Tolnai Népújság, 1996. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1996-10-01 / 229. szám

MI LETT VOLNA, HA A RENDŐR VISSZALŐ? (3. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1996. OKTÓBER 1. KEDD ÁRA: 27 FORINT VII. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM a Tolnai Népújságba. Hívja a 416-211 telefonszámot! Választanak a nyugdíjasok Október 4-tól 6-ig Székesfér- vár ad otthont az Idősek és Nyugdíjasok Világnapja or­szágos rendezvényeinek. S ugyancsak ebben az időpont­ban, s ebben a városban adnak egymásnak találkozót a hazai nyugdíjasszervezetek, többek között azért, hogy megválasz- szák az országos elnökség tagjait. — Tolna megyét hat kül­dött képviseli a tanácskozá­son - tudtuk meg Mayer Re­zsőtől, a Nyugdíjasok Tolna Megyei Szövetéségének el­nökétől. — Úgy gondoljuk, hogy az új vezetőségnek az elkövetkező évben még ko­molyabb gondokat kell kezel­nie, mint az idén vagy tavaly. Hiszen ha csak az eltelt egy esztendőt tekintjük, akkor lát­juk, hogy egyes területeken bár javulás történt, mégis, a terhek általában jóval na­gyobbak lettek. Eredmény, hogy a nyugdíjak emelése most már január elsejétől ér­vényes. Ugyanakkor nagy bosszú­ságot, sőt felháborodást oko­zott a nemrégi, 0,5 százalékos emelés, jóllehet ez egy ko­rábbi, 1992-es országgyűlési határozat alkalmazásából adódott. Rendkívül hátrányo­san érintette a nyugdíjasokat az energia, valamint a gyógy­szerek árának megdrágulása: történt ez úgy, hogy nincs megfelelő kompenzálás. Mi itt, Tolna megyében - ahol ötven szervezetünk működik közel 15 ezer taggal - min­denesetre igyekeztünk javí­tani a nyugdíjasok helyzetén, ezt szolgálták kedvezményes áruvásárlási akcióink. Ezeket az akciókat egyébként a jövő­ben is folytatni kívánjuk.-szá­„Illetékesek” Az Illetékhivatalok Országos Találkozója kezdődött tegnap délután Szekszárdon a Ge­menc Szállóban. A rendezvé­nyen megjelent dr. Bősz End- réné dr. Wéber Aranka, a me­gyei közigazgatási hivatal ve­zetője, Kocsis Imre Antal Szekszárd polgármestere és dr. Palkó László, a megye- székhely jegyzője. Elsőként Somorjai Lászlóné dr. a me­gyei illetékhivatal vezetője köszöntötte a vendéglátók nevében a találkozó résztve­vőit. Mint elmondta, hetedik alkalommal kerül sor a ren­dezvényre, Szekszárd első íz­ben látja el a házigazda tisz­találkozója tét. Kocsis Imre Antal kö­szöntőjében tartalmas és sike­res munkát kívánt a résztve­vőknek, s figyelmükbe aján­lotta a város és a borvidék ne­vezetességeit. A tegnapi elő­adások a bírósági és a közigazgatási végrehajtás gyakorlatáról, valamint az il­letéktörvény és a kapcsolódó jogszabályok változásairól szóltak. Ä találkozó mai nap­ján a közigazgatás korszerűsí­téséről és ebben az illetékhi­vatalok helyéről, az illetékek kezeléséről és könyveléséről, valamint a számítógépes fel­dolgozás kérdéseiről tartottak előadást neves szakemberek. Szavalóverseny Pálfán A pálfai általános iskola és az Illyés Gyula Emlékbizottság idén is meghirdeti az Illyés Gyula szavalóversenyt. A diá­kok számára meghirdetett ver­senyre november 4-én, 9 órai kezdettel kerül sor a felsőrá- cegresi iskolamúzeumban. A Vili. Illyés Gyula Szavalóver­senyre két kategóriában - álta­lános és középiskolás - lehet nevezni, egy Illyés verssel és egy másik, lehetőleg Tolna megyéhez kötődő költő versé­vel. Iskolánként egy-egy tanuló nevezhet október 20-ig. A je­lentkezéseket a pálfai általános iskolába kell címezni. Felhozhatja Tolna Fejér megyét? Házasodik két megye rendőrsége Dr. Berta Attila rendőr dandártábornok, a Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság vezetője tegnap délelőtt jelentette be a nyilvánosság előtt, hogy október elsejétől feladatköre jelentő­sen bővül, hiszen jelenlegi feladatai elvégzése mellett szerdától a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság élére is ő nyert kineve­zést. Ennek kapcsán kérdeztük dr. Berta Attilát. — Mit tud új feladatköréről, egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy Ön két megye rendőr-fő­kapitánya legyen egy személy­ben?