Tolnai Népújság, 1997. február (8. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-01-02 / 27. szám

SZAKMAI ELISMERÉS: NEMZETKÖZI KONGRESSZUST RENDEZNEK (9. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1997. FEBRUÁR 1-2. SZOMBAT-VASÁRNAP ÁRA: 32 FORINT VIII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM I ÉPŰJSÁG -ot telefonon is megrendelheti! Megyebizottsági ülések Továbbra is költségvetés A megyei közgyűlés költség­vetés-tervezete most első al­kalommal számol működési hitel felvételével - állapította meg tegnap a megye pénz­ügyi bizottsága. Az összeg 80 millió forintot tenne ki, ez vé­gül is eltörpül az összesen 6 milliárd forintos tervezet mel­lett. Sőt, a felvehető hitel elvi­leg - mármint technikai szempontból - a most beter­vezettnek a kétszerese is le­hetne. Mégis, hangzott el a bizottság ülésén, minden lehe­tőséget meg kell ragadni űj források felkutatására és biz­tosítására. Erre a célra a leg­alkalmasabbnak a pályázatok mutatkoznak. A másik lehető­ség a dologi kiadások alulter­vezése, ez egyébként jellemzi is a tervezetet. A bizottság egyébként támogatólag utalta a közgyűlés elé a költségve­tést, melyet az időközben felmerülő új elemek miatt má­jus-június folyamán ismét célszerű megtárgyalnia a közgyűlésnek. A gazdasági és a mezőgaz­dasági bizottság együttesen ülésezett. A napirenden ugyancsak a költségvetés-ter­vezet szerepelt, melyet elfo­gadott a testület. -szá­Ismét sorsoltunk! Az „otthon melege” című, ja­nuár 25-én megjelent mellék­letünkben hirdetett partnere­ink ismét megajándékozták az olvasót. Most is, mint minden alkalommal, a róluk készült írásokból lehetett megtudni a feltett kérdésekre a helyes vá­laszokat. A nyerőszelvényt több száz olvasónk küldte vissza. Tegnap délután part­nereink közreműködésével kisorsoltuk a helyes válaszo­kat beküldők közül a szeren­csés nyerteseket. A Sárszeg Áfész vásárlási utalványát Marton Jánosné szekszárdi (Fáy u. 5.) olva­sónk nyerte. Nyereményét a Sárszeg üzletház ruházati osz­tályán átveheti. A szekszárdi Ametiszt So­larium által felajánlott aján­dékot, az 5x10 perces bérletet is kisoroltuk olvasóink között. A szerencse Fazekas Zsu­zsanna bonyhádi (Vasvári P. u. 4.) olvasónknak kedve­zett, nyereményét Szekszár- don, a Mészáros L. u. 5. szám alatti Solariumban ve­heti át. Kedvező változások, új áfa-törvény A mozgássérültek támoga­tásáról szóló kormányren­delet alapján ebben az év­ben kedvező változások lép­tek érvénybe. Az alábbiak­ban a pénzbeli közlekedési támogatásról lesz szó. A közlekedési támogatás alap­összege évi 7 ezer forint, ami a tavalyihoz képest 2 ezer forint emelkedést mutat. Ezt az ösz- szeget kaphatja minden 62 évesnél idősebb, továbbá az 1- 62 éves korosztályba tartozók közül a nem családfenntartó, nem tanuló és nem dolgozó sú­lyos mozgáskorlátozott sze­mély. Az úgynevezett aktív kor határát kiterjesztették 1-62 évre, így csökkent a korcsopor­tok száma. Az aktív korban lévő, tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló sú­lyos mozgáskorlátozott szemé­lyek az alapösszeg 3,5-szeres összegét, 1997-ben tehát 24.500 forintot kaphatnak tá­mogatásként. (Folytatás a 3. oldalon.) Röviden A Várdomb! Iskolagalériában február 3-án délután fél négy­kor nyílik meg Homok László szekszárdi festő kiállítása. A képeket két hétig tekinthetik meg az érdeklődők. A sióagárdi vállalkozók bálját immár tizenhetedik alkalommal rendezik meg. A mulatságot, melyre több mint százhúsz vendéget várnak, február 1-jén, 19 órától tartják a helyi műve­lődési házban. A szekszárdi általános iskolák képviselőit hívták meg a kór­házi óvodába a február 3-án, hétfőn, 16 óra 15 perckor kez­dődő rendezvényre, ahol az is­kolába induló gyerekek szüleit tájékoztatják majd a város alap­fokú iskoláiról, egy-egy intéz­mény „specialitásáról”. „Azt tanultam, hogy...” címmel szervez előadást Szek- szárdon a Babits művelődési ház és a Városi Mentálhigiénés Műhely. Február 3-án, hétfőn 17 órától a kortárs segítő cso­portokról szerzett ismereteit osztja meg az érdeklődőkkel Milánkovics Ibolya, a Magyar Gyermekvédő Liga tagja a mű­velődési házban. Hernádi Klaudia nyelvta­nárnő is megrendezi festményei saját kiállítását Pakson a műve­lődési központ könyvtárának galériáján. Két éve indult útjára a „Rendezze meg saját kiállí­tást!” nagy sikerű sorozat, amelynek legújabb tárlatát feb- már 3-án hétfőn, 17 órakor nyitják meg. Bibliaismereti szabadegye­tem. A paksi művelődési köz­pont könyvtárának sorozatában február 3-án, hétfőn 17 órai kezdettel A Bárány követői címmel Figler János duna- szentgyörgyi református lel­kész tart előadást. Az izményi nyugdíjas klub ma este taggyűlést tart a helyi mű­velődési központban, amelyen az elmúlt év tapasztalatairól és