Tolnai Népújság, 1997. január (8. évfolyam, 1-26. szám)

1997-01-02 / 1. szám

HITRŐL, SZERETETRÖL ÉS ERKÖLCSRŐL (4. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1997. JANUÁR 2. CSÜTÖRTÖK ____________________'________ÁRA: 32 FORINT____________________*___________VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A > ..........>" P UJSAG -ot telefonon is megrendelheti! a 74/415468-at! Fut a Fadd! A rossz idő ellenére is sokan vettek részt Faddon az immár hagyományos „Fut a Fadd” el­nevezésű szilveszteri futáson, hosszú és rövid távon. A faddi iskolaszék rendezte a versenyt, a rajt és a cél is a műve­lődési háznál volt, az útvonal a falu utcáin vezetett. Hosszútávon eddig még nem győzte le senki Szabó Attilát, most is ő nyert, méghozzá egy malacot. A 2. és a 3. helyezettek pezsgőt, a többiek egy-egy narancsot kaptak. A rö­vid távon indulók közül 1. lett Muskovics Lőrinc. Az első három helyezett ajándékot, a többiek na­rancsot nyertek. Új színfoltja volt a délutáni programnak, hogy maskarában is lehetett futni. À nyugdíjastól az általános iskolás korosztályig felöltöztek télapó­nak, boszorkánynak, bohócnak, kéményseprőnek. A jelmezesek mindegyike kapott ajándékot. Forró teával vendégeltek meg a szervezők mindenkit, azokat is, akik kíváncsiak voltak a ver­senyre. FOTÓ: BAKÓ JENŐ Zsíros kenyér és forró tea Akciócsoport hajléktalanok felkutatására A zord idő, a metsző hideg elől jólesik a meleg, fűtött szobában meghúzódni. Sajnos akadnak közöttünk, s nem is kevesen, akiknek nincs hova elmenekülni a hideg elől, vagy csak nyomo­rúságos, összetákolt fakunyhó nyújt menedéket. Bizonytalanság Pincehelyen A dolgozók kétharmadának felmondtak Szekszárdon, a húsz fős Hajlék­talanok Átmeneti Szállásán is érződik, hogy igen hideg van, mert nap mint nap teltház van a szállón. Délután 17 órától reg­gel 8 óráig van nyitva, de de­cember eleje óta az éjszakai szálláson kívül délelőtt 9-től 12-ig zsíros kenyeret és forró teát osztanak az embereknek. Naponta 8-10 kilogramm zsíros kenyér fogy, s a több liternyi forró tea is némi enyhülést je­lent a szomorú sorsú emberek­nek. — Nemcsak Szekszárdon, de országosan is az a helyzet, hogy az átmeneti szállón a haj­léktalanok csak az éjszakát tölthetik el, nappal távozniuk kell - mondta Nyíró Árpád, a Hajléktalanok Átmeneti Szállá­sának vezetője. - Azt terveztük, hogy az ételt, s mellé a teát az udvaron osztjuk ki, de az időjá­rás közbe szólt, amíg elfo­gyasztják az emberek az ételt, a szálláson tartózkodhatnak. Ami ettől a szolgáltatástól eltér, az az úgynevezett nappali mele­gedő, ilyen Szekszárdon sajnos nincs. Hasonlóképpen nincs népkonyha, és nincs női hajlék­talan szálló sem. Mint az Nyíró Árpádtól meg­tudtuk, a hajléktalanok zsíros kenyérrel és teával való ellátá­sára márciusig van keret, amit a Népjóléti Minisztériumtól „téli kríziskezelés” céljára pályáza­ton nyert 600 ezer forintból fe­deznek. Ez az összeg magába foglalja annak az akciócsoport­nak a költségeit is, amelyet arra a célra szerveztek, hogy felku­tassák a város területén élő haj­léktalanokat, azokat, akik nem nyertek a szállón elhelyezést. őket hideg élelmet tartalmazó csomaggal látják el. — Van-e adat arról, hogy hány hajléktalan él a város­ban ? — Az akciócsoportunk de­cember óta járja a várost, s an­nak környékét. Pontos adatunk nincs, de körülbelül 20-25 haj­léktalant sikerült felderíteni. Nagyon nehéz pontos felmérést készíteni - kb. 80-100-ra tehető az otthontalanok száma -, is­merve a városkörnyéki hegyvi- dékes részeket, ahol összetákolt faházakban, nyomorúságos kö­rülmények között is élnek em­berek, akik nem minden eset­ben fogadnak el segítséget. — Kaptak-e támogatást a hajléktalanok megsegítésére? — Örömmel vettük a fel­ajánlásokat, így többek között ünnepek előtt a Máltai Szere­tetszolgálat, a Nyújtsd Kezed Krisztus Felé gyülekezet, va­lamint a Zsitvai cukrászda tette örömtelibbé a szállás lakóinak napjait. - péteri ­Röviden Szilveszter éjszakáján betörtek egy tolnai vegyes­boltba. Ettől az esettől elte­kintve a városban nyugod­tan zajlott az óévbúcsúzta­tás, legalábbis olyan rend­bontás nem történt, ami a tolnai rendőrök intézkedését igényelte volna. Az önkén­tes tűzoltók ügyeletese