- Az elmúlt időszakban több állásajánlatot is kaptam, ame­lyeket különböző okok miatt - megköszönve a lehetőségek szakmai tisztességét - elhárítot­tam elsősorban magán jellegű okok miatt. Alacsony a töltés a Sión — A Dunán levonuló eset­leges árhullámkor Tolna me­gyében veszélyeztetett szakasz a Sió bizonyos része. Konkré­tan a keselyűsi árvízkaputól Szekszárd irányába haladva a jobb oldali partszakasz mintegy tíz kilométer hosszúságban. — Mi ennek az oka? — Ez a rész a mértékadó ár­vízszintnek megfelelő kiépítés­sel nem rendelkezik, tartós ár­víz esetén éppen ezért itt prob­lémák lehetnek. — A laikus szemlélő azt mondaná, a Siónak ezen a sza­kaszán is van töltés. — Igen, csakhogy ez a gát nem elég magas és széles. Ráa­dásul a töltés itt annak idején úgy készült, hogy a Sió felé eső rész­ről vették ki az építéséhez szük­séges földet, ezért itt tartósan magas vízállás esetén szivárgás indulhat meg, ami végső soron töltés szakadáshoz is vezethet. — Milyen területeket fenye­gethet veszély, ha az ár átsza­kítja ezt a gátszakaszt? — Tolna megye és Szek­A belügyminiszter úrral foly­tatott hosszú megbeszélés eredményeként, összhangban egy esetleges - a közigazgatás átszervezését célzó - kormány­zati koncepcióval körvonalazó­dott az, hogy fel kellene készí­teni a magyar rendőrséget arra, hogy régiókban gondolkod­junk. Tehát nem biztos, hogy tizenkilenc megyei főkapitány­ságra van szükség, hanem meg szárd város fontos értékeit, a szekszárdi ipartelepet, a Tart- say lakótelepet, de szélsőséges esetben a víz a megyei önkor­mányzat épületéig is elérhet. — Nem lehet a töltésnek ezt a szakaszát megerősíteni? — De, jelenleg is folyik a töltés megerősítése ezen a sza­kaszon, a Sió holt medréből ki­keli találni azokat az összefüg­géseket a megyék között, ahol egymáshoz kötődnek a szálak, és így valósul meg először pró­baként a Tolna-Fejér megyei koncepció az országban egye­dül, amely eredményeinek fél év múlva kellenek jelentkez­niük. A próba lényege, hogy kide­rüljön: egyáltalán megvalósít­ható e a koncepció, milyen ön- kormányzati akaratokkal eset­leg ellenállásokkal találkozik majd, a politika elfogadja e ezt a szemléletet, kezelhető-e egy főkapitány személyében két megye rendőrsége. (Folytatás a 3. oldalon.) emelt iszappal. (Képünkön az iszap szivattyúzása látható.) — A Dunán nincsenek ilyen problémák? — A Dunán ki van építve a mértékadó árvédelmi töltés, de itt is vannak a régi holtmedri keresztezések, amiknek a száma meghaladja a kétszázat. Ezek potenciális veszélyt je­lenhetnek adott esetben itt is., mert ez vízáteresztő talajréteg, szivárgás lehetséges. Ezek he­lye fel van tárva, megerősíté­sükre készült program, aminek megvalósítása az anyagiak függvénye. /. kováts Röviden A Bonyhádi Nagycsalá­dosok Egyesülete ma este hat órakor összejövetelt tart Bonyhádon, a Művelődési központban. A nagycsaládosok tolnai csoportja október 3-án, csütörtökön, 18 órától tartja következő összejövetelét a tolnai művelődési házban. Az aktuális témák megbe­szélése mellett lehetőség lesz kedvezményes ruhavá­sárlásra is. A városi nyugdíjas klub mai bonyhádi rendezvényén a hőgyészi találkozóról ké­szült videofelvételt nézhetik meg a résztvevők. A prog­ram délután 4 órakor kez­dődik a helyi művelődési központban. A bátaszéki Petőfi Sándor Művelődési Központban ok­tóber 1-jén kedden, délelőtt 10 órakor az óvodásoknak, délután az iskolásoknak lesz színházi előadás. A „Képze­let léghajója” című mesejá­tékot a Holló együttes mu­tatja be. Hőgyészen a nyugdíjas klub vendégei lesznek a si- montornyai nyugdíjas klub tagjai október 3-án, csütör­tökön 15 órától a művelő­dési házban. Baráti beszél­getés során beszélik meg az elmúlt időszak eseményeit, élményeit. Bogdán Sándor kisebb­ségi képviselő szerdán dél­után fél négytől fogadó órát tart Bonyhádon, a művelő­dési központban. A bajai díszállattenyésztők közreműködésével nyílik meg ma délelőtt 9 órától Szekszárdon, a Gyermekek Házában az a kiállítás, melynek keretében díszma­darakat, díszgalambokat és díszhalakat tekinthetnek meg az érdeklődők. Az ok­tóber másodikáig tartó kiál­lításon a növényvilágot egy kaktuszgyűjtemény képvi­seli. Lesz-e vészhelyzet, ha jön az ár? Az utóbbi idő csapadékosabb időjárása miatt árhullám vár­ható a Dunán, hallhatjuk napok óta a vízügyi jelentésekben. Tolna megyét mennyiben érinti ez, hol