Tolnai Népújság, 1997. július (8. évfolyam, 151-177. szám)

1997-07-01 / 151. szám

A HAMISÍTÁS EGYIDŐS A BORRAL (3. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1997. JÚLIUS 1. KEDD _____________________________ÁRA: 32 FORINT ______________________________VIII. ÉVFOLYAM, 151. SZÁM T elefonon is megrendelheti! NÉPÚJSÁG-ELŐFIZETÉS: 74/415-468. HIRDETÉSFELVÉTEL 74/416-211. Dombori Nyár ’97 Ezzel az elnevezéssel pén­teken este kezdődött egy tíz napon át tartó rendez­vénysorozat a népszerű üdülőtelepen, Dombori- ban. Már a néhány nap alatt is többezer ember volt kíváncsi a sokszínű programra. Ma délután 16 órától játszóházba, mini diszkóba várják az ifjúsá­got, az érdeklődőket. A hagyomanyorzo néptáncegyüttesek és zene­karok fesztiválja este 20 órától zajlik. A kulturális programban föllépnek a Medinai Szerb Tánccso­port, a Zombai Hagyo­mányőrző Táncegyüttes és a Bátaszéki Heimat Német Táncegyüttes táncosai. A rendezvénysorozat ötödik napja táncházzal zárul. Semmelweis Ignác születésnapján Díszoklevél a legjobbaknak Semmelweis Ignác, az anyák megmentője szüle­tésnapján, minden évben jú­lius elsején ünnepelnek az egészségügyben dolgozók. A Tolna Megyei Állami Népegészségügyi és Tiszti- orvosi Szolgálatnál az ün­nepséget már megtartották. Az ÁNTSZ munkatársai kö­zül négyen részesültek az idén díszoklevél elismerés­ben és némi pénzjutalom­ban, a legjobban dolgozók közül. Díszoklevelet kapott Szintainé Dobrádi .'ulianna biológus, a bakteriológiai laboratóriumból, Acsádi La- josné, és Saárossy Istvánné közegészségügyi felügye­lők, valamint Taksonyi Má­ria szekszárdi városi vezető védőnő. Az alapító karnagy kitüntetése Gerse József ezüst fokozattal A közelmúltban Gerse Jó­zsef, a szekszárdi Garay János Gimnázium ének­zene tanára - egyébiránt intézményében az év pe­dagógusa - értékes kitün­tetést vehetett át Budapes­ten, a Zeneakadémián. Ám ezúttal nem kiemelkedő középiskolai tanári mun­kásságát, hanem a (szak- szervezeti) kórusmozga­lomban betöltött szerepét értékelte a bírálóbizottság az elismeréssel. — Június végén zajlott le Budapesten, a Zeneakadé­mián a pedagóguskórusok jubileumi találkozója - tud­tuk meg Gerse Józseftől. — Csak a nagyságrend érzékel­tetése végett jegyzem meg, hogy az ünnepség keretében 400-400 énekes adott elő blokkonként öt-öt művet: A fellépések végeztével két­féle kitüntetést vehettek át az arra érdemesek: a Kodály Zoltán emlékplakettet, il­letve az Eötvös József em­lékérmet. Mindkét díjat a pedagógus-szakszervezet alapította, kifejezetten a kó­rusmozgalom értékelése cél­jából. Jómagam a három - bronz, ezüst, arany - foko­zatú Eötvös József emlék­érem ezüst fokozatát vehet­tem át Szőllősi Istvánnétól, a pedagógus-szakszervezet országos főtitkárától. Az in­doklás szerint az odaítélés­ben komoly súllyal esett latba, hogy annak idején - harminckét évvel ezelőtt — alapító karnagya voltam a szekszárdi Liszt Ferenc Pe­dagóguskórusnak, s a kap­csolatom ma sem szakadt meg a csapattal.-szá­Német tábor kezdődött Váralján Dallal, verssel köszöntötték a tábornyitást a gyerekek FOTÓ: ótós Német nemzetiségi olvasó­tábor kezdődött tegnap dél­után Váralján. A megyei könyvtár az országban első­ként 1976-ban szervezte meg a tábort, a példa ké­sőbb más megyékben is kö­vetőre talált. Jelenleg azon­ban immár Tolnán kívül csak Baranyában működik nemzetiségi tábor. A tegnapi megnyitón Folkmann Mónika táborvezető köszönetét mondott az Illyés Gyula Me­gyei Könyvtár igazgatójának, Elekes Eduárdnénak a lelkes szervezőmunkáért. Az intéz­mény ugyanis az