Tolnai Népújság, 1996. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-02 / 1. szám

2. oldal Világtükör 1996. január 2., kedd Újévi üzenetben fordult honfi­társaihoz számos ország állam- és kormányfője. Jacques Chi­rac francia elnök a legutóbbi sztrájkhullámra utalva elis­merte: a kormány a megszorító intézkedések előtt nem konzul­tált megfelelően a társadalom­mal. Az államfő kiállt a sokat bírált kormányfő, Alain Juppé mellett. * A lengyel demokrácia stabi­labbá vált, de az utóbbi hetek eseményei arra mutatnak, hogjy a társadalom beteg. Sokan bele­fáradtak a politikusok örökös vitáiba és a vádaskodásokba - mondta Aleksander Kwas­niewski. A lengyel államfő hangsúlyozta, hogy mindent el kell követni a legutóbbi politi­kai vádak tisztázása érdekében. (Lech Walesa exelnök azt állí­totta, hogy utódja korábban a KGB informátora volt.) * John Major leszögezte, hogy nem hagyja magát kimozdítani a miniszterelnöki székből. A brit kormányfő szerint a Munkáspárt hatalomra kerülése zátonyra jut­tatná Nagy-Britanniát. * Számonkérést ígért a japán pénzintézetek csődjéért felelős vezetőkkel szemben Murajama Tomiicsi. A miniszterelnök be­jelentette, hogy 1996-ban 6,8 milliárd dollár közpénzt áldoz­nak fel egyes pénzintézetek megmentésére, ami hétezer magyar forintnyi többletet hárít minden egyes állampolgárra. * Csehország erkölcsi állapotá­nak meg kell változnia, a piac- gazdaság és a demokrácia nem ad jogot a mások kárára való meggazdagodáshoz - hangoz­tatta újévi tévébeszédében Vac­lav Havel. A cseh elnök fel­hívta a figyelmet a veszélyes méreteket öltő korrupcióra, a hatalmas adócsalásokra, az emelkedő kábítószer-fogyasz­tásra és a rasszista indítékú cse­lekedetekre. Tűzvész pusztított az újévre virradó éjjel a kragujeváci Zas- tava gépkocsigyárban. A lán­gok hatalmas kárt okoztak a ju­goszláv üzem raktáraiban és egyes üzemcsarnokaiban. A tűz oka egyelőre ismeretlen. Fegyverdörgéssel kezdődött az új esztendő Csecsenföldön. 44-szer nyitottak tüzet a szaka- dárok a szövetségi erőkre. Egy orosz katona életét vesztette, heten megsebesültek. Petárdára, rakétára minden korábbinál többet költöttek a németek Szilveszter napján. En­nek nyomán a lakástüzek száma is rekordot ért el. A legsúlyosabb szerencsétlenség a türingiai Bad Frankenhausenban történt, a házi tűzijáték három ember halálát okozta és kilenc sérültet kellett kórházba szállítani. Újévi mise a gyermekekért A gyermekek védelmét sür­gette II. János Pál pápa újév napján a vatikáni Szent Péter- bazilikában pontifikáit misé­jén. Rámutatott, hogy a sze­génység és a hétköznapi erő­szak első számú áldozatai a gyermekek. Élesen bírálta, hogy helyenként harcolásra kényszerítik őket. Békés jövő­jüket a családok védelmével és az oktatással lehet megte­remteni. A béke és nem a megnyert vagy elvesztett há­borúk történetére kell tanítani a gyermekeket, s a béke pél­dáit nyújtani nekik az erőszak mintája helyett - hangoztatta a pápa. Az „Adjunk a gyerme­keknek békés jövőt” című üzenetet megküldték minden állam vezetőjének. Egységes lesz a világkereskedelem „Az elkövetkező 25 évben meg kell valósulnia a globális pi­acnak, vagyis az egységes világkereskedelemnek” - jelentette ki Renato Ruggiero, a Genfiben működő Kereskedelmi Vi­lágszervezet, a WTO vezérigazgatója. Az olasz közgazdász-jogász diplomata szerint „soha nem voltak olyan jók az esélyei a szabadkereskedelemnek”, mint most. Negyedszázad elég arra, hogy „minden ország, régió csatlakozzon a megkülönbözte­tések és protekcionizmus nél­küli világpiachoz”, A WTO-nál máris több mint száz kisebb-nagyobb regionális kereskedelmi megállapodást tar­tanak nyilván. A jövő azonban több nagy terv megvalósításán múlik. Az egyik az Európai Unió, amelyik két irányban ter­jeszkedik tovább: egyrészt Ke- let-Európa és Oroszország, más­részt pedig a Földközi-tenger térsége felé. „Ily módon sza­badkereskedelmi övezet alakul­hat ki az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig, az Északi­sarktól