Tolnai Népújság, 1997. április (8. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

EGY IDEALISTA ÉS A KESZI MALOM (4. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORN Y A, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1997. ÁPRILIS 1. KEDD ÁRA: 32 FORINT VIII. ÉVFOLYAM, 75. SZÁM iPÜJSÁG Ot telefonon is megrendelheti! Cikón tanácskozott a tűzoltószövetség A Tolna Megyei Tűzoltószö­vetség elnökségi üléseit min­den alkalommal más telepü­lésen tartja, azzal a nem tit­kolt szándékkal, hogy ott megélénkül, fellendül az ön­kéntes tűzoltói munka. Leg­utóbb Cikón tartotta a szö­vetség elnöksége soros ülését. A Cikó Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Forray Gellért az egyesület életéről adott tájékoztatást. Amióta Németországból tűzoltóau­tót kaptak ajándékba, meg­élénkült az élet. Addig is igyekezett az egyesület a te­lepülést megvédeni, a kis tüzeket eloltani. Csöglei István, a szövet­ség elnöke az országos ese­ményekről, döntésekről, a választmányi üléseken el­hangzottakról számolt be. Megemlítette, hogy az or­szág költségvetésében sze­repel ugyan 400 millió fo­rint az önkéntes tűzoltó egyesületek megsegítésére, de egyenlőre egyetlen betű sem jelent meg arról, hogy mikortól lehet erre pályázni. Tavaly is júniusban kapták meg az egyesületek a pályá­zaton nyert pénz első részle­tét. Csöglei István tájékozta­tást adott arról is, hogy tel­jes körű biztosítást kötött a Belügyminisztérium vala­mennyi tűzoltó - önkénte­sek és hivatásosok - részére. Szóba került a küldöttérte­kezlet is, amelyet április 12- én, Budapesten tartanak. Az országos szövetség megbízásából Csöglei Ist­ván „Tűzoltó rangok és egyenruhák Magyarorszá­gon” címmel készített kiad­ványt, amit az elnökségi ülésen is bemutatott. A helyi ügyek kapcsán az elnök elmondta, ha az egy szá­zalékokból megfelelő összeg jön össze, alapítványt hoznak létre, s ennek egy részét a bajba jutott tűzoltók megsegí­tésére fordítják. Az ülésen döntöttek arról, hogy ki kapja meg a megyei szövetség Dí­szérmét május 3-án Pakson, a Flórián ünnepségen. Arról is határoztak, hogy megyénket Szombathelyen május 3-án, az országos Flórián ünnepségen Kitanits Lajos alelnök vezeté­sével a Bátaszéki Tűzoltó Csapat képviseli. Az éves kül­döttértekezletet a szövetség április 18-án tartja. (péteri) Társadalmi szervezetek alakulnak Szedresen Ebben a hónapban három civil szervezet alakul Szedresen. A helyi nyugdíjas érdek- szövetség április első felében tartja alakuló - vezetőségvá­lasztással egybekötött - tag­gyűlését. A megalakulást elő­készítő bizottság már megtar­totta első ülését. A szedresi nyugdíjas szervezet potenciá­lisan mintegy 500 nyugdíjas érdekeit képviselheti a jövő­ben. Április 9-én, azaz a jövő héten szerdán bont zászlót a szedresi polgárőrség. Eddig kb. 15 fiatal önkéntes férfiú jelezte, hogy hajlandó felada­tot vállalni a helyi közbizton­ságjavítása érdekében. A Vö­röskereszt szedresi alapszer­vezete is ebben a hónapban alakul, áprilisban lesz a veze­tőségválasztó alakuló taggyű­lés. Az aktivisták addig sem tétlenkednek, közreműköd­nek az e hét csütörtöki, az ál­talános iskolában sorra kerülő véradás szervezésében, -ts­Anyai fájdalom hirdeti a megbékélést Felavatták a szobrot, Ruppert János alkotását fotó: gottvald Ünnepélyes keretek között avatták fel tegnap délelőtt Bonyhádon a németség elűze- tésének emléket állító szob­rot, az Anyai fájdalmat, Ruppert János alkotását. Rittinger Antal, a Német Ön- kormányzati Szövetség megyei elnöke köszöntötte a megjelen­teket, Jónás János katolikus apát-plébános valamint Kräh- ling Dániel evangélikus esperes megáldotta és felszentelte az alkotást. Később Jónás János két el­űzött visszaemlékezését olvasta fel és figyelmeztetett: itt lenne A hosszúra nyúlt kényszerszü­net április 3-án, csütörtökön ér véget: ekkor nemcsak az emlí­tett, s Mattioni Eszter férjének, a művészettörténész Esze Tamás­nak a gyűjteményével kiegészí­tett tárlatokat lehet újból megte­a helyük