Tolnai Népújság, 1997. december (8. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-01 / 280. szám

HOGYAN ADÓZUNK 1998-BAN? (6.-7. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1997. DECEMBER 1. HÉTFŐ_______________________________ ÁRA: 32 FORINT VIII. ÉVFOLYAM, 280. SZÁM ^^ÊÊÊÊÊÊKÊÊKItÊÊÊÊÊÊKÊÊ^ÊÊKÊÊItÊÊÊÊKÊÊÊaÊÊÊÊÊm^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊK^mÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊ^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊKÊÊÊÊÊÊÊI^ÊÊÊ^i Telefonon is megrendelheti! NÉPÚJSÁG-ELŐFIZETÉS: 74/415-468. HIRDETÉSFELVÉTEL: 74/416-211. A szakmát nem kérdezték, a betegek aláírásokat gyűjtenek Fordulat a nyugdíjazási ügyben? Segítség a szívbeteg gyermekeknek. Szombaton Dombóvárott a Ferencváros öregfiú és elsőcsapata kettős jótékonysági labdarúgó mérkőzést játszott a helyi DFC együt­teseivel. A szívbeteg gyermekeket támogató eseményen négy környéken élő, lyukas szívvel született, ám sikeresen megoperált fiatal végezte el a főmérkőzés kezdőrúgását. (Tudósítá­sunk all. oldalon.) fotó: gottvald károly Egy paksi ügyvéd letartóztatása majd szabadlábra helyezése nyomán Titoktartás vagy bűnpártolás? Előzetesben egy paksi ügyvéd - közöltük csütörtökön a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságtól származó hírt. Egy nappal később dr. Szüle Csaba 31 éves paksi ügyvédet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság határozata alapján szabadlábra helyezték, ezt azonban nem a rendőrségtől tudtuk meg. A bonyhádi önkormányzat nem kérdezte meg a szakmát, mielőtt nyugdíjazta volna dr. Bűcs Gábort. A megyei ÁNTSZ a bonyhádi polgármes­terhez fordul, ajánlva a döntés felülvizsgálatát, közben az em­berek Pakson és Bonyhádon aláírásokat gyűjtenek a nyug­díjba küldött igazgató mellett. A szekszárdi domboldalt pin­cék hálózzák be. A használat­ban lévő pincékkel is adódik olykor gond, de sokkal több probléma van azokkal a régi építményekkel, amiknek egy részéről nem is tudnak, csak az út megsüllyedésekor vagy beomláskor derül ki, hogy egykor a hegy levét tárolták rég meghalt szőlősgazdák a partoldalba vájt üregben. A szekszárdi önkormányzat évek óta részt vesz az országos pinceprogramban, folyamato­san pályázva központi támoga­tásért. Kérdésünkre Szeleczki József városüzemeltetési és be­ruházási irodavezető elmondta, idén 15 millió forintot kaptak a központi pénzekből amit az ön- kormányzat 20 millió forinttal egészített ki. A 35 millió forin­tot a hivatal pincék megszünte­tésére, illetve megerősítésére fordították. A Bródy Sándor, a Pince, a Bocskai utcákban és a — A bonyhádi önkormányzat­nak természetesen jogában állt nyugdíjazni dr. Bűcs Gábort - merthogy az igazgató elmúlt hatvan esztendős - mégis: a mód, ahogy ez történt megle­pett - nyilatkozta lapunknak dr. Szabó István professzor, a Pécsi Orvostudományi Egyetem (Folytatás a 3. oldalon.) Hosszúvölgyben használaton kívüli pincéket tömedékeltek be szakemberek, a Táncsics ut­cában pedig az egykori pénz­ügyőr laktanya pincéjét kitaka­rították. A tervek szerint jövőre foly­tatják a pinceprogramot, a hiva­tal már beadta az 1998. évre szóló pályázatát a Belügymi­nisztériumhoz. A város 25 mil­lió forint állami támogatást sze­retne kapni, melynek segítsé­gével - többek között - meg­próbálnák megoldani a Pince utca vízelvezetését. Erre azért van nagy szükség, mert itt a régi pincék nyúlnak be a Ka­darka utcai Rózsa Kollégium és az I. Béla Gimnázium épülete alá. A tervek között szerepel a Bethlen utcai pincesor további rehabilitációja, valamint a Ba­bits Házból kimenő pince és a Kadarka lakótelepen néhány pince megerősítése is.