Tolnai Népújság, 2000. június (11. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-01 / 127. szám

Vasárnap is házhoz megyünk! Hallotta, hogy a TolüdV^CpiljSclg már vasárnap reggel a postaládájában lehet? Önnek nem kell mást tenni, mint a 74/511 -503-as telefonszámon havi 240 Ft-ért megrendelni lapunkat, majd választani egy ajándékkönyvet az itt látható kosárból, és vasárnap már csak a postaládáig kell elsétálnia! Lapozzon a 7. oldalra! TOLNAI TÁJAK Fotókiállítás Dunaföldváron a galériában 4. oldal TOLNAI TÁJAK A legendás Manfred Mann’s Earth Band 4. oldal A SZÁMÍTÓGÉP Távoktatás: az internettel könnyebb 8. oldal A DOMBÓVÁRI Móra Ferenc Ál­talános Iskolában csütörtök dél­előtt tíz órától rendezik meg a ta­nulásban akadályozott diákok me­gyei környezetvédelmi vetélkedő­jét, melyre öt oktatási intézmény közel negyven gyereket nevezett. APARHANT. A háziorvossal kö­tött szerződés módosítása szere­pel az aparhanti önkormányzat mai ülésének napirendjén. Á té­ma a praxisjog kiadásával össze­függésben kerül a képviselők elé. A tanácskozás este fél nyolckor kezdődik a községházán. A MEDINAI Sárenác szerb tánc­csoport gyermek együttese is részt vesz a holnap, pénteken, Budapesten, a Parlament előtt megrendezendő Gyermekművé­szeti Fesztiválon. Á rendezvény vendége lesz a szekszárdi Dienes általános iskola modem tánc cso­portja, valamint a medinai Kősze­gi István népi hangszer készítő is. KAKASD. A Kisiskolák Tolna Megyei Szövetsége hetedik alka­lommal rendezi meg tanulmányi versenyét Kakasdon. A mai tu­dáspróbán 24 iskola száznyolc­van diákja vesz részt. A 3-8. osz­tályosok magyar nyelv és iroda­lomból valamint matematikából mérik össze tudásukat. A 7. és 8. osztályosok számára történelem­ből is rendeznek vetélkedőt. A FÁCÁNKERTI képviselőtes­tület ma, csütörtökön 17 órától ülést tart. A napirenden egyéb témák mellett szerepel az iskola alapító okiratának módosítása, az iskolai létszámcsökkentés és döntés a millenniumi zászló át­vételének időpontjáról. 9 / / UOUJ UUJU'lJ Tűzoltóautókat húztak, vontak Mozgásban volt a város Csaknem rövidnek bi­zonyult a kötél, akadt akinek nem jutott raj­ta fogás. Több mint kétszáz gyermek húz­ta a tűzoltóautókat a Városháza elől, a főut­cán. Tegnap mozgott szinte az egész város. Paks Mint évek óta mindig, most is nagy erők szaba­dultak fel a Kihívás nap­ján. Kora reggel nyitott a Tanuszoda - a fedett sze­zon utolsó napján, hi­szen holnaptól őszig már zárva lesz - ügyességi versenyekkel. A teniszpálya, a strand, a tekéző is fogadta a mozgásra vágyókat különféle lehetőségekkel. A „nagy attrakció” az idén is a tűz­oltóautók húzása volt, több mint kétszáz gyermek könnyedén hoz­ta lendületbe a két hatalmas tö­megű piros kocsit. Két iskola is tanítási szünetet tartott, a Bezerédj diákjai saját sportudva­rukon, a Herman tanulói a közeli ASE csarnokban és környékén gyarapították a város pontjait, de természetesen a többi iskola, óvo­da is mozgásban volt. A szerve­zők, Dallos Tibor sportreferens vezetésével a főtámogató ajándé­kát, a háromezer darab sportsze­letet osztották szét a kicsik kö­zött. A képviselő-testület sem ma­radt ki a sportéletből, igaz ők el­méleti síkon vettek részt a nagy megmozdulásban. Miközben - lapzártánk környékén - a FutaPaks mezőnye az utcákat rót­ta, a városatyák és -anyák a sport- koncepcióról tárgyaltak. (A kihívás napjáról olvashatnak még a sportoldalon is.) RÁKOSI A levelezős verseny döntője Tolna megye A fenti címen hirdetett közös le­velezős versenyt az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Gyermek- könyvtára és a Tolnai Népújság. A lapunkban megjelent feladvá­nyok megfejtői közül a legjobb 11 felső tagozatos diák tegnap dél­után mérte össze tudását a me­gyei döntőn Szekszárdon, a Gyer­mekkönyvtárban. A verseny írás­beli fordulóval kezdődött, a