Tolnai Népújság, 1996. augusztus (7. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-01 / 179. szám

VÍZHÓLYAGOK, IZOMLÁZ ÉS LEGÓPINCE (3. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1996. AUGUSZTUS 1. CSÜTÖRTÖK ÁRA: 27 FORINT VII. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM Már csak 2 hét és ismét kiderül: a PERFEKT jobb. Addig is telefonáljon: 322-6042, 342-5982 PERFEKT ... JÓ TUDNI Volt, nincs, lesz A fogorvosi ügyelet, mint olyan Murányi Sándornak fájt a foga. Előfordul az ilyesmi. Ám Murányi Sándor szek­szárdi olvasónknak éppen hétvégén fájt a foga, ami - mint az alábbiakban kiderül - több bonyodalommal járt, mint egy görög-perzsa ütkö­zet. — Sehol sem volt ügyelet - mesélte -, egy megyei jogú vá­rosban! Mentem a kórházba, mentem a rendelőkbe, elküld­ték egy gégészhez is, egy he­lyen végre adtak egy fájdalom- csillapító injekciót, de többet segíteni nem bírtak. Mindenütt tanácsolták, hogy keressek ma­szek fogorvost, azok viszont nem voltak otthon, nyaraltak, pecáztak. Végül, félnapos szenvedés után az egyik ma­gánrendelőbe még bebocsátást nyertem, jó pénzért... Dehát ezért fizetem én a tb-t? A fogorvosi ügyelet, mint olyan, izgalmas téma, s még az is marad valószínűleg októbe­rig. Erre következtethetünk az illetékes nyilatkozataiból. — Ismereteim szerint nincs hétvégi fogorvosi ügyelet Szekszárdon - mondta Takács Béláné, a megyeszékhely egészségügyi gondokságának vezetője. - A rendszer működ­tetése október 1-től lesz a mi feladatunk, egyelőre még a kórházhoz tartozik. De úgy tu­dom, ők nem kötöttek szerző­dést ilyen ügyeleti munkára egyetlen orvossal sem. Kórházunk - tájékoztatott dr. Selényi Judit főorvos - valóban átadja az ellátással kapcsolatos feladatokat szeptember 30-a után a városnak. A finanszíro­zási rendszer megváltozik, s a továbbiakban - a kormányren­delet értelmében - a kórház nem köthet szerződést ügyeleti szolgálatra. Szekszárdon egyébként 1970 óta létezik hétvégi ügyelet. Ak­kor kezdődött, amikor egy do­mináns egyéniség fogát nem sikerült eltávolítani az egyik vasárnap. Most októberig nem lesz, s utána, valamilyen for­mánban bizonyára újraszerve­ződik. Erre az átmeneti időre azt tu­dom ajánlani, hogy csillapító gyógyszerekkel próbálják átvé­szelni a hétvégét a betegek, s ha nem megy, forduljanak magán­orvoshoz. -Wy­A legtökéletesebb táplálék Eredményes volt a meggyőzés Ma, az anyatej világnapján a honi számvetés örvendetes: mind többen vallják, hogy a legmárkásabb tápszer sem vetekedhet az anyatejjel. Hazánkban tíz kisbaba közül legalább kilencen életük első négy hónapjában közvetlenül az édesanyjuktól kapják meg a számukra legértékesebb táplá­lékot - hangsúlyozta érdeklő­désünkre Horváth Mónika or­szágos vezető védőnő. Az anyatej a legtökéletesebb táp­lálék az újszülöttek számára, biztosítja harmonikus fejlődé­süket. A 4500 tagú országos védő­női hálózat tevékenysége szer­vesen illeszkedik a családor­vosok, a gyermekorvosok, a családgondozók, a szülészete­ken dolgozók és a hasonló célú karitatív és civil szerveződé­sek csapatmunkájához. Együt­tes eredményük: tíz évvel ez­előtt az anyáknak 82 százaléka szoptatott legalább 3 hónapig, ma az évente több mint 115 ezer újszülött anyukájának 90,5 százaléka átlagosan 4 hó­napig maga táplálja kicsinyét. A kelleténél több tejjel ren­delkező mamáktól évente mintegy 270 ezer liter tejet vesznek át az anyatejgyűjtő ál­lomások hűtőberendezéssel