Tolnai Népújság, 1997. szeptember (8. évfolyam, 203-228. szám)

1997-09-01 / 203. szám

MA REGGEL ISMÉT BECSENGETTEK (4. oldal.) 1997. SZEPTEMBER 1. HÉTFŐ ÁRA: 32 FORINT VIII. ÉVFOLYAM, 203. SZÁM Telefonon is megrendelheti! r­/ r t NEPUJSAG-ELOFIZETES: 74/415-468. HIRDETÉSFELVÉTEL: 74/416-211. Tanévnyitó a dombóvári gimnáziumban A diákok csak tanuljanak! Az 1912. szeptember elseje óta gimnáziumként működő dombóvári tanintézményben tegnap, az eddigi szokástól el­térően délelőtt tartották a tanévnyitó ünnepséget, ahol dr. Berta Bálint, az Illyés Gyula Gimnázium és Szak- középiskola igazgatója új­donságokról is beszámolt a diákoknak és szülőknek egy­aránt. Mint azt az igazgató tanévnyitó beszédében elmondta, az 1997/98-as tanévben, vagyis mától új képzési forma, még­pedig a tizenharmadik évfo­lyam indul. A már érettségit szerzett diákok titkári, ügyinté­zői ismereteket szerezhetnek az egy év alatt, s az idegen nyelv oktatás mellett számítástechni­kai szakismereteket is elsajátít­hat az első ilyen tanuló csoport 24 diákja. Köztük nem csak a dombóvári gimnáziumban vég­zettek, hanem Bonyhádról, Du- naföldvárról és Paksról is ér­keztek diákok. Az iskola nehéz anyagi hely­zetéről szólva dr. Berta Bálint kiemelte, hogy eddig is számos formában vártak szülői segítsé­get, s ez erre a tanévre is igaz. Mint mondta, a személyi jöve­delemadó felajánlható egy szá­zalékából néhány százezer fo­rintra számítanak, míg ez év jú­niusáig a vállalatok szakkép­zési alapjaiból már hozzávető­leg egymillió forinttal részesül­tek. Az így befolyó pénzből az iskola számítógépes hálózatát fejlesztik tovább amellett, hogy pályázati sikernek köszönhe­tően az előírtnál nagyobb mér­tékben fejleszthették eddig is a számítógép-parkot. Az igazgató beszámolt az is­kola diákjainak valóban szép tanulmányi-verseny eredmé­nyeiről, valamint arról, hogy az intézményben érettségizettek 69%-át vették fel erre a tanévre felsőfokú tanintézményekbe. Mint mondta, a diákoknak csak az a dolguk, hogy rendsze­resen és tudatosan készüljenek négy vagy nyolc éven át, s ak­kor szüleikkel együtt nyugod­tan bízhatnak abban, hogy kitű­zött céljaikat elérik.- nagy ­Évnyitó a tolnai katolikus iskolában A megfeszített húr harmóniája Okosságra és jóságra tanítanak Vasárnap délelőtt szentmise keretében nyitották meg a tolnai katolikus általános is­kolai tanévet. — Az élethez szükséges is­meretek és erkölcsös magatar­tás elsajátítása: ez a mi iskolánk célja — fogalmazott Lendvai István apátplébános a tolnai templomban tartott ünnepi mi­sén. Hozzátette: a szülők az is­kolával való együttműködésé­vel, a vallásos nevelés komo­lyan vételével lesz ez az intéz­mény más, értékes, katolikus iskola. Uzsalyné dr. Pécsi Rita, a pécsi Szent Mór Katolikus Is­kolaközpont igazgatója (ezen egyházi fenntartású intézmény kihelyezett tagozata a tolnai is­kola) mindenekelőtt köszönetét mondott a helyi egyházi és ön­kormányzati vezetőknek azért, hogy kiálltak az új iskoláért, a szülőknek, hogy vállalták az olykor hálátlan úttörő szerepet, és a katolikus iskolát választó pedagógusoknak, akik okos­ságra és jóságra - Isten kezét fogva - tanítják majd a gyere­keket. A diákok felé egy „példabe­széddel” fordult, a hegedűhúr­ról, amelynek egyszer elege lett az állandó „megfeszíttetésből”, és lazított. Ám egy idő után hiányérzete támadt, és újra vál­lalta a feszített munkát, hogy ezáltal ő is hozzájáruljon a harmóniához, ami másoknak (is) gyönyörűséget okoz. A gyerekeknek a hegedűhúréhoz hasonló hozzáállást kívánt, és meggyőződését fejezte ki, hogy a városnak jót tesznek majd a katolikus iskola „hangjai”. Lady Diana baleset áldozata lett Diana hercegi gyermekeivel, Vilmossal és Henrikkel FOTÓ: FEB/REUTER Párizsban egy alagút falának ütközött vasárnap hajnalban az a Mercedes, amelyen Diana, brit hercegnő és arab milliárdos barátja menekült lesipuskás fotósok elől. A hercegnő, belső sérülések miatt, a kórházban halt meg. (Részletek a 2. oldalon) Röviden A Magyar Máltai Szeretet­szolgálat szekszárdi csoportjá­nál az adományok fogadásának időpontja megváltozott: mun­kanapokon 8-15 óráig lehet fel­keresni a Hunyadi u. 4. szám alatti helyiséget. Az adomá­nyok kiadása ezután csak előze­tes kiértesítés alapján történik. Új igénybejelentéseket a fenti címre kell elküldeni. Dombóváron: önkéntes vér­adás. A Vöröskereszt szervezé­sében holnap reggel kilenc órá­tól délután kettőig önkéntes véradást tartanak a dombóvári kórház véradó állomásán. Véradás Szekszárdon. A Tolna Megyei Kórház Vértranszfú­ziós állomása véradónapot tart szeptember 1-jén, hétfőn. A véradóállomásra 8-15 óra kö­zött várják a 18 és 60 év kö­zötti, segítőkész egészséges ál­lampolgárokat. Hatodik megyei vadásznap. Sióagárdon találkozott a megye vadásztársadalma szombaton. A megjelenteket Kocsner Antal, a megyei vadászszövetség megbízott elnöke köszöntötte, majd Bach József, a megyei közgyűlés elnöke és Sződi Imre országgyűlési képviselő mondott beszédet. Képünkön: íjászbemutató a vadásznapon. (Folytatás a 3. oldalon.) fotó: gottvald Felavatták a katolikus iskolát tegnap délután Szekszárdon, az első, ebben az épü­letben megtartott tanévnyitó ünnepséggel. Az épületet megáldotta Mayer Mihály pécsi me­gyéspüspök. (Folytatás a 4. oldalon.) fotó: gottvald karoly Bátaszék-Nagysalló találkozó. A felvidéki kitelepítés és a Bátaszéki Református Gyülekezet megalakulásának 50. évfordulójára emlékezve írta alá a két polgármester a tele­pülések közötti együttműködési megállapodást. (Folytatás a 3. oldalon.) fotó: bakó jenő

Next

/
Thumbnails
Contents