Tolnai Népújság, 1999. május (10. évfolyam, 101-124. szám)

1999-05-03 / 101. szám

fi sw h'i SZEKSZÁRDI MAJÁLIS SZÉPSÉGÉI (5. oldal.) TOLNAI NÉPÚJSÁG 1999. MÁJUS 3. HÉTFŐ ME GYEI NAP IL A P ÁRA: 45 FORINT X. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM EUROPA LEGOLCSÓBB ÁRAI A SULÁKNÁL! 4 ín-es habalátétes, nyomon mintás file pmUószőnyeg nettó 7.990,*/m‘! •2x3-as szobai szőnyeg nettó 7.990.- Ft-tól! Léprsőburkoló szőnyeg nettó 79,- Ft/Hh! Univerzális autósszőnyeg nettó 790.- Ft/db! Csak a Sutáknál, vásárlása esetén gyorsított helyi ügyintézéssel áruhitel akció! 50-60%-os árengedmény, amíg a készlet tart! Ne feledje, a Sutákkal mindig jól jár! S Szekszárd, Garay tér 16. Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17-ig, SUlák szombaton 9-12-ig Telefon: 74/316-262. Hívja kedden a zöld vonalat: 06-80-200-398 A téma: az adózás Az idén immár második alka­lommal kínáljuk olvasóink­nak azt a lehetőséget, hogy az adózással kapcsolatos prob­lémáikat szerkesztőségünk zöld vonalán megbeszéljék. Wéhmann Éva, a megyei adóhivatal osztályvezetője és Báli Mónika, az ügyfélszolgá­lati iroda munkatársa várja az érdeklődők kérdéseit. Ezek a kérdések lehetnek egy­szerűbbek, bonyolultak, a ma­gánszemélyek és egyéni vállal­kozók adózásával kapcsolat­ban. Olvasóink kérdéseket te­hetnek fel például a személyi jövedelemadóval, az általános forgalmi adóval (áfával), az in­gatlanok utáni adózással kap­csolatban. Az őstermelőket érintő adózásról, gázolaj vissza­térítésekről, támogatások utáni adózásról is kérdezhetnek olva­sóink. Természetesen a felsorolta­kon kívüli témákban is kérdez­hetik a szerkesztőségünkben várakozó adózási szakembere­ket. Tolnai Népújság zöld vona­lát tehát május 4-én, kedden, reggel 9 órától 13 óráig hívhat­ják olvasóink. Telefonszámunk, melyen in­gyen hívhatnak bennünket: 06-80-200-398. Hívja Ön is a 06-80-200-398-as zöld számot! Dombóváriak kérdezhetnek A dombóváriak figyelmébe szeretnénk ajánlani a május 5-én, szer­dán 9 és 13 óra között ingyenesen hívható 06-80-200-398-as telefon­számot, melyen a település életével, a képviselőtestület munkájával és az intézmények működésével kapcsolatos kérdéseiket tehetik fel. A válaszokat lapunk május 12-i számának „Dombóvár és környéke” oldalán olvashatják. Megyei vadászkamarai közgyűlés Megpecsételt sorsú őzbakok Az Országos Magyar Va- dászkamara Tolna megyei szervezete megtartotta éves közgyűlését. Kocsner Antal, a megyei va­dászkamara elnöke tájékoztatta a megjelenteket a szervezet bő egy éves tevékenységéről. Beszámolójában kiemelte, hogy az orvvadászok elleni ha­tékonyabb fellépés érdekében az országos vadászkamara és az Országos Rendőr-Főkapitány­ság közötti együttműködésről szóló megállapodás után a me­gyei szervezetek is megkötöt­ték e szerződéseket. Az első eredmények már mutatkoznak Tolna megyében is. Szólt a kamara által átvállalt hatósági feladatokról, a vadász­jegyek kiadásáról és megújítá­sáról. Ugyancsak közfeladat az állami vadászvizsgára való fel­készítés, illetve annak lebonyo­lítása. Kezdeményezték a Népjóléti Minisztériumnál az egyéni va­dászok egészségügyi alkalmas- sági vizsgálatának gördüléke­nyebbé tételét. A kamara a földművelésügyi és a környe­zetvédelmi minisztérium támo­gatásával négy nyelven kiad­ványt jelentetett meg külföldi vadászok számára, amely is­merteti a vadászható és a védett madárfajokat is. Állást foglal­tak az árvíz és belvíz sújtotta te­rületek vadállományának pótlá­sával kapcsolatban. A közgyűlésen elhangzott a ’98-as pénzügyi évről szóló be­számoló és a ’99. évi pénzügyi terv. Kocsner Antal lapunknak elmondta, hogy május 1-jén in­dult az őzbak vadászati idénye, amely megyénkben várhatóan 600-700 darab állat „sorsát pe­csételi meg”. A kilőhető állo­mány mintegy 75-80 %-át kül­földi bérvadászok ejthetik majd el. -es­Több, mint ezer ember volt kíváncsi a második alkalommal Bonyhádon megtartott Bukovina Fesztiválra. A szombaton kezdődött rendezvényen lengyel, ukrán és román népi együttesek mellett felléptek a hazai bukovinai székelyek és a bonyhádi németek hagyo­mányőrzői. Az ukrán csoportok Bátaszéken, a románok Somberekén, a Lengyelek Zombán is vendégszerepek. A vendégeket vasárnap Aparhanton és Kakasdon látták vendégül. Tegnap este a bonyhádi művelődési központ zsúfolásig telt színháztermében kezdődött meg a fesz­tivál gálaműsora. fotó: ótós réka A legfőbb ügyész Szekszárdon Dr. Györgyi Kálmán, a Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze pénteken részt vett a megyei főügyészség értekezletén. La­punknak ezt követően