Tolnai Népújság, 1997. augusztus (8. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-01 / 178. szám

2. oldal Világtükör — Hazai Tükör 1997. augusztus 1., péntek Újabb Funar-akció Gheorghe Funar vezette és irá­nyította azt az újabb zászlóel- lopási kísérletet, amelyet a ko­lozsvári rendőrségnek kellett meghiúsítania. A polgármester, miután a főkonzulátus előtt posztoló rendőr elzavarta a má­sodik zászlólopást megkísérlő emelődarus gépkocsivezetőt, behívatta a kolozsvári rendőr­ség vezetőit, és alaposan lego- rombította őket. * A kétnyelvű bizonyítványok­kal a strasbourgi székhelyű Eu­rópai Emberi Jogi Bizottság is foglalkozik. Az üggyel kapcso­latban Csáky Pál, a szlovák par­lament hárompárti Magyar Koalíciójának keresztényde­mokrata képviselője fordult né­hány héttel ezelőtt a tekintélyes nemzetközi testülethez, amely közölte, hogy a beadványt elfo­gadta. A lengyel papok a gátak mentén gyóntatnak. A Közép-Európát katasztrofális helyzetbe hozó árvíz több ezer embert tett hajléktalanná. Az Odera német szakaszán csütör­tökön újabb gátszakadás következett be, a mentést önkéntesek segítik. fotó: feb/reuter Orbán szerint a családi gazdaságoké a jövö A Vidék Európája Hollókőn A világörökségként számon tartott Hollókőn tartották azt a tanácskozást, amelyen a vi­déki Magyarország és Eu­rópa kapcsolatát vizsgálták. Az Európai Unió álláspontja szerint a vidéken élő népesség­nek a kisebb településeken kell megtalálnia a boldogulás útját, hiszen az urbanizációval szem­ben a vidéki életforma hor­dozza az európai kultúra ha­gyományos értékeit. Ennek lé­nyegének a családi gazdaságo­kat tekinti az Unió, ezért „akkor számíthatunk a magyar vidék támogatására, ha a családi gaz­daságokat megerősítjük”, jelen­tette ki Orbán Viktor, az Or­szággyűlés európai integrációs bizottságának elnöke csütörtö­kön, a Vidék Európája című ta­nácskozáson. Orbán előadásában a csatla­kozás legfőbb előnyei között az ország biztonságának megte­remtését, technikai és gazda­sági színvonalának emelkedé­sét nevezte. Elmondta: az Unió költségvetési tervezete szerint 2002-től folyamatosan emel­kedő összegek állnak majd a belépő országok rendelkezé­sére, s a magyar gazdaság évente egy-két milliárd ecu többletforráshoz juthat majd. Mádl Ferenc, a Magyar Pol­gári Együttműködés Egyesület elnöke „Nemzeti kultúra — eu­rópai integráció” címmel tartott előadásában arra emlékeztetett, hogy a maastrichti szerződés kimondja: a kultúra nemzeti ügy, és az Európai Uniónak az az egyik feladata, hogy segítse a tagállamokat nemzeti kultúrá­juk erősítésében. A magyar rendőrség magas rangú tisztjei Cipruson nyo­moznak egy olyan pénzmosási ügyben, amely vélhetően a ma­gyar maffiához kapcsolódik. A nyomozás elsősorban piszkos pénzek tisztára mosásával kap­csolatos. Megbüntetik a Václav Ha- velre vigyázó különleges rend­őri alakulat parancsnokát, mert veszélyeztették a cseh államfő életét - közölte Oldrich Tomá- sek a cseh rendőrség országos főparancsnoka. A rendőrök ugyanis kedden a tilos jelzés el­lenére vezették át az elnöki au­tókonvojt egy vasúti átjárón. Újra üzemel a belga kormány pénzéből Ukrajnától vásárolt két használt daru üzembe he­lyezésével a vukovári dunai ki­kötő, amely a délszláv háború előtt évi 1,2 millió tonnás for­galmával Horvátország máso­dik legnagyobb kikötője volt. A bevándorlók rohama ellen védekezni akaró brit kormány súlyos büntetést helyezett kilá­tásba a Csatomaalagúton át közlekedő Eurostar Expresst üzemeltető