Tolnai Népújság, 1999. június (10. évfolyam, 125-150. szám)

1999-06-01 / 125. szám

R C ofy A . VIDÉKI KULTÚRA: A BÁLÁS RUHAVASÁRTÓL MÁRCIUS 15-IG (4. oldal.) ff f ________ _______________________ MEGYEI NAPILAP ____ _____ 1 999. JÚNIUS 1. KEDD ÁRA: 45 FORINT_____________________X. ÉVFOLYAM, 125. SZÁM R ENDELJE MEG telefonon! JTa > ■ MUNKAIDŐBEN (8-16 ívig): TOLNAI ^NÉPÚJSÁG ELŐFIZETÉS: Tetőzik a Duna Elsőfokú árvízvédelmi ké­szültséget rendeletek el a Há­tától Paksig terjedő Duna- szakaszon Tolna megyében. Paksnál tegnap tetőzött a folyó 678 centiméterrel, mától lassú apadás várható. A belvízhelyzet változatlan, a hátai és lankóci szivattyútelepen folyamatosan dolgoznak a gépek - tudtuk meg Ragó Károlytól, a Közép- Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szekszárdi szakaszmérnöksé­gének helyettes vezetőjétől. Ezzel egyidejűleg felhívja azok figyelmét, akik kaszáló bérleti szerződéssel rendelkez­nek a védőtöltések mentén, hogy várhatóan árvízi jelensé­gek - elsősorban úgynevezett fakadó vizek - mutatkoznak. Mivel egyrészt a fű beérett, másrészt az árvízi kényszer- helyzet szükségessé teszi, java­solják a bérlőknek, hogy a bérbe vett töltés-szakaszok mentett oldalán minél előbb kezdjék meg a kaszálást, mivel az esetleges védekezési mun­kák miatt a termés veszendőbe mehet. A legutolsó észlelések sze­rint a legnagyobb fakadó vizes területek a Bogyiszlóval hatá­ros dunai töltések mentén van­nak, mintegy 7 kilométernyi hosszúságban. A nem dohányzók védelme A Tolna Megyei Orvosi Kamara június 3-án, csütörtökön 14 órai kezdettel elnökségi ülést tart Szekszárdon, a munkaügyi központ­ban. A napirenden egyebek mellett a nem dohányzók védelméről szóló törvény legfontosabb pontjainak ismertetése is szerepel. Tisztelet a magyar munkavállalóknak Távozik a tabi Flextronix cé­get működtető HTR Kft. an­gol igazgatója, Roger G. Mo­ore. Az elektronikai terméke­ket gyártó HTR négy év alatt közel megháromszorozta lét­számát, sokan Tolna megyé­ből is dolgoznak a tabi üzem­ben. Roger G. Moore nem szakad el teljesen az ország­tól: bár székhelyét Bécsbe te­szi át, az üzleti felelős to­vábbra is ő lesz. Az angol me­nedzser négy és fél éve Tabon több szempontból is sikertör­ténet.- Külföldi cégeknek sok esetben volt problémája a ma­gyar betanított munkásokkal, vagy fordítva: a magyar dolgo­zóknak a külföldi cégekkel. Itt Tabon önök jól „egymásra ta­láltak”. Hogy csinálták?- Úgy gondolom, hogy azok az emberek, külföldi befekte­tők, akik Magyarországon nem sikeresek, az a saját hibájuk. Mindenki elhiheti, hogy, ha va­laki olyan alapon lát munkához, hogy a mun­kások iránt semmi tiszte­lete nincs, akkor a mun­kaerő is így fog viszo­nyulni hozzá. Ha az embe­reket megfe­lelő módon kezeljük, ők is megosztják velünk problémái­kat. Én nagy tisztelettel adózom a magyar emberek, munkások, és munkához való hozzáállásuk iránt.- Ez angol szemlélet, vagy személyes felfogása ?- Angol vagyok, de ez a személyes megközelítésem. Ezeket a hibákat elkövetik Angliában is, vagy bárhol más­hol a világon. Ez nem nemzeti tulajdonság. Találkoztam egy másik külföldi befektetővel, akinek ugyanolyan jó tapaszta­lata van a magyar emberekkel, és ugyanolyan jó eredményeket ért el, ő történetesen német. (Folytatás a 4. oldalon.) Tegnap átadták Szekszárdi déli részén, az 56. számú főút tekermentesítő útjának első és har­madik szakaszát. Az esemény fontosságát az is jelezte, hogy Katona Kálmán, közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter avatta fel a körforgalmi csomópontot és a tehermentesítő utat. fotó: bakó jenó Három aranyérem, öt ezüst és hat bronz Borversenyt tartottak Bogyiszlón A múlt hét végén, a bogyiszlói falunapok alkalmából idén első alkalommal került sor a helyi szőlő és bortermelők megmérettetésére. Mint azt Tóth István polgár- mester elmondta, a bogyiszlói termelők kezdetben félénken, majd egyre jobban felbáto­rodva, egymást is ösztönözve adták le a bormintákat. Szo­katlan volt számukra a meg­mérettetés lehetősége. A közel 30 bormintát 15 termelő adta le. A borbíráló bizottság tagjai a szomszédos hegyközségek vezetőiből állt össze. Három aranyérmet (Miklós Sándor Kékfrankos bora, Far­kas Sándor és Bajusz János vegyes fehérbora), öt ezüst érmet (többek között Tóth Ist­ván polgármester Kékfran- kos-Merlot bora is ebbe a ka­tegóriába tartozott), valamint 6 bronzérmet vehettek át a termelők. A bíráló bizottság egyenként jellemezte a terme­lők borait, így okulni is lehe­tett az elkövetett hibákból. A sokat tapasztalt zsűri azonban azt is elismerte, hogy ahhoz képest, hogy kis településről van szó, valamint a borver­seny megrendezésére is most került először sor Bogyiszlón, sokkal jobb borokkal találkoz­tak, mint nagyobb versenye­ken. -mau­Nemzetiségi olvasótábor Váralján A váraljai német nemzetiségi hagyományőrző olvasótábort hetedik alkalommal rendezik meg. A július 12-20-ig tartó táborozásra 10-14 éves diákokat várnak, akik játékkal, tanulással töltik a nyári szünet ezen nyolc napját. A táborba je­lentkezni, illetve további információt kérni az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban lehet szemé­lyesen, vagy a 74/311 -834-es telefonon. Röviden Dr. Braun Márton ország- gyűlési képviselő fogadóórát tart június 2-án, szerdán 16 és 18 óra között a szekszárdi pol­gármesteri hivatal kistermében. Véradás Dombóváron. A dombóvári kórház véradó ál­lomásának munkatársai kedden reggel fél nyolctól délután két óráig véradásra várják azokat, akik segíteni szeretnének em­bertársaikon. A decs! Csillagrózsa Ha­gyományőrző Néptánc Csoport június 3-án, csütörtökön Barce­lonába utazik, ahol fellépnek a nemzetközi néptánc fesztivá­lon. Bautzen segít az otthonnak Régi ismerősökként köszön­tötte tegnap Waffenschmidt Ibolya a Bautzen Kreisből Gyönkre érkező három fős küldöttség tagjait. A Mód­szertani Otthon igazgatója ugyanis nem először találko­zott a német partnermegye képviselőivel. A baráti viszonyt az a rendsze­res érdeklődés és komoly segít­ség alapozta meg, melynek kö­szönhetően a szociális otthon az elmúlt években különböző értékes felszerelésekkel, beren­dezésekkel gyarapodott. A ba- utzeniek most sem érkeztek üres kézzel: az általuk koráb­ban adományozott betegemelő liftekhez hoztak nélkülözhetet­len tartozékokat. Winfred Gärt­ner, a bautzeni Vöröskereszt ügyvezető igazgatója, Jürgen Preis, a Szász Vállalkozók Szövetségének elnöke és Berndt Glöckner, a Szászor­szági Evangélikus Egyház pénzügyi vezetője - akiket Tí­már