Tolnai Népújság, 2000. november (11. évfolyam, 256-280. szám)

2000-11-02 / 256. szám

%_bcA/[ AZ ÉV AKCIÓJA a Suzuki Bartánál! Paks, Tolnai út. 17. aC| VW\ H€rl Szekszárd, Tel.: 75/311-828, ________________Alkony u. 1. f ax: 75/314-494 Tel.: 74/415-611 Már 250.000 Ft-tól új Suzuki (+havi részlet). Bármilyen típusú használt autóját beszámítjuk!- „10. ” hónap (október)-„9.”-én- „8. ” születésnap- „ 7” héten keresztül- „ 6 ’'ajándékcsomagból választhat (téli gumi szett, magnó+riasztó, hiteltámogatás, ártámogatás használt Suzuki beszámításakor, Manager IV., Suzuki Komfort) tolnai.nepujsag@axels.hu 2000. november 2., csütörtök Ára 49 Ft. Előfizetve 31 Ft. XI. évfolyam, 256. szám Hívjon, várjuk, velünk biztosan megegyezik. A Szerencsejáték Rt. 44. heti főnyereményei; Ötöslottó 418 millió Ft Hatoslottó 174 millió Ft Joker 28 millió Ft Totó 19 millió Ft Góltotó 546 ezer Ft Skandináv lottó 55 millió Ft Skandináv lottó sorsolás MA ESTE! Aki nem játszik az nem is nyer! SZERENCSEJÁTÉK RT. Pécsi Területi Igazgatósága TOLNAI TAJAK Pillanatok alatt népszerű lett 4. oldal HAZAI TŰKOR SZDSZ: minden vagy semmi... 5. oldal SZÁMÍTÓGÉP Szupergyors internet­hozzáférés 7. oldal Hírek > A FADDI képviselőtestület ma, csütörtökön 16 órától csendes megemlékezést tart a faddi I. és II. világháborús hősök szobránál. A GYULAJI kultúrházban péntek délelőtt kilenc órakor kezdődik annak a tréningsorozatnak a har­madik foglalkozása, melyet a dombóvári és városkörnyéki tele­pülések területfejlesztési társulá­sa a megyei munkaügyi központ­tal közösen rendez a térség gaz­daságának élénkítésében érdekelt önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek és cégek vezetői, illetve vállalkozók számára.­SZEKSZÁRD. Értéktárgyakat és régiségeket tulajdonítottak el isme­retien elkövetők kedden Szekszár- don egy városközponti lakásból. A becsült anyagi kár kétmillió forint. GUNARAS. Egy Audi A4 típusú német rendszámú személygép­kocsit lovasítottak meg ismeret­len tettesek szerda hajnalban Gunarasból. Az autó értéke megközelíti az ötmillió forintot. BÁTASZÉK. Falbontás mód­szerével hatoltak be kedden is­meretlen tettesek Bátaszéken a Bilux sörözőbe. Az elkövetők néhány üveg italon kívül mást nem vittek el. A rongálási kár megközelíti a 30 ezer forintot. DOMBÓVÁR. Fehérvári Tamás országgyűlési képviselőnek a Dombóvár, Szabadság utca 14. szám alatti ügyfélszolgálati iro­dája csütörtök este öt és hat óra között tart nyitva. Kényszer szülte vállalkozások Évről évre egyre többen kérik a vállalkozói engedélyüket Ha a számokat vesszük, akkor azt a tapasz­talatot szűrhetjük le, hogy évről-évre növek­szik az egyéni vállalkozások száma Tolna megyében. Ha viszont a számok mögé né­zünk, kiderül, az egyéni vállalkozások 80 százaléka kényszerből jött létre. Tolna megye Az elmúlt három évben egyre többen váltották ki az egyéni vállalkozói igazolványukat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy több lett a butikos, a vendéglátós, a ma­szek cipész, pék, fuvarozó, szo­bafestő és még sorolhatnánk a szakmákat. A vállalkozások megkezdése mögött legtöbbször egyszerű ok húzódik meg, tud­tuk meg a kereskedelmi kamara tanácsosától, dr. Tóth Tivadar­tól. A munkahelyeken ugyanis egyre inkább terjed, hogy az ad­digi alkalmazottakkal vállalko­zókként kötnek szerződést, va­gyis így lesz új egyéni vállalkozó az a.postamester, aki ugyanazt a feladatot végzi, mint eddig, csak a bérét más elszámolásban kap­ja. A legtöbben mint biztosítási ügynökök próbál­nak meg évről évre