Tolnai Népújság, 2000. február (11. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-01 / 26. szám

*í£ új* zoié»1 Itatás1­Autókereskedők figyelem; Használtautóit hirdesse olcsón, egyszerre 3 lapban» '■MJtÓP'*0” Hirdetése megjelenik a Tolnai Népújság, az Uj Dunántúli Napló és a Somogyi Hírlap szerdai számában. ÉRDEKLŐDJÖN! HÍVJA A 74/511-534-eS TELEFONSZÁMOT! 2000. február 1., kedd Ára 49 Ft. Előfizetve 31 Ft. XI. évfolyam, 26. szám TOLNAI TÁJAK Tollfosztó, könyvek között 4. oldal SPORT Új ösztönzési rendszer Pakson 9. oldal ERRŐL^ARRŐL Stekly Zsuzsa kiállítása Dombóváron 10. oldal Műtőblokk, milliárdos technikával A közeljövőben új fejlesztési társulás alakul, új vezetővel A megyei önkormányzat a múlt héten zárt ülésen tárgyalt a megyei kórház műtő­blokkjáról, az elfogadott szerződés módo­sításról. A részletekről tegnap Koltai Ta­más, a közgyűlés elnöke adott tájékoztatást. SZEKSZÁRD A legjelentősebb változás az előző állapothoz képest az orvostech­nológia beszerzése terén jelentke­zik. A megye, a szakmai szem­pontokat érvényesítve, egyetért a 2,5 milliárd forintba kerülő tech­nika beszerzésével. Mint fenntar­tó, hétfőn jelentette is az érintett tárcáknak - a belügyminisztéri­umnak és az egészségügyi mi­nisztériumnak - a forráshiányt. Ugyanakkor most első alkalom­mal kerültek a hiányzó összeg mögé tételesen is a szükséges esz­közök. Tavalyelőtt egyébként a megye már 550 millió forintot köl­tött orvostechnológiára, még fel nem használt összegként pedig 480 millió forint van a számlán. Az elnök ismer­tette annak a vizs­gálatnak az ered­ményét is, melyet egy felkért cég vég­zett annak kiderí­tésére, hogy mi okozta a műtő­blokk körüli gondokat, az építke­zés elhúzódását. A nem megfele­lő előkészítés mellett az is zavart okozott, hogy a kórház a beruhá­zás teljes körű irányítójává lépett elő, magához vonva bizonyos ön- kormányzati és fővállalkozói jo­gokat. így - hangsúlyozta Koltai Tamás - a kórház vezetésének a puszta önmérsékleten kívül sem­milyen érdekeltsége nem mutat­kozott a rendelkezésre álló forrá­sok hatékony felhasználása terén. Az érintett felek idővel pedig - sa­ját álláspontjukat védve - egy olyan állóháborúba bocsátkoz­tak, ami sem nekik, sem a megyé­nek nem tett jót. A korszerű orvostechnológiára is kiterjedő, nemrég megkötött - immár a 9. ­szerződés-módosítás továbbra is ez év május 31. napját jelöli meg, mint a műtőblokkra vonatkozó teljesítés határidejét. Ez nem je­lent azonnali működést is: az első műtétek az új épületben a beüze­melés néhány hónapja után vár­hatók. Koltai Tamás befejezésül a Wekler Ferenc vezette M6-os és M56-OS Út és Környezete Regio­nális Fejlesztési Tanácsa tegnapi, Pécsett megtörtént önfeloszlatá­sát értékelte. (Tolna megyét Tí­már László megyei közgyűlési al- elnök képviselte a záró találko­zón). Az elnök a szerveződés megszüntetését - politikai jellegű ellenérzéseit is tekintetbe véve - tudomásul vette. Ezzel együtt az útfejlesztésben érintett megyék és települési önkormányzatok ha­marosan megalakítják - az új tör­vénynek megfelelő - fejlesztési társulást, de azt már nem az ellen­zéki politikus fogja vezetni. Mire számítson, aki utazni akar? A Gunaras Rt. holnap délelőtt fél tízkor kezdődő közgyűlésén leváltják a cég igazgatóságának tagjait és helyükre új személye­ket delegálnak a tulajdonosok. A tolnai Szent Mór katolikus is­kola jótékonysági szülők-neve- lők bálját rendez február 11-én, 19 órától az intézményben. A rendezvényre már kaphatók je­gyek az iskolában. Tamásiban a többcélú oktatá­si intézmény megjelölésére név- változtatást kezdeményezett a Vályi Péter Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola. Az intézmény neve február 1-től Vályi Péter Szakiskola. Az iskola alapító okiratát a felsőfokú kép­zéssel is bővítették. Szedresen ma kezdődik a - Medinával közös beruházásban - szennyvízhálózat