-/. kováts ­A rendőrség múlt heti tájékoz­tatása (amely alapján a törté­net országos lapokban is meg­jelent) szerint dr. Szüle Csabát egy gépkocsilopási ügyben bűnpártolással gyanúsították a kecskeméti rendőrök, ennek alapján rendelte el a városi bí­róság előzetes letartóztatását 30 napra, amelyet három nap­pal később a megyei bíróság megszüntetett. Az immár sza­badlábon lévő ügyvéd elmon­dása szerint az eset igencsak másképp történt, mint ahogy azt a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szóvi- . vője a sajtóval - így lapunkkal is - közölte. Emlékeztetőül: a Kecske­mét melletti Szarkás dűlőből szeptember 30-án elloptak egy ötmillió forint értékű Mazda kisteherautót, a tulajdonos be­jelentésére a rendőrség nyo­mozást indított. (Folytatás a 3. oldalon.) Röviden A bonyhádiaknak át kell hangolniuk a tévékészüléküket, ha továbbra is nézni akarják a Magyar Televízió 1-es prog­ramját és a Völgység Tévé adá­sát. Mától a korábban megszo­kott frekvencia közelében talál­ják meg a bonyhádi kábelrend­szer nézői a két műsort - tudtuk meg a rendszert üzemeltető Half Tone Bt. vezetőjétől. Né­meth László azt is közölte,' hogy ha a nézők nem birkóznak meg a viszonylag egyszerű művelettel, hívhatják a 450- 450-es telefonszámot, ahol se­gítenek nekik. Szili Lajos, a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatója húsz éves zenepedagógusi pá­lyáját ünnepli. Ez alkalomból növendékeinek jubileumi hangversenyére kerül sor de­cember 7-én délután fél ötkor a zeniskola nagytermében. Az ingyenes előadásra minden ér­deklődőt szeretettel várnak. A támogató kisebbség A tolnai roma kisebbségi ön- kormányzat pénteken ülése­zett. A gyűlésen három képvi­selő vitatta meg az elmúlt hó­napok történéseit, a tolna- mözsi romák szemszögéből. A képviselők - távollétében - felszólították a testület negye­dik tagját, hogy szolgáltassa vissza az általa használt írógé­pet, amely a roma önkormány­zat tulajdonában van. A testület némi vita után utó­lag „szentesítette” egy cigány család korábbi, rendkívüli, 20 ezer Ft-os temetési hozzájáru­lással történő megsegítését. Az ülésen megfogalmazó­dott: az eddiginél eredménye­sebb kisebbségi önkormányzati munka érdekében szükség van mind a cigányságon belüli, mind a kisebbségi és a telepü­lési önkormányzat közötti jobb összefogásra. A tolnai roma testület legkö­zelebb ezen a héten ül össze, költségvetési ügyek megtárgya­lására. Simontornyai Bőrgyár Rt. Nem egyszerűsítik tovább Kiemelte az egyszerűsített jmvatizáció hatálya alól a Simon­tornyai Bőrgyár Rt.-t az Állami Privatizációs és Vagyonke­zelő Részvénytársaság. Az erről szóló előterjesztést november 26-i ülésén hagyta jóvá az ÁPV Rt. igazgatótaná­csa, miután a céget az egysze­rűsített privatizáció keretében csaknem három hónapig hú­zódó tárgyalások után sem si­került értékesíteni, a pályázók ugyanis nem tudták vállalni a környezeti kármentesítés ter­heit. A vállalatot átsorolták az ipari igazgatóság irányítása alá. Dr. Heffentráger József, az ÁPV Rt. ügyvezető igazga­tója lapunkkal közölte: a bőr­gyárat egy reorganizációt kö­vetően fogják értékesíteni. A határidőről dr. Heffentráger József annyit mondott: a kö­zeljövőben. (tf) Folytatódik a pinceprogram §• Üregek a kollégium alatt Népi ízek, táncok, mesterségek Nyolc népi együttes adott ízelítőt a honi németség és a székelyek népi tánc- és dalkincséből Hőgyészen, a szombaton második alkalommal megrendezett hagyományőrző esten, amelynek érdekessége volt, hogy a kulturális bemutató hagyományos ételek kóstolójával is kiegészült. Az est közönsége így konkrétan is megízlelhette a tradíciókat, s hogy a kép teljes legyen, sárközi népi kismesterségek művelői mutatták be a gyakorlatban tudásukat. Képeinken a Hőgyészi Ci- terazenekar és a szálkai Kék Tó Táncegyüttes produkciója látható. fotó: gottvald károly TOUAIUIACI Tolnai Népújság Már csak 6 nap! December 7-én keresse az újságárusoknál (több mint háromszázötven helyen a megyében)

Next

/
Thumbnails
Contents