Tolnai Népújság, 2000. május (11. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-02 / 101. szám

Vasárnap is házhoz megyünk! Hallotta, hogy a Tohayjépújság már vasárnap reggel a postaládájában lehet? Önnek nem kell mást tenni, mint a 74/511-503-as telefonszámon havi 200 Ft-ért megrendelni lapunkat, majd választani egy ajándékkönyvet az itt látható kosárból, és vasárnap már csak a postaládáig kell elsétálnia! Lapozzon a 6. oldalra! 2000. május 2., kedd Ára 49 Ft. Előfizetve 31 Ft. XI. évfolyam, 101. szám MEGYEI TÜKÖR Díszes felvonulás Bátaszéken 3. oldal — ............ T OLNAI TÁJAK mm ®pí GAZDÁKNAK „Először P3T w 1 Boradó: fp? Ír embernek kell június 30-ig k k lennünk” regisztráció k /) 4. oldal ’Mffí ilgL w ™ 9. oldal Hírek SIMONTORNYA. Nem erősítet te meg a református egyház Tol­na megyei esperese, hogy a simontornyai önkormányzat még 2000-ben megkapja az egy­kori református iskola átadásáról kötött megállapodás szerinti 10,2 millió forintot - jelentette be önkormányzati képviselők előtt Cserháti Péter polgármester. Az ügyben az önkormányzat ismét a püspökséghez fordul. TAMÁSI. Támogatja a Szociális és Családügyi Minisztérium Ta­mási és Regöly együttesen be­adott közmunkapályázatát. Ta­mási száztíz, Regöly tíz munka- nélkülit foglalkoztathat köz- munkásként.Fürged. Május 1 he­lyett június 1-től rendel dr. Solti Éva Fürgéd háziorvosa, aki az ere­deti megállapodás szerint a fürge- di, és nem az ozorai önkormány­zat alkalmazásában áll majd. TOLNANÉMEDI. Május 5 én, rendezi a tolnanémedi általános iskola a VII. Regionális Gyermek­találkozót. A rendezvényt Bútor Klára, a Magyar Úttörők Szövet­ségének programigazgatója nyit­ja meg. Az egész napos progra­mon bemutatót tartanak a tamási rendőrkapitányság és a tamási tűzoltóság munkatársai. FELSŐNYÉK. A Falugazda Kht.-ről tárgyalnak ma 16 órakor kezdődő ülésükön a felsőnyéki önkormányzati képviselők. SZEDRES. Garázdaságba tor­kollott a májusfa-állítás vasárnap­ról hétfőre virradó éjszaka Szed­resben. A tettes (ek) útjelző táblá­kat és utcai szemetesedényeket, valamint kapukat rongáltak meg. A rendőrség keresi a garázdákat. DOMBORI. A Duna-soron három nyaralót törtek fel vasárnapra virra­dóra. A keletkezett rongálási kár egyenként mintegy 10 ezer forint. A régi sárközi falvakra emlékeztek Ismerjük meg múltunkat, tiszteljük őseinket Az ősök tisztelete, szeretete nélkül nincs jelen, s jövő sem, hangzott el több alka­lommal is vasárnap Decsen, a millenniumi nap ünnepsé­gén. Való igaz, fontos az őseink iránti tisztelet, s kell tudnunk azt, honnan is származunk. Decs A millenniumi ünnepségen töb­bek között a megye vezetői, a te^ rület országgyűlési képviselője és az öt sárközi község vezetői vet­tek részt. A decsi református templomban megtartott ökomeni- kus istentisztelet tisztelgés volt a múlt, a huszonnégy sárközi falu, és Ete mezőváros egykori lakói előtt. A szentmise után a decsi, őcsényi, alsónyéki, sárpilisi és hátai táncosok közösen adták elő a karikázót. Ünnepi beszédet Ho­moki János, a Honvédelmi Mi­nisztérium politikai államtitkára tartott. Szólt a magyarság fennma­radásáról, méltatta Sárköz kultú­ráját, hangsúlyozva: bármilyen nehéz volt itt az élet, az embere­ket lélekben min­dig erősítette a magyarságtuda­tuk. A köszöntő után Homoki Já­nos Decs és Alsó­nyék polgármes­terének adta át a millenniumi zászlót. Ezt köve­tően megkoszo­rúzták a világhá­borús emlékmű­veket, majd az ünnepség résztve­vői autóbuszokkal indultak Étére, az emlékműhöz. Az emlékművet Decs Nagyköz­ség Önkormányzata a történelem viharában elpusztult huszonnégy falu és Ete mezőváros emlékére emeltette. Itt Beödök Bertalan, a Millenniumi Emlékbizottság elnö­ke mondott avató beszédet. Törté­nelmi áttekintést adott a kezde­tekről, amikor őseink elfoglalták ezt a területet. Amikor nem volt török, jött az árvíz, betegségek támadtak fel, amelyek tizedelték Sárköz lakosságát. Étének 1334- ben kőtemploma, híres vásártere, vágóhídja, s átkelőhelye volt. A mezőváros pusztulása a tizenhe­tedik század elejére tehető. Az itt valha élt emberek tiszteletére Koltai Péter építészmérnök ter­vezte az emlékművet, amelyen a jelenlegi öt sárközi település egy- egy üzenete, és az ásatások során fellelt III. Béla emlékérem két ol­dalának a lenyomata látható. A ki­vitelezők: Bojás János és Takaró József. Az avatóbeszédet követő­en az öt község vezetői megko­szorúzták az emlékművet, majd az egyházak képviselői megáldot­ták. Befejezésül az öt sárközi tele­pülés táncosai adtak rövid mű­sort, és Biczó Ernő mondott záró beszédet. (PÉTERI) FOTÓI BAKÓ JENŐ Kitüntetett rendőrök Megyei rendőmapi ünnepség Együtt a polgárokkal - aki­ket szolgálnak és védenek - ünnepelték a megye rend­őreit szombaton. Áz egész napon át tartó rendezvény számos érdekes, látványos, szórakoztató programot kí­nált és természetesen voltak ünnepélyes pillanatai is. Paks Az Energetikai Szakképzési In­tézet udvara egy napra rendőrök­kel és a nagyközönséggel telt meg. A hagyományos, Szent György na­pi eseményt ezúttal Pakson ren­dezte a megyei rendőr-főkapitány­ság és a paksi kapitányság. Az ün­nepi köszöntőt a megnyitón Tímár László a megye közgyűlésének al- elnöke mondta, majd Köllő Imre alezredes a városi kapitány adta át a jutalmakat a legjobb paksi zsa­ruknak. Soron kívül léptették elő Szalai József törzszászlóst, a dunaföldvári rendőrőrs munkatá­rást, jutalmat kapott Lőrincz Jó­zsef őrnagy, Szőke Attila őrnagy, Szabó László százados, Csapó Istvánné főhadnagy, Genye Gábor főhadnagy, Parragh Ferencné törzszászlós, Veres Zoltán törzs- zászlós, Benedeczki György zász­lós, Farkas Imre zászlós és Koch Mihály zászlós. A „Paks város év rendőre” címeket Bor Imre polgár- mester adta át Juhász István őr­nagynak, Szalai György főtörzszászlósnak a városi kapi­tányság munkatársainak, valamint Oláh Istvánnak, a Neutron Beavat­kozó osztály főtörzsőrmesterének és Csipszer János főtörzszászlós­nak, a vízirendészeti őrs bűnügyi vizsgálójának. Tolna megye év rendőre, a bűnügyi szolgálatnál Czobor Borbála őrnagy, a paksi ka­pitányság alosztályvezetője Bátorfi György ezredestől, megyei főkapi­tánytól, a közbiztonsági szolgálat­nál Kremó Gyula főtörzszászlós a bonyhádi kapitányság körzeti megbízottja Tímár Lászlótól, a me­gyei közgyűlés alelnökétől vehette át a plakettet, oklevelet és a díjjal járó jutalmat. ____________rg T örténelemből: jeles Az Apponyi iskola diákjának sikere Lengyel-Kecskemét Ismét szép eredménnyel örven­deztette meg megyénket az Apponyi Sándor Szakképző Is­kola. Kecskeméten rendezték meg a Szakmunkástanulók Tan­tárgyi Tanulmányi Versenyének országos döntőjét történelem­ből. A döntőre a megyei verse­nyek legjobb eredményt elérő 30 diákját hívták meg. A zsűri szerint az elmúlt évek legszínvo­nalasabb versenye két forduló­ból állt. A 30 versenyzőből az írásbeli feladatlap kitöltése után a legjobb 12 jutott a szóbeli dön­tőbe. Bartos Zsolt, a lengyeli Apponyi Sándor Szakképző Isko­la és Kollégium tanulója a 9. he­lyen