Tolnai Népújság, 1997. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-01 / 229. szám

MŰVÉSZETTEL A MŰSZEREKÉRT (4. oldal.) 1997. OKTÓBER 1. SZERDA __________________ ÁRA: 32 FORINT VIII. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM A z idősek világnapja alkalmából szeretettel köszöntjük minden kedves nyugdíjas olvasónkat, jó egészséget és boldog, békés öregkort kívánva nekik. Világnapi összeál­lításunkat lapunk 7. oldalán olvashatják. fotó: bakó jenő Nálunk is Perfekt jó tudni! A Perfekt Pénzügyi Szakok­tató és Kiadó Részvénytársa­ság Tolna megyei igazgató­sága tartott tájékoztatót teg­nap délután Szekszárdon, a kereskedelmi és iparkamara tanácstermében. Póla Zoltán megyei igazgató elmondta, egy esztendős működése alatt az igazgatóság jelentős számú tanfolyamot szervezett, az idei beiskolázási létszám meghaladja a 150 főt, az év végére pedig több mint 230 lesz az össz-hallgatói létszám. A Perfekt működteti me­gyénkben az adótanácsadók klubját is, ami havonta egy foglalkozást tart, a klub jelen­leg 65 tagot számlál. Ezt kö­vetően Győrfi István vezér- igazgató mutatta be a rész­vénytársaságot. Mint el­mondta, a Perfekt 40 éve van jelen a hazai „piacon”, két fő tevékenysége: a pénzügyi­számviteli szakmai oktatás és vizsgáztatás, valamint az eh­hez kapcsolódó kiadói tevé­kenység. A hazai pénzügyi­számviteli képzési piac 40 százalékát uralja a Perfekt, de A Győrfi Istvánnal készült interjút lapunk 3. oldalán olvashatják fotó: gottvald van olyan részterület is, ahol ez az arány eléri a 80 százalé­kot. Arra törekednek, hogy a cég jelszavai : minőség, idő­szerűség, rugalmasság, min­dig érvényesüljenek. Röviden Dr. Jánosi György ország- gyűlési képviselő fogadóórát tart október 3-án, pénteken, délután 17-től 18 óráig Szed­resben, a polgármesteri hivatal­ban. Tourinform-iroda Tamási­ban is. Turisztikai szolgálta­tásokat nyújtó iroda működé­sét támogatja az Ipari, Keres­kedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium Tamásiban. Dombóvár, Paks után legké­sőbb jövő év elején Tamási­ban is megnyílik a Tourion- form-iroda, amely a Diák­centrum épületében kap he­lyet. A Tolnai Népújság Kalen­dáriuma november végén je­lenik meg, egész évre olvasni­valót kínálva a családnak. A ka­lendáriumot 280 forintos áron vásárolhatják meg az érdeklő­dők, de azok, akik januárban is előfizetőink lesznek, a szer­kesztőség és a kiadó karácsonyi ajándékaként kapják meg. A kalendáriumról lapunk 7. olda­lán olvashatnak. Konyhádra látogat a francia nagykövet. Paul Poudade Solymosi József meghívására ma délelőtt érkezik a Pannónia Mezőgazdasági Szövetkezetbe. A diplomata a völgységi város­sal is ismerkedik és fogadja őt Oroszki István polgármester is. Az aradi vértanúk emlékére koszorúzási ünnepséget rendez Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata október 6-án, hétfőn délután három órakor az 1848-as emlékműnél. Tömegoszlatás Simon tornyán. Bach József elnökletével ülést tartott tegnap dél­előtt Simontomyán a Tolna Megyei Védelmi Bizottság, amelyen meghívottként részt vettek a környék polgármesterei. Az ülésen elsőnek Nagy Zoltán ezredes, a megyei védelmi iroda vezetője adott tájékoztatást a Védelem '97 nevű országos program további eseményeiről. Ennek része volt a nemrégiben megtartott Gemenc '97 nevű árvízvédelmi gyakorlat, s a si- montornyai tömegbszlatási gyakorlat és kommandós bemutató is. Ezt követően Bátorfi György ezredes, rendőrségi főtanácsos, Tolna megye rendőr-főkapitánya adott tájékoztatást a megye bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről. (Folytatás a 3. oldalon.) fotó-, gottvald Nagyköveti látogatás Dombóváron Dombóváron vendégeskedett tegnap a jugoszláv nagykövet, dr. Spadije Balsa és Dusán Dimitrijevic, a gazdasági, tudo­mányos és technikai együttműködésért felelős tanácsos. A nagykövetet dombóvári látogatásának első igazán hivatalos programja után kérdeztük. — Valóban intenzív mun­kába kezdtünk hétfői szek­szárdi látogatásunk után