László, Tolna Megye Köz­gyűlésének alelnöke és dr. He­gedűs Éva, a közgyűlés egész­ségügyi és szociális bizottságá­nak elnöke is köszöntött - szakmai kérdésekről tájékozó­dott Gyönkön. Elsősorban a megyei, intézményi szociális­ellátó rendszerről érdeklődtek, majd maguk is közreadták azt, hogy Németországban, sző­kébb pátriájukban milyen mó­don, milyen anyagi-szervezeti feltételek mellett működik ez a hálózat. A vendégek felajánlot­ták további segítségüket is, ami például közös, Európai Uniós pályázatok benyújtásában is megvalósulhat. -szá­Dunacenter: hosszú egyeztetés, garanciákról Szerződés, bonyodalmakkal Ma talán aláírások kerül­nek a Dunacenter visszavá­sárlási szerződése alá. A paksi önkormányzat szer­dai ülésén döntés született a Dunacenter Kft. másfél éve eladott 76 százalékos tulaj­donrészének visszavásárlásá­ról. A testület 150 millió fo­rintos vételárat határozott meg, továbbá százmilliós „gyorssegély” folyósítását, a cég tartozásainak rendezé­sére. A döntés legfőbb indoka a mintegy 300 munkahely megtartása. Az eladó, a Fer- roplusz Kft. és Bor Imre pol­gármester pénteken ültek tár­gyalóasztalhoz. Az önkor­mányzat a vételár felét fizette volna azonnal, a másikat egy hónap múlva. Ezt garanciának szánták, hiszen előfordulhat, hogy a vagyonértékelés óta további adósságok keletkez­tek. Hosszú egyeztetés után született a megoldás, az ön- kormányzat a 150 milliós vé­telárat kifizeti, a Ferroplusz mögött álló Ferromarkt Kft. (amely a Dunaferr Rt. cég­csoportjához tartozik) kezes­séget vállal, hogy a vagyonér­tékelés után (esetleg) keletke­zett, tízmillió forintot megha­ladó tartozásokat visszafizeti. A szerződés tervezetét a kép­viselő testület bizottsági el­nökeinek tegnapi ülésén kel­lett volna jóváhagynia, ám ez a testület nem volt határozat- képes, így azt ma reggel hétre újra összehívták. -rg­Közös fellépés a drog ellen Elismerő értékelést kapott tegnap a megyei önkormány­zat szervezeti és működési szabályzatának rendelet-ter­vezete a megyei közgyűlés te­lepülési koordinációs bizott­ságának ülésén. A résztvevők - akiket Bognár Jenó' bizottsági elnök köszön­tött - dr. Baksa Csaba aljegyző előterjesztésében hallgathatták meg azokat az apróbb kiegészí­téseket, melyek még tovább pontosították az SZMSZ-t. A bizottság tagjai közül Pálinkás István és Kocsner Antal egy­aránt jó színvonalúnak, szak­mailag korrektnek nevezte az anyagot. A résztvevők ezután a Völgységi záródokumentum­mal foglalkoztak. Oroszki Ist­ván, Bonyhád polgármestere néhány mondatban összefog­lalta annak az április 28-i ta­nácskozásnak a lényegét, mely számos tennivalót fogalmazott meg a kábítószer elleni küz­delmet tekintve. Ez a nagy fi­gyelmet érdemlő probléma - mutatott rá Oroszki István a bi­zottság tagjainak egyetértése mellett - nem elsősorban rend­őrségi, hanem társadalmi kér­dés. Éppen ezért a drogellenes tevékenységbe szükséges be­vonni a szülőket, a pedagógu­sokat, a szociális munkásokat, az egyházakat és így tovább. Alapvető fontossággal bír a megelőzés, ezt különböző - felvilágosító, felkészítő - prog­ramok is segíthetik. A résztve­vők egyetértettek az elhangzot­takkal, s önkormányzati segít­séget is ajánlottak az eredmé­nyes munka érdekében, -szá-

Next

/
Thumbnails
Contents