és milyen mértékben kell felkészülni a megemelkedett vízszint miatti veszélyekre - erről kérdeztük Kiing Bélát, a Közép-dunántúli Vízügyi Igaz­gatóság Szekszárdi Szakasz-mérnökségének vezetőjét. Idősek világnapja Pakson „Nem öreg, aki örömmel dolgozik” „— Te hányas vagy? — Huszonegyes. — Akkor hamar beadod már a kulcsot! — Elfogom még addig párszor az ultidat!” Az évődő párbeszédet tegnap délután, idősödő emberek között les­tem el Pakson, a művelődési központ előcsarnokában. Az idősek világnapja alkalmá­ból rendezett ünnepségre gyü­lekeztek a meghívottak, akiken tagadhatatlanul látszott nem huszonévesek már. Hallgatva őket ez egyre kevésbé volt fel­tűnő, sokasodó évek ide, nehéz anyagi feltételek oda, tegnap örömmel, vidáman köszöntöt­ték egymást a nyugdíjas kor­osztályokhoz tartozók. Köszö­nettel vették, és többségük a jó eredményt is nyugtázhatta a Vöröskereszt ingyenes vér- nyomásmérésén. Kiállítást nyi­tott meg a ház galériáján dr. Széchenyi Attila a város alpol­gármestere, egy kisleány, Le- hőcz Diana gyönyörűen csengő hangon előadott, a nyáron Er­délyben tanult gyímesi népdalai után. „Nem igazán öregember aki örömmel tud dolgozni!” - mondotta dr. Széchenyi Attila a Riba Tiborné ó-kalocsai és ka­locsai mintákat bemutató kézi- munkáinák és Trapp Ferenc a paraszti életet, létet bemutató fafaragásainak kiállításáról. Kicsit később a csaknem szí­nültig telt nagy színházterem közönsége előtt kezdődött a gá­laműsor, Niki Gézáné, „Ilonka néni” saját versét adta elő saját és kortársai életéről, életérzése­iről, majd a legkisebbek, a Bok­réta táncegyüttes előadásának tapsolhattak a nézők. Herczeg József, Paks polgármestere me­leg szavakkal köszöntötte a vá­ros nyugdíjaskorú polgárait, ki­emelve, hogy a jelen eredmé­nyei az elmúlt évtizedek mun­kájában gyökereznek. A gála­műsor további programjában előbb újabb fiatalok a paksi mazsorettek léptek a színpadra, majd az idősek szórakoztatták kortársaikat, zenével, verssel, tánccal, ami a színpadról este a parkettra vándorolt, jókedvű mulatsággal, kedélyes beszél­getésekkel, nosztalgiázással zá­rult az idősek világnapja előes­téje Pakson. Folytatása ma kö­vetkezik. -rákosi­A megyei tűzoltózenekar Bezons-ban Szponzorok segítségével és a Partner Városok Szövetsége szervezésével Bezonsba utazott a megyei tűzoltózenekar. Megismerkedhettek Párizs nevezetességeivel és az ottani hi­vatásos tűzoltóság életével. Természetesen a hangszereiket is magukkal vitték. Emiatt különleges helyzetbe kerültek, de becsülettel megállták a helyüket. Eddig tőlünk oda tűzoltó kül­döttség még nem utazott. A több mint 20 órás autóbuszozás fáradalmait egy kissé feledtet­ték a szervezők és Jacques Le­ser polgármester baráti foga­dása. A program ismertetéséből kiderült, hogy számítanak a ze­nekar szereplésére az ősi ha­gyományra épülő éves vásáron. A szabadtéri színpadon több nemzetiségi táncegyüttes lépett fel és ennek záróakkordjaként adott a zenekar félórás műsort. Amikor a szervezők megtudták, hogy menetre is játszanak, „csupán” azt kérték, hogy a ki­rakodó sorok és a vásárcsarnok asztalai között meneteljenek végig. Nem hiszem, hogy va­laha bármely zenekar vállalko­zott volna ilyenre. Ők megtet­ték. Igaz, hogy helyenként a négysoros fölállás egysorosra apadt, de a zene szólt az eladók és a vásárlátogatók örömére és derültségére. Természetesen jutott idő Pá­rizs megtekintésére is. Nagy élményt jelentett a Cergy Pontoise-i Tűzoltómú­zeum megtekintése, és a hivatá­sos tűzoltóságnál tett látogatás. Itt Léon Sckwochrer parancs­nok fogadta és tájékoztatta a lá­togatókat. Mindent megnézhet­tek, a vonulószereket, az elhe­lyezésüket, a körletrendet! Sze­rintük a szekszárdiaknak sem kell szégyenkezniük, mert ami­jük van, rendben tartják, a fel­adatokat ellátják. Az nem rajtuk múlik, hogy életszínvonalban és a technikával még nem érik el az ottani szintet. A Tolna Megyei Tűzoltó­szövetség értékelte a két város közötti baráti kapcsolatot. Be- zons tűzoltósága részére ezüst díszérmet adományozott. Ezt az átadás után az ottani tűzoltók nagy tapssal fogadták. A zene­kar pedig jó félórás műsorral köszönte meg az egyhetes gon­doskodást. Csó'glei István

Next

/
Thumbnails
Contents