a fiataloknak, mert csak akik megtapasztalják, azok érthetik meg, mi történt az elődökkel. „Ki a bűnös, ne kérdjük, ül­tessünk virágot” - idézte Babit- sot Józan-Jilling Mihály, a Ma­gyarországi Német Kisebbségi Önkormányzat országos alel- nöke, aki avatóbeszédében rá­mutatott: sokáig mást mondott a hivatalos politika és mást mondtak odahaza és a fonóban a németséget ért embertelen­ségről. Itt az ideje azonban, hogy mondjuk ki, hogy mi tör­tént, de bocsássunk is mpg. A szobrot a németek' elűzé­kinteni, hanem igazi csemege­ként az 1869-ben született s 1962-ben elhunyt Kunffy Lajos festőművész műveit is. A So­mogy megyében, közelebbről Somogytúron alkotó, elsősorban realista portrékat, életképeket és sének ötvenedik évfordulóján akarták felállítani. Úgy alakult, hogy az alkotás csak most ke­rülhetett helyére, a városi mű­velődési központtal szemben fekvő Zrínyi parkba. Az ünnep hangulatát emelte, hogy a Bonyhádi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület kórusa el­énekelte a Hemwärts zieht’ s mich Wieder című dalt. A szépszámú résztvevő kö­zül sokan meghatottan álltak a nőalak előtt. A bonyhádiak és a távolabbról érkezettek elhurcolt szüleikre, testvéreikre, baráta­ikra emlékeztek. Hangyái impresszionisztikus tájképeket festő érdemes művész munkáit a kaposvári Rippl-Rónai József Múzeum anyagából Horváth Já­nos művészettörténész válo­gatta. A kiállítást - melyet egyéb­ként a másik kettővel együtt hétfő kivételével naponta 9 órá­tól 17 óráig lehet látogatni - csü­törtökön 16 órakor Bach József, Tolna Megye Közgyűlésének elnöke nyitja meg. Röviden A Tengelici Bárdos Lajos Vegyeskar és a Simontor- nyai Vegyeskar közös kon­certet ad április 5-én, szom­baton 18 órától a tengelici művelődési házban. Nyílt napot tartanak a 10 éves Völgységi Múzeumban április 3-án, tíz órától. A „Mesterségek tüköré” soro­zatban Tusa János fafaragó mutatkozik be, 17 órától a Honismereti kör és a Múze- umbarjíti kör rendezvényén előadásokat hallhatnak az érdeklődők dr. Kolta Lász­lótól a város történetéről, Sebestyén Lajostól a 20 éves városról, és Szőts Zol­tántól a 10 éves múzeumról. Kivágtak húsz, frissen te­lepített gyümölcsfát a bony­hádi Óhegyen egy gazdál­kodó telkéről. A kár megha­ladja a húszezer forintot. Rablás Szekszárdon Négy férfi egy ellen Szombat délután öt óra­kor - tehát még fényes nappal - a 39 éves B. K. szekszárdi lakos hazafelé igyekezett a Szent László utcában, a Skála áruház parkolójánál, amikor négy személy lépett elé. A fiatalkorú K. S. és K. O. szekszárdi, valamint a nagykorú S. B. pécsi és K. I. szekszárdi lakosok rátámad­tak B. K.-ra, aki a bántalma­zás következtében könnyű sérüléseket szenvedett. A sértettől a gyanúsítottak el­vették az esernyőjét, a pénz­tárcájában lévő kétszáz fo­rintját, valamint a vásárolt üdítő italját. B. K. a rablás után azonnal feljelentést tett a városi kapitányságon. Jó személyleírásának köszön­hetően a rendőrjárőr fél órán belül elfogta a négy gyanú­sítottat. Ellenük őrizetbevé­tel mellett folyik az eljárás. Ismét megtekinthető a két gyűjtemény Kiállítások a régi vármegyeházán A szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum régi megyeházán talál­ható kiállításai - a Liszt Ferenc életét, Szekszárddal való kap­csolatát bemutató dokumentumgyűjtemény, valamint Mattioni Eszter festményei és hímeskövei - felújítás miatt a múlt év szeptember vége óta zárva voltak a látogatók előtt. Egy vödörnyi „keresztvíz”. Húsvétkor nemcsak a kölnisüvegből, hanem néha a szódásszifonból, sőt, a vödörből is érkezik az „áldás.” S jeles nap lévén, a jobb sorsra érde­mes hölgyeknek még jó képet is illik vágni a nyakon zuhintás után. . fotó: gottvald károly Döntetlen Bátaszéken. Az NB III-as bátaszéki labdarúgók továbbra is veretlenek ta­vasszal, a hétvégén az éllovas Györköny ellen értek el hazai pályán 1-1-es döntetlent. A ké­pen Nagy próbál beadni a vendégvédők között. (Tudósításunk a 7. oldalon.) fotó: gottvald

Next

/
Thumbnails
Contents