Tolnai Népújság, 1999. november (10. évfolyam, 254-279. szám)

1999-11-01 / 254. szám

1999. NOVEMBER 1., HÉTFŐ ÁRA: 45 FORINT X. ÉVFOLYAM, 254. SZÁM Székely főhajtás Szabadkán Halottak napja alkalmából a Székely Szövetség és a Báta- széki Székelyek Baráti Köre tegnap megkoszorúzta a má­sodik világháborúban már­tírhalált halt áldozatok sza­badkai emlékművét. Többszáz magyart, németet és szerbet lőttek agyon 1944 ok­tóberében Szabadka határában a partizánok. Az 1941-ben Bácskában ideiglenes otthonra lelet bukovinai székelyeknek is menekülniük kellett ’44 őszén. Voltak, akik nem indulhattak együtt a többiekkel, őket láger­ben tartották. A legyilkoltak között negyvenhárom hadik- falvi székely volt. Szabadka Zenta utcai teme­tőjének közelében, azon a he­lyen, ahol a mészárlás történt, két éve avatták az áldozatok előtt tisztelgő emlékművet. Itt a Székely Szövetség nevében Po- tápi Árpád elnök, parlamenti képviselő, a Bátaszéki Széke­lyek Baráti köre képviseletében Kismődi István elnök helyezett el koszorút tegnap délelőtt.- háj ­Felolvasás a levéltárban Felolvasó ülést tartottak Szek- szárdon, a Levéltárban az el­múlt hét végén. Kárpáti Andrásné, levéltáros osztályvezető .Adatok a bony­hádi zsidók XIX. századi val­lás- és elemi oktatástörténeté­hez” című, Aradi Gábor levél­táros „Alsófokú bírói szervezet működése Tolna Megyében a neoabszolutizmus korában” című, Csekő Ernő levéltáros „Törvényhatósági választások Tolna megyében a dualizmus korában” című és végül dr. Csordás Jenő főorvos „Öngyil­kosságok gyakorisága Tolna megyében 1896-1906 között című munkáját ismertette a kö­zönséggel. Dombóváron: Vitafórum munkanélkülieknek A dombóvári Kapaszkodó Humán Szolgáltató Központ szerdán 13 órától az újdombóvári körforgalomnál lévő klubhelyiségben vita­fórumot rendez „Mit tehetünk a munkanélküliség nehéz időszaká­ban?” címmel az álláskeresők részére. Pocsék paksi hétvége Nem volt okuk örömre a hét­végén a labdajátékok paksi szerelmeseinek, legyen az akár kosárlabda, akár labda­rúgás. Szombaton az Atom­erőmű SE NB I-es férfi kosár­labda csapata maradt alul ha­zai pályán a Soproni Ászok­kal szemben, tegnap pedig a labdarúgó NB II Nyugati cso­portjában szereplő atomos gárda - ugyancsak Pakson - a Bük ellen, az NB III-as PSE pedig Baján szenvedett vere­séget. Képünkön az ASE kö­zéppályása, Fejes Zoltán (a labdával) birkózik őrzőjével az Atomerőmű SE-Büki TK 0-2 mérkőzésen. (Sporttudó­sításainkat a 7-9. oldalon ol­vashatják.) FOTÓ: BAKÓ JENŐ A hősöknek is jusson hely a szívekben A tolnai temetőben tegnap I. világháborús hősi emlékművet avattak. A nagyszabású rendezvény előhangjaként a mözsi és a tolnai temetőben halottak napi megemlékezések zajlottak, a Pintér Temetkezés közremű­ködésével. A megemlékezés keretében Szakálos Mihály, a Tolna Megye Temetőiért Ala­pítvány kuratóriumának el­nöke számolt be röviden az alapítvány tevékenységéről, a tolnai temetőben már elvégzett és még hátralévő munkákról, valamint azok forrásáról. Az emlékműavatás ökume­nikus istentisztelettel kezdő­dött, amelyen Markovics Zsolt főrabbi és Sipos Judit reformá­tus lelkész vett részt, katolikus