a Szaharáig.” A második övezet a világkereskedelem 45 százalékát lebonyolító ázsiai, csendes-óceáni térség lesz, a harmadik átfogja Amerikát, és az észak-atlanti térséget. „Gon­doskodnunk kell arról, hogy ez a fejlődés globális piacot teremt­sen, egységes, mindenütt végre­hajtható szabályokkal” - véli Ruggiero. A WTO-vezér egyik aggálya azonban, hogy a világkereske­delem erősödése ne vezessen az Észak és Dél közötti szakadék további mélyüléséhez. A másik, hogy mindenki megértse: „Kína és Oroszország nélkül lehetetlen valóságos világkereskedelmi rendszert kiépíteni, mert gazda­sági óriásokról van szó”. „Bizonyos gondjai” vannak az európaiak miatt is. Szinte minden országban az az elkép­zelés uralkodik, hogy a bővülő szabadkereskedelem veszélyez­teti a jövedelem biztonságát. Ruggiero szerint ellenkezőleg: éppen a kereskedelem a jólét motorja. Bátor ugrás. Rómában régi hagyomány, hogy az év első napján sokan megmerítkeznek a Tiberis folyóban. Aki épségben kikerül, az elmondhatja, hogy szerencsésen kezdődött az esztendő. A képen látható úr egy hídról vetette magát a hűvös habokba. fotó: feb/reuter Javuló gazdaság, zilált belpolitika Hároméves Szlovákia Január elsején harmadszor ünnepelték meg északi szom­szédaink, hogy Szlovákia ön­álló állammá vált. Csehszlo­vákia megszűnése óta a szlo­vák gazdaság - a várakozá­sokkal ellentétben - sikeresen talpra állt, fő mutatói igen fi­gyelemre méltóak. Időközben Pozsonyban há­rom kormány váltotta egymást (a jelenlegi koalíciós összeté­telű), s az ország belpolitikai élete mindmáig meglehetősen zilált. Ez mindenekelőtt az ál­lamfő és a kormánykoalíció közötti kibékíthetetlen ellen­tétben nyilvánul meg. Megfi­gyelők szerint a feszültségben jelentős szerepet játszik az a körülmény, hogy Szlovákia két irányba, Nyugat és Kelet felé próbál egyszerre betájo- lódni, ugyanakkor korlátozó intézkedésekkel teszi nehe­zebbé az országban élő nem­zetiségek életét. Magyarország három éve az elscík között ismerte el az ön­álló Szlovák Köztársaságot. Az egykori pozsonyi főkonzu­látus 1993. január elsején, a kikiáltás napján nagykövet­ségi rangra emelkedett. A kiegyensúlyozott jó­szomszédi viszony építésének egyik jelentős állomása volt a két ország alapszerződésének tavalyi aláírása. Zavaró kö­rülmény ugyanakkor, hogy - noha Budapesten a törvényho­zás már kilenc hónapja jóvá­hagyta az egyezményt - a szlovák parlament elnapolta a döntést. A nacionalista képvi­selők ugyanis attól tartanak, hogy az Éurópa Tanács 1201. ajánlásának beiktatása a szer­ződésbe elősegíti a magyar au­tonómiatörekvések megvaló­sulását. Amerika keserű jókedve Az elnökök foglaljanak el egy-egy szigetet Art Buchwaldot Amerika ke­serű jókedvének szokták ne­vezni. Szatíráit nemcsak a nagy amerikai újságok olvasói szeretik: írásai öt kontinens 550 lapjában jelennek meg. Buchwald első karcolata 1949- ben látott napvilágot az akkori Herald Tribune-ban, és azóta is tartja formáját. írásaival mindig fején találja a szöget. Nemrég második holocaustmúzeum fel­állítását javasolta Washington­ban azoknak, akik támogatják a korlátlan fegyvertartást. A haiti partraszállásról meg­jegyezte: minden amerikai el­nöknek el kell foglalnia egy- egy karibi szigetet hivatali ideje alatt, mert csak így hiszik el külpolitikai szakértelmét. Nem humoristának indult. Magára maradt anyja súlyos ál­lapotban zárt osztályra került, ő pedig hat különböző intézetben szerzett olyan szörnyű élmé­nyeket, hogy 17 évesen önként jelentkezett a haditengerészet­hez: a katonai szolgálattól re­mélte a kitörést. Később maga is hónapokat töltött súlyos dep­resszióban, majd egyfajta ön­védelemként kezdett el humo­ros írásokkal foglalkozni. A hetvenéves mester ma - elmaradhatatlan szivarjával, meglazított nyakkendőjével, táskaírógépe előtt ülve - mil­liók véleményének formálója. Az üvegházhatás miatt felmelegedik a világ Európai fagyhullám? Az éghajlatkutatók úgy vélik, hogy a következő évszázad­ban általában melegebb