Tolnai Népújság, 1996. március (7. évfolyam, 52-76. szám)

1996-03-01 / 52. szám

\ FELDOLGOZTA SZÜLŐFÖLDJE DALKINCSET (4. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1996. MÁRCIUS 1. PÉNTEK ÁRA: 27 FORINT VII. ÉVFOLYAM, 52. SZÁM Polo CLASSIC 1.990.000 FMól Autó Techno Kft. (^) Tolna, Gém u. 1./A. 440-537, 440-578. Szekszárd, Széchenyi u. 41. 319-266, 319-968. Paks, Barátság u. 3. 75/319-795. ______________________________________(87081) Az Amerikai Egyesült Államok Hadseregének katonái masíroztak fel tegnap délután a dombóvári művelődési ház színpadára. Azonban nem haditechnikai bemutatót tartot­tak, hanem a mai amerikai zene gyöngyszemei mellett, a világ minden részén méltán népszerű dallamokat adtak elő. Az amerikai hadsereg ötödik hadtestének zenészei, vagy ha úgy tetszik az IFOR zenekar nagy sikert aratott Dombóváron, s természetesen a hallgatóság is élvezte a szín­vonalas zenét és a látványos előadást. fotó: bakó jenő Hogy ment szét a mányoki téesz? A Mányoki Termelő Értékesítő és Szolgáltató Mezőgazdasági Szövetkezet végelszámoló közgyűlését még tavaly november 15-én tartották. Vannak azonban, akik a mai napig nem elége­dettek a szövetkezet felosztásával. A vezetőség ugyanakkor úgy látja: nem történt törvénysértés. Kis magyar téesztörténet, rendszerváltás után. Viszló Lajos és Viszló István azzal keresték meg lapunkat, hogy sérelmezik az eljárást: a . szövetkezet végelszámolási va­gyonmérlegét nem látták írás­ban. Rusák József, a végelszámolt szövetkezet exelnöke - a ké- sőbbi végelszámoló - rámutat: a törvény nem is kötelezi a vég­elszámolót az írásbeli beszámo­lóra. Felhívta ugyanakkor a fi­gyelmet, hogy a tagok - köztük Viszlóék is - menet közben kaphattak - többször kaptak is - felvilágosítást az adatokról. — Minden alkalommal fo­gadtuk őket és minden kérdésre válaszoltunk - mondotta. Viszló Lajos ezt ugyan nem vi­tatja, de további kétségei van­nak: . — Én megmondtam a ta­goknak, hogy ezt a végelszámo­lást nem szabad elfogadni, de magamra maradtam. Közgyűlési határozat alapján - (Folytatás a 4. oldalon.) Ülést tartott az Agrárkamara A Tolna Megyei Agrárkamara idei évi első elnökségi ülésén Bálint Zoltán elnök beszámolt az elmúlt időszak kamarai mű­ködéséről. A két elnökségi ülés között 16 alkalommal ült össze az ügyvezető elnökség, és 42 határozatot is hozott. Tervezik a megyében 11 regionális háló­zat kiépítését is, mely arra lesz hivatott, hogy az adott körzet­ben tevékenykedő gazdálkodók munkáját segítsék informáci­ókkal, támogatási, pályázati le­hetőségek ismertetésével, szakmai tanácsokkal. Az elnök­ségi ülésen részt vett dr. Bódis Tamás országos alelnök is, aki beszámolt az Agrárkamara által elért eredményekről. Eszerint kezdeményezték a termények (búza, kukorica, sertés, tej, ba­romfi, stb.) irányárának megha­tározását, mely a korábbi garan­tált ártól eltérő lenne annyiban, hogy a termelő költségeit is tar­talmazná. Egyelőre azonban még a terméktanácsok is ellen­zik az irányár bevezetését. (Folytatás az 5. oldalon.) Hogyan orvosolható a romló helyzet? Lapzártakor az idei költségve­tési koncepcióról folyt a vita a bonyhádi önkormányzat ülé­sén. A sportbizottság javaslatára a képviselők úgy döntöttek: a sportpályát és a sportcsarno­kot továbbra is önkormányzati intézményként kell működ­tetni. A város egészségügyi el­látásáról szóló beszámolóban szerepelt: egy betegre átlago­san 7-8 perc jut. Ezt a kollegiális vezető há­ziorvos dr. Kovács Katalin szakmailag nem tartja elfo­gadhatónak, ugyanakkor rá­mutatott, ahhoz, hogy a hely­zet javuljon három új orvosi körzetet kellene kialakítani a városban. A költségvetési koncepció tárgyalásakor pedig éppen ar­ról szólt a vita, hogy miből le­hetne lefaragni. (A testület döntéseire visz- szatérünk) -háj­Kossuth Lajosról a múzeumban A szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum március 4-én, hétfőn délután 14.30 órai kezdettel a nyugdíjasoknak tartandó múzeumi mozi kere­tében az ipolytarnóci megkövesült ősvilággal, az ősi szíjgyártó mesterség titkaival, a szegedi alsóvárosi templommal, valamint Kossuth La­jossal ismerteti meg az érdeklődőket. A fiatalok helyzetéről A Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közala­pítvány március 5-én, kedden délelőtt 9.30 órá­tól tanácskozást tart a megyei önkormányzat 105. számú helyiségében a fiatalok helyzetéről. Francia vendégek Dombóváron Dombóvárra országos tanulmány útjuk része­ként március 12-én érkezik meg az a tizenegy tagú francia küldöttség, amelyet szociális in­tézmények vezetői alkotnak. A delegáció a vá­ros szociális gondoskodási