Tolnai Népújság, 1996. július (7. évfolyam, 152-178. szám)

1996-07-01 / 152. szám

KI HÚZZA KI A FÁJÓS FOGAT ÉJJEL? (5. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR. DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1996. JÚLIUS 1. HÉTFŐ ________________________________ÁRA: 27 FORINT________________________________VII. ÉVFOLYAM, 152, SZÁM a Tolnai Népújságba. Hívja a 416-211 telefonszámot! Találkoztak a székelyek Hatalmas érdeklődés övezte a a bátaszéki országos székelyta­lálkozót, amelyre a határon túl­ról is érkeztek együttesek. Mintegy ezerötszázan fordul­tak meg a kisvárosban, ahol a délelőtti ünnepi szentmise után emléktáblát avattak dr. Németh Kálmán, az egykori józseffalvi pap tiszteletére. Délután, a színes forgatagban több, mint húsz együttes és számos szólista lépett fel. A székely bál hajnali négyig tar­tott. Vasárnap ünnepi testületi ülésen írták alá a Bátaszék és Gyergyóditró testvárvárosi kapcsolatáról szóló dokumen­tumot. (Részletek a 4. oldalon) Díszkutat avattak Simontomyai asszonyok Simontornya városközpont­jában vasárnap díszkutat avattak. Szabó György szob­rászművész „Simontomyai asszonyok” című alkotása - két márványtálca fölött egy kis, mindössze félméteres hétfejű bronzsárkány, hét fe­jéből csordogál a víz a ki­sebb, majd a nagyobb fehér márványtálcákba. A díszkutat Szabó Zoltán, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium politikai állam­titkára avatta fel. FOTÓ: BAKÓ Költségvetésmódosítás Szedresben Sokfelé jut a „plusz pénzekből” Bevételi többlet okán módosította költségvetését a szedresi ön- kormányzat. A többlet pénzekből jelentős feladatokat oldhat meg idén a község. A szedresi költségvetés be­vételi oldalán eredetileg 88 mil­lió forint szerepelt. Jelenleg - elsősorban az állami juttatások bővülésének következtében - 105 milliós bevétellel számol­nak. (Az állami támogatások nagy része konkrét célokhoz kötött, nem arról van tehát szó, hogy most 17 milliót szabadon felhasználhat a község.) Idén előreláthatólag 2,25 millió forint értékben tud beru­házni az önkormányzat. Jelen­leg az iskolánál 537 ezer, a pol­gármesteri hivatalnál pedig 837 ezer forint tartalék áll rendelke­zésre. A szedresi képviselők A Szekszárdon rövid idő alatt közismertté vált úgynevezett zöld autó, ami tulajdonképpen pódium, játszótér és még ki tudja, hány funkciója lehet, is­mét útjára indul. Áz esemény úgy döntöttek, hogy az iskolai tartalék az intézménynél marad. A hivatal tartalékából az alábbi feladatok megoldására jut pénz: a márciusban leégett apátipusz­tai lakások újjáépítésének ter­vezésére 30 ezer Ft; a labda­rúgó pálya öltözőjének, a roma önkormányzat irodájának és a tűzoltó szertár szociális helyi­ségének gázfűtésre történő átál­lítására összesen 200 ezer Ft; az iskolai tantermek padlózatának rendbetételére 100 ezer Ft; a medinai szüreti napokra 7 ezer Ft; a Tolna megyei vendégváró útikönyv kiadásának támogatá­sára 5 ezer Ft. ma délelőtt 11 órakor kezdődik a Béla téren. Végighalad a Be- zerédj utcán, a Wesselényi és az Arany János utcákon át ér a Mártírok terére, hogy majd be­kapcsolódjon a Duna Menti A költségvetési „plusz pénz­ből” I millió Ft-ot szánnak a benzinkút melletti ipari terület közművesítésére (víz, villany). A Bezerédj tér térburkolatára 300 ezer Ft-ot, a Garay és Rá­kóczi utca közötti átjáróra 100 ezer Ft-ot, a kábeltévé stúdió fejlesztésére 70 ezer Ft-ot ter­veznek költeni. (17 ezer Ft-tal támogatják az iskolai kézilabda csapat nemzetközi tornán való részvételét.) A fenti feladatokat várhatóan még a nyáron elvég­zik Szedresben. A büdzsé-módosító rendkí­vüli testületi ülésen döntés szü­letett önkormányzati földterüle­tek eladásáról is. A benzinkút melletti 4 ezer négyzetméteres területet 1,4 millió Ft-ért érté­kesítették egy vállalkozónak. Folklórfesztivál programjaiba. Útjára elkísérik a Bartina Nép­tánc Egyesület táncosai, de a szervezők szívesen veszik, ha sok más felnőtt és gyerek kí­sérő is csatlakozik hozzájuk. Balesetek Pénteken egy személygép­kocsi Bogyiszló felől köze­ledett Tolna központja felé. A Garay utcai éles jobbka­nyart nem tudta bevenni, és nekiütközött a szemközti ház falának. A mentők két könnyű és két súlyosabb sé­rültet szállítottak kórházba. Szekszárdon, a MÓL benzinkút közelében szom­baton 21.37-kor egy sze­mélygépkocsi kerékpárost gázolt, majd továbbhajtott. A cserbenhagyásos balese­tet követően két órával a tet­tes önként jelentkezett a rendőrségen. A kerékpáros, az 56 éves hölgy a kórház­ban belehalt sérüléseibe. Ezen az éjszakán a dom­bóvári mentők Sásd köze­lébe vonultak baleset szín­helyére. Két személygépko­csi ütközött, a négy könnyű sérültet a dombóvári kór­házba szállították. Vasárnap hajnalban, 4.15-kor Paks belterületén egy személygépkocsi be­tonoszlopnak ütközött. Két könnyű sérültet kellett kór­házba vinni. A zöld autó ismét útjára indul Lengyel és Székelykeve testvérfalvak lesznek Ötvenéves a lengyeli hagyományőrzés — Olyan békét kívánok mindenkinek, amelyet nem fegyverek őriznek, hanem a szívekből fakad - mondotta a lengyeli hagyományőrzés öt­venedik évfordulója alkal­mából rendezett ünnepi szentmisén Lenner Jenő, he­lyi lelkész. A szentmisén ott voltak a szé- kelykevei (Jugoszlávia) népi együttes tagjai is. Megemlékez­tek a hagyományok alapítóiról, az elhunyt hagyományápolók­ról, a székelykevei kapcsolat­ról. Köszöntötték a 60, 70 és 80 éveseket, valamint a nyolcvan év felettieket. Megemlékeztek a Honfoglalás 1100 éves évfor­dulójáról. Az istentisztelet után a temp­lom előtt tartott ünnepségen a helyi hagyományápolás elmúlt ötven évéről Incze Károlyné, nyugdíjas pedagógus beszélt. A lelkész megáldotta a helyi alkotó, Kara György ez alka­lomból készített emlékpadját - ami a helyi emlékszobában lát­ható - , majd a lengyeli együt­tes vezetője, Fábián Andrásné köszöntötte azokat, akik az el­múlt évtizedekben sokat tettek a hagyományápolásért Lengye­len: Fábián Józsefnét, Fábián Rozáliát, Herr Péternét, Hegyi Sándornét. Csutorásné Kon- csák Gyöngyit. A szépszámú közönség meghallgatta Holier Lajosné bonyhádi gyűjtőnek a Kanadába vándorolt egykori bukovinai székelyek körében végzett gyűjtésének eredmé­nyeit. Nagy tetszést aratott a bonyhádi Fábián Mártonné éneke, a székelykevei együttes női és férfikara, valamint a cite- rások muzsikája. A lengyeli német és székely énekesek ha­sonlóan szép műsorral viszo­nozták a vendégek dalait. Az ünnepség végén Rózsa József, Lengyel község pol­gármestere bejelentette, hogy a székelykevei kollégájával foly­tatott megbeszélés nyomán el­határozták: a két falu felveszi a testvértelepülési kapcsolatot egymással. Zárszavában a len­gyeli hagyományőrzők veze­tője, Fábián Andrásné elisme- réssél szólt a lelkes tagokról és támogatókról, és figyelmezte­tett:— Csak együtt lehetünk többek! -háj­Magunknak is tudunk ünnepet csinálni! — mondta Herczeg József, Paks pol­gármestere szombaton délután a Sárgödör téren, a pincesor idegenforgalom számára tör­ténő megnyitása alkalmából. A bensőséges ünnepségen százak hallgatták a Nyugdíjas klub műsorát és a képen látható Roger Schilling nemzetiségi fúvószenekart. fotó:bakó jenő

Next

/
Thumbnails
Contents