Tolnai Népújság, 1996. április (7. évfolyam, 77-101. szám)

1996-04-01 / 77. szám

GJU: SZÜLETÉSNAP TORTA ES GYERTYA NÉLKÜL (4. oldal.) 'XIOXO^ BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1996. ÁPRILIS 1. HÉTFŐ ARA: 27 FORINT VII. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM Központi hirdetési irodánk Telefonos fórum Még mindig nem jött létre megállapodás a faddi önerős telefonfejlesztés késedel­mének ellentételezéséről a Matáv és a faddi önkor­mányzat között. Az ősszel megtartott közmeghallgatá­son felmerült az érintett te­lefontulajdonosok összehí­vásának, véleményük kiké­résének igénye. Ennek meg­szervezésére azonban azóta sem került sor. A faddi kép­viselőtestület legutóbbi ülé­sén megerősítette a tavalyi döntést, és határozott az érintettekkel történő kapcso­lat felvételéről. Ezt hivatott szolgálni az a lakossági fó­rum, amelyet április 3-án, szerdán 18 órakor tartanak a helyi művelődési házban. Az új telefontulajdonosok fórumon való aktív részvé­telétől a nagyközség vezetői a holtpontra jutott tárgyalá­sok felújítását remélik, -ht­Kasszasiker volt a tolnai koncert A karácsony előttihez hason­lóan a mostani, húsvét előtti jótékonysági koncert is „kasszasiker” volt Tolnán. Közel 30 ezer formt gyűlt össze a katolikus templom­ban tartott rendezvényen. A szervező a Keresztény Ér­telmiségiek Szövetségének tolnai csoportja volt. Szóvi­vőjük, Sárvári Mária el­mondta, hogy a pénzen tartós élelmiszereket vásárolnak, amit a város szegényei kö­zött osztanak szét. Körülbe­lül 50 nagycsaládnak, illetve egyedül élő idős embernek kívánnak ilymódon kellemes ünnepeket. A karácsonyi tapasztala­tok alapján felülvizsgálják, módosítják az adományban részesülők névsorát. A listát az önkormányzat, a pedagó­gusok, és az egyházközségi tagok jelzése alapján állítot­ták össze, de a csomagok ki­szállításakor néhány háznál nem szegénységet, hanem autókat, és parabola anten­nákat találtak. -Wy­A TelePaks főszerkesztője, Koós Attila az elnökség tagja lett „Elkezdődött az éleslövészet!” Akár mottója is lehetett volna, a Helyi Televíziók Országos Egyesülete paksi találkozójának és közgyűlésének Molnár Pé­ter szabaddemokrata országgyűlési képviselő egy mondata: „Politikailag is meglehetősen kényes törvény született!” Péntektől vasárnapig kis televí­ziók képviselői randevúztak Pakson, hogy kicseréljék véle­ményüket gondjaikról, azok megoldási lehetőségeiről. Ter­mészetesen a nemrég életbelé­pett médiatörvény állt a tanács­kozás középpontjában, hiszen ez alapvető változásokat hoz életükben. A szombaton meg­tartott közgyűlés fő témája is ez volt, mint azt sajtótájékoztató­ján, az egyesület újraválasztott elnöke, Hajdú Károly, a Debre­ceni Városi Televízió Kft. ügy­vezetője elmondta. Tolna me­gye és Paks számára örömteli bejelentést is tett: a közgyűlés Koós Attilát a háromtagú ve­zető testületbe választotta. A Helyi Televíziók Orszá­gos Egyesülete 67 tagot szám­lál - mondta Hajdú Károly, és szerinte kívánatos lenne, hogy mind többen csatlakozzanak, mert a médiatörvény a helyi té­véket periférikusán kezeli. Az új viszonyok között új stratégi­ára és taktikára lesz szükség, össze kell fogni, ki kell alakí­tani a hálózatos működést, hi­szen egyenként aligha lesz le­hetőség szórakoztató műsorok gyártására. Nem a televízióknál dolgozók érdeke ez, hanem a lakosságé, ezek a tévék olyan értékközvetítő szerepet töltenek be, amelyre igény van. Jel­lemző, hogy a felmérések sze­rint a helyi hírműsorok nézett­sége vetekszik a Magyar Tele­vízió Híradójával. (Folytatás a 3. oldalon.) Premier helyett zárókoncert Szentkirályi Attila dombóvári pedagógus tegnap délután saját, Passió című szerzeményét adta elő a dombóvári katolikus Nagytemplomban orgonán és szintetizátoron. A méltán sikert aratott szerzővel ennek kapcsán beszélgettünk.- Képzőművészként ismerte eddig inkább a dombóvári mű­vészetszerető közönség. Grafi­káit, festményeit, fotóit több ki­állításon is bemutatták már. Milyen indíttatásból kezdett ze­neszerzéssel is foglalkozni?