szó­beli fordulón öt diák vett részt, azok, akik a legjobb eredménnyel töltötték ki a tesztlapokat. A ve­télkedőt Ivánná Bányai Ilona, a könyvtár vezetője bonyolította le, s a gyerekek dicséretesen helyt­álltak az igen magas színvonalú feladatok megoldásában. A zsűri tagjai Csizmaziáné Lovas Erzsé­bet, a Gyakorló Általános Iskola szakvezető tanára, Liebhauser Já­nos, a megyei könyvtár igazgató- helyettese és Venter Marianna, la­punk munkatársa voltak. A dön­tőn a következő eredmény szüle­tett: 1. Bitai Tamás (Dienes Valé­ria Általános Iskola, felkészítő ta­nár: Klézli Mária), 2. Kovács Ger­gő (Babits Mihály Általános Isko­la, felkészítő tanár: Pap Istvánná), 3. Kákonyi Kata (Álta­lános Iskola, Nagydorog, felkészí­tő: Pinczési Lászlóné könyvtárve­zető), 4. Wirth Ervin (Babits Mi­hály Általános Iskola), 5. Strohmayer Ádám (Babits Mihály Általános Iskola, mindkettőjük felkészítő tanára Pap Istvánná.) Ügyelet, mentőállomással Központi orvosi ügyelet in­tegrálásának feltételeit te­remtik meg Hőgyészen mentőállomás építésével. Högyész Mentőállomás építését kezdik meg még ez évben a nagyközség­ben pályázati pénz felhasználá­sával. A központi ügyelettel egy­bekötött mentőállomás 36 kilo­méteres körzetben fogja szolgál­ni a lakosság sürgősségi ellátását. A tíz millió forintba kerülő be­ruházáshoz az önkormányzat 7,1 milliót nyert pályázaton az illeté­kes szaktárcától, 1 milliót az Or­szágos Mentőszolgálat ad, a töb­bit saját erőből biztosítják. Az állomást a falu központjá­ban, a rendőrőrs mellett, a koráb­ban az önkéntes tűzoltó egyesület által használt épületben alakítják ki. A tervezési dokumentációk el­készítését megkezdték. A polgár- mester, Gyetvai László tájékozta­tása szerint az építkezés nyár vé­gén elkezdődik, a két kocsis men­tőállomás átadási határideje 2000. december 31-e. Az épületből kike­rülő tűzoltószertárt a Hőgyészi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötött együttműködési szerződés értelmében az egykori bölcsődé­ben helyezik el. Az épület felújítá­sához, a garázsok építéséhez szükséges 2,5 millió forintot az önkormányzat biztosítja. F. KOVÁTS Gesztusképek Tamásiban Vörös Andrásnak, a KaposArt Egyesület alapító-elnökének alko­tásaiból nyílt kiállítás tegnap a Tamási Galériá­ban. A művész mestere, Misch Ádám emlékének ajánlja Tamásiban be­mutatott festményeit. Misch Ádám a nyolcvanas években a gesztusfestészet képviselője volt a magyar képzőművészetben, a Magyarországon élő német nem­zetiségű művészek csoportosulá­sának tagjaként. Vörös képei a városi szubkultú­rát kifejező stílus jegyében fogan­tak, Misch szellemiségét, látás­módját idézve, egyben, - mint megnyitójában Orosz Lajos festő­művész utalt rá -, franciásan könnyed színkezeléssel. A kiállí­tó számos honi és nemzetközi el­ismerést kivívott magának műve­ivel, két ízben díjazottja volt az Országos Groteszk Képző- és Iparművészeti Kiállításnak, nagydíjat kapott a „Csodaszarvas nyomában” millecentenáriumi kiállításon. Alkotásai hazai és külföldi köz- és magángyűjteményeket gyara- pítanak. Jelen tárlata június 18-ig látható. Jól működik a Kommunális Kft. Tolna A tolnai képviselőtestület elége­dett a város 100 %-os tulajdoná­ban levő Kommunális Kft. tevé­kenységével. A testület legutóbbi ülésén elfo­gadta a cég üzleti jelentését és hozzájárult a mérleg szerinti eredmény, 2,543 millió forint eredménytartalékba helyezésé­hez. A testület némileg módosí­totta a kft. alapító okiratát, kiegé­szítve a cég tevékenységi körét. Megállapították, hogy a társaság ügyvezetője, Váli László teljesí­tette prémiumfeladatát. Az ügy­vezető bérét 15 %-kal megemel­ték. Fejlődik-e a megyeszékhely? A nyugdíjasok sokallják a közüzemi díjakat Nyugdíjas fórum volt teg­nap Szekszárdon. Napi­rendjén a közüzemi díjak szerepeltek. Szekszárd Fórumot tartott