Tolnai Népújság, 1996. február (7. évfolyam, 27-51. szám)

1996-02-01 / 27. szám

SIKERES ÉVET ZÁRTÁK A SZEKSZÁRDI VETERAN ATLETAK (7. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1996. FEBRUÁR 1. CSÜTÖRTÖK ÁRA: 27 FORINT VII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Sajtótájékoztató a megyei közgyűlésénél A pénz a fűtésre sem elég Kisiklott tehervagon akadályozta a vasúti és a közúti közlekedést tegnap reggel Sza- kályban. Hajnali két óra 19 perckor a Nagyharsányból Dunaújvárosba tartó szerelvény egy zúzottkővel rakott négy tengelyes teherkocsija csaptörés miatt az állomás Gyönk felőli olda­lán elhagyta a vasúti pályát. A műszaki balesetben, amely a vasúti sorompótól négyszáz mé­terre történt, személyi sérülés nem volt. Le kellett zárni azonban a 65-ös főutat három óra 50 percig, a vasúti pálya pedig csak nyolc óra 14 perckor szabadult fel. A Budapest és Pécs kö­zött közlekedő postavonat hat órát, a Pécs-Budapest InterCity vonat és a Gyékényesről Bu­dapestre tartó gyors egy-egy órát késett. A baleset okait kutató műszaki vizsgálat folyamat­ban van. A kisiklott szerelvényt a MÁV dombóvári vontatási műhelyének szakemberei állítot­ták pályára. fotó: gottvald károly Szakmai befektetőé a Fomád Rt. Sajtótájékoztatóra került sor tegnap a megyei közgyűlés hivatalában, ahol a közgyűlés napirendjén szereplő témákat „elnyomta” Bach József el­nök bejelentése. Ennek a lényege, hogy az ese­dékes központi finanszírozás a megyei intézmények fűtésére sem lesz elegendő. Mint isme­retes, az idén az önkormányza­tok nem a fejkvóta szerint járó bruttó összeget kapják meg havi lebontásban, hanem áttér­tek az úgynevezett nettó finan­szírozásra. Ez Tolna megye esetében azt jelenti, hogy az esedékes 110 millió forint he­lyett 14 milliót kaptak. Január speciális abból a szempontból, hogy a 13. havi bérek közter­heit is most vonták le belőle, de a fűtést azért februárban is ki kellene fizetni a megyei intéz­ményekben. S nemcsak ott, mert - mint a közgyűlés elnöke elmondta - tud olyan kistelepülésről, ahol 3 millió-nyolcszázezer forint he­lyett 54 ezer forint a januári központi finanszírozás, amiből, mint mondta, egy család nem tud ma megélni. Ennek alapján, semmiféle garancia nincs arra, hogy az in­tézmények működőképesek maradjanak, pedig a megyei költségvetés koncepciója e nél­kül is kemény és fájdalmas megszorításokat tartalmaz. Már aláírtak egy ötvenmillió forin­tos likviditási kölcsönről szóló szerződést, de ennek 33 száza­lékos kamatát havonta leemeli az OTP Bank a közgyűlés számlájáról. (Folytatás a 3. oldalon.) A negyvenkét érdeklődőből he­ten pályáztak a Fornád Rt.-re a tavaly meghirdetett egyszerűsí­tett privatizáció keretében. A pályázók között akadt pénzügyi csoport is, a pályázat nyertese azonban egy szakmai befektető, a német Karl Anton Haussier. Haussier úr egy millió 210 ezer márkás vételárért jutott a 30 A Tolna Megyei Állategész­ségügyi és Élelmiszer Ellen­őrző Állomás tájékoztatja az élelmiszer-előállítókat és for­galmazókat, hogy 1996. január 1-től hatályba lépett az élelmi­szerekről szóló új törvény (1995. évi XC.tv.) és végrehaj­tási rendelete. Az eddig ér­millió forintos limitáron meg­hirdetett részvénytársasághoz. Az új tulajdonos nem ismeret­len Fomádon, hiszen tulajdon- része van a Donauland Kft.