Tolnai Népújság, 1997. november (8. évfolyam, 255-279. szám)

1997-11-01-02 / 255. szám

ÖRÖKBE INKÁBB KICSIKET FOGADNAK (9. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1997. NOVEMBER 1-2. SZOMBAT-VASÁRNAP ÁRA: 32 FORINT VIII. ÉVFOLYAM, 255. SZÁM CSUK EGY TELEFONJÁBA KERÜL. ELŐFIZETÉS: 74/415-468. HIRDETÉSFELVÉTEL: •74/416-211. Lehet, hogy a két rejtély összefügg Egy holttest és egy rabló Egy este a hajléktalanokkal Hivatalosan meg nem erősí­tett információink szerint kö­zel került a rendőrség két bűnügy megoldásához. Eltűnt férfit kerestek a szek­szárdi nyomozók. Tájékozódá­suk alapján úgy tűnt, a férfi már nem él. Sőt, arra nézve is me­rültek fel adatok, hogy barátjá­nak köze lehet a tavasszal elkö­vetett fegyveres rabláshoz. Feltehető, hogy a férfi bűn- cselekmény áldozata lett, ezért az ügy illetékességből átkerült a főkapitányság bűnügyi osztá­lyához. Tegnap délután történt meg az idén immár harmadik, sőt a szekszárdi gyilkossággal együtt negyedik eltűnt személy Elismerő szavakkal kezdte mondandóját tegnap dr. Su­dár Géza azon a sajtótájékoz­tatón, melyet Szekszárd vé­dőnői tartottak az ÁNTSZ ta­nácstermében. A városi tiszti­főorvos nem titkolta, hogy már évek óta nagy lelkesedés­sel figyeli azt a munkát, me­lyet ez a kicsiny, de lelkes, jól szervezett csapat végez. A védőnők ugyanis - derült ki Taksonyi Mária városi vezető védőnő tájékoztatójából - ta­valy sikeresen pályáztak a PHARE-alapítványra, s nyertek is több mint 2 millió forintot. A városi önkormányzat biztosí­totta önrésszel a védőnők egy olyan, tavaly szeptembertől idén áprilisig tartó programso­rozatot szerveztek, mely egye­dülálló Szekszárd történetében. kihantolására és a helyszíni szemlére. A tetthelyről lapzár­táig nem érkezett vissza a „gyilkossági csoport”, ezért nem ismeretes a halál oka. Sőt, tulajdonképpen még az elhunyt személye sem, hiszen azonosí­tása nem történhetett meg. Mint annak idején beszámol­tunk róla, álarcos férfi, feltűnő és jellegzetes overallban fegy­vernek látszó tárggyal szerezte meg az éjjel-nappali bolt teljes aznapi bevételét. Természete­sen nem volt egyedül, társa az autóban várta. Információink szerint egy személy, akit alapo­san gyanúsítanak azzal, hogy részt vett a rablásban, őrizetben van. Ihárosi Ibolya Tíz, egymástól különböző, de egymásra épülő klubfoglalko­zás keretében a csecsemőktől az időskorúakig szinte mind­egyik korosztálynak jutott egy- egy rendezvénysorozat. így be­indult s nagy érdeklődés mellett lezajlott - egyebek mellett - a Babaváró, a Terhestoma, a Ba­bajátszó és az Életvitel, az In­dián Nyár klub, de ugyanígy joggal érdemelte meg a hiány­pótló jelzőt a házi betegápolás, vagy a krízishelyzeteken átse­gítő családterápia is. A fáradhatatlannak tűnő vé­dőnők - akik szakterületükről külön-külön is lényegretörő tá­jékoztatást adtak a megjelen­teknek - most sem pihennek, hiszen máris elkezdték azokat az új foglalkozásokat, melyeket egy újabb pályázati pénzből fi­nanszíroznak. -szá­Kezdődik a zúzmarás, vaco- gós reggelek időszaka. Ilyen­kor és a hideg téli időben az emberek sietve igyekszenek a meleg szobába. Talán nem is gondolnak arra, hogy milyen szerencse az, hogy van hova hazamenniük. Egyre többen sétálnak a városok utcáin, cél­talanul, olyanok, akikre nem vár senki és nincsen otthonuk. Mindenki ismeri a pályaudva­rokon, padokon alvó férfiakat és nőket. Lassan már meg­szokjuk a kukákban turkáló, ápolatlan embereket. Elme­gyünk mellettük, egy pillan­tásra sem méltatva őket, hi­szen így a legegyszerűbb, őszintén szólva örülünk, hogy nem mi vagyunk ilyen hely­zetben. A hajléktalan embere­ken nagyon nehéz segíteni. Nemcsak anyagi támogatásra lenne szükségük, hanem első­sorban lelkire. (Folytatás a 3. oldalon.) Röviden A faddi ügyelet telefonszá­mai. E hétvégén dr. Harangi Erzsébet látja el a faddi orvosi ügyeletet. Telefonszámai he­lyesen: 06-74/447-889, illetve 06-20/658-321. Waldorf-pedagógusok talál­kozója. Tamásiban tartanak szakmai találkozót a hétvégén a dunántúli Waldorf-módszert követő óvodák pedagógusai. À találkozóra Tatabányáról, Győrből, Veszprémből és Pécs­ről várnak óvónőket. Casanova auf Sloß Dux. Azaz Casanova Dux várában. Ezzel az előadással várja a közönsé­get november 3-án, hétfőn 19 órai kezdettel a szekszárdi De­utsche Bühne. A bátaszéki általános iskola 6. b. és 6. d. osztálya is részt vesz az „Életre való Plusz” pályáza­ton. Takarítottak a bátaszéki Fő téren és a Gauzer-telepen. Életreform klub. A lélekuta- zás, mint napjaink gyógy­módja. Erről a témakörről tart előadást november 3-án, hétfőn 19 órakor Szekszárdon, a Ba­bits Mihály Művelődési Ház­ban Sólyomfi Nagy Sándor. Dombóváron november 6-án nyugdíjas fórumot tartanak vá­rosháza dísztermében délután három órai kezdettel, amit a művelődési házban 16 órától lakossági fórum követ. Dunaföldváron nem évente, csak egy alkalommal kell meg­fizetni a 18.000 forintos hozzá­járulást azoknak, akik csatla­kozni kívánnak az új kábeltévé hálózathoz - szemben a csütör­töki számunkban, a város kép­viselő testületének üléséről szóló tudósításban megjelen­tekkel. A tévedésért az érintet­tek elnézését kérjük. Gyönlri önkéntes, valamint paksi és szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak ki tegnap 12.40-kor Varsádra, ahol egy John Deer kombájn gyulladt ki, s leégett egy hektárnyi kukori­catarló. A tűzoltók egy óra alatt megfékezték a lángokat, a kár 600 ezer forint. Nyugdíjasán ragadta el az írás szenvedélye Míg él az ember, mozognia kell A Júliamajorban élő Pete János nyugdíjasán kóstolta meg az alkotó írás ízét. Időközben megnövekedett étvágyát az azóta megszületett több száz oldalnyi novella, vers, nótaszöveg, bölcs mondás jelzi. — Amikor a ’70-es évek­ben idekerültünk Tengelic kö­zelébe, éjjelión munkát kap­tam. Éjszakánként a régi em­lékek kezdtek előjönni. A 20- as évek utóján, mint libapász­tor gyerek mindig ott setten­kedtem az öregek körül. Pláne mikor már nagyobb lettem, nagyon érdekelt, hogyan ala­kultak az emberi sorsok. Min­dig figyeltem az öreg cimborá­imat, hogy tényleg lehetett úgy nősülni, mint ahogy azok az emberek elmesélték? De öreg koromra jöttem rá igazán, hogy semmi kétség nem lehe­tett, az megtörtént. Az őrködés közben a ma­gány, az unalom ösztökélte az embert, aztán egyszer belekós­toltam, és megírtam egyet-ket­tőt ezek közül. A nagy része igaz, csak itt-ott van toldva, hogy talpra essen. (Folytatás a 4. oldalon.) Vigyázzunk a temetőknél! A hét végén, különösen a temetők környékén. A megyei rendőr­főkapitányság kéri az állampolgárokat, hogy vigyázzanak magukra és egymásra az utakon. Ahol nagy a tömeg, ott megjelennek a bű­nözők, vagy a lehetőséget megragadó alkalmi tolvajok. Ezért cél­szerű ellenőrizni, hogy le van-e zárva a leparkolt személygépkocsi. Autóban máskor sem szabad értékeket hagyni, mert a tolvajok el­visznek mindent ami mozdítható. Különösen a pénztárcák, mobil telefonok vannak veszélyben. Vigyázzunk magunkra és egymásra, hogy semmi se zavarhassa meg az emlékezés hangulatát. Fáradhatatlan védőnők Emlékmű-koszorúzás. A város nevében rótta le tegnap kegyeletét Szekszárd vala­mennyi - I. és II. - világháborús emlékművénél Kocsis Imre Antal polgármester és Lemle Zoltán főtanácsos, polgármesteri titkár. Velük együtt koszorúzott a honvédség képviseleté­ben Lajtai Tamás őrnagy és Schmidt János őrnagy, ületve a II. Világháború Hősi Halottaiért és Áldozataiért Egyesület elnöke, Turcsányi György. fotó: gottvald károly Az utolsó szolgálat. Tizenegy név található Szekszárdon, a Tolna Megyei Rendőr-fő­kapitányság bejáratánál elhelyezett márványtáblán. Valamennyiüket szolgálatteljesítés köz­ben érte a halál. Rájuk emlékeztek tegnap a hozzátartozók és a kollégák, akik nevében Bá- torfi György ezredes, megyei rendőrfőkapitány koszorúzott. fotó: gottvald károly

Next

/
Thumbnails
Contents