felszerelt gépkocsijai. Literjé­ért az Országos Egészségbiz­tosítási Pénztár 500 forintot fi­zet az anyukáknak. Azok szá­mára, akik kapják - például a kórházakban tartott koraszü­löttek -, e szolgáltatás ingye­nes. (cs) Ma ötvenéves a forint. A világtörténelem legnagyobb inflációjának vetett véget 1946. augusztus elsején az új pénz, a forint megjelenése. Minden akkori és utólagos kisajátítás el­lenére tény, hogy a kommunista párt közgazdászai jelentős szerepet töltöttek be az értékálló fizetőeszköz létrehozásában, képünkön az 50 évvel ezelőtti új forintokat láthatják. Erről szóló írásunkat a 3. oldalon találják. Áramszünet kánikulában Sióagárdon Sióagárdról telefonáltak szerkesztőségünkbe. A név nem fontos, mert a prob­léma, amit a bejelentő el­mondott, a község egész la­kosságát érinti. Fölkavarta ugyanis a közvé­leményt, hogy a legnagyobb nyárban, a legnagyobb meleg­ben az Dél-Dunántúli Áram- szolgáltató Rt. áramszünetet tart a községben. Gyenge vi­gasz, hogy az áramszolgáltató megértést kért, az emberek nem értik, hogy miért kell csaknem egy héten át áram­szünetet tartani. Az értesítést a sióagárdiak természetesen megkapták, amely arról szól, hogy augusz­tus 1-jén, 2-án (csütörtök, pén­tek), 5-én (hétfőn) a faluban reggel 7-től este 17 óráig csak a Kossuth utcában 1-től a 17. számig, a Zrínyi utca 1-től a 39. számig, a Rákóczi utca 2- től a 24. számig és az 1-től 5. számig, valamint a József At­tila utcában és a Baross utcá­ban lesz, a község egyéb utcá­iban és Leányvárban ugyan­ebben az időszakban nem lesz áram. Augusztus 6-7-8-án pe­dig az egész falu elektromos energia nélkül marad reggel 7- től este 17 óráig. Azt még a kisebb bajként kezelik a sióagárdiak, hogy a fagyasztószekrény hol leol­vad, hol meg fagyaszt, a na­gyobb probléma az, hogy a községben a gyógyszertár, az orvosi rendelő, ahol számító­gépeken dolgoznak, vagy az üzletek működése kerül nehéz helyzetbe. Á hivatalban megáll az élet három napra, mert olyan a te­lefonközpont, amely áram nélkül nem üzemel. A szülők problémája sem kisebb ennél. Akik szabadságra mentek há­rom hétre, mert az óvodát fel­újítják. Ennyi időre vállalta a kivitelező az óvoda felújítását. Mi lesz akkor, ha az áramszü­net miatt - mert a gépek is árammal működnek - a befe­jezés csúszik egy hetet? Hova teszik a gyerekeket erre a hétre, mert a szülőknek vissza kell menniük dolgozni. Szerettük volna a sióagárdi­akat megnyugtatni, hogy ag­godalomra nincs ok, de ez nem sikerült, mert az illeté­kessel, aki válaszolni tudott volna a kérdéseinkre, nem si­került beszélnünk, a szabadsá­gát tölti. (péteri) Röviden A Gerjeni Fazekasház megnyitójára augusztus 2- án, pénteken, 17 órai kez­dettel kerül sor a községben, a Kossuth utca 29. szám alatt. Árva Gabriella festőmű­vész kiállításának megnyitó­jára kerül sor augusztus 5- én, hétfőn, 17 órai kezdettel Szekszárdon, az MC Galéri­ában (Béri-Balogh Á. u. 58.). A Ramóda Kft. által szervezett kiállítást dr. Kiss Ernő, a Művészetbarátok Egyesületének tagja nyitja meg, közreműködik Erős Edina (fuvola) és Ballabás Aliz (gitár). A vásárlással egybekötött kiállítás hétfő- től-péntekig 8-tól fél 6-ig tekinthető meg. Egri táncházakban vesz­nek részt az iregszemcsei Szedelice gyermeknéptánc- együttes tagjai, akik az au­gusztus 9. és 11. között megrendezendő nemzetközi néptánctalálkozóra utaz­nak a hevesi megyeszék­helyre. Egy dunakömlődi cipő­gyártó