kiépítése. Medinán a jövő hétfőn indulnak a munkálatok, a Wiedemann Rt. kivitelezésében. Tamásiban minden hét csütör­tökén délelőtt 9 és 12 óra között várják a választópolgárokat dr. Dávid Ibolya képviselői irodájá­nak munkatársai, a Kossuth tér 14. szám alatt. A dombóvári művelődési ház­ban szerda délután fél ötkor a Tinctoris Régizene Együttes ad koncertet. Tamásiban újra választotta az önkormányzat a Tamási Váro­sért Közalapítvány kuratóriu­mát. Az elnök továbbra is Sze­mes Tibor, az alelnök Koppánné dr. Kertész Margit országgyűlési képviselő, tagjai: Bakó Béla, Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Pintér Tibor. A vasutas szakszervezetek február 1-jén 0.00 órától várható munkabeszüntetése miatt több változásra kell számítani a vasúti közlekedésben. A belföldi forga­lomban vasútvonalanként két pár - minden állomáson és megálló­helyen megálló - személyvonat szállítja az utasokat. A vonatok reggel 5 és 11 óra, illetve 16 és 22 óra közötti időben közlekednek. Tolna megyében az alábbiak szerint alakul a vonatok indulási időpontja: Bátaszékről 5.20-kor és 16.20-kor indul vonat Kiskun­halasra, onnan vissza 7.15-kor és 19.05- kor. A dombóvári vasútállo­másról Nagykanizsára 6.40-kor és 16.25-kor, míg onnan vissza Dombóvárra 5.10-kor és 16.10-kor indítanak szerelvényt. Pusztaszabolcsról Paksra 6.05- kor és 17.50-kor indul vonat, míg Paksról az 5.35-ös és a 16.05-ös vonattal utaznak az utazók vissza Pusztaszabolcsra. Dombóvárról Bátaszékre 6.55- kor és 16.05-kor, illetve Bátaszékről vissza Dombóvárra 5.05- kor és 18.08-kor indul a vo­nat. Pécsről Bátaszékre 5.18-kor és 17.23-kor, míg visszautazni a 5.05-kor, és a 18.36-kor induló vo­nattal lehet. Sárbogárdról Bátaszékre 5.50-kor és 18.20-kor indul szerelvény, vissza Sárbo- gárdra a bátaszéki vasútállomás­ról az 5.10-es és 16.10-es vonattal lehet majd. Dombóvárról Komló­ra 7.13-kor és 18.05-kor utazhat­nak a polgárok, innen vissza Dombóvárra a 6.16-kor és a 17 órakor induló vonattal lehet. Részletes felvilágosítás a követke­ző telefonszámokon kérhető: Dombóvár 74/466-833, Szek- szárd 74/316-096 és a 311-953-as telefonon. ■ Versmondók a könyvtárban Városi verseny általános iskolásoknak A szép versek mindig kedves élményt jelentenek a hallga­tók számára, különösen igaz ez, ha gyermekek mondják. Pakson évek óta a Herman Ottó Általános Iskola rende­zi a városi versmondó ver­senyt, így volt az idén is. Paks A Herman könyvtárában zajlott a verseny, amely igazán élményt jelentett még az egyébként szigo­rú zsűrinek is, amelyet a Tolna Megyei Humán Szolgáltatások Központjának munkatársa, Csizmazia Sándorné vezetett, tagjai pedig a művelődési köz­pont könyvtárosa, Gutái Istvánná és a rendező iskola egykori nö­vendéke, a Vak Bottyán Gimnázi­um diákja Bajtai András. A felső tagozatosok között az első díjat Tóth Edina, (Balogh Antal Iskola) érdemelte ki a dunakömlődi Laczkó Edit és Ko­vács Szilvia (Herman) előtt. Az alsósoknál első lett Vidákovics Angéla (Deák Ferenc Iskola), 2. Ledneczky József (Deák), 3. Ko- vács Nóra (Herman). __rg M illermiunii nyitó ünnepség Fellépett a község apraja, nagyja Tegnap tartotta millenniu­mi nyitó ünnepségét Len­gyel. Az egybegyűlteket Fá­bián Andrásné, a Székely Hagyományőrző Együttes vezetője köszöntötte. ___ Lengyel Ü nnepi beszédében szólt a mil­lenniumi év rendezvényeiről, s javasolta, hogy a településen ne­vezzenek el teret Apponyi Sán­dorról. Az idén lesz 20 éves a szé­kely és a német hagyományőr együttes, s 10 éves a kapcsolat a vajdasági Székelykevével.A meg­emlékezéseket a nyárra tervezik, s várják Székelykeve delegáció­ját is. Rózsa József polgármester az önkormányzat terveiről szólt. Ezek közé tartozik a községi cí­mer és zászló létrehozása. Kiad­ványt jelentetnek meg a község történetéről. A címert három vál­tozatban terveztetik meg, az el­készült munkákat