Tolnai Népújság, 1997. március (8. évfolyam, 51-74. szám)

1997-03-01-02 / 51. szám

MÉSZÖLY KÁLMÁN MA GYÖRKÖNY VENDEGE (7. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORN Y A, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1997. MÁRCIUS 1-2. SZOMBAT-VASÁRNAP ÁRA: 32 FORINT VIII. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM CSfiK EGY TELEFOHJfiBfi KERÜL. Rendelje meg! KÉPÚJSÁG Embert másolni lehetetlenség Bejárta a hír a világsajtót, hogy klónozással, vagyis genetikai másolással hoztak létre birkát Írországban. Erről a témáról kérdeztük dr. Czeizel Endrét, a világ­szerte ismert orvos-geneti­kust, aki éppen Szekszár- don járt. — A szakirodalom szerint ezt békával régen megoldot­ták, néhány éve volt már pub­likáció arról, hogy egerekkel is megcsinálták, s most jelent meg a hír a birka klónozásá­ról. Ennek kapcsán hangzott el, ha birkában, vagyis egy emlősben megy, akkor esetleg embernél is lehetséges volna. Ezzel kapcsolatban az az ér­zésem - anélkül, hogy bántani akarnám az újságírókat -, be­hoznak egy hírt, de nem mondják meg igazából, hogy emberben miről is lehet szó. — Éppen ezt szeretném megkérdezni. — Az embernél természe­tes úton úgy készül a kisbaba, hogy van egy ondó és egy pe­tesejt 23-23 kromoszómával, amelyek véletlenszerűen ösz- szetalálkoznak. Ezért van az, amit Kosztolányi Dezső olyan szépen fogalmazott meg, hogy minden ember „egye­düli példány”, s valóban az. A klónozás esetében van egy pe­tesejt, amelynek kilövik a magját, s beültetik helyére a klónozandó sejt magját. — Ez bármilyen sejt lehet? — Érdekes módon az ál­latkísérletekben általában bél­sejtet használnak, de elvileg bármilyen lehet. A sejtmag­ban együtt van az ember 46 kromoszómája. Ugyanúgy el lehet indítani az osztódást, mint ahogy az fogamzáskor megtörténik, csak a mestersé­gesen megindított folyamat tulajdonképpen az úgyneve­zett szűznemzés. Kilenc hó­nap múlva pedig megszületik a kisbaba. (Folytatás a 3. oldalon.) Folyamatosan szigorodó ellenőrzés Szálkák az atomerőműben Lopásra előkészített anya­gokat találtak a paksi atom­erő egyik raktárában a ren- dészek. Egy másik ügy elkö­vetője sokkal ügyesebb volt, a kapun kívülre jutott egé­szen Madocsáig a holmival, őt viszont a rendőrség lep­lezte le, a házkutatás során három villanymotort talál­tak. Az első ügy tettesére magára kicsit is adó bűnöző csak le- gyintene: pitiáner. Valóban az, kombináltfogót, csavarhú­zót, villanyégőket gyűjtött össze mintegy nyolcezer fo­rint értékben az erőmű terüle­tén dolgozó egyik külső cég munkavállalója a szomszédos raktárban, hogy azt később kicsempészhesse. Nem sikerült, a rendészet felfedezte a raktárban a „több­letet”, és egyértelműen bizo­nyítani is tudta az elkövető fe­lelősségét. Drága árat fizetett a tettes, örök időkre kitiltották az atomerőmű területéről. Madocsán a rendőrség bukkant rá három villanymo­torra, amelyekről bebizonyo­sodott, az atomerőmű tulaj­donát képezik és illegális úton kerültek ki a kapun. A több mint alapos gyanú elegendő ok volt arra, hogy az atom­erőmű állományába tartozó dolgozó azonnal, saját elhatá­rozásából benyújtsa felmon­dását. Az ellenőrzés szigorúságát március elsejétől a kollektív szerződés is követi. A közelmúltban írta alá a PA Rt. vezérigazgatója és a szakszervezetek képviselői azt a módosítást, amely pon­tosítja az alkoholos állapot megállapításával kapcsolatos eljárásrend és a társasági tu­lajdon védelmét szolgáló ren­delkezések előírásait.