vállalkozóként boldogulni. Hogy ez mennyire sikerül, azt egy másik szám mutatja, évi 300 biztosítási ügynök közül 150 adja vissza még az évben igazolványát. De hasonlóan nagy a mozgás más területen is, sokan kénysze­rülnek arra (megszűnik a munkahelyük, a végki­elégítésből egyszeri befektetésre ha futja), hogy ki­sebb üzletet nyissanak, ami az anyagi háttér hiá­nya miatt, csak pár hónapig működik. Mire bejá­ródra a vállalkozás, már meg is szűnik. A megyében az egyéni vállalkozások száma Szekszárdon és közvetlen környékén a legna­gyobb. A tartósabb ideig működő vállalkozások is a megyeközpontra jellemzőek. Általában a ke­reskedelemmel, illetve a vendéglátással kapcsola­tos vállalkozások a tartósabbak, főleg ott, ahol a családi tradíciók meghatározóak. Nyílt nap a rendőrségen Bűnmegelőzési tanácsadó centrum Nyílt napot rendez a Tolna Megyei Rendőr-főkapitány­ság és a Tolna Megyei Bűn­megelőzési Alapítvány no­vember 3-án. Délelőtt 10 órától 13 óráig nyitva lesz az állampolgárok előtt valamennyi Tolna megyében működő rendőrka­pitányság, beleértve a főkapitánysá­got is. Az érdeklődők megtekinthe­tik az épületeket, s az ott dogozók válaszolnak a kérdéseikre. A megyei nyílt nap keretében Szekszárdon a főkapitányság ügyfélszolgálati irodájának föld­szinti helyiségében délelőtt 11 órakor megnyílik a bűnmegelőzé­si tanácsadó centrum. A cent­rumban állandó vagyonvédelmi kiállítás látható. A centrumban az érdeklődő szülők pedagógusok, diákok, tá­jékoztatást kaphatnak bármilyen bűnmegelőzéshez kapcsolható témáról, veszélyekről. Hasznos tanácsot kaphatnak az érdeklő­dők például a drogokról, a veszé­lyek elhárításának lehetőségeiről. A vagyonvédelmi kiállításon a lakások, tanyák, nyaralók védel­mét szolgáló eszközöket mutat­nak be. A megelőzési centrum kereté­ben működik az áldozatvédelmi iroda is, ahol az erőszakos bűn- cselekmények sértettjei, azok hozzátartozói kaphatnak szakirá- nyú segítséget. ______________■ I smerjük meg egymást! Programsorozat diákoknak Az Ifjúságért Önkormányzati Szö­vetség „Ismerd meg lakóhelye­met, ismerjük meg egymást” elne­vezéssel kezdeményezett progra­mot. Szekszárd Megyei Jogú Vá­ros Közgyűlése a megyeszékhelyt is benevezte a találkozókból és ve­télkedőkből álló rendezvénysoro­zatra - tájékoztatta lapunkat Maj- nay Gábor, a szekszárdi polgár- mesteri hivatal ifjúsági referense. A program első részeként ok­tóber 28-án Zirc város látta ven­dégül Szekszárdot, a IV. Zirci Di­áknapok keretében, amelyen Tü­csök klub és a Babits Mihály Ál­talános Iskola tanulói, valamint a városi diákvezetők egy csoportja képviselte a várost. Á folytatás november 25-én, Szekszárdon lesz, a megyeszékhely fogadja majd Zirc és Kiskunfélegyháza diákjainak és ifjúsági civil szerve- zeteinek képviselőit. __■ A jánlatos együttműködés Tájékoztató a pályázati lehetőségekről Jövőre a Gazdasági Minisz­térium a rendelkezésére ál­ló célelőirányzatok többsé­gét regionális szintre adja le - mondta Fazekas József, a tárca osztályvezető­je kedden délelőtt Fürgédén, ahol pályá­zati lehetőségekről tartott tájékoztatót a térség polgármesterei előtt. Fürgéd Az osztályvezető közöl­te: az aktív foglalkoztatást segítő célelőirányzat esetében a pályáz­ható összeg felső határát a jelen­legi egymillió forintról 1,2-1,3 millió forintra szeretnék emelni. Tervezik azt is, hogy a támogatás feltétele nem csak munkanélküli­ek alkalmazása lesz. Fazekas hangot adott vélemé­nyének: a térségekben dolgozó ta­nácsadóknak jó lenne együttműködniük. Je­lenleg, illetve