tegnap a Szek­szárdi Nyugdíjasok Területi Ér­dekvédelmi Szövetsége. A megje­lenteket Kosz Istvánná, a szövet­ség elnöke köszöntötte. Ezt köve­tően Kocsis Imre Antal polgármes­ter tartott volna tájékoztatást a megyeszékhely fejlődéséről, a gazdasági változásokról és ezek társadalmi hatásairól, de váratlan elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni. így a rendezvényen Gál László, a Héliosz csoportveze­tője egymaga „állta a sarat” több mint két és fél órán keresztül. A nyugdíjasok ugyanis első­sorban a közüzemi díjak emelke­dését kifogásolták. Nagyon fel­borzolta a kedélyeket a lakás- fenntartással kapcsolatos költsé­gek emelkedése, különös tekin­tettel a szemétszállítási díjak ter­vezett emelésére. Annál is in­kább, mivel az érdekvédelmi szö­vetség elmúlt évi fórumán a Héli­osz Kft. ügyvezető igazgatója Kalmár Zoltán ígéretet tett arra, hogy nem fog többe kerülni az idős embereknek a szemétszállí­tás idén se, mint tavaly, mondta Kósz Istvánná. Gál László a sokszor ingerült kérdésekre higgadt válaszokat adott, mondván, keresik a köz­benső megoldásokat és olyan al­ternatív lehetőségeket vázolt fel a nyugdíjasoknak, amelyek igény- bevételével remélhetően nem nő a szemétszállítási költségük. ■ Csak telepítésekre kellene 328 millió Mezőgazdasági támogatásokra az idén is nagy az igény hasonló a földalapú támogatások iránt az érdeklődés, bár nagyon sokan az utóbbi napokban adták be a kérelmü­ket. Ez azt jelenti, hogy május végén, naponta százával érkeztek a támoga- t- tási igények a hivatalba. ). - Milyen számlák kellenek a tá­z magmáshoz? SZEKSZÁRD Dr. Vida Györgyöt, a megyei földművelésügyi hivatal vezetőhelyettesét az eddig be­érkezett pályázatok felől kér­deztük.- Tavaly 7200-an regisztrál­tatták magukat és ebből eddig 5600-an kértek földalapú támo­gatást. Ismert tény, hogy a támc tások alapfeltétele a regisztrál Számításaink szerint a tavalyil- Elsősorban fémzárolt vetőmag­ról kell, hogy számlája legyen. A tá­mogatásról szóló törvény pontosan meghatározza, hogy különböző nö­vényi kultúrákban milyen számlá­kat (műtrágyáról, növényvédő sze­rekről, stb.) kell bemutatnia az igénylőnek. Rendelkeznie kell érté­kesítési szerződéssel vagy nyilat­koznia kell arról, hogy saját haszno­sításra termelte a búzát, kukoricát.- Családi őstermelői igazolvány esetén kinek a nevére szóljon a számla?- A család bármely tagjának a ne­vén szerepelhet, de nagyon fontos, hogy a számlák mindig névre szóló­ak legyenek. Tavaly volt olyan eset is, amikor a gazdálkodók közösen vásároltak, nyilván így jóval olcsób­ban, egy vagon fémzárolt vetőma­got, de a számla csak egyikőjük ne­vére szólt, sajnos ilyen számlát nem tudunk elfogadni.- Ha már megvannak a számlák, mi a teendő?- Az adóhivatalnál kell jelentkez­ni az úgynevezett „ferde csíkos” iga­zolással, (amit a megyei földműve­lésügyi hivatalból kapott vissza az igénylő) és a már meglévő számlák­kal. A támogatást az adóhivatal utalja majd ki a termelőnek.- Ápriiis végéig lehetett beadni a telepítésekre szóló pályázatokat, há­nyán éhek ezzel a lehetőséggel?- Kétszer, háromszor többen, mint amire várhatóan keretünk lesz. Tavaly 120 millió forint támo­gatást kaptunk erre a célra, az idén, az igények alapján, 328 millió fo­rintra lenne szükség. A támogatási keretet a megye még nem kapta meg. MAUTHNER * * 1 i A megyei földművelésügyi hivatalba az elmúlt napokban százával érkeztek a földalapú támogatásra szóló kérelmek, ugyanis a beadási határidő május 31-e volt. Sokan az utolsó napokra hagyták az ügyintézést. A legfrissebb információk szerint, amit az FM-hivatal megerősített, a kormány május 30-i ülésén módosította a regisztráció benyújtásának határ­idejét. Ezzel együtt módosították a földalapú támogatás ké­relmeinek benvúitási határidejét is, június 30-ra

Next

/
Thumbnails
Contents