-rákosi­Egy bizonytalan bevétel „befolyása” Tolnán A jövő: egyensúly, szebb változatban Áll a bál a pénz körül. Tömött sorokban ácsorogtak tegnap az ügyfelek a megye- székhelyen is a Postabank szekszárdi fiókja előtt. A betéttulajdonosok egy azóta már cáfolt híresztelés hatására vállalták a hosszas sorbanállást. Berczeli Tibor igazgató lapunknak el­mondta: a tegnap előforduló fennakadásoktól eltekintve a készpénzellátás folyamatos, a be­tétesek hozzá tudnak jutni megtakarításaikhoz. A bank ma 13 óráig tart nyitva, sőt, ameny- nyiben indokolttá válik, vasárnap is várni fogja a pénztár az ügyfeleket. További részleteket lapunk 5. oldalán közlünk a Postabank-ügyről. fotó: gottvald károly Tolna jegyzője a város hétfőn elfogadott költségvetésével kap­csolatban nyilatkozott lapunknak. — Ha létezik álom-költség­vetés, és az 5 pontot ér, egy li­dérces álom-büdzsé pedig nul­lát, akkor mennyit kaphatna ’97-es tolnai? — Kettő és felet. Nem olyan rossz. — Akkor idén nem fordul elő, mint tavaly, hogy többször is „emlegetve volt” a csőd? — A költségvetés egy gaz­dálkodási terv. Hogy abból mi valósul meg, az számtalan té­nyezőn múlik. Tavaly egy rendkívül feszített költségvetés mellett kellett gazdálkodni, amelybe olyan bevételek is be­tervezésre kerültek, amelyekről eleve sejteni lehetett, hogy nem teljesülnek. Ez aztán az egész évre rányomta a bélyegét. Egyébként egy tökéletes költ­ségvetés esetén is előfordulhat „gubanc”. Ez rendszerint abból adódhat, hogy a bevételek nem olyan ütemben teljesülnek, mint ahogy a kiadások felme­rülnek. Emiatt likviditási gon­dok keletkezhetnek. Visszatérve a csődhöz, igaz, hogy ’96-ban többször is el­hangzott ez a kifejezés. (Folytatás a 4. oldalon.) Országos gazdafórum Kiskőrösön Csalódott Tolna megyei küldöttek Gazdaparlamentnek is minősíthető az a pénteken Kiskőrösön tartott fórum, amely jogosult dönteni arról, hogy a felfüggesz­tett agrárdemonstráció végleg befejeződik-e vagy folytatódik. Kása Gyula, a tüntetés főszer­vezője a fómm előtt elmondta, hogy az ország minden részé­ből, több mint 250 helyről hív­ták a megmozdulások fő szer­vezőit. Az egybegyűltekkel pénteken zárt ajtók mögött ér­tékelték a kormány és a terme­lők képviselői között lezajlott egyeztető tárgyalás tapasztala­tait, illetve a pénzügyminiszter aláírásával érkezett levélben foglaltakat. Kosa szerint Med- gyessy Péter levele lényegében megerősíti, hogy a kormány el­fogadta a termelők javaslatai­nak többségét, de még számos nyitott kérdés maradt fenn. (Folytatás a 3. oldalon.) Röviden „Infekt eredetű kórképek korszerű antimikrobás keze­lése” címmel kétnapos or­voskonferencia kezdődött tegnap a szekszárdi Babits Mihály Művelődési Ház­ban, az MTA Pécsi Akadé­miai Bizottságának szerve­zésében. A résztvevők ne­ves szakemberek előadásait hallgathatják, miközben gyógyszerbemutatók ismer­tetik meg őket a legújabb antibiotikumokkal. Martin János tanár tart előadást az iskolai szexuális nevelésről a szekszárdi Ba­bits Mihály Művelődési Házban március 3-án, hét­főn, 17 órai kezdettel. A programra minden érdeklő­dőt - nevelőket, egészség­nevelőket és osztályfőnökö­ket - szeretettel vár a műve­lődési ház és a Városi Men­tálhigiénés Műhely. Véradás Dombóváron. A Vöröskereszt szervezésében március 4-én, kedden reggel kilenc órától délután kettőig tartanak önkéntes véradást a kórház véradó állomásán. Sknltéty Erzsébet grafi­káiból nyílik kiállítás Bony- hádon, a városi művelődési központban. A tárlatot De- csi Kiss János, képzőmű­vész-újságíró ajánlja az ér­deklődők figyelmébe már­cius 3-án, 17 órakor. A kiál­lítás március 22-ig tekint­hető meg, hétköznapokon 10 és 17 óra között. A Szekszárd Big Band, Barangolás a jazz világában című koncertjére kerül sor Dombóváron március 3-án, 16 órától a művelődési ház­ban. Az előadásra várják a bérleteseket, és a koncert előtt is vásárolhatnak jegyet az érdeklődők. Helyesbítés. A tegnapi számunkban „Nyugdíjre­form csak fiataloknak” címmel megjelent írásunk­ban elírás történt. A helyes adat: az országnak ötmillió munkaképes lakosa van. Az aradi kamara Szekszárdon Üzleti lehetőségek Romániában címmel