- A zenéhez is mély gyöke­rek kötnek, hiszen általános- és középiskolás koromban több évig- tanultam zongorázni és orgonálni is. Ezek a gyökerek erősödtek meg mostanra, s ala­kultak egy művé. Ezt jelzi az is, hogy a darabban vannak olyan dallamfoszlányok, amiket ti­zenöt éve szereztem, s jegyez­tem le. Egy éve kezdtem komo­lyabban foglalkozni a Passió­val, s ez mostanra állt össze egésszé. A magam mértékével jónak találom ezt a darabot, de ez számomra csak hobbi, s nem is hiszek a profi zeneszerzés­ben. (Folytatás a 3. oldalon.) Pillich Ferenc, a tudós gyógyszerész Sajnálatos módon kevesen is­merik megyénkben Pillich Fe­renc (1876-1948) nevét, jólle­het a Simontornyán élő és ott dolgozó gyógyszerész kutatásai révén nemzetközi hírnévre tett szert. Ám érdekes módon - mint azt esetleg gondolnánk - nem egy új gyógyyszer, hanem több, összesen harminc új ro­var, iletve növény felfedezése, illetve egy darázsfaj „kereszt­apasága” fűződik nevéhez. Méghozzá nem is valami távoli, egzotikus vidéken, hanem me­gyénkben, Simontornyán és környékén. Pillich Ferenc ugyanis 1901-től szabadidejé­ben szenvedélyesen tanulmá­nyozta Simontornya flóráját és faunáját, s ennek eredménye­ként hihetetlenül gazdag gyűj­Az emléktábla G. Steindl Katalin alkotása teményt állított össze. Ez a gyűjtés egyébként ma a Termé­szettudományi Múzeumban szolgálja a kutatókat és az ér­deklődőket. A tudós entomológus - rova­rász - születésének 120. évfor­dulója alkalmából szombaton emléktábla került a simontor- nyai patika falára: az avatóbe­szédet Takács Mária, a simon- tornyai vármúzeum igazgatója tartotta. A temetői sírhelyen dr. Móczár László nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Ro­vartani Társaság képviselője helyezett el koszorút. S aki pe­dig szeretne bepillantani Pillich Ferenc entomológiai munkás­ságába, az megtekintheti a gyógyszertárban azt a kiállítást, melyet Mészáros Ferenc, a Természettudományi Múzeum osztályvezetője ajánlott az ér­deklődők figyelmébe. -szá­Ármány és szerelem Azaz németül: Kabale und Liebe. A német költőóriás, Friedrich Schiller örökérvé­nyű művének modem feldol­gozása várja a közönséget holnap este hét órától Szek­szárdon, a Deutsche Bühne színpadán. Felvételünkön - mely a főpróbán készült - Varró Emese és Viczián Ottó látható. -szá­Fotó: Gottvald Károly Tizenötödik születésnapjukat ünnepelték Vastaps a Tűzvirágnak Hetekkel korábban nem lehe­tett már jegyet kapni Pakson a Tűzvirág táncegyüttes 15-ik születésnapját ünneplő jubile­umi előadásokra, így pénteken és szombaton este is telt ház fogadta a színpadra lépő tán­cosokat a művelődési köz­pontban. A három órás előadás a várakozásokat igazolta, az Európa szerte ismert és elis­mert Tűzvirág otthonában is hatalmas sikert aratott. Nehéz kiemelni bármit is a széles re­pertoárból, láthattunk néptán­cot a történelmi Magyarország számos vidékéről, a szomszé­dos népekéből, passiót a mo­dem táncjáték eszközeivel, színpadra léptek a legifjabbak és az „örökifjak”, köztük a vá­ros polgármestere, Herczeg József, aki a fináléban hatal­mas virágkosárral köszöntötte az együttes alapítóját, vezető­jét, mindenesét, Mádi Mag­dolnát. A záróképben együtt táncolt a Tűzvirág apraja- nagyja, szűnni nem akaró vas­taps kíséretében. — rákosi— Franciás vendégszeretet a VALL Kft-nél. Az országos Peugeot nyílt napok kere­tében, szombaton és vasárnap, Szekszárdon is kóstolhattak finom francia sajtokat és csodál­hatták az elegáns autókat a palánki úti szalonba betérők.Ezen a két napon 150000 forinttal olcsóbban juthattak vevők a Peugeot 106 XN és 306 XN típusaihoz , a Boxert vásárlók pedig 100 ezer forintnyi üzemanyagot kaptak, a 306 Libertét légzsákkal és kódolt indításgátlóval kínálták. foto gottvald károly A szépség diadala. Zene, tánc, divat, szépségápolás, jó hangulat - ha ez mind együtt van, akkor az nem lehet más, mint az Exteriőr '96, mely rendezvény szombaton és vasárnap várta Szekszárdon, a sportcsarnokban az érdeklődőket. A kiállító cégek ez alkalommal is bemutatták legújabb termékeiket, a versenyzők hajfodrászatban és kozmetikában mérték össze tudásukat, a közönség pedig figyelt és találkozott a szépséggel, a szó átvitt és valósá­gos értelmében egyaránt. Képünkön: az avantgard-show táncosai. -szá-

Next

/
Thumbnails
Contents