egyre nehe­Munka persze van bőven. Gáborék két hektáron termesz­tenek bionövényeket: 250 négyzetméteres fóliasátorban zedő körülmények ellenére mindent megtesz annak érde­kében, hogy a hagyomány me­gyénkben ne szakadjon meg. Rittinger Antal, a Német Nemzetiségi Kisebbségi Ön- kormányzatok Szövetségének megyei elnöke elismerően szólt a táborban évek óta folyó szín­vonalas munkáról és kijelen­tette: a tábor nemcsak azért nagy jelentőségű, mert ott a német nemzetiségű diákok ápolhatják őseik nyelvét, ha­nem mert a résztvevők ott egyúttal egy, a világon jól is­mert nyelvet gyakorolhatnak. Mint mondotta, a kisebbségi önkormányzat mindent elkövet, paradicsom, padlizsán, kony­hanövények, fél hektáron 300 őszibarackcsemete, 7000 (!) pa­radicsompalánta, egy hektáron hogy a tábort továbbra is évente megrendezzék. A hatvankilenc nemzetiségi il­letve kéttannyelvű képzésben résztvevő Tolna megyei diák mellett - idén második alka­lommal - a tábornak' tizenegy udvardi - szlovákiai - lakója is van. Ők odahaza harmadik nyelvként tanulják a németet, heti két órában. A július 8-ig tartó táboro­zásnak igen gazdag a prog­ramja. Szerdán meglátogatja a gyerekeket Vágyi Vata, ma­gyarországi német költő, (Folytatás a 3. oldalon.) búza várja a betakarítást, úgy, hogy növényvédőszerek nem érik őket. Kisebb területen kí­sérleti mennyiségben, saját használatra gyógynövények (bazsalikom, kakukkfű, orvosi zsálya, menta, citromfű és tár­sai) virítanak. (Folytatás a 4. oldalon.) Röviden Paks a Pólus Centerben. Budapest egyik új bevá­sárló központjában mutat­kozik be Paks július 26-án. Az egész napos rendez­vény szervezői és részve­vői július 2-án beszélik meg a részletes programot Pakson, a Prelátus kúriá­ban. Befektetői látogatás. Mint már megírtuk, a mi­lánói Fondcol részvénytár­saság lámpagyárat kíván létesíteni a Paks melletti Biritón, a város önkor­mányzatával közösen. Az olasz cég vezérigazgatója, Giorgio Garbil levélben jelezte Herczeg József polgármesternek, hogy jú­lius második felében Paksra utazik, helyszíni tárgyalások céljából. Ábrahám János ország- gyűlési képviselő fogadóó­rákat tart a völgységi telepü­léseken. Holnap, július 2-án Mórágyon délután fél kettő­kor, Várdombon fél három­kor, Alsónyéken fél négykor várja az érdeklődő állam­polgárokat. A szocialista po­litikust Felsőnánán csütör­tök délután kettőtől kereshe­tik meg problémáikkal az emberek. Valamennyi tele­pülésen a polgármesteri hi­vatalban lesznek a fogadóó­rák. Kiránduló nyugdíjasok. A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége július 23-án szerdán kirán­dulást szervez Máriacellre és Bruckba, tagjai részére. Indulás: hajnali 3 órakor a Gemenc parkolóból. Jelent­kezni fogadónapokon lehet a Hunyadi u. 4. szám alatti székházban. Kirándulást szerveznek megfelelő számú jelentkező esetén Ópusztaszerre is, augusztus 27-én szerdán. Indulás reg­gel 6 órakor a Gemenc par­kolóból. Kérik tagjaikat, hogy utazási szándékukat jelezzék a Hunyadi u. 4. szám alatti székházban au­gusztus 1-ig. FUMIN: biokultúra a felvégen A bionövényekről az embernek alighanem kézzel szedegetett kolorádóbogarak és szorgalmas gyomlálás jut eszébe. A ma- gyarkeszi Gábor Sándor és Szabó Csabáné tizenhárom kilós biokaralábéról, jó biobúza-termésátlagról és értékesítési lehe­tőségekről beszél. Szilárdan a szilárd burkolat mellett Hosszú idő után végre reménykedhetnek a földes utcákban lakó tolnaiak: a képviselőtestület tegnapi ülésén 35 millió fo­rintot szavazott meg helyi útépítésre. A költségvetés módosításának tulajdonképpen ez