Tolnai Népújság, 2001. április (12. évfolyam, 77-100. szám)

2001-04-02 / 77. szám

A jól la ott kígyó ito Valamit nem tud pontosan? WWW.tO Ilid 111 Megújult formában, 24 órás, állandó hírszolgálattal, a korábbinál jóval több szolgáltatással. Helyből minden. 2001. április 2., hétfő Ára 55 Ft. Előfizetve 35 Ft. XII. évfolyam, 77. szám MEGYEI TÜKÖR Ifjú néptáncosok találkozója 2. oldal MEGYEI TÜKÖR A szolgáltató jelleget erősítené 3. oldal SPORT Értékes Tolna és Ce-Si győzelem 10. oldal Hírek SZEKSZÁRD. A Liszt Ferenc Társaság szekszárdi csoportja április 4-én, szerdán este hat órakor tartja klubestjét a zeneis­kolában. Az est előadója dr. Hamburger Klára zenetörté­nész, a társaság főtitkára. Az előadás címe: Liszt 2000. A ren­dezvényre a belépés díjtalan. BUDAPEST. Utazás a világ kö­rül címmel nyílt fotókiállítás a Magyar Művelődési Intézetben, a Corvin tér 8 szám alatt. A kiál­lítók között több Tolna megyei alkotó is szerepel. A tárlat anya­gából 253 fotóval megjelenik egy fotóalbum is, és a budapesti tárlat-sorozatot követően, júni­us végén országjáró körútra in­dulnak a díjazott alkotások. DOMBÓVÁR. A művelődési házban kedd délután fél öttől Márffy Csaba bibliakutató „Mi Atyánk ...” című előadását hall- gathatják meg az érdeklődők. ■ Lottószámok A Szerencsejáték Rt. tájékozta­tása szerint a 13. héten megtar­tott ötös lottó és joker számsor­soláson a következő számokat húzták: Nyerőszámok: 12, 28, 37, 61, 80. Joker-szám: 2 1 6 7 0 2. A 13 . játék héten megtartott hatos lottó számsoroláson a kö­vetkező számokat húzták: Nye­rőszámok: 14, 19, 21, 28, 29, 37. Pótszám: 8. ■ „Velünk táncoltak, értünk énekeltek” Három éjjel három nap ünnepeltek a bogyiszlói hagyományőrzők Virágeső, tapsorkán, napfényes jókedv. Efféle meteorológiai jelenségek kísérték a 25 éves jubileumát ünneplő Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület szombat esti gáláját, amelyen még a vendég politikusokat is megtáncoltatták az ünnepeltek. Bogyiszló Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a negyedszá­zados jubileumról történő méltó megemlékezés­re kevés lett volna csupán a szombat este, így az­tán már csütörtöktől, „három nap és három éjjel” zajlott a „mulatság”. Volt is mit ünnepelnie a Strer Tamásné (a nép­művészet mestere) által immár húsz éve vezetett együttesnek, amelyben 25 év alatt 110 táncos for­dult meg. (A korábbi vezetők Olasz Antalné Eke Ilona és Karászi Lídia voltak). Az 1971 óta működő, hivatalosan - a helyi ta­nács, a bogyiszlói tsz és a tolnai ÁFÉSZ támoga­tásával - 1976 megalakult egyesület 1978-ban Pé­csen nyerte el első formális minősítését, a hagyo­mányőrző ezüstöt. Fennállásuk óta 20 alkalom­mal léptek fel külföldön, lényegében az együttes németországi kapcsolataiból alakult ki Bogyiszló hivatalos testvér-települési kontaktusa Schlitz- cel. Az egyesület által négy alkalommal elnyert hagyományőrző arany minősítés, a számos nívó­díj, különdíj, legutóbb a rangos Muharai Elemér- díj jelzi, hogy a nyolc Fülöp Ferenc díjas táncos­sal is rendelkező társaság nem akármilyen szak­mai színvonalon tevékenykedik. Ezt sejttette egyébként az is, hogy a bogyiszlói együttesre zúduló - a bevezetőben említett - vi­A képviselő, Braun Márton is táncra perdült rágesőben a Nem­zeti Kulturális Örökség Miniszté­riuma és a Ma­gyar Művelődési Pördül a szoknya, koppan a csizma FOTÓ: GOTTVÁLD KÁROLY Intézet képviselője is kivette a részét. A köszön­tők között ott voltak természetesen a hagyo­mányőrző testvéregyüttesek is, közülük az ilyen alkalmakkor mára