Tolnai Népújság, 1999. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-01 / 26. szám

ÚJ ESZTENDŐ, ÚJ DIVAT, ÚJ IRÁNYZAT, ÚJ MÁNIA (7. oldal.) ff f ___ MEGYEI NAPILAP 1 999. FEBRUÁR 1. HÉTFŐ ÁRA: 45 FORINT X. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM TELI VÁSÁR A SULÁK SZŐNYEGÁRl'HÁZBAN! Csak a szekszárdi üzletben vásárolt termékekre 50-60% engedményt adunk februárban, illetve amíg a készlet tart! File padlószőnyeg nettó 344 ft/m áron kapható! Szobai 2\3-as szőnyeg nettó 7.990 Ft-tól! Csak a Sutáknál, vásárlása esetén gyorsított helyi ügyintézéssel áruhitel akció! Váijuk szekszárdi üzletünkben SMOVos téli vásárunkon! Ne feledje, a Sutákka l jól jár! Sí Sulák Szekszárd, Garay tér 16. Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17-ig, szombaton 9-12*ig Telefon: 74/316-262. Hívjon a zöld vonalon: 06-80-200-398 A telefonnál: dr. Sudár Géza Szekszárd tisztifőorvosa Kedves Olvasóink ebben az esztendőben is havi rendsze­rességgel hívhatják a Tolnai Népújság Szerkesztőségét az ingyenes zöld számon, ahol szakemberek válaszolnak az egészségüggyel, egészséges életmóddal kapcsolatos kér­déseikre. így lesz ez február 3-án, szer­dán is, amikor dr. Sudár Géza, Szekszárd város tisztifőorvosa válaszol olvasóink kérdésire. Elsősorban az influenzával és egyéb járványos betegségekkel kapcsolatban várjuk kérdései­ket, a megelőzésről, a védőol­tásról, arról, mint tehetünk, hogy minél előbb túlessünk a betegségen. Természetesen nem csak az influenzáról, más járványos, vagy nem járványos betegséggel kapcsolatban is te­hetnek fel kérdéseket. Tehát hívjanak minket a zöld vonalon, február 3-án, szerdán, délelőtt 10 órától 12 óráig. Várjuk telefonjaikat a zöld számon: 06-80-200-398. A közeledés jegyében Baloldali találkozó Pakson Politikáról szó sem esett, a fő­szerep ezúttal a zenekaré volt. Paksi és környékbeli balolda­liak találkoztak szombat ekte Dunakömlődön a Faluház­ban. A közelmúltban megkezdett közeledés jegyében közösen hálóztak az MSZP és Munkás­párt paksi szervezeteinek tagjai és szimpatizánsai. A jó hangu­latú összejövetel éppen ezért a hagyományos Szegfű bál he­lyett, most a Baloldali találkozó nevet viselte. A mintegy száz résztvevő ezúttal nem politi­zálni, szórakozni, beszélgetni jött össze. Éjfélig, tekintettel a vasárnapi gyásznapra. Pontban tizenkettőkor a megjelentek a Himnusz hangjaira néma főhaj­tással tisztelegtek az ausztriai autóbusz baleset áldozatai em­lékének, majd véget ért a ren­dezvény. -rg­Lesz-e Sárközi kistérség? Öt település - Őcsény, Decs, Sárpilis, Sióagárd, Várdomb - polgármesterei találkoztak Őcsényben, a községházán. A beszélgetés témája a közös együttműködés lehetőségének a megkeresése volt. A polgármesteri találkozó ösz- szehívását a decsi képviselőtes­tület kezdeményezte azért, hogy megbeszéljék azokat a le­hetőségeket, aminek során egy Sárköz kistérséget létrehozhat­nak. Az összejövetelen szóba került a szennyvíz, az idegen- forgalom, a pályázatok közös elkészítése is. A kistérség megalakítását az önkormányzatok egyenként is megtárgyalják, mérlegelik a le­hetőségeket, érdemes-e vele foglalkozni. Mindezek után kerülhet csak sor a formai kérdések megtár­gyalására, a „szerződés” for­mába öntésére. (péteri) Halálos fustmérgezés Vasárnap lapzártakor indultak a szekszárdi hivatásos tűzoltók Me- dina-Szőlőhegyre, ahol egy házba beépített gerenda égett. Még pénteken meghalt füstmérgezésben egy 61 éves asszony dombó­vári lakásán. Villanyrezsótól gyulladtak meg a ruhák. Szombaton Varsádon 4 anyakoca és 37 malac pusztult el az égő istállóban. Szalagavató Sok helyütt már nem a ne­gyedikesek, hanem a 12. év­folyamosok