lesz, akár 3,5 fokkal is magasabb átlaghőmérséklet várható. Az úgynevezett üvegházhatás­nak sajátos következménye vi­szont, hogy Európában minden korábbinál erősebb fagyok le­hetségesek! A felmelegedésben a környezeti tényezők játszanak meghatározó szerepet: a leve­gőben mind több a szén-dioxid és a metán. Stephen Rahmsdorf német fizikus szerint azonban az üvegházhatásból eredő fel­melegedési folyamat - leg­alábbis Európában - szokatla­nul erős fagyokkal is járhat. Rahmsdorf számítógépes vizsgálatai abból indulnak ki, hogy a növekvő hőmérséklet folytán több lesz az eső, az eső hatására csökken majd a ten­gervíz sótartalma és gyengül1 nek az óceáni hideg áramlatok, de a meleg Golf-áramlat is. A világ tehát melegebb lesz, de Európa hidegebb, és a Golf­áramlat már a Bermudák ma­gasságában véget ér. Észak-Eu- rópa ebben az esetben olyan fa­gyos lehet, mint Alaszka! Rahmsdorf szerint azért még nem teljesen bizonyos, hogy újabb jégkorszak várna ránk. Az viszont ténykérdés, hogy az üvegházhatás komolyan befo­lyásolja Földünk klímáját. FEB Bírálják, de jobbat még nem találtak A magyar ENSZ-nagykövet a világszervezet reformterveirói Náthon István a hetvenes évek kezdetén New Yorkban „tanoncosko- dott”, majd a világszervezet genfi központjában teljesített szolgálatot. Az 53 éves karrierdiplomata ma ismét New Yorkban, Magyarország ENSZ-nagyköveteként tevékenykedik. Az alábbiakban közöljük a Fe- renczy Europress munkatársának, Réti Ervinnek adott interjúját.- Miben látja Náthon István a különb­séget a jó két évtizeddel ezeló'tti hely­zethez képest?- Alaposan megváltozott az ENSZ, méghozzá előnyére. Megszűnt a hi­degháborús idők állandó szembenál­lása. Általánossá válhatott az együtt­működésre való törekvés. A Bizton­sági Tanácsban szinte gyakorlattá vált, hogy formális, nyílt ülést már csak ak­kor tartanak, amikor létrejött egy olyan kompromisszum, amelyet min­denki kész és képes végrehajtani. Ma sokkal jobbak az emberi kapcsolatok is. Több olyan nagykövet dolgozik az ENSZ-ben - legutóbb a dán nagykövet keresett meg régi ismerősként -, aki­vel együtt csináltuk végig a tanulóéve­ket.- Ha már visszatekintünk, akkoriban a különböző'tömbök egyik legtöbbet em­legetett kulcsszava az „ egyeztetés ” volt. Most kivel és mikor egyeztetünk?- Általában minden jelentősebb konferencia előtt a társult országok képviselői találkoznak az EU nagykö­veteivel, vagy a trojkával (az Unió volt, hivatalban levő és következő el­nökének képviselőivel), akik ismerte­tik a tizenötök egységes álláspontját. Egyeztetünk mindenkivel, akivel kö­zös érdekeink vannak. A kelet-európai földrajzi csoportnak személyi javaslat­tételi joga van (a Biztonsági Tanács tagjaira, biztonsági elnökökre stb.), de tartalmi-politikai együttműködés nem valósul meg ebben a keretben, már csak azért sem, mert a korábbi nyolc helyett huszonkét állam tartozik ide, gyakran eltérő véleménnyel.-A világszervezet fél évszázados fennállása kapcsán mind több szó esik az ENSZ szükséges reformjáról....- Mi az ENSZ hármas, szervezeti, pénzügyi és döntéshozatali reformja mellett vagyunk (az új gazdasági és politikai realitások felvetik például Ja­pán és Németország esetleges állandó tagságát a Biztonsági Tanácsban), és ez a három ág szorosan összefügg egymással. A jubileumi évben, a köz­gyűlési elnök irányításával, munka- csoport próbálta összehangolni a ja­vaslatokat, de kifogytak az időből. Remélhető, hogy miután megszűnt az „évfordulós nyomás”, nyugodtabban végezhető majd ez a munka, és talán 1996 szeptemberében elő lehet állni egy átfogóbb reform terv vei. A pénzügyi gondok ismertek, sokan tartoznak a világszervezetnek, de a tit­kárságnak is mindent meg kell tennie a pazarlás ellen. Egy német szakértő, Karl Theodor Paschke személyében nemrég olyan főtitkárhelyettes látott munkához, akinek feladata a belső el­lenőrzés és annak vizsgálata, mire költi pénzét az ENSZ. Az amerikai misszión belül nagykövetként egy ko­rábbi üzletember végez hasonló tevