Tolnai Népújság, 1999. augusztus (10. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-02 / 178. szám

f< h ° /l A ADU VOLT AZ ASZ SIMONTORNYAN (3. oldal.) TOLNAI NÉPÚJSÁG MEGYEI NAPILAP 1999. AUGUSZTUS 2. HÉTFŐ ARA: 45 FORINT X. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM ÓRIÁSI NYÁRI SZŐNYEGVÁSÁR A SULÁKNÁL! Csak augusztus hónapban 2x3-as szegett szőnyeg nettó 3.190 Ft-os áron kapható! Lépcsőburkoló szőnyeg nettó 79 Ft/db! Padló, futó és szobai szőnyegek óriási árengedménnyel! Részletfizetési lehetőség minden szőnyegre S Ne feledje, — Szekszárd, Garay tér 16. Nyitva: C I' 1# hétfőtől péntekig 9-17-ig, SUI3K szombaton 9-12-ig Telefon: 74/316-262. Hívja Ön is a 06-80-200-398-as telefonszámot! Dombóváriak kérdezhetnek A dombóváriak figyelmébe szeretnénk ajánlani az augusztus 4-én, szerdán 9 és 13 óra között ingyenesen hívható 06-80-200-398-as telefonszámot, melyen a település életével, a képviselőtestület munkájával, az önkormányzati intézmények és gazdasági társasá­gok működésével kapcsolatos kérdéseiket tehetik fel. Mi felje­gyezzük, hogy milyen témák iránt érdeklődtek olvasóink, kérdése­iket és észrevételeiket továbbítjuk az illetékesekhez, a válaszokat pedig lapunkban hamarosan olvashatják. Ha a földön béke lenne... Aranyat érő paksi rajzok Paksi gyermekek és felkészí­tőjük sikerétől volt hangos szombaton este Budapesten, a Vörösmarty tér, a millenni­umi Világbéke futás országos rajzpályázatának eredmény- hirdetésén. Országos rajzpályázatot hirdet­tek a Világbéke futás szervezői, Ha a földön béke lenne ... cím­mel, amelyre a paksi Deák Fe­renc Általános Iskola tanulói, kézműves szakkörének tagjai is beküldték munkáikat. Tizenöt gyermek számára érkezett meg­hívó az ünnepélyes eredmény- hirdetésre, amelyet szombaton tartottak a Vörösmarty téren. Ki­lencen útra is keltek, felkészítő­jük, Szekeres Judit tanító veze­tésével, aki egész napos prog­ramot szervezett a nebulóknak - támogatók híján a szülők se­gítségével. Jártak a Szépművé­szeti Múzeumban és még egy „nem hivatalos” Tel-Aviv - Paks barátságos futballmeccs is belefért a programba, amely az atomváros rajzosainak győzel­mével végződött. A díjkiosztó ünnepségen folytatódott a sportprogram, hiszen találkoz­hattak dr. Schmitt Pállal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alelnökével és olyan „aranyos” csillagokkal mint Kőbán Rita és Egerszegi Krisztina. Akik a közönséggel együtt tapssal jutalmazták a Balogh László, Magyar Eszter Hosszú Nóra, Lukács Katalin, Joó Esz­ter, Mezősi Árpád, Mezősi Ju­dit, Mezősi Ráhel, Mészáros Lucia, Mészáros András, Sza­bados Márta összállítású paksi csapatot, ugyanis a csoportos munkával pályázók közül az első helyen végeztek, csaknem öt négyzetméteres alkotásuk­kal. Az ezüstérem is Paksra ke­rült, a Hegedűs Ákos, Koch Csaba, Kovács László alkotta gárda birtokába. Az egyéni ver­senyben Kallós Szandra a má­sodik helyen végzett. -rg­Belföldi turistákat csábít a Turizmus Rt. Kedvezményes belföldi üdü­lési ajánlatokat tartalmazó prospektust adott ki a Ma­gyar Turizmus Rt. A cél: a hazai turisták minél nagyobb számban töltsék el itthon sza­badságukat. A Tourinform-irodákban in­gyen hozzáférhető prospektus háromszáz ajánlatot tartalmaz négy kategóriában. A kiad­ványban szereplő szállodák, panziók, kempingek és más vendéglátóhelyek tizenöt-húsz százalékos kedvezményt adnak áraikból a belföldi turistáknak. A kínálatból az is választhat, aki üdvözlő koktél és szauna nélkül nélkül nem tudja elkép­zelni a nyaralás első napját, a négy csoportba sorolt üdülési lehetőségek az egyszerű diák­szállótól az elit fővárosi és Ba- laton-parti hotelekig terjednek. A prospektusban szerepelnek Tolna megye ismert fürdőhe­lyei, szállói, és a Szekszárd és környéke önkormányzatok gyermektáborai is. (-h -c) VII. Seat hosszú távú kajak-kenu vb, Győr Világbajnok a Szakály-Jámbor duó A győri Seat kajak-kenu maraton világbajnokságon a tolnai Szakáig Viktor (elöl), Jám­bor Attila kajakkettős - megvédve világbajnoki címét - aranyérmes lett. (Részletes be­számolónkat a 9. oldalon olvashatják) archív fotó: gottvald károly A püspök és az egyházközség köszöntötte Farkasdi Andrást Két évtizede szolgál plébánosként Szombaton a kertvárosi Szent István-templom felszentelésé­nek tíz éves jubileumára rendezett ünnepi misén köszöntötte Mayer Mihály megyéspüspök és dr. Keller József, a belvárosi római katolikus egyházközség világi vezetője Farkasdi András apátot, aki húsz éve szolgálja plébánosként a dombóváriakat.- Szülőfalumban, a Fejér megyei Alapon 1960 nyarán szentelt pappá Svoj Lajos szé­kesfehérvári püspök, majd Si- montomyára kerültem káplán­nak - emlékezik a kezdetekre az ünnepelt. Három esztendővel később Dombóvárra helyeztek dr. Juhász Pál plébános mellé, majd 1972-től Bonyhádon szol­gáltam. Két évtizede Cserháti József pécsi megyéspüspöknek köszönhetően visszatértem Dombóvárra, immáron a belvá­rosi római katolikus egyházkö­zség plébánosaként. A huszonöt települést tömörítő esperesi ke­rület vezetését 1981-ben bízták rám. Munkám elismeréseként öt éve viselhetem az apáti címet. Az elmúlt húsz év alatt sike­rült a plébániát teljesen felújí­Farkasdi András apát tani, megtörtént az Arany János téri templom belső rekonstruk­ciója és a város vezetőinek kö­szönhetően egy újabb torony is ékesíti az épületet. Elkészült a Rákóczi utcai temető ravatalo­zója és egy évtizeddel ezelőtt a a hívek adományaiból felhúzott kertvárosi Szent István-templo- mot is felszentelték. Nemrégi­ben egyházi fenntartásba került a Gárdonyi Géza Általános Is­kola, ahol ebédlőt, valamint me­legítőkonyhát alakítottak ki és a hírek szerint hamarosan tanter­mekkel és tornateremmel is bő­vülni fog az oktatási intézmény. Mindeközben Farkasdi And­rás egy összetartó közösséget alakított ki, hazai és külföldi za- rándokutakra vitte a híveket, nagy érdeklődéssel kísért elő­adásokat szervezett, koncerteket és kiállításokat rendezett. Ke­resztelt, hittanra oktatta a gyere­keket, misézett, összeadta a há­zasulni szándékozókat, látogatta a betegeket, temetett. Szabadsá­gon soha nem volt. Egy baleset azonban most nyolc hétre ágyba kényszerítette a plébánost. Már alig váija, hogy ismét munkába állhasson. glaub - bakó t í U U U J ^ UZ. U 1 u HÍREK Véradás Dombóváron A dombóvári kórház véradó ál­lomásának munkatársai holnap, kedden