készülnek, vagy vannak túl a szalagavató ünnepségen és az azt követő bálon. Csak a forma változott, a tarta­lom, a meghatottság, a büsz­keség nem, amit az ember érez, amikor a végzősök ruhá­jára feltűzik a szalagot. Ez jelzi, hogy búcsúra készülnek az iskolától, de már készek a felnőtt korba lépni. Ettől már csak az érettségi választja el őket. Érkeznek a meghívók szer­kesztőségünkbe is. Pénteken délután az 516-os Ipari Szak­képző Intézet és Szakközépis­kola ballagó diákjai Dombó- várott és az I. Béla Gimná­zium és Informatika Szakkö­zépiskola 12. évfolyamosai tartották meg ünnepségüket, majd este a szalagavató bált. Dombóváron Tóth Attila pol­gármester mondott beszédet. Felvételünk a szekszárdi sza­lagavató ünnepségen készült. FOTÓ: ÓTÓS RÉKA Idén is lesz Garay-verseny A szekszárdi Garay János Gimnáziumban évente meg­rendezett Garay-versenyre az idén öt kategóriában küldhetik be pályaműveiket: oktatóprog­ramok, alkalmazói progra­mok, játékprogramok, Inter­netre írt alkalmazói progra­mok és Psion-marokszámító- gépekre írt alkalmazói játék- programok. A versenyen részt vehetnek általános- és közép- iskolások, szakmunkástanu­lók, felsőoktatási intézmények első évfolyamos hallgatói, azok, akik a pályázat beadásá­nak határidejéig, február 15-ig nem töltik be 20. évüket. A legjobbak jutnak a döntőbe, amit március 11-én és 12-én rendeznek meg. Felújítják a vasúti várót Tamásiban Hosszú idő után egyezség született a MÁV és a Volán között a tamási vasúti váró felújításáról. Bár Tamásiban már megszűnt a vasúti személyforgalom, a Volán-járatok és a vonatpótló autóbuszok utazóközönsége a vasútállomáson várakozik, igencsak méltatlan körülmé­nyek között. A város önkor­mányzata korábban többször is kérte az utazási vállalatokat, javítsanak a feltételeken. Ed­dig pénzügyi okokra hivat­kozva elzárkóztak, a múlt héten viszont egyezséget kö­töttek a váró helyiségének fel­újításáról - közölte Hajdics József, Tamási polgármestere. Az államvasutak a jelenlegi várótermet átalakítja, és sza­badtéri várót épít, a költsége­ket a MÁV és a Volán fele­fele arányban viseli. Az ön- kormányzat folyamatos fel­ügyeletet biztosít. Az új helyiséget az idei vasutasnapra átadják. A Tolna Megyei Közútkezelő Kht. arra tett ígéretet: a tamási utak fel­újításánál elsőbbséget élvez a Vasút út felújítása. i-h-c) 9 r / u o u uzuui Röviden Jegyzői fogadónap. Frel- lerné dr. Kovács Anna, Dom­bóvár jegyzője február 3-án. szerda reggel nyolctól délután négy óráig fogadónapot tart a polgármesteri hivatalban. Sikeres hőgyészi diákok. Sikeres középfokú nyelvvizsgát tett német nyelvből a hőgyészi Hunyadi János Általános Iskola tizenegy tanulója. A diákok a pécsi Goethe Intézetben adtak számot német nyelvtudásukról. A vizsgán a hőgyészi diákok ki­tűnően szerepeltek, az elérhető 100 pontból 88-97 pontot sze­reztek, ami négyes, ötös osz­tályzatnak felel meg. A gyere­kek felkészítő tanára az iskola német nemzetiségű pedagó­gusa, Doris Feldmann volt. Véradás a megyében. A me­gyei kórház vértranszfúziós ál­lomása intézeti véradónapot tart Szekszárdon ma, február 1- jén 8-tól 15 óráig. Dunaszent- györgyön február másodikán, kedden 9 és 16 óra között vár­ják a 18 és 60 év közötti egész­séges állampolgárokat a műve­lődési házban. Koltai Róbert lesz a vendége a szekszárdi Babits Mihály Művelődési Ház és Gyermekek Házában működő irodalmi ká­véháznak február 11-én, csütör­tökön, 20 órától. Hősek Rezső zongoraestje. Mozart, Beethoven, Brahms, Ravel, valamint Paganini és Liszt művei szerepelnek Husek Rezső zongoraestjének műso­rán ma este 19 óra harminc perctől Szekszárdon, a Művé­szetek Házában. A műsort Pin­tér Gabriella ismerteti. Gyöngyfűzés a Babitsban. A Magam készítem sorozatban februárban a gyöngyfűzés tu­dományával ismerkedhetnek meg az érdeklődő kicsik és na­gyok Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési és Gyer­mekek Házában. Útmutató, sorselemzés Tarot kártyával Herczeg Kata segítségével. 