a közel­jövőben öt-hat tanács­adót, menedzsert al­kalmaznak arra, hogy pályázatokat, projekte­ket segítsenek. A Mi­niszterelnöki Hivatal kistérségi megbízottai, a falugazdászok, kis­térségi menedzserek, a mikro- hitelekben segítő tanácsadók mel­lett hamarosan munkába állnak a Sapard-tanácsadók is. T. F. Szekszárdon is csúszkálhatunk Új kezdeményezéssel állt elő a megyeszékhelyen Magyar Lajos, a TIR-Suli Bt. tulajdonosa, a bal­esetmegelőző bizottság elnöke. A Tolna Megyei Közlekedésfel­ügyelet Kövendi Sándor utcai tanpályáján egy „csúszós” tré­ningpályát készítenek, melyet november 3-án 10 órakor mutat­nak be az autósoknak. Azt köve­tően még a tél beállta előtt itt rendszeresen csiszolhatják tech­nikájukat a gépkocsivezetők. A NAGYCSALÁDOSOK TOLNAI EGYESÜLETE november 2-án, csütörtökön 18 órától rendezi következő összejövetelét, amelyen él­ménybeszámoló hangzik el a nemrégiben lezajlott „HovaTovább”-os televíziós felvételről, megbeszélik az egyesület hagyományos kiállí- tásának előkészületeit és szó lesz a Télapó ünnepélyről is. ■ Ma nyit az okmányiroda Elképzelhető, hogy lesznek átmeneti nehézségek HALOTTAINKRA EMLÉKEZTÜNK. Volt, aki az elmúlt hét végén, volt aki kedden délután, mások pe­dig tegnap mentek ki a temetőbe, emlékezni elhunyt hozzátartozóikra, szeretteikre. A szerdai munkaszü­neti napon nem kedvezett az időjárás, esett az eső. Képünk mindenszentek napján készült a szekszárdi alsóvárosi temetőben. fotó: bakó jenö Ma, csütörtökön nyílik a tol­nai okmányiroda, amely Tol­na és a városkörnyék polgárai részére a „helyben” történő ügyintézést biztosítja a sze­mélyazonosítóval, a lakcím­nyilvántartóval és a vállalko­zói igazolvánnyal kapcsolat­ban. A kezdet esetleges nehéz­ségeire ezen új hivatal eseté­ben is célszerű felkészülni. Tolna Tolna az okmányirodák létreho­zásának nem egészen egy évvel ezelőtti első köréből kimaradt, így csak most nyílik az új hivatal, amely a tolnai városháza jobb szárnyának földszintjén, a volt építési osztály két, felújított iro­dájában kapott helyet. Ezen túl itt intézhetik a kártya típusú sze­mélyazonosító igazolvánnyal, a lakcím nyilvántartó kártyával és a vállalkozói igazolvánnyal kapcso­latos ügyeiket a tolnai, a faddi, a bogyiszlói, a gerjeni és a fácán­kerti állampolgárok. (2001. janu­ár l-jétől az említett települések közlekedés igazgatása - jogosít­vány, forgalmi, stb. ügyek - is ide költözik.) Az okmányirodán egyelőre két fiatal ügyintéző dolgozik, Tunczinger Attila és Wiesner Jó­zsef, január l-jétől pedig egy to­vábbi munkatárssal bővül az iro­da. Mindhármukat pályázat útján választották ki. Az iroda a tolnai polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje sze­rint működik, azaz kedden 8-tól 16 óráig' (déltől egy óráig ebéd­szünet), illetve pénteken 8-tól 12 óráig fogadja az ügyfeleket. Az okmányiroda kialakítására a Belügyminisztériumtól 6 millió forintot kapott a város. Ebből mintegy 2 milliót használtak fel, a fennmaradó összeg azonban nem elég a korábban azon a he­lyen működő építési osztály vég­leges elhelyezésének megoldásá­ra, ami a későbbiekben további igen jelentős összeget igényel majd. Áz iroda megnyitása előtti fő­próba tapasztalatai alapján el­képzelhető, hogy akárcsak az or­szágban szinte mindenütt, Tol­nán is lesznek átmeneti nehézsé­gek a hivatal működésében (nem a helyi ügyintézők hibájá­ból.) Az iroda munkatársai min­denesetre mindent megtesznek majd a lehető legjobb működés érdekében.-TS­k Á 977086560303600256

Next

/
Thumbnails
Contents