közszemlére teszik. Május 7-én lesz a falucí­mer és a zászló avatása, ugyan­akkor emléktáblát helyeznek el dr. Cserháti József, néhai me­gyéspüspök szülőházán. A tegnapi millenniumi meg­nyitón felléptek az óvodások, is­kolások és a felnőtt hagyomány- őrző együttesek. ____________im B érlakásokat építenek A belvíz, a vihar több épületet megrongált A belvíz, a vihar jelentős kárt tett az elmúlt egy év alatt Murgán a lakóépüle­tekben, úthálózatban. Murga Az önkormányzat iszaptalanítot- ta a belterületi árkokat, a faluár­kot, ami 1 millió 353 ezer forint­ba került. A viharkárok enyhíté­sére további 300 ezer forinthoz jutott a község. Tavaly három bérlakás építé­sébe kezdett az önkormányzat és ezekbe a lakásokba azokat a családokat helyezik majd el, akiknek a lakóházai veszélyessé váltak. Az új lakások már tető alatt vannak, s amint az időjárás engedi, folytatják az építkezést. További három családot anyagi­lag támogatott az önkormányzat, összesen 360 ezer forintot kap­tak a károk kijavítására. A bérla­kások építésére, illetve a magán- személyek támogatására a kor­mányközi bizottság 12 millió fo­rintot juttatott az önkormányzat részére. ■ Jó nyomvonalon a költségvetés Változni fog a sportklubok finanszírozása Megvan az esély arra, hogy idén jó költség- vetés születik Tolnán - derült ki a helyi kép­viselők tegnapi ülésén. Ezt alátámasztja az is, hogy az „ellenzék” is támogatásra méltó­nak találta a büdzsé nyers változatát. Tolna A költségvetés első fordulós tárgyalása során lénye­gében pénzügy-technikai kérdésekben volt csak né­mi vita, pontosabban inkább félreértés. Stróbl Jó­zsef, a kisebbségben levő Tolna Városért frakció képviselője korrektnek nevezte a büdzsé-tervezetet, bár felhívta a figyelmet többek között a tervezett több, mint 80 millió forintos működési hitel felvé­telében rejlő kockázatra. Dr. Szilák Mihály polgár- mester ezt elismerte, egyben jelezte, hogy a város idén is pályázik az úgynevezett ÖNHIKI támoga­tásra. Összességében úgy vélekedett, hogy a mosta­ni tervezet nyomvonalán haladva jó végleges költ­ségvetést tud majd kimunkálni az önkormányzat. Javuló eredmények jellemzik a tolnai sportegyesü­letek 1999-es munkáját - állapította meg Bah János képviselő a klubok beszámolója kapcsán. A testület megköszönte az egyesületek versenyzőinek, veze­tőinek a lelkiismeretes munkát, illetve a szülőknek és a szponzoroknak a támogatást. A polgármester ugyanakkor szólt arról, hogy a város - egy-két éves átmenettel - tervezi a sportegyesületek finanszíro­zásának megváltoztatását, nevezetesen: az önkor­mányzat fedezné a sportlétesítmények fenntartását, az egyéb költségeket viszont a kluboknak szponzo­ri támogatásból, illetve más bevételekből kellene állniuk. Dr. Szilák Mihály utalt arra, hogy a változ­tatás érdekeket is sért, így valószínűleg lesznek olyanok, akikből ez a lépés ellenkezést fog kiválta­ni. A héten egyébként elkezdődik ez ügyben az egyeztetés a klubvezetők és a város között. A képviselők megköszönték a választások előtt álló tolnai gyermek- és ifjúsági önkormányzat munkáját is, egyben 300 ezer forintot szavaztak meg a szerve­zet idei működésére, illetve a tavasszal esedékes vá­lasztások lebonyolítására.-ES­ISMÉT KINYITOTT A DÁLIA. Megújult belső üzlettérrel, gazdag árukínálattal ismét megnyitotta kapu­ját tegnap a Mecsek Füszért szekszárdi, Arany János utcai Dália ABC áruháza. Egy hónapig, míg az üz­let zárva volt, több mint 18 milliót költöttek arra, hogy az üzletet a vevők igényeinek megfelelően átala­kítsák. A 750 négyzetméteres üzletteret közel 50 négyzetméterrel bővítették, a világos, jól áttekinthető térben újdonság a megnövelt hűtőkapacitás, a csemegepult gazdag kínálata. Arató Márton, a Mecsek Füszért vezérigazgatója a nyitást megelőzően bemutatta az üzletet a vendégeknek, fotó: gottvalp károly 4 4

Next

/
Thumbnails
Contents