már „elmaradhatatlan” schlitz-i Trachtengruppe és a sióagárdi hagyo­mányőrzők fel is léptek a gálán. A műsorban ter­mészetesen helyet kaptak az utánpótlás képvise­lői, az egykori együttes tagok, és rajtuk kívül olyanok is táncra perdültek a gála végén, akik­nek ilyen irányú tevékenységét ritkán láthatja a nagyközönség: dr. Braun Márton országgyűlési képviselő, Tímár László, a megyei önkormány­zat alelnöke és Tóth István bogyiszlói polgármes­ter is. A jubileum megünneplése során természetesen nem feledkeztek meg azokról az idős emberek­től sem, akiktől megőrzés céljából átvették a he­lyi hagyományokat. Elhunyt táncostársaik emlé­kére az egyesület a bogyiszlói temetőben kopja­fát állított, rajta a szöveggel: Akik velünk táncol­tak és értünk énekeltek. -s­Fogyasztók, a fogyasztókért Az egyesülethez is fordulhatnak panaszaikkal Az Országos Fogyasztóvé­delmi Egyesület (OFE) tol­na megyei szervezete 1989- ben alakult meg. A fogyasz­tók Szekszárdon, a Dózsa György utca 1. szám alatt találhatják meg irodájukat. Az OFE megyei szervezetének el­nöki tisztét 2000. novemberétől Szabó Zsolmé látja el, aki korábban fogyasztóvédelmi szakemberként dolgozott. Mint elmondta, az egye­sület célja a fogyasztók tájékoztatá­sa, részvétel a hatósági (önkor­mányzati) árak megállapításában, a fogyasztók képviselete és védelme, részvétel a békéltető testület mun­kájában és közreműködés egyéni sérelmek megoldásában. Az egye­sületnek hatósági jogköre nincs, ta­nácsot adhat, tájékoztathat, illetve az ügyet továbbíthatja a megoldás­ban illetékes szervezethez. A Dózsa György utcai irodában minden csütörtökön 9-12 óráig vár­ják a fogyasztókat panaszaikkal, kérdéseikkel, az egyesülethez for­dulhatnak írásban is, illetve a 74/415-565-ös telefonon. Jelenleg az iroda felszereltségét, a technikai fel­tételek javítását szeretné elérni a megyei szervezet, terveik között szerepel még a szekszárdi városi szervezet megalakítása is. Az OFE- nak tagja lehet minden nagykorú magánszemély, aki kedvet érez a fo- gyasztóvédelem szolgálatához, vem Dallal, tánccal ünnepeltek Tíz évvel ezelőtt alakult meg Tevelen a Német Nem­zetiségi Hagyományőrző Kórus, mert a település idő­sebb lakói úgy gondolták, hogy szükségük van a kö­zös programokra, összejö­vetelekre. Tevel Ennek köszönhetően fellendült a hagyományápolás Tevelen, és egyre többen csatlakoztak a cso­porthoz. Jelenleg 18-an vannak a kórusban, de a jubileumi ünnep­ségen többen is kedvet kaptak az énekléshez, így várhatóan újra felduzzad majd a létszám. A szombati ünnepségen töb­bek között a kisebbségi önkor­mányzatok képviseletében Józan-Jilling Mihály és Rittinger Antal, a település nevében pedig Kitanits Lajos polgármester kö­szöntötte a jubilálókat, akik szín­vonalas műsorukkal kivívták a szépszámú közönség vastapsát. Az Antal Tamásné Ágika vezette kórus vendégeként fellépett a bonyhádi német nemzetiségi kó­rus, a teveli Székely kör és az Ifjú­sági tánccsoport, a névrokon Nagytevel kórusa és táncosai, va­lamint a Bonyhád városi fúvósze­nekar. A legnagyobb sikert a résztvevők közös éneklése aratta. A jubileum alkalmából fotókiál­lítás is nyílt a teveli művelődési házban, mely a magyarországi né­metek népviseletét mutatja be, Heil Helmut rendezésében, máté réka Ünnepség az Egészség Világnapján Április 7-én az Egészség Világnap­ját a mentálhigiénék szentelik. Ez­zel arra kívánják irányítani a figyel­met arra, hogy a pszichés problé­mák, az organikus agybetegségek' és a különböző testi fogyatékossá­gok milyen hatalmas terhet rónak a