vállalat ellen arra az esetre, ha nem ellenőrzi Nagy- Britanniába szállított utasainak az okmányait. Az év eleje óta mintegy 600, többségében Szomáliái bevándorló érkezett Londonba az Eurostarral. A Pravda augusztustól ismét megjelenik Oroszországban - egyelőre azonban csak hetilap­ként, és mindössze nyolc olda­lon. Ez a lap a jogutódja a Le­nin által alapított, először 1912. május 5-én megjelent újságnak, a szovjet korszak meghatározó sajtókiadványának. A „Pravda újság szerkesztősége” elneve­zésű zárt részvénytársaság minden bírói fórumon elnyerte a kiadói jogokat. Újabb palesztin öngyilkos merényletektől tartanak Jeruzsálemben Izrael szigorít az ország védelmén Moszkvától Washingtonig kivétel nélkül mindenütt élesen el­ítélik a szerdai jeruzsálemi kettős bombamerényletet. Az ENSZ Biztonsági Tanácsában Kofi Annan főtitkár sajnálat­tal állapította meg, hogy a robbantásokat akkor követték el, amikor jó az esély a békefolyamat sikeres továbbvitelére. Az izraeli kormány késő éj­szakába nyúló szerdai rendkí­vüli ülésén úgy döntött, hogy mindaddig felfüggeszti a tár­gyalásokat a palesztinokkal, amíg Jasszer Arafat nem lép fel határozottan a szélsősége­sek ellen. (Négy hónapos szü­net után az újabb megbeszélé­sekre a héten került volna sor.) Az izraeli hadsereg zárlatot vont a palesztin autonóm terü­leten lévő nyolc ciszjordániai város köré. A településeken senki nem hagyhatja el a lakó­helyét. A katonaság lezárta a Gáza-övezetet és Ciszjordánia izraeli határait is. Izraeli kommandók enge­délyt kaptak arra, hogy az isz­lám fundamentalistákat ül­dözve a palesztin igazgatás alatt lévő területekre is beha­toljanak, amennyiben az ottani hatóságok nem indítanak har­cot a terroristák ellen. A biz­tonsági szervek csütörtökre virradóan letartóztattak a pa­lesztin fundamentalistákkal rokonszenvező több tucatnyi személyt a Jordán-folyó nyu­gati partvidékén. A palesztin rendőrség a Gáza-övezetben ugyancsak őrizetbe vett pa­lesztin szélsőségeseket. Izrael csütörtökön letartóz- tatási parancsot adott ki Gázi Dzsabali palesztin rendőrfő­nök ellen. A tábornokot azzal gyanúsítják, hogy bátorította azokat a két héttel ezelőtt őri­zetbe vett palesztin rendőrö­ket, akik a megszállt területe­ken merényleteket készítettek elő zsidó telepesek ellen. Izrael-szerte általános vé­lemény, hogy újabb terrorcse­lekmények elkövetésétől lehet tartani. A rendőrség és a had­sereg ezért elsősorban az el­lenőrzések és a jelenlétük fo­kozásával próbálja elejét venni annak, hogy a paleszti­nok újabb öngyilkos merény­leteket kövessenek el Jeruzsá­lemben, vagy bárhol másutt az országban. Csütörtökön a Mahané Je- huda piac minden bejáratát több tucatnyi egyenruhás őrizte. Az árusok reggel kinyi­tották boltjaikat. Biztonsági erők őrködnek a jeruzsálemi autóbusz-pályaudvaron és a tömegközlekedési járműve­ken, a nagy tereken, a keres­kedelmi központoknál. Madeleine Albright ameri­kai külügyminiszter - ázsiai körútjáról hazautazva - repü­lőgépének fedélzetéről beszélt telefonon Arafattal és Benja­min Netanjahuval. A szerdai két, egyenként tízkilós pokolgép robbanó­szerből, vasszegekből és vas- rudakból készült, feltehetőleg a Hamász titkos műhelyében, mielőtt azt a palesztin rendőr­ség Betlehem közelében nem­régiben felfedezte volna. Javuló iskolázottság az USA-ban Nő a csonka családok száma Egyre több a házasságon kí­vül született gyermek az Egyesült Államokban. Míg 1960-ban csak az újszülöttek öt százaléka, addig 1995-ben már csaknem