pap nem. Az avatóbeszédet dr. Szilák Mihály mondta, aki rá­mutatott, hogy a helyi közös­ségeknek kötelességük méltó módon emléket állítani az el­hunyt katonáknak is, akik számára szintén kell, hogy jus­son hely a szívekben. Az emlékművön - amely egy, a Thuri család által ado­mányozott, bombatámadás so­rán megsérült márványoszlop, amibe húsz tolnai illetőségű, illetve Tolnán, az I. világhá­ború ideje alatt hősi halált halt katona nevét vésték - ezt kö­vetően a kegyelet koszorúit he­lyezték el a tolnai és a Tolna megyei önkormányzat, a II. Világháborús Katonai Hősök Alapítvány, a Magyar Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete, a Tolna Megye Temetőiért Alapítvány és Tolna Város Tűzoltósága ne­vében. —s— Szent Imre-napi rendezvénysorozat Dombóváron Színész, sportoló és zenész vendégek A dombóvári Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjai az elmúlt években már számos színésszel és sportolóval - többek között Bánffy Györggyel, Eperjes Ká­rollyal, Halász Judittal, Levente Péterrel, Dávid Kornéllal, valamint Rózsa Norberttel - találkozhattak. Az egyházi fenn­tartású oktatási intézmény tantestülete ezúttal is ismert em­bereket hívott meg a Szent Imre-napi programokra. Szerda délelőtt Radványi Ba­lázs, a Kaláka együttes tagja különlegesnek ígérkező- ének­zeneórát ad az alsós tanulók­nak. Délután Szendrő Sza­bolcs hegymászó diavetítéssel egybekötött élménybeszámo­lókat tart a gyerekeknek és szüleiknek. Csütörtökön reggel nyolc órakor a dombóvári szárma­zású festő- és szobrászmű­vész, Varga Géza kiállítása nyílik meg az iskola galériájá­ban, majd tizenegykor az Arany János téri nagytemp­lomban ünnepi szentmisére kerül sor. Délután négy órakor kezdődik a Gárdonyi Géza mese- és prózamondó verseny. Az eredményhirdetést és díj­átadást követően Bitskey Ti­bor színművész irodalmi est­jével zárul a Szent Imre-napi rendezvénysorozat.-glaub­Röveden Tóth Ferenc országgyűlési képviselő-november 2-án, ked­den délután fél hattól tart foga­dóórát Pakson a Városházán. Jegyzői fogadónap. Frel- lemé dr. Kovács Anna, Dom­bóvárjegyzője fogadónapot tart szerda reggel nyolctól délután négy óráig, melyre válj a a vá­ros lakóit. A téma: az energia- gazdálkodás Az önkormányzatok energia- gazdálkodásáról tartanak ta­nácskozást Szekszárdon, a városháza dísztermében no­vember 16-án, a Zöld-Híd Dél-Dunántúli Regionális Energia Tanácsadó Központ szervezésében. A konferencián szó lesz az energiagazdálkodás és a kör­nyezetvédelem feladatairól, ezek finanszírozásáról, a Phare szerepéről az energiatakarékos­ság támogatásában, valamit az új energiatakarékossági cselek­vési programról. A résztvevők megtudhatják azt is, hogy mit jelent az energetikus munkakör, a rendezvényt szervező tanács­adó központ pedig beszámol ezévi munkájáról és a jövő esz­tendőre vonatkozó terveiről. Ma, Mindenszentek napján azokra emlékezünk, akik már nincsenek közöttünk, de mégis velünk vannak, emlékeinkben, gondolatainkban. A halállal el nem múló szeretetet, megbecsülést virágok, koszorúk, mécsesek és gyertyák fénye hirdeti minden temető­ben. FOTÓ: BAKÓ JENÓ

Next

/
Thumbnails
Contents