0) 06-90-330 513 mondanak a sztárok önmagukról? Exkluzív interjúk! Minden héten új hírek kedvenceikről! 0) 06-90-330 516 Címünk: Axel Springer-Budapest Kiadói Kft Audiotex 1539 Bp. Pf. 591. Hívás díja: 88 Ft -t-Áfa/perc Attalán a támogatásokról, az adózásról és a hitelekről volt szó Agrárfórum a térség gazdáinak Az Attalai Mezőgazdasági Bizottság hétvégi agrárfórumára a térség több mint hatvan gazdája volt kíváncsi. A kultúrházban megtartott tájé­koztatón elsőként a szervezők nevében Kalocsa Jenő, a bizott­ság elnöke köszöntötte a megje­lenteket, majd átadta a szót Terpó Istvánnak, a Tolna Me­gyei Agrárkamara gazdajegy­zőjének, aki a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté­rium idei támogatási rendszeré­ről beszélt az érdeklődőknek. Az előadó részletesen ismer­tette azokat a rendelkezéseket, melyek változást jelentenek a tavalyiakhoz képest. Kiemelte, hogy 1999-ben nemcsak a nö­vénytermesztés és az állatte­nyésztés gépesítéséhez és tech­nológia-fejlesztéséhez kapható állami segítség, hanem a kor­szerű ismeretek megszerzésé­hez, a szaktanácsadáshoz és a piacra jutás elősegítéséhez is igényelhető pénz. A magángazdák hozzászólá­saikban többek között azt jelez­ték, hogy számukra várhatóan nem lesz egyszerű az eligazo­dás a sokrétű támogatási rend­szerben, és a rengeteg admi­nisztráció sem könnyíti helyze­tüket. Ugyancsak komoly fejtörést okoz majd nekik az idei adó- jogszabályok alkalmazása, me­lyekről Görbe Sándor, az ÁPEH ügyfélszolgálati elő­adója szólt. A térség egyik sertésfelvá­sárlással foglalkozó kft.-jének ügyvezetője, Stemler József kedvező változásról számolt be az állatok értékesítésével kap­csolatban, ugyanis ebben az évben a kistermelők is hozzá­juthatnak az intervenciós támo­gatáshoz. A nagy érdeklődéssel kísért fórum zárórészében Horváth Józsefné, a Döbröközi Taka­rékszövetkezet ügyvezetője a gazdáknak nyújtható hitellehe­tőségeket ismertette. Az igazga­tónő elmondta, hogy ügyfeleik már nemcsak a pénzintézet döbröközi központjában, ha­nem a térség településein lévő fiókjaikban is intézhetik kérel­müket.-glaub­A társulási költségvetésről A területfejlesztés aktuális feladatai Tolnán ülésezett a Szek­szárd Megyei Jogú Város és Városkörnyéki Önkor­mányzatok Területfejlesz­tési Társulásának közgyű­lése. Az ülés első részében a részt­vevőket Beck Miklós, a Föld­művelésügyi és Vidékfejlesz­tési Minisztérium főosztály- vezetője tájékoztatta az 1999. évi vidékfejlesztési célerő- irányzat felhasználására vo­natkozó jogszabály tervezeté­ről, a területfejlesztés aktuális feladatairól. Az előadó különös figyel­met fordított az állami támo­gatások központi összehan­goltságának fokozására és a vidékfejlesztésre, ezen belül az agrárium fejlesztésére vo­natkozó előirányzatokra. Hangoztatta többek között, hogy a vidék mezőgazdasága nemcsak az agrártámogatási rendszeren keresztül jut for­ráshoz, hanem a területfej­lesztési célelőirányzatokban is kiemelt figyelmet fordíta­nak e célra. A főosztályvezető tájékoz­tatóját követően Szulimán Fe­renc elnök vezetésével a tár­sulás megvitatta a szervezeti és működési keretek átalakí­tására vonatkozó javaslatot, továbbá az alapító okirat és a szervezeti szabályzat módosí­tására vonatkozó koncepciót, valamint elfogadta az 1999. évi társulási költségvetést. (péteri) 977086590206199026

Next

/
Thumbnails
Contents