betegekre és a családjaikra. Az idei év jelmondata: „Vessünk véget a kirekesztésnek, merjünk gondos­Ismét elvetették a pécsiek ajánlatát A kistérség településfejlesztési koncepciójáról tárgyaltak Öt község összefogott Szorgalmazzák a közös szennyvízhálózatot Decs, Báta, Bátaszék és Mórágy polgármesterének távollétében nyolc település vezetői találkoztak Vár­dombon. ________Várdomb________ A polgármesterek mellett a ta­nácskozáson részt vett Bozsolik Róbert Bátaszék, Bonnyai Réka Báta jegyzője, Takaró Jánosáé Várdomb-Pörböly körjegyzője, és Potápi Árpád országgyűlési képvi­selő. A tanácskozás fő témája a kistérség településfejlesztési kon­cepciójának elkészítése volt. A „ti- zenkettek” februári bátaszéki ta­nácskozásán már téma volt a kon­cepció elkészítése, ám a Magyar Tudományos Akadémia Regioná­lis Kutatások Központja Dél-du­nántúli Tudományos Intézetének ajánlata akkor nem nyerte el a fe­lek tetszését. A polgármesterek akkor úgy döntöttek, hogy az MTA-tól egy átdolgozott változa­tot kérnek, melyben részletesen szerepelnek a Bátaszékre és a kör­nyező településekre eső kiadások is, ám ez a változat sem nyerte el a felek szimpátiáját. Guzsván Ist­ván, Őcsény polgármestere felve­tette: érdemes lenne felvenni a kapcsolatot a kaposvári székhelyű Civitas Bt-vel, hisz a somogyiak az őcsényieknek is kedvező áron készítették el a fejlesztési koncep­ciót és a rendezési tervet. A részt­vevő polgármesterek megbízták Bozsolik Róbertét, hogy tárgyal­jon a kaposváriakkal. Az építési törvény alapján 2003. december 31-ig minden településnek el kell készíttetnie rendezési tervét. ___________________________________[ROW) Az igazán nagy beruházá­sokat a kisebb községek az esetek nagy részében nem tudják önállóan megoldani, megvalósításuk csak úgy le­hetséges, ha összefognak. Möcsény A mőcsényi képviselő-testület legutóbbi ülésén az Ifjúság utca vízhálózatának további fejleszté­séről tárgyaltak elsőként. A mun­ka elvégzésére két ajánlat érke­zett, a testületi tagok felhatal­mazták Krachun Elemér polgár- mestert a tárgyalások folytatásá­ra. A testület szorgalmazza egy közös szennyvízhálózat kiépíté­sét Bátaszékkel, Mórággyal, Alsónánával és Bátaapátival. Szá­mítások szerint a beruházás Mőcsényre eső része 1 milliárd 348 ezer forint. Ezt az összeget az önkormányzat és a lakosság együttesen fizetné. , Az ülésen eldöntötték, hogy áprilistól az önkormányzat két közhasznú munkást alkalmaz, s tervezik a vízmű-telep bekeríté­sét is. A tavaly felújított és kibő­vített kultúrotthon udvarán tánc­terület kialakítása a cél. Április végére társadalmi munkát szer­veznek a mőcsényiek a Rákóczi- Ifjúság-Rózsadomb utcák ke­reszteződésében, a járdakészí­téshez a kész betont az önkor­mányzat hozatja. A .Nyugdíjas klub tagjai tavaszköszöntőként virágokat ültettek a Szenthárom­ság szobor előtti részen, jó pél­dával elöljárva. HUNYADI I. Nagytakarítás a Tüskei-tónál A dombóvári horgászegyesület közel kétszáz tagja szombaton a Tüskei-tónál környezetvédelmi napot tartott. A „pecások” szemetet szedtek, töltést erősítettek, gátat javítottak, árkot ástak, füvet nyír­tak, bokrot metszettek és facsemetét ültettek, fotó: gottvald károly í & 4 i kodni!" Az ÁNTSZ Tolna Megyei Intézet Egészségfejlesztési Osztá­lya ez alkalomból április 4-én, szerdán 13 órai kezdettel ünnepsé­get tart, ahol sor kerül sor a WHO gyermekpályázat Tolna megyei dí­jazottjainak jutalmazására és pszi­chiátriai betegek alkotásaiból, munkáiból készült kiállítás meg­nyitójára _________________■

Next

/
Thumbnails
Contents