végzett, megelőzve többek között a tavalyi verseny első he­lyezettjét is. Felkészítő tanára Kozári Zsolt. Ezer év, magyarok, németek Átvette Keszőhidegkút és Szárazd a millenniumi zászlót A magunk mögött hagyott ezer év tanulsága, hogy ha összefogunk és együtt va­gyunk, akkor megmara­dunk - e szavak kíséreté­ben adta át szombaton Őri Csaba, a Szociális és Családügyi Minisztéri­um (SZCSM) államtit­kára Keszőhidegkút és Szárazd millenniumi zászlaját. Keszőhidegkút Falunappal, népes vendégsereg­gel ünnepelte Keszőhidegkút szombaton a millenniumi zászló átvételét. Az alkalomra több né­metországi településről érkeztek csoportok, a falunap vendége volt továbbá több munkatársával a Millenniumi Kormánybiztosi Hivatal vezetője, Kovács Flórián. A zászlókat a Magyar Köztársa­ság kormánya nevében Őri Csa­ba, az SZCSM államtitkára adta át az evangélikus templomban rendezett ünnepségen Nagy Aranka Keszőhidegkút, és Várkonyi Henrik Szárazd polgár- mesterének. Az ünnepséget megelőzően az önkormányiat ebédre látta vendégül a falu lakó­it, azt követően pedig helyi és környékbeli gyerekek, fiatalok hagyományőrző csoportja muta­tott be - magyar és sváb szokáso­kat ötvöző - lakodalmast. Tolna megye falvai közt elsőként két német nemzetiségi hagyomá' nyokkal rendelkező község ün­nepelte így a keresztény állam alapításának ezredik évforduló­ját. TÓTH FERENC Bélások a Parlamentben Az utazás az év végéig ingyenes Tanulmányi kirándulás ke­retében Budapestre utaztak a koronázási jelvényeket és a Parlamentet megnézni a szekszárdi I. Béla Középis­kola 11.B osztályos tanulói osztályfőnökükkel. Szekszárp-Bupapest A diákok az Országházat, a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket idegenvezető kísé­retében nézték meg. A Magyar Köztársaság Kor­mányának döntése alapján ugyanis a magyarországi általá­nos iskolák, szakiskolák, szak­munkásképző iskolák, gimnázi­umok és szakközépiskolák nap­pali oktatásban részt vevő tanu­lói az iskola által szervezett csoportos utazás keretében díj­mentes vasúti utazás igénybe­vételével tekinthetik meg az Or­szágházat, a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket. Az is­kolák a díjmentes vasúti utazás lehetőségét 2000. március 13. és december 31. között vehetik igénybe. FKÉ Valósítsa meg álmait! Valósítsa meg álmait a tetszőleges célra fel­használható ABN AMRO Személyi kölcsön segítségével! Ha 2000. május 31-éig igényel ABN AMRO Személyi kölcsönt, 1% kamatkedvezményt nyújtunk Önnek. ABN AMRO Bank Nehány példa a törlesztörészletekr e: futamid 3sszeg (Ft) few 200 000 500 000 1000 000 3 000 000 24 10 771 26 927 53 854 161 563 36 8 054 20135 40 269 120 808 48 6 739 16 847 33 695 101 084 60 5 983 14 958 29 917 89 750 A táblázatban szereplő havi törlesztőrószletek kamatváltozás esetén módosulhatnak. A bank a kölcsönt a hitelelbírálat feltételei alapján nyújtja: A hirdetés nem minősül a bank részéről nyilvános tájékoztatónak és ajánlattételnek. A teljes hiteldíjmutató 31,2696-tól 42,7996-ig terjedhet a hitelösszeg és futamidő függvényében. A hiteldíjmutatóról, a kezelési költségről és az igénylés feltételeiről a Bankvonalon vagy fiókjainkban érdeklődhet. További részleteket a bankfiókban található Szerződéses feltételek személyi kölcsön folyósítására című dokumentum tartalmaz. Bankfiókjaink: Dombóvár, Szabadság u. 21. Tel.: 74/566-020 • Dunaföldvár, Béke tér 13. Tel.: 75/342-112 • Szekszárd, Arany János u. 23-25. Tel.: 74/529-050 1 k % 977086560301200101

Next

/
Thumbnails
Contents