a tétel volt az egyetlen - stílszerűen szólva - rázós pontja, igaz, a városatyák végül mindössze egy ellenvokssal megszavaz­ták az összeget. A 35 milliós útépítési javas­latot felvető Stróbl József al­polgármester véleménye sze­rint a város 100 milliós nagy­ságrendű - részben közmű - vagyon eladásából származó bevételének legalább egy ré­szét illő lenne az infrastruk­túra fejlesztésére visszafor­gatni, különösen, hogy sok az olyan tolnai földes utca, amelyben már kiépültek a közművek, (tehát egyéb aka­dálya nincs a szilárd burkolat megépítésének.) A beruházás forrását az általános tartalék­ból (56,7 millió Ft) képzelték el biztosítani a fejlesztést tá­mogatók. (A maradék pénzből így jut a gimnáziumi sport­csarnok „önerejére” is.) Elhangzottak azonban olyan vélemények is, melyek szerint az általános tartalék részben igen bizonytalan be­vételekre épül, így előfordul­hat, hogy az útépítés követ­kezményeként az év végére több milliós forráshiány alakul ki a városban. A polgármester és a jegyző is javasolta, hogy a mostani költségvetés módosí­tásban csak az útépítés terve­zésére szerepeltessenek - sze­rényebb - összeget. Stróbl József szerint vi­szont, ha nem most biztosíta­nak pénzt az útépítésre, akkor egy méter út sem készülhet, és a város - a kisebb ellenállás irányába haladva - továbbra is működésre fogja költeni a va­gyonát. Az álláspontok közelítésére szünetet rendeltek el, majd lett - el nem rendelt - áramszünet is, és csak bő félórás késéssel folytatódhatott az ülés. A kép­viselők viszont konszenzusra jutottak, és szilárdan kiálltak a 35 milliós szilárd burkolat mellett. (Mellesleg elhangzott: még ez az összeg sem fedi le a jogos útigények felét sem.) Testületi ülés Dombóváron Kinevezték a vezető óvónőket Dombóvár város önkormányzati képviselő-testülete tegnap délután három órakor kezdte júniusi ülését a Városháza dísz­termében. A képviselők összesen tizenhét napirendi pontot tárgyaltak meg, amelyek között szerepelt egyebek mellett a ve­zető óvónői pályázatok elbírálása is. Mint arról a képviselők ha­mar döntést hoztak, az oktatási bizottság javaslatára, a beérke­zett vezető óvónői pályázatok közül Tarr Ágnesét, Kissné Miszlai Erzsébetét és Vidus Csabánéét fogadták el. Ők öt évre a Szivárvány, az Erzsébet és a Margaréta óvoda élére nyertek kinevezést. Rövid, nem is heves vita után a testület arról is határozatot hozott, hogy nem ad elvi hozzá­járulást Orbán Judit szak­gyógyszerésznek ahhoz, hogy a Gyöngyvirág körúton magán­gyógyszertárat létesítsen. Az elutasítás indoklása első sorban az volt, hogy a leendő gyógy­szertártól mindössze 140 mé­terre nyílna meg Kovács János gyógyszertára, aminek határ­ideje 1998. május 5-e. À napirend előtti felszólalá­sok ezeknél a gyorsan megho­zott döntéseknél nagyobb „iz­galmakat” okoztak. Szóba ke­rült egyebek mellett az is, hogy a gázprogram kivitelezőit rá kell szorítani arra, hogy gyor­san és a lehető legkisebb kel­lemetlenségeket okozva végez­zék feladatukat, hiszen van olyan utca a városban, ami két hete temetetlen gödrökkel van teli. Kisebb vita alakult ki amiatt, hogy a Dalmandi Rt. által biz­tosított idénymunkára idén sem volt „érdeklődés” a pénzkere­seti lehetőséggel célzott ki­sebbség részéről, s a mezőgaz­dasági részvénytársaság részé­ről ezzel a hasonló felajánlások korszaka lejárt. A késő estig tartó testületi ülésen még számos más kér­désben hoztak döntést a város­atyák, ezekre holnapi szá­munkban, a Dombóvár és kör­nyéke című oldalösszeállítás­ban visszatérünk.- nagy -

Next

/
Thumbnails
Contents