- ben, amely 1993 őszén megvá­sárolta a volt Állami Gazdaság szarvasmarhatelepét. A Fomád Rt. és Donauland között már együttműködés is kialakult, az vényben lévő törvénytől eltérő szabályozást találunk többek között az új termékek engedé­lyezési eljárására vonatkozóan, változott az élelmiszerek jelö­lésére vonatkozó szabály, a le­járt minőségmegőrzésű élelmi­szerek forgalmazhatóságának elbírálása, a termékek tömegé­Rt. szállítója volt a kft.-nek. A német befektető a Fomád Rt. megvételével 947 hektár termő­földre tíz éves bérleti jogot, va­lamint mezőgazdasági létesít­ményeket: a többi közt 20 ezer tonnás tárolókapacitást, szán­tóüzemet, vetőmagüzemet, ta­karmánykeverőt, (Folytatás a 3. oldalon.) nek nagysága. Például a kenyér már nem 1 kg-tól, hanem 500 gramm felett lett címkeköteles, s a megválasztható tömegérték 250 grammonként emelkedik vagy csökken, tehát nem tetsző­leges. A problémákkal kapcso­latban az állomás várja a hozzá forduló ügyfeleket. Röviden Ingyenes adótanács. A Tolna Megyei Kézműves Kamara ingyenes adóbeval­lási szaktanácsadást tart tag­jai számára. A rendezvény a szekszárdi Sajtóház (Liszt Ferenc tér 3.) II. emeleti termében lesz február 1-jén 15-től 17 óráig. Kárpáti András, tolnai te­lepülési önkormányzati képviselő péntekenként, 8- tól 10 óráig tartja lakossági fogadóóráit, a tolnai város­háza 10. termében, első al­kalommal február 2-án. A Tolnai Horgász Egye­sület február'3-án, szomba­ton délelőtt 9 órától tiszt­újító közgyűlést tart Tolnán, a művelődési házban. Az eseményen a leköszönő ve­zetőség beszámol az elmúlt öt évben végzett munkájá­ról, és kitüntetések átadá­sára is sor kerül, az új veze­tőség megválasztásán kívül. Perui élmények. Ma este öt órától tart előadást a dombóvári művelődési ház­ban Tóth Hajnalka Kalan­dozások az inkák birodal­mában címmel. Az előadá­son az érdeklődők hallhat­ják a hazánkban tanuló ré­gész hallgatót, Antonio Dante Pariahuamán Her- rera-t is, s egy kis kiállításon megismerkedhetnek az in­dián népművészettel is. Elcserélődött egy róka­prém gallér (a végén kör­mökkel) Szekszárdon, az Ifjú Szív Együttes által ja­nuár 26-án szervezett jóté­konysági esten. A gallér tu­lajdonosa gyengénlátó rok­kant-nyugdíjas. Kérik, ha valaki a cserét észrevette, vagy ezen az esten hasonló gallért viselt, s felfedezi a cserét, jelezze a 74/316- 722-es telefonon, vagy hozza be a művelődési házba. A Blues Harp és a „G.” együttes ad koncertet a szekszárdi ZUG-ban február 2-án, 21 órai kezdettel. Nyugdíjasok pótszilvesztere Hangulatos pótszilvesztert rendezett az agrártudományi egyesület nyugdíjas klubja Szekszárdon. Mivel az agrár­nyugdíjasok csaknem mind­egyike kert- és szőlőművelő is, ez az összejövetel egyben a saját termelésű borok és saját sütésű pogácsák, sütemények mustrája is volt. A borok te­kintetében nem voltak híján a dicséretnek, de a kemény bí­rálatnak sem. A harapnivalók terén - ezzel szemben - tisz­teletben tartották a felesége­ket. Dicséret, bírálat nélkül elfogyott az utolsó darabig. Keresztes András klubvezető meleg szavakkal köszönte meg a vállalatoknak, magán- vállalkozóknak a színes nyugdíjasprogramokhoz egész éven át nyújtott támo­gatást. Szakái László Egy évre szóló megbízatás sága még január 16-án. Ezt terjesztették elő tegnap a tag­gyűlésen, s a kérdésben dön­tés is született. Egészen pon­tosan a felügyelő bizottság javaslatára az erősorrend sze­rinti első két pályázóról tár­gyaltak, s ennek eredménye­ként a dombóvári Vízmű Kft. ügyvezető igazgatójának hosszas vita után egy évre Bőr Nagy Ádámot nevezték ki, akinek megbízatása a mai naptól érvényes. Jövőre ismét pályázat útján születik döntés az ügyvezető személyéről. Tegnap tartotta taggyűlését a dombóvári Vízmű Kft., amelynek a 77%-os tulajdoni aránnyal bíró dombóvári ön- kormányzat mellett összesen 14 városkörnyéki önkor­mányzat is tulajdonosa. A taggyűlés témája a kft. ügy­vezető igazgatójának megvá­lasztása volt, ugyanis az ed­digi ügyvezető kinevezése ta­valy decemberében lejárt. A pályázatra összesen öt pá­lyamű érkezett, amelyek kö­zött erősorrendet állapított meg a kft. felügyelő bízott­Változások az élelmiszer-törvényben Mészöly Kálmán a Sport képe saru ok bún. Tegnap délután labdarúgó válogatot­tunk szövetségi kapitánya a paksi Belvárosi Kávéházban vendégeskedett, ahol a Sportkép­csarnok c. helyi televíziós műsorban szerepelt. (Folytatás a 9. oldalon.) fotó: gottvald károly Alakul az szekszárdi ifjúsági napok programja A tanárok képviselői és a SZEKSZ Tegnap délután tartotta ülését a SZEKSZ, a Szekszárdi Közép- iskolások Szövetsége, melyről Szilágyi Nóra, Szekszárd diák­polgármestere adott tájékozta­tást. Az ülést Füzek Gáborral, az új SZEKSZ-elnökkel, vala­mint a régivel, Szabó Zsófival hármasban vezették. A diákönkormányzat azt ter­vezi, hogy egyesületté alakul, amelynek a középiskolák diák­önkormányzatai lennének a tag­jai, három-három képviselőjük alkotná az egyesület közgyűlé­sét. Jelenleg az átalakulás rész­letkérdéseinek tisztázásánál tar­tanak. A munkába viszont beleve­tették magukat a diákok képvi­selői, s megkezdődött a tavaszi városi diáknapok szervezése. A korábbi tapasztalatok alapján nem választották március 15-ét, mert az az idén péntekre esik, s bebizonyosodott, hogy hét vé­gén nem lehet nagyobb diák­tömegeket mozgatni, mert a kollégisták hazautaznak. Ezért döntöttek a mellett, hogy a három napos programot március utolsó hetében, hét­köznap rendezik meg. A részle­teit még nem hozták nyilvános­ságra, de az biztos, hogy lesz­nek kulturális, sport és szóra­koztató rendezvények. Tanulván a korábbi tapaszta­latokból és kritikákból, az isko­lák vezetőit hívták meg a SZEKSZ tegnapi ülésére, hogy ismertessék terveiket, s kérjék az iskolák igazgatóinak és a ta­nároknak a támogatását. Az ülésen, természetesen nem ve­zettek jelenléti ívet, de a kilenc meghívott középfokú oktatási intézmény közül legalább nyolcnak a képviselője jelen volt. A SZEKSZ azt kérte, hogy diáknapok idején a kollégistá­kat kivételesen engedjék el éj­félig, hiszen az egyik este rock koncert lesz, a másikon pedig diszkó. A lelkesedés ugyan nem volt egyöntetű, s sorjáztak a felnőttek kérdései is, de azért egyetlen ötletet sem vétóztak meg. A diáknapok programjá­ban a rendezvények legkorábbi időpontja délután 14 óra har­minc perc, tehát mindenki oda tud érni az iskolából. Csak a sportrendezvények elődöntői kezdődnek majd délelőtt.

Next

/
Thumbnails
Contents