minden har­madik volt „törvénytelen”. Az amerikai kisgyerme­kek egyre nagyobb hányada él csonka családban. A ki­csinyek 85 százaléka 1970- ben még együtt élt apjával és anyjával, 1995-ben azonban már csak 68 százalékuk. A feketék helyzete az előnyte­lenebb: a fehér gyerekek há­romnegyede él teljes család­ban, míg a feketéknek csak egyharmada. A felmérés pozitív tanul­sága, hogy javul az amerikai ifjúság iskolázottsága. Im­már a fiatalok 85 százaléka elvégzi a középiskolát, és ez az arány a feketékre is vo­natkozik. Javult a helyzet a felsőoktatásban is: 1996-ban a fiatalok 31 százaléka szer­zett valamilyen főiskolai, egyetemi oklevelet. Különböző keretekből komoly pénzek jönnek össze Segítség munkateremtőknek A területfejlesztési célú forrá­sok igénybevételét illetően a vállalkozói szféra ez évben sincs könnyebb helyzetben a tavalyinál: a pályázati felhí­vások későn jelentek meg, a döntési, finanszírozási folya­mat hosszú és körülményes - hangzott el tegnap egy szak­mai tanácskozáson. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara munkabizottsági ülésén Miklóssy Ferenc alelnök rámutatott: a határidőknek azért van különleges jelentőségük, mert a pályázóknak több for­rásból kell előteremteniük a be­ruházáshoz szükséges pénze­ket, és ezek időbeli egyeztetése nem kis feladat. A nehézsége­ket azonban sokan vállalják, hisz a megyei területfejlesztési keret egy, míg a központi cél­keret három évre szóló támoga­tást jelent. A Környezetvédelmi és Te­rületfejlesztési Minisztérium képviselője elmondta: központi forrásból mintegy másfél mil­liárd forint áll rendelkezésre. Elsősorban olyan vállalkozások számíthatnak rá, amelyek jelen­tős, legalább 100 munkahelyet teremtő fejlesztésbe, ipari par­kok, inkubátorházak létesíté­sébe fognak. Nagy összegű pályázat ese­tén a megyei területfejlesztési tanácsok véleménye is szüksé­ges, és előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek a megyei és regionális fejlesztési programokhoz kapcsolódva onnan is támogatásban része­sülnek. (csernyánszki) Beiratkoznak az első költségtérítéses hallgatók Havi százezer tanulásért Az idén először hirdethettek az egyetemek, főiskolák költ­ségtérítéses képzést. A pályá­zók vállalták, hogy fizetik a képzés teljes díját és még ösz­töndíjat, kollégiumi támoga­tást sem igényelnek. Az első összesítések szerint szeptemberben a nappali tago­zatos hallgatók körülbelül tíz százaléka kezdi meg e formá­ban tanulmányait. Pedig a tan­díj nem csekély: intézménytől függően félévenkénti 50 és 500 ezer forint között változik. Különösen „drágák” az or­vosi egyetemek, főleg a Sem­melweis Orvostudományi Egyetem. Igaz, itt összesen csak nyolc fiatal kezdi meg ily módon tanulmányait, ők havi 106 ezer forintos képzési díjjal számolhatnak. Az évi 1,1 millió forintos tandíjat a fogorvosi ka­ron harmadévtől tovább növeli az évi 168 ezer forintos esz­közhasználati díj is. A Budapesti Műszaki Egye­temre 65 gépész, 25 közleke­désgépész, valamint 20-20 ve­gyész és építészhallgatót vettek fel költségtérítéses képzésre. Az „ára” 112 ezer forint lesz, félévente. A szegedi József At­tila Tudományegyetem jogi ka­rán a csaknem félezer (!) költ­ségtérítéses hallgató többsége levelező tagozatos lesz, a nap­pali tagozaton 60 hallgató fizeti majd az 55 ezer forintos félévi képzési díjat. Nemere István: Szabadok szerelme Krimi kisregény (37.) Az is felmerült az állam­ügyészben, hogy Tina Liefess nem is létező személy, vagy valami más „trükk” van a do­logban. Nos, még időben ér­tek az embereink abba a kis vidéki városba, ahol az igazi Tina Liefess élt. Az ügyvédet is ott találták.- Milyen tervet emlegetett a főnököd? Te találtad ki, hogy... - zavartan abbahagyta. Nem tudta, miképpen foly­tassa? Nem lesz-e kellemetlen a férfinak, ha erről kell be­szélnie? De Paul csak egy pillanatra sütötte le a szemét, aztán tekintetét ismét a lányra emelete és elszántan folytatta:- Igen, én. Még nem ismer­telek, még fotón sem láttalak, semmit sem tudtam rólad. Csak ez a gyanús ügy izgatott bennünket, engem is. Úgy igazán csak annyit tudtunk, hogy az okiratokba téves adat, téves személy került, amire persze legfeljebb két nap múlva fény derül, és vége. Va­laki valakitől elnézést kér, sűrű bocsánatkérések köze­pette kijavítanak egy címet az iratokon, és már semmit sem tehetünk. Pedig de jó lenne lebuktatni azokat, akik a Win­dom-konszern mögé bújva már évek óta annyi disznósá- got követtek el, és mindig büntetlenek maradtak...! Ak­kor, egyetlen perc alatt talál­tam ki ezt a tervet. Maga a helyzet hozta úgy igazán, nem sokat kellett erőlködnöm... El­rohantam a főnökhöz és li­hegve előadtam a dolgot. Csak három percig gondolko­dott és jóváhagyta.- Hogy én legyek a csali. A csapda - mondta Tina komo­ran és a hideg végigfutott a hátán. - Hiszen a konszern emberei mindent megtettek volna, hogy megöljék a Lie­fess-lányt! Nehogy örököljön! Vagy úgy megijesszék, hogy garasokért lemondjon az örökségéről...!- Igen, ezt akarták - mondta Paul. Tina csak nézte a férfit, még nem tudta el­hinni, hogy... ő ezzel tisztá­ban volt?- Igen, Paul, és arra ítéltél engem a „terved” miatt, hogy az életemet kockáztassam, semmiért?-Nem kerültél igazán ve­szélybe, mert vigyáztam rád. Úgy volt, hogy kisorsoljuk, ki megy veled a tengerpartra. Mert hiszen hamarosan meg­tudtunk rólad mindent. Míg a főnök biztonságba helyezte az igazi Liefess-lányt, addig ne­ked díszkíséretet kellett kap­nod, de úgy élned, ahogy ad­dig. Nehogy gyanút fogjanak amazok. Csak úgy szerezhet­tünk ellenük bizonyítékot, ha felbukkannak melletted, ha megpróbálkoznak valami­vel...? Tina bólogatott. Még érezte az ajtófélfába csapódó golyó szelét. A mesterlövész téve­dett. Az effélék ritkán téved­nek.. Hát mégsem akarták megölni, akkor még nem? No igen az csak figyelmeztetés volt... De később a tavon már nem játszottak, lőttek rájuk, lőttek utánuk a vízbe is.-Veled együtt én is ve­szélyben voltam - mondta a férfi és lehajtotta a fejét. Hal­kan beszélt tovább: - Amikor megmutatták a fotódat, úgy döntöttem, nem húzunk sorsot a kollégákkal, én megyek ve­led. A többit tudod. Erre az utolsó akcióra itt a közjegyző­nél is szükség volt. A legfőbb ellenfél leleplezte magát. Min­dig melletted voltam és amit lehet, elhárítottam. Nézték egymást. Furcsán csönd lett köröskörül, nem volt többé „Généraf’-utca, leomlot­tak a házak. Sivatag, de zöld si­vatag. Talán virágok is nőttek ott. Csak egymást látták. Meg­értették: végre szabadok lettek. Nem köti Tinát az örökség, Paul nem lehet hát hozomány vadász. A fiú is önmaga lehet, most nem rendőr. Az volt és az lesz ezután is, de most... Most csak önmaga, most csak Paul. Az éj­szaka félelmetes és egyben gyöngéd lovagja, a tettek kirá­lya, a védelmező és a szerető. Mindkettőnek kitűnő, szaba­dok. És szerelmesek. Tina nagyon halkan mert csak szólni:- Kell neked... egy szegény lány is? Paul ránevetett:- Csak ez a szegény lány kell nekem. VÉGE

Next

/
Thumbnails
Contents