reggel fél nyolctól dél­után két óráig véradásra várják azokat, akik segíteni szeretné­nek embertársaikon. Elhunyt Békés Gellért Életének 85. esztendejében, csütörtökön váratlanul elhunyt Békés Gellért bencés szerze­tes. Békés Gellért a Katolikus Szemle főszerkesztője volt több mint negyven éven át, számos teológiai, főként az ökumené tárgykörében írott könyv és több száz tanulmány szerzője. Békés Gellért Pan­nonhalmán kezdte szerzetesé­letét. A második világháborút követő évtizedekben Rómá­ban élt, a rendszerváltás után hazatérve a Pannonhalmi Te­rületi Apátság általános hely- nöke lett. Temetése augusztus 9-én délután fél háromkor lesz a Pannonhalmi Főapátságban. Jegyzői fogadónap Frellemé dr. Kovács Anna, Dombóvár város jegyzője szer­dán, augusztus 4-én reggel nyolctól délután négy óráig fo­gadónapot tart, melyre várja a város lakóit. Csehországból repültek a galambok Az M 12-es jelű Dombóvári Postagalamb Sportegyesület tagjai eredményesen szerepel­tek a délnyugati kerület baj­nokság zárófordulójában. A légvonalban 430 kilométerre lévő csehországi Hradec Kra- lovéból 1125 galamb indult haza, közülük Szalai Zsolt egyik kedvence a második lett, Bazsonyi Gyula madara pedig a harmadik helyet sze­rezte meg. Az első roma nap Sárszentlőrincen Többszörösen hátrányos helyzet Kis túlzással többen voltak a szervezők és előadók a szom­bati sárszentlőrinci roma napon, mint a hallgatóság. Tény, nem teltek meg a szék­sorok a művelődési házban, pedig az elhangzottak talán érdekelhették volna a lőrinci, uzdi cigányokat. Az ő életük jobbra fordításá­nak lehetőségeiről esett szó ugyanis. Mintegy tucatnyi ér­deklődőt vonzott mégis csak a község cigány kisebbségi ön- kormányzata által első ízben rendezett roma nap délelőtti programja, a közéleti fórum. Mint Hetesi Károly, a község polgármestere elmondta la­punknak, az 1200 lélekszámú település 25-30 százaléka roma, az iskolában ez az arány eléri a negyven százalékot is, és a gondok megoldásához szükség lenne a kisebbségben lévők aktív részvételére. Ál­láspontját megerősítette Csonka József, a kisebbségi önkormányzat elnöke, a nap szervezője is. A fórumon elsőként Dra- vecz Ferenc rendőr őrnagy, a nagydorogi őrs parancsnokhe­lyettese beszélt környék köz- biztonságáról, bűnözési hely­zetéről. Komolyabb gondok nincsenek - mondta - csök­kent a bűncselekmények száma, nem jelent nagyobb kihívást a munkanélküliség sem, hiszen „nem csak a bű­nözés jelent megélhetési lehe­tőséget”. Bonfig Ágnes, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány munkatársa a munkahelyte­remtő céllal kiírt pályázatokról tartott figyelemfelkeltő elő­adást. Mint mondta a környék - Tolna belső része - többszörö­sen hátrányos helyzetű terület, helyzete vetekszik Sza- bolcs-Szatmár-Bereg megyéé­vel. Számos, másutt már siker­rel alkalmazott példával színesí­tette mondandóját, munkahe­lyeket teremtő kisebb-nagyobb vállalkozások létrehozására biz­tatva a jelenlévőket. Délután cigány hagyomány- őrző együttesek léptek szín­padra (képünkön) este pedig ut­cabál zárta a napot. A délelőtti­nél jóval nagyobb érdeklődés mellett. -rákosi­977086590201699178

Next

/
Thumbnails
Contents