nyilatkozott. — Látogatásom célja ket­tős. Egyfelől elismerésemet kí­vántam kifejezni a megyei főü­gyész úrnak és munkatársainak az elmúlt esztendőben végzett munkáért. Az Országgyűlés megtárgyalta az ügyészség működéséről szóló beszámolót, s nagyon jóleső érzéssel ve­hette minden ügyész tudomá­sul, hogy a képviselők több mint 96 százaléka elfogadta beszámolónkat. A tisztesség is úgy kívánja, hogy a megye ügyészeinek az ebből kijáró részt tolmácsoljam. — Mekkora rész jár nekik? — Tolna megye a mutató­kat tekintve mindig az élen, az első, vagy második helyen szokott állni és ez most sem változott. Főként az időszerű­ség tekintetében jók az ered­ményeik. Tolnában kitűnően képzett ügyészek dolgoznak, a szakmai színvonal is igen ma­gas. A másik dolgom az volt, hogy tájékoztatást adjak a leg­újabb fejleményekről. Az Igazságügyi Minisztérium ké­szített egy tervezetet a közvé­leményt is foglalkoztató kér­désekben, amely a kormányzat elhatározásait fogalmazza meg. Az ítélőtáblák, a fellebb- viteli főügyészségek felállítá­sáról és a büntetőeljárási tör­vény hatálybalépéséről van szó. Magyarország jelenleg elő­kelő helyet foglal el a világ­ban, mert két büntető-eljárási törvénye van, csak az egyik még nincsen hatályban. Most az 1973. évi I. törvény, szá­mos és terjedelmes módosítás­sal van hatályban, s az 1998- ban elfogadott törvény, a meg­ismert anyagok szerint 2003 január elsején fog hatályba lépni. Ez a helyzet alapos magvitatást és átgondolást igényel. Azok a feladatok, amelyeket a kormány az igaz­ságügyi miniszter számára megfogalmazott, úgy foglal­hatók össze, hogy tessék az idén június 10-ig törvényja­vaslatot kidolgozni arra nézve, hogy a polgári és büntető bí­ráskodásban hogyan, milyen ütemezés szerint fognak fel­állni a táblák, büntetőben a fel- lebbviteli főügyészségek és hogyan kell a jogorvoslati rendszert az átmeneti időszak­ban illetőleg majd a törvény hatályba lépésekor alakítani. (Folytatás a 4. oldalon.) Röviden Sey László paksi festő művei­ből nyílik kiállítás Dunaszent- györgyön, a Faluházban május 5-én, szerdán 18 órakor. A tárla­tot a község önkormányzatának kulturális és sportbizottsága rendezte, megnyitja, László Ko­vács Gyula paksi költő. A katolikus egyház mai helyzetéről tart előadást Mayer Mihály megyéspüspök május 3-án, 18 órától Tolnán, a katolikus iskolában. A püs­pök a Keresztény Értelmisé­giek Szövetsége (KÉSZ) tol­nai csoportjának meghívására látogat a városba. Dombóvár polgármestere, Tóth Attila fogadóórát tart hét­főn délután két órától, melyre várja a város lakóit. Jézus élete. A dombóvári művelődési házban kedden este hat órakor bibliaköri előadás kezdődik, melyen Jézus életéről lesz szó. Útmutató, sorselemzés Tarot kártyával Herczeg Kata segítségével. 0) 06-90-330 513 Mit pletykálnak a sztárokról és mit mondanak a sztárok önmagukról? Exkluzív interjúk! Minden héten új hírek kedvenceikről! 0)06-90-330 516 Címünk: Axel Springer-Budapest Kíadpi Kft Audlotex 1539 Bp. Pf. 591. Hívás (ttja: 86 Ft -t-Afa/perc Játék-katasztrófa Tolnanémediben Egy veszélyes anyaggal rakott kisteherautó és egy személy- gépkocsi - amely ráadásul lo­pott méreganyagot szállított - összeütközésénél helyszíneltek pénteken délelőtt Tolnanéme­diben. Két sérültet kellett el­látni, a vegyianyagok az út­testre kerültek, gondoskodni kellett elszállításáról, valamint a közelben lakók kitelepítésé­ről. Szerencsére mindez csak já­ték volt: a tolnanémedi regioná­lis gyermektalálkozó résztvevői kapták feladatul valósághoz hí­ven felépített helyszínen az el­képzelt katasztrófa-helyzet megoldását. A 117 versenyző­nek mindenesetre alaposan fel kellett készülnie a polgári vé­delmi, elsősegélynyújtó ismere­tekből, ehhez tűzoltók, rend­őrök, polgári védelmisek, vé­dőnők nyújtottak segítséget a versenyt megelőzően, és se­FOTÓ: ÓTÓS RÉKA gédkeztek a helyszínen. A ha­todik alkalommal megrendezett találkozóra összesen mintegy száznegyven általános iskolás diák érkezett, egy kivétellel Tolna megyei helységekből. A kivétel a Komárom megyei Dad község volt, ahonnan már nem először jöttek el a gyere­kek a tolnanémedi eseményre. A „katasztrófa-elhárítás” után délután játékos-zenés formában mutatkoztak be egymásnak a résztvevők, bár - mint a szer­vező pedagógus, Gölöncsér Lászlóné mondta -, a gyerekek közt az eltelt öt évben már tar­tós barátságok köttettek. A ren­dezvényt most - pályázati lehe­tőségek híján - a Magyar Úttö­rőszövetség támogatta, illetve sok anyagi segítséget nyújtot­tak a találkozó lebonyolításá­ban közreműködő szervezetek.

Next

/
Thumbnails
Contents