tartott előadást Szek­szárdon a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál pén­teken délelőtt az Aradi Kereskedelmi és Iparkamara bel- és külügyi osztályának igazgatója, Radulescu Katalin. — Milyen lehetőségeket kí­nál a Tolna megyeieknek Arad? kérdeztük az előadót. — Rompart '97 címmel idén május 6-8 között szervezünk Aradon egy üzletember talál­kozót, amire szeretném felhívni az itteniek figyelmét. A Rom­part '97 egy különleges ese­mény lesz, melynek a román résztvevői már megvannak, ez alapján keressük a külföldi partnereket. A kiállítás második napján, május 7-én magyar na­pot tartunk, melyen részt vesz­nek a budapesti és bukaresti ke­reskedelmi kirendeltségek kép­viselői is, előadásokat tartunk a magyar-román kapcsolatokról, lehetőségekről, annál is inkább, mivel reméljük, hogy júniusra Románia is belép a CEFTA-ba, ami árkedvezményeket jelent a két ország közötti kereskede­lemben. — Kiket keresnek, kiállító­kat vagy látogatókat? — Mindkettőt. Számítunk a magyar cégek, vállalkozók részvételére kiállítóként és lá­togatóként egyaránt, hogy tár­gyaljanak és közös üzleteket hozzanak létre a román cégek­kel. Arad közelében ugyanis építeni fogunk a közeljövőben egy kereskedelmi fejlesztési központot. A terület, amely 160 hektár a kamaráé, ide próbá­lunk befektetőket keresni a be­ruházás megvalósításához. — Mik lesznek a kereske­delmi központban? — Kiállítás és vásárköz­pont, szálloda konferencia te­remmel, két irodaház - Arad belvárosában ugyanis korláto­zottak a lehetőségek, kevés az iroda -, üzlet- és kereskedelmi központ, valamint lakások. A terület másik részén vámsza­badterületet alakítunk ki vasúti, közúti rakodási lehetőségekkel, raktárakkal. Mivel ez a hely nagyon közel van Magyaror­szághoz gondolom a magyar üzletemberek ki fogják hasz­nálni az általunk kínált lehető­ségeket. f. kováts Katona Béla, az MSZP alelnöke az atomvárosban Pakson is szükséges az iparfejlesztés Vissza kell állítani Paks gazdaságának több lábon állását, mert akkor lesz igazán előnyös az erőmű létezése. Erre van­nak az önkormányzatnak elképzelései - mondta Katona Béla az MSZP alelnöke tegnapi látogatása során. A politikus az atomerőműben kezdte programját, ahol talál­kozott a PA Rt. vezetőivel, majd a város polgármesterével Herczeg Józseffel, a környék országgyűlési képviselőjével Sződi Imrével, az önkormány­zat szocialista képviselőivel és az MSZP helyi vezetőivel. Ezt követően Paks térségének MSZP-s megyei önkormány­zati képviselőivel és szocia­lista polgármestereivel be­szélgetett, majd lakossági közéleti fórumon válaszolt a kérdésekre. A fórumot meg­előző sajtóbeszélgetésen elő­ször az atomerőmű biztonsá­gával kapcsolatos kérdésre vá­laszolt. Elmondta, a nemzet- biztonságot felügyelő tárca­nélküli miniszterként volt rálá­tása az erőműre, szerencsére problémák nem jelentkeztek. Ugyanakkor egyetért a belső szigorításokkal, mert mint mondta a biztonság nem csak műszaki kérdés. A Népújság kérdésére válaszolva úgy fo­galmazott, hogy magyar mér­nökként (szakmája gépész) büszke arra, hogy a technika világszínvonalán álló létesít­mény az erőmű, és megnyug­tató, hogy a környezetében élők biztonságban érzik ma­gukat. A városról szólván el­mondta, érdekes összetételű­nek tartja Paksot, és miután régen ismeri, megállapította, hogy ma a korábbinál jobb színvonalú minden tekintet­ben. Mégis szükség van ipar- fejlesztésre, mert az erőmű nyújtotta gazdasági előnyök csak egy fejlettebb ipar mellett jelentenének az átlagnál jobb színvonalat. Örömmel hallotta a város vezetőitől, hogy kor­szerű ipari park létesítését ter­vezik. A környező települések érdekes képet mutatnak, sok közülük a rossz anyagi körül­ményekkel küszködő, segíteni a kormányzat azon tud, aki maga is akar tenni, -rákosi-

Next

/
Thumbnails
Contents