Dom­bóváron is - kezdte válaszát dr. Spadije Balsa. — Úgy gondo­lom, hogy a dombóvári prog­ramunk szintén fontos, és bő­séges. A tervek szerint meglá­togatjuk a dombóvári Rutin Kft-t, az Agrokémiai Kft-t és a Kaposmag Rt. bázisát is. Ezek a programok valóban nagyon fontosnak tűnnek, mint ahogy fontos és értékes előadást hall­hattunk eddig Gyöngyösi Ti­bortól, Dombóvár gazdasági alpolgármesterétől a város le­hetőségeiről és kilátásairól. Az a benyomásom - mondta a nagykövet -, hogy a várospoli­tika egy reális, ambiciózus program, illetve a város nagy­részt önerőre támaszkodik problémáinak megoldásában. Dombóvári nagy földrajzi gaz­dagság veszi körül. Bár ma mindenki ipart, vállalatokat akar létesítem, úgy gondolom, hogy ez a föld igazi kincsnek. (Folytatás a 4. oldalon.) Szekszárdi elidegenített lakások Újabb lakásokat vett le tegnap Szekszárd közgyűlése az el­idegenítési tilalmi listáról. Eb­ben a lajstromban elsősorban olyan lakások szerepelnek, melyek vagy öt évnél nem ré­gebben épültek, vagy pedig nemrég történt meg a teljes felújításuk. A testület azonban nem támogatta valamennyi kérelmet. A Mikes u. 3. szám alatti, valamint a Flórián u. 5. szám alatti lakás továbbra is a tilalmi listán marad, míg a Pol­lack u. 6. szám két lakása a jö­vőben megvásárolható a bér­lők által. Velencei István alez­redes, városi tűzoltóparancs­nok eszközvásárlási igénnyel fordult a közgyűléshez. (Folytatás a 3. oldalon.) Vita a Dunacenter Holding Kft. eladása körül Vargabetűk egy „sajtpapíron” Éles vita kerekedett a paksi önkormányzat tegnap délutáni rendkívüli ülésén a város tulajdonában lévő Dunacenter Hol­ding Kft. értékesítésére meghirdetendő pályázat körül. Mai számunkban: Játék az OTP-vel Mai lapszámunkban a 3. oldalon található az a já­ték, amelyet a Tolnai Né­pújság és az OTP Bank Rt. hirdetett meg. Minden szerdán megjelenik az OTP Bank Rt. által lekö­zölt írás, melynek végén kérdéseket talál olvasónk. Az ezekre a kérdésekre he­lyesen válaszolók között értékes jutalmakat sorso­lunk ki. A 13 hétig tartó játék kérdéseire adott válaszo­kat a szeptember 4-én megjelent pályázati szel­vényen kell szerkesztősé­günkbe beküldeni. Az első napirendi pont, az ipari park részletes rendezési tervé­nek tárgyalása nem egészen tíz percet vett igénybe, így rekord­idő alatt, egyhangúlag fogadták el a képviselők az erről szóló rendeletet. Annál nagyobb vi­hart váltott ki a Dunacenter ér­tékesítésének meghirdetéséről szóló előterjesztés. Herczeg Jó­zsef polgármester a gazdasági bizottság egyetértésével java­solta, hogy október 6-ig írják ki a pályázatot a 354 millió forint törzstőkéjű és 312 millió forint saját tőkével rendelkező cég el­adására, közben végezzék el a vagyonértékelést. A javaslat szerint a kft tulajdoni hányadá­nak 76 százaléka kerülne érté­kesítésre, amennyiben később erről döntés születik - tehát a pályázatot akár érvénytelennek is nyilváníthatja majd a testület, vagyis egyféle befektetői szon­dázásról lenne szó. Bor Imre képviselő más véleményen volt, szerinte „aki ezt a sajtpa­pírt megszavazza, kirabolja a várost! ” Előkészítés nélkülinek tartotta a javaslatot, majd előre tekintett: „egy év múlva az lesz a feladatunk, kiderítsük, kik állnak a pályázat nyertese neve mögött. Botrány lesz, de nem lesz cég és városi vagyon ”. El­mondta, hogy 1994-ig nem volt veszteséges a DC, és vagyon­vesztés sem volt. Faller Dezső másképp emlékezett: szerinte ezekben az években is sok var­gabetűt írt le a cég, amelyek nem voltak politikumtól mente­sek. Hozzátette, a pályázat kií­rása nem rontja a későbbi - az eladásról szóló - döntést, sőt méri, hogy van-e kereslet a DC iránt. Fonyó Lajos a pályázat kiírásának elhalasztása mellett érvelt, mondván 700 alkalma­zott sorsáról van szó. Herczeg József visszautasította Bor Imre mondandóját, szerinte van kép­viselő a testületben „akinek a botrány életeleme”. A testület végül kilenc szavazattal négy ellenében elfogadta a javasla­tot. -rákosi-

Next

/
Thumbnails
Contents