÍOI. szám MEGYEI TÜKÖR Kellemes és fájdalmas igazságok 4. oldal ■ MEGYEI TŰKOR Május elseje a szabadban 5. oldal ERRÖLr-ARRŐL Halfőzőverseny a Szent István Házban 12. oldal Hírek TOLNA. A Tolnai Német Nem­zetiségi Baráti Kör ma, szerdán 19 órától tartja soron következő összejövetelét a helyi művelődé­si házban. SZEKSZÁRD. Az Önálló Életért Alapítvány és a Tolna megyei lá­tássérültek Fehér Bot Alapítványa közös programot tart május 5-én, szombaton, a fogyatékossággal élő emberek Esélyegyenlőségi napján. A programban közös film­nézés és klubdélután szerepel. ALSÓNÁNA. Kilenc fős alsóná- nai küldöttség vendégeskedett Szotyoron, a község erdélyi test­vértelepülésén. Az alsónánai de­legáció tárgyalásokat folytatott a két település jövőbeni együtt­működéséről, és a környék ne­vezetességeivel is ismerkedett. TOLNA. A tolnai Vöröskereszt Klub ma, szerdán 14 órakor, a tolnai művelődési házban ren­dezendő foglalkozásán Báli Já­nos, helyi önkormányzati képvi­selő lesz a vendég. SZEKSZÁRD. A Szekszárdi Szív és Élet Klub soron követke­ző összejövetelére ma 16 órától kerül sor a Kelemen Endre Egészségügyi Szakközépiskola kollégiumában. Előadást tart dr. Kiss Ernő kardiológus, a I. szá­mú belgyógyászat intenzív osz­tályának főorvosa. 9 *77086! Kötélhúzás és mókás vetélkedő A reméltnél is nagyobb sikert aratott a község lakóinak körében az a - hagy­ományteremtő szándékkal „életre” hívott - majális, melyet az általános iskola vezetői szerveztek a szülői munkaközösség és a sportkör elöljáróinak segítségével. Kurd Hétfő délelőtt Cser Ist­ván polgármester a művelődési ház udva­rán köszöntötte a ren­dezvény résztvevőit. A megnyitó után száz­tizén vágtak neki az utcai futóverseny há­rom kilométeres távjá­nak. A célba elsőként a felnőttek közül Ba­lázs Tamás érkezett, a gyerekek megmérette­tésében Pinczehelyi Ferenc győzött. A „de- kázók” vetélkedőjé­ben Takács Zoltán tartotta legtovább a le­vegőben a labdát. A kosárra dobásban az alsó tagozatos diákok mezőnyében Gipp Dá­niel, az 5-8. osztályo­sok közül Pinczehelyi Ferenc diadalmasko­dott, a hölgyeknél Szentpáli Erna, a férfiaknál pedig Todero Zol­tán szerezte meg az aranyérmet. A közönség körében igen nagy tetszést aratott kötélhúzó versenyt qyolc együttes közül az Ifjúság utca gárdája nyerte. Az ifjúsági és az „öregfiú” csapatok focitornája, valamint á lányok és asszonyok kézilabda meccse is sok nézőt vonzott. Hatalmas küzde­lemben dőlt el az a mókás feladatokból összeál lított sorverseny, melyet Szuprícs János testne­velő tanár vezetett. A talicskázásból, létramá­szásból, vízhordásból, tojásgyűjtésből, lapáto­lásból és más furfangos játékokból álló vetélke­dőben a Bognár Józsefné, Takács Endre, Todero Zoltánná, Iván Istvánná Kiss Tibor, Sass Tamás, Csapó Ibolya, Szentpáli Erna, Landek Imre, Ács István alkotta társulat szerepelt a legjobban. A tábortűz mellett tartott eredményhirdetésen Lencse Sándor iskolaigazgató nyújtotta át a A kötélhúzásban az Ifjúság utca csapata diadalmaskodott győzteseknek az okleveleket, valamint a majálist támogató magánszemélyek és vállalkozók által felajánlott díjakat. Este a TV2 „Dáridó” című műsorából ismert Rezső zenekar szolgáltatta a muzsikát a kul- túrházban tartott bálban. A mulatság bevé­telét a szervezők az oktatási intézmény szá­mára egy új sportpálya építésére ajánlották fel. Májusfa, Bátaszéken is Az elsejét megelőző éjszaka igencsak forgalmas falun, váro­son egyaránt. A fiúk fogják a bal­tát, fűrészt és gyerünk. Egy órai munka, aztán irány a lányos ház, és láss csodát, reggelre ott a szép lány szép fája. Régi szokás, jó szokás. Képünk a bátaszéki éj­szakában készült... FOTO: BAKÓ JENŐ Hatszáznegyvenen gyalogoltak A „természetjárás szerelmesére” emlékeztek Szombat reggel a Mecsek legmagasabb pontján, a Mi- sina-tetőn álló tévétorony tövében hatszáznegyvenen gyűltek össze azért, hogy gyalog teljesítsék a „Kovács Béla-emléktúra” 43 kilomé­teres távját. Dombóvár A Dombóvárról, Dalmandról, Ko- csoláról, Nakról, Vásárosdombó- ról, Kaposszekcsőről, Bikáiról, Egyházaskozárról, Nagyhajmásról, Budapestről, Banáról, Iváncsáról, Helesfáról, Pécsről, valamint Szigetszentmiklósról érkezett fia­talok és felnőttek hetedik alka­lommal vágtak neki a dimbes- dombos Baranya és Tolna me­gyei tájakon át vezető „maratoni” útnak. A korábbiakhoz hasonlóan most is a dombóvári Szent Orso­lya Rendi Gárdonyi Géza Katoli­kus Általános és Zeneiskola pe­dagógusai szervezték meg és bo­nyolították le a túrát a néhány év­vel ezelőtt fiatalon elhunyt kollé­gájukra, Kovács Bélára emlékez­ve. A „természetjárás szerelme­seként” ismert testnevelő tanár tiszteletére Sikondáig (14 kilomé­ter) száznegyvenegyen, Mecsek- pölöskéig (20 kilométer) hatvan- ketten, Vásárosdombóig (33 kilo­méter) nyolcvanegyen és Dom­bóvárig (43 kilométer) három- százötvenhatan gyalogoltak. Kö­zülük tizenöten - Bregyán Csa­ba, Dolmány Krisztián, Feri Krisztián, Gaál Szabolcs, Góvnik Csaba, Hammer Lajos Emil, Hor­váth Csaba, Keppel Ernő, Kerényi Nóra, Kovács Diána, Ma­darász Orsolya, Matécz Péter, Sándor Ildikó, Szarka György, Száler János, valamint Szűcs Mi­lán - ötödször teljesítették a leg­hosszabb távot, amiért díszes jel­vényt vehettek át Ács Imre János túravezetőtől. Ha pénzügyekben felső fokon .akar segíteni másoknak­akkor Önt keressük! S egíteni másoknak - komoly kihívás. Nálunk ezt ön egy jó csapatban, elegáns munkakörülmények között, az előrehaladást segítő közegben, stabil nemzetközi hátterű cégnél teheti. A meg­szokottnál jóval nagyobb anyagi elismerés Itt mátó jutalma annak, aki vállalja, hogy átlagon felüli pénzügyi ismeretekkel és szorga­lommal segíti mások anyagi biztonságának megteremtését. Várjuk jelentkezését! ft SIGNAL BIZTOSÍTÓ RT. 7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 8. Telefon: 74/416-455 7200 Dombóvár, Zay D. u. 39. Telefon: 74/460-355 Falunap focipálya-avatóval A megyeszéli község apra- ját-nagyját április 30-án gazdag programot kínáló fa­lunapra invitálta a település önkormányzata. Csikóstőttős A templom melletti téren kialakí­tott labdarúgó pályát Pintér Szi­lárd polgármester avatta fel, majd megkezdődött az „old boys” csa­patokat felvonultató focitorna. Miközben az öregfiúk ádáz csatá­kat vívtak a füvön, addig a sza­badtéri színpadon a dombóvári kötélugró csapat, a naki nyugdí­jas kórus, a mágocsi és a helyi né­met nemzetiségi tánccsoport tar­tott nagy közönségsikert arató be­mutatót. A focikupa többszáz szurkoló előtt lebonyolított fináléjában a mágocsi gárda - szá­mos fordulatot hozó mérkőzésen - győzött az egyházaskozári együttes ellen. A kis- döntőben a'csikóstőt- tősiek hatalmas küzde­lemben diadalmaskod­tak a kaposszekcsőiek felett. Ötödikek a dom­bóváriak lettek, a hato­dik helyen pedig a jágó- nakiak végeztek. Az eredményhirde­tés után pécsi színé­szek, énekesek és bű­vészek adtak műsort, majd látványos tűzijá­ték szórakoztatta a re­mekül sikerült falunap résztvevőit, akik éjsza­ka a The Connector ze­nekar bálján mulattak. Színpadon a csikóstőttősi német nemzetiségi tánccsoport I t *

Next

/
Thumbnails
Contents