az idei tervekről beszélnek. A tanácskozást követően farsangi bált tartanak az izményi ital­boltban. Jótékonysági est a Babitsban. Tegnap este a Gyermekétkeztetésért Alapítvány jó­tékonysági estet szervezett Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési Ház színháztermében. A műsorban a város általános iskoláinak tanulói működtek közre. Az est teljes bevételét a hátrányos helyzetű szekszárdi általános iskolás gyermekek iskolai étkeztetésének támogatá­sára kívánják fordítani. fotó: gottvald károly Éppen diszkónak is megfelelne ... Rémhír az áruház metamorfózisa Diszkóvá alakul át a tolnai Hámori Üzletház - kapott lábra a híresztelés az utóbbi időben a városban. Techno, rap, nosz­talgia, esetleg acid? — kérdeztük az áruház vezetőjét. — Ha jól belegondolunk, az épület diszkónak is remekül megfelelne. Kérdés, mit szól­nának hozzá a környékbeli la­kók - kezdte Hikádi Attila, majd komolyra fordítva a szót a leghatározottabban leszögezte, hogy ez a szóbeszéd nem más, mint rémhír. Az igazgató elmondta, hogy a vállalkozás jól megy, több tízmilliós az árukészletük, be­vételeik az előzetes számítá­soknak megfelelően alakulnak. Aláhúzta, hogy a jövőben is ki­zárólag az áruház alaptevé­kenységével, a kiskereskede­lemmel kívánnak foglalkozni, tavasztól pedig tovább bővítik a kínálatot. Arra a kérdésre, hogy mégis mi lehet az alapja a szóbeszéd­nek, az igazgató így válaszolt: — Nem tudunk másra gon­dolni, mint hogy a rémhírt egyes konkurens cégek teijesz- tik, amelyeknek nem tetszik, hogy létrejött ez az áruház. (Tolnáról és környékéről szóló további írásainkat lapunk 4. oldalán találják olvasóink.) Februártól már csak írásos szerződéssel Ki fölözi le a tejet Madocsán? A frontok megmerevedtek Madocsán az önkormányzat és a szövetkezet vitájában. Állóháború folyik, amelyben így vagy úgy minden falubeli érdekelt. A legújabb ok az indulatok fel­törésére, hogy elterjedt a hír: a szövetkezet nem veszi át a tejet. Szintai István, az Igazság Szövetkezet főállattenyésztője szerint nincs ok a riadalomra. A gazdáktól a tejet februártól is átveszik, csak a feltételek változnak - és nem a szövet­kezet bonyolítja az átvételt és a kifizetést, hanem annak ál­lattenyésztési részlegéből nemrégiben alakult kft. Ami még változás, az eddigi szer­ződés nélküli, szóbeli megál­lapodáson alapuló tejátvétel megszűnik, ezentúl csak azok­tól fogadják el a tejet, aki alá­írja a megállapodást. (Folytatás a 3. oldalon.) AGIP benzinkút nyílt tegnap délelőtt Bonyhádon. A város határában, a Dombóvár felé vezető út mellett felépült kutat Oroszki István polgármester avatta fel. Az új töltőállomást a PE- SATO Bt. két munkatársa, Süli Miklós és Újvári István tervezte. fotó: gottvald károly MSZP sajtótájékoztató □tájékoztató Űj honatyát választanak A megyei közgyűlés költségvetésének ismertetésével kezdődött tegnap Szekszárdon az MSZP sajtótájékoztatója. Bach József, a megyei közgyűlés elnöke a tervezetről többek között el­mondta, hogy a korábbi évekhez képest változás történt, mivel a parlamenti döntések következtében most első alkalommal lesz szükség működési hitel felvételére. Ez az összeg a jelenlegi ismeretek szerint 80 millió forintot tesz majd ki. A megye - hangsúlyozta Bach József - a súlyosbodó helyzet ellenére is maradéktalanul ele­get kíván tenni a jogszabályok­ban előírt kötelezettségeinek, sőt azokon felül is tervez jutta­tásokat: a középfokú oktatás a normatíván túl még 8 százalé­kot, az alapfokú oktatás plusz 47 százalékot, az idősgondozás pedig 20 százalékot kapna. Dr. Jánosi György ország- gyűlési képviselő a saját körze­tében fontosnak ítélt tenniva­lókkal - megyei könyvtár bőví­tés, tehermentesítő út, Duna híd - kapcsolatban közölt informá- cókat, s elárulta azt is, hogy Szekszárd hamarosan ismét gyarapodni fog egy olyan beru­házással, mely 200-300 főnek biztosíthat munkát. Csáki Béla, Szekszárd alpolgármestere azt a helyzetet elemezte, mely dr. Kiss József kinevezésével állt elő. Miután az Országos Egész­ségbiztosítási Pénztár leendő főigazgató-helyettese, mint közalkalmazott, nem lehet tagja az országgyűlésnek, dönteni kell az új képviselő személyé­ről. Miután dr. Kiss József a Tolna megyei listáról jutott be a parlamentbe, ugyancsak a me­gyejoga egy új képviselőt java­solni. Ugyanakkor dr. Kiss Jó­zsef az MSZP megyei szerveze­tének elnöki tisztét is viselte, s miután új munkája a fővárosba szólítja, ezen funkciójáról is lemond. Február végén tehát egyszerre két választás is lesz a megyében a szocialisták ber­kein belül. A politikai logika szerint - engedte sejtetni Csáki Béla - az országgyűlésben MSZP-s mandátummal nem rendelkező bonyhádi területről célszerű megválasztani az új képviselőt. -szá-

Next

/
Thumbnails
Contents