rendszeréről, annak intézményeiről szeretne képet alkotni. Kölesd, Kistormás: közös témák Ma délután 6 órától közös testületi ülést tart a kölesdi és a kistormási képviselőtestület. A na­pirenden szerepel a körjegyzőség költségveté­sének elfogadása, illetve egy beszámoló a Kö- lesd-Kistormás Vízmű Kft. tavalyi tevékenysé­géről. Sikeres „Az én párom” pályázat A „Mosolygó 'Jolna megyéért” program-soro­zat első pályázatára, ami „Az én párom” címet viseli, nagy örömünkre már többen is tollat ra­gadtak. Még nincs késő, aki akarja, szeretett társát bemutathatja olvasóinknak. (Kérés sze­rint névvel, avagy jeligével.) A pályázatot tar­talmazó írást március 7-ig adhatják postára. Március 1-je, a Polgári Védelem Napja alkalmából ünnepség volt tegnap Szek- szárdon, a régi Vármegyeháza dísztermében, bár ahogy az összejövetelen jelenlévő Orovecz István polgárvédelmi vezérőrnagy, országos parancsnok fogalmazott, kissé keserűvé vált ez az ünnepség. (Folytatás a 3. oldalon.) fotó: gottvald károly Szociális ellátó hálózat: nem megoldás a toldozgatás Átminősítés, átmeneti időre, a közgyűlés beleegyezése esetén A megyei szociális ellátó hálózata átalakításra szorul. Ezen fel­ismerés szellemében már meg is tette az első lépéseket a mű­ködtetés terhét jórészt viselő megyei önkormányzat. Tegnap Bach József közgyűlési elnök a Népjóléti Minisztériumban tár­gyalt dr. Szegedi Tamásné főosztályvezetővel, s mint megtud­tuk, a megbeszélés elérte célját, eredményesen zárult. Fotókiállítás a németek kitelepítésről A magyarországi németek kitelepítésével kapcsolatos fotó- és dokumentumkiállí­tás nyílik március 2-án, szombaton délután 13 óra­kor Budapesten, a Mező- gazdasági Múzeumban. Megnyitó beszédet Tabajdi Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtit­kára és Kerner Lőrinc, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatá­nak alelnöke mond. Á ren­dezvényen Tolna megyét dr. Józan-Jilling Mihály, a MNOÖ alelnöke és Rittin- ger Antal, a Tolna Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének elnöke kép­viseli. — Egyetértettünk abban, hogy ezt a rendszert összefüg­géseiben kell tekinteni és ke­zelni, s a lehető legrosszabb megoldás lenne az ilyenkor nem egyszer előforduló toldoz- gatás-foltozgatás - adott tájé­koztatást a találkozóról Bach József. — A probléma megol­dása mindenesetre komoly el­határozást, majd nekirugaszko­dást igényel, annál is inkább, mert csak a hosszú távon, ol­csón, jól és gazdaságosan mű­ködő rendszer megvalósítása lehet az elfogadható eredmény. — A terv kivitelezéséhez szükséges pénzügyi támogatás­ról, annak igényléséről nem esett szó? — Nem kenyerem a pénzért való kilincselés, így kifejezet­ten szakmai kérdésekről váltot­tunk szót. Ezt a gondot egyéb­ként nem lehet öt vagy tíz mil­lió forinttal letudni, itt elsősor­ban a szervezés területén kell változtatásokat eszközölnünk. — Sikerült-e valamiben konkrétah megállapodni? — Abban maradtunk, hogy a gondok enyhítése érdekében a minisztérium hozzájárul a pa- lánki szenvedélybetegek most épülő otthonának átminősítésé­hez. Ez azt jelenti, hogy az in­tézmény időskorúak szociális otthonaként működne. Az át­minősítés - ami egyébként csak a közgyűlés hozzájárulásával kap zöld utat - átmeneti időre szólna, míg el nem készül a bá- taszéki idősek otthona, -szá­A szökőnapi nagy diadalról 1996. február 24„ szökőnap. Ez a dátum azonban sosem szökik el Bognár László em­lékezetéből. A szekszárdi Unió Box Team profi ököl­vívója azon a napon, hu­szonnyolcadik születésnap­ján élete nagy meccsét nyerte meg Pakson, a WBU vb-elődöntőjében a zambiai Paul Kaoma ellen. Lacin még mindig láthatóak a csata nyomai, a két leragasz­tott szemöldök utólag azon­ban kellemes kellemetlensé­get jelent csupán. — Mire gondoltál, amikor először megláttad Kaomát? — A mérlegelésnél talál­koztunk először. Kezet fog­tunk, mosolyogtunk. Ilyenkor egy kis bizsergés fut át az emberen, hogy vajon milyen lesz majd ellene a szorítóban? — S milyen volt? — Úgy érzem, hogy jobb voltam nála. Nem nagyon tu­dott megütögetni, elég sza­bálytalanul küzdött, össze is fejeltünk. — Magaddal mennyire voltál elégedett? — Akad bőven javítaniva­lóm. Sok helyzetet kihagy­tam, sok mellélépésből nem ütöttem vissza, ezt a nagy lendület okozta. Többet kell ütnöm első kézzel is. — Eló'ször bunyóztál ti­zenkét menetet. . . — Nagyon jól bírtam, nem éreztem egyszer sem, hogy most összeesek, nem bírom tovább. Szépen beosztottam az erőmet. Úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült a felkészü­lésem. (Folytatás a 7. oldalon.) \ % tt « k

Next

/
Thumbnails
Contents