cég és a Simontor- nyai Bőrgyár Rt. megálla­podásáról írtunk tegnapi számunkban. A bőrgyárban valójában nem a Lombarda, hanem az azzal egy, a kö­zelmúltban kapcsolatban állt olasz üzletember válla­lata, a Luna-Shoes Kft. bé­rel üzemcsarnokot. Szakemberek a Leilei borhéten. Augusztus 2-10. között kerül sor a Leilei borhét ’96 rendezvényre. Balatonlellén augusztus 8- án tartják azt a nagyszabású növényvédelmi tanácsko­zást, amelyen számos Tolna megyei szakember is részt vesz. A „Villáműző” Szent Donát - a dunántúli szőlő- termelők védőszentje - tisz­teletére rendezett borhéten augusztus 10-én, szombaton nyolc órakor kezdődik a borrendek felvonulása, me­lyen az Alisca borrend is képviselteti magát. Felvonult az amerikai technika. Jellegzetes csőrös teherautókkal haladtak át az elmúlt napokban a megyeszékhelyen - illetve mindazokon a településeken, melyeket ke­resztülszel az 56-os út - a taszári IFOR-csapatok. Mint arról korábban már beszámoltunk, a konvojok Bajáról szállítanak különbző felszereléseket bázisukra. Az átvonulás megfelelő rendőri biztosítással zajlott, s fennakadás nélkül, rendben történt meg. fotö: gottvald károly Ami elromolhat, az el is romlik A címben szereplő idézet, mint közismert, Murphy-től szárma­zik, akit bölcsesség és humor te­kintetében itt most nem kívánunk túlszárnyalni. Mi most koncent­ráljunk az élelmiszerek romlá­sára. Vannak nagyon, közepesen, kissé és egyáltalán nem romló élelmiszerek, amit alapjában az határoz meg, hogy rajtunk kívül, a mikroorganizmusok mennyire kedvelik őket. Könnyen rom­landó ételek a tejtermékek: jog­hurt, kefir, puding, tejszín, tejföl. Ezek bizony hűtve, (5-8 fokon) is csak a csomagolásukon megjelölt időpontig hozhatók forgalomba. Hogy a valós helyzetnek megfe­lelően fejezzem ki magam: len­nének forgalomba hozhatók. Mi a gyakorlat? Az utolsó nap lejártával, hogy a drága portéka veszendőbe ne menjen, az üzlet­vezetők leértékelik. Nagyvona­lúak, akár féláron is megkaphat­juk „bakteriológiai időzített bombánkat”. Ez az, ami az előí­rások szerint szabálytalan, köz­egészségügyi szempontból ve­szélyes - és mellesleg erkölcste­len is. Hiszen az eladó tudva és akarva, mondhatni előre megfon­tolt szándékkal vezeti félre a tájé­kozatlan és többnyire szegény vevőt, aki „ennyiért megéri” fel­kiáltással megveszi az árut. A következményeket már kitalál­hatják. (Olcsó joghurtnak híg a leve...) Gyakori (műszaki) hiányos­ság, hogy a hűtőpultokon, hűtő- szekrényekben nincs hőmérő, amivel eladó-vevő ellenőrizhetné a tárolási hőmérsékletet. Láttam már olyan megoldást, igaz nem itthon, hanem a tenge­ren túl, hogy a fogyaszthatósági határidő lejárta előtt két nappal kicsit, előtte egy nappal nagyon leértékelve adták el a romlandó, de drága élelmiszert. (Az utána 50 %-kal olcsóbban magyar spe­cialitás. Eléggé elterjedt). A je­lenségnek tehát van jó megoldása is. Talán ezt a gyakorlatot lenne célszerű nálunk is bevezetni. Amíg ez általánossá válik, foko­zottan figyeljék a fogyasztható- ság idejét a csomagoláson, az nem dekorációs célokat szolgál. Az említett körülményeket - hűtve tárolás, határidő előtti fo­gyasztás - persze otthoni körül­mények között is jó, ha betartjuk. Ellenkező esetben, ha bajba ke­veredünk csak magunkat okol­hatjuk, hiszen a saját konyhánk­ban mi vagyunk a közegészség- ügyi ellenőrök is .. . Dr. Bényi Mária ÁNTSZ Tolna Megyei Intézete 4 *

Next

/
Thumbnails
Contents