ugyancsak nyugodt ünnep­ről számolt be, a tolnai láng­lovagok bevetésére nem volt szükség a mostani „év­fordulón”. Véradások a megyében. A megyei kórház vértransz­fúziós állomása január 7-én, kedden, Simontornyán tart véradást. A véradásra a mű­velődési házban kerül sor 9 és 16 óra között. Január 9-én és január 13-án Szekszár­don, a véradó állomáson in­tézeti véradónap lesz. Mindkét napon 8-tól 15 óráig várják az önkéntes véradókat. A Pincehelyi Szent Orsolya Kórház 143 dolgozója közül 90 fő kapta, vagy kapja meg felmondását. A sebészeten csak sürgős betegeket fogad­hatnak. „Papíron” a pincehelyi kórház, mint a megyei önkormányzat kórházának része, január 1-től negyven ágyas belgyógyászati osztállyal láthat el fekvőbete­geket. A decemberi tiltakozást követően a megyei közgyűlés még öt „aktív” sebészeti ágyat szavazott meg Pincehelynek, erről azonban még nem kötte­tett szerződés a társadalombiz­tosítással. Dr. Váradi József megbízott igazgató abban re­ménykedik, hogy sikerül elérni a egészségügyi ellátást szabá­lyozó miniszteri rendelet mó­dosítását, s Pincehelyen vegyes profilú, magasabb ágyszámmal engedélyezett kórház működ­het. A sebészeti osztályra janu­ártól csak sürgős ellátásra szo­ruló betegeket vehetnek fel, dr. Váradi József szerint azonban - aki maga is az elbocsátottak között van -, egy orvossal és a csökkentett létszámú személy­zettel ezt a feladatot is nehezen tudják majd ellátni. Nem javít a helyzeten, hogy a Simontor­nyán tervezett új mentőállomás kialakítására és a tamási men­tőállomás megerősítésére még csak kezdeti lépések történtek. Annyi bizonyos, hogy a kór­ház 143 dolgozójából mindösz- sze 53-an maradnak, a többiek január 1-től 30 napos felmon­dási idejüket töltik. A végkielé­gítéseket a volt munkáltató, a tamási önkormányzat fizeti, amelynek ezentúl lehet, hogy egy ötvenezer forintos kiadás is terheli számláját, információnk szerint ugyanis nem jelentette be a munkaügyi központnál a létszámleépítést. Amely mun­káltató ezt elmulasztja, rendbír­ságot kell fizetnie. (tf) r „Almom egy sokszínű kisváros!” Interjú Nagy Gábornéval, Dunaföldvár polgármesterével Két éve, hogy Dunaföldvár lakossága Nagy Gábornénak sza­vazott bizalmat és polgármesternek választotta. Az energikus hölgy - akit ismertsége okán „polgármester asszony” helyett sokan Ilonkának szólítanak - azóta sok erőfeszítést tett, hogy a város épülése, szépülése szemmel látható legyen. — Hogyan kezdődött? Hiszen sokáig nem szerepelt a neve a polgármesteri címért „harcba indulók” listáján. — Úgy volt, hogy az előző polgármester, Kiss János az utolsó pillanatig azt mondta, indul a választáson. Akkoriban azzal a gondolattal foglalkoz­tam, hogy otthagyom a város­házát - ahol mint a vállalkozási iroda vezetője dolgoztam - mert kilátástalannak láttam a helyzetet. Az akkori vezetés a fejlesztéseket teljesen figyel­men kívül hagyta, csak a mű­ködőképesség megtartására összpontosított. Az összes pénzt, állami támogatást ennek szolgálatába állították. Az utolsó pillanatban a polgármes­ter bejelentette, hogy nem in­dul, akkor néztem meg az indu­lók listáját. Nem nagyon szok­tam hangoztatni, de a jelöltek személyében nem láttam bizto­sítottnak azokat a fejlesztési terveket amire szerintem a vá­rosnak szüksége volt, van. Arra gondoltam, ha engem választa­nak, sikerül mindenki hasznára megvalósítani elképzeléseimet. — Tehát Ön ezzel a „ars poeti­cával” kezdett neki a munká­nak? — Igen, mindennél fonto­sabbnak tartottam, hogy a város elmozduljon arról a holtpontról, ahová az idők során, de legfő­képpen az elmúlt két ciklusban jutott. Ehhez nyilván elsősor­ban anyagi problémák vezettek, a baj csak az volt, hogy az ak­kori vezetés részéről még a tö­rekvés szándéka sem látszott. Hiszen lehetett látni ország­szerte olyan településeket, ahol szintén nehéz volt a helyzet, mégis sikerült felfelé tömi. Amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni tisztában voltam vele, hogy ez nem fog egy csa­pásra megváltozni. (Folytatás a 4. oldalon.) Újévi koncert Szekszárdon. A Daniel Speer Rézfúvós Quintett koncerttel köszön­tötte az új esztendőt tegnap Szekszárdon, a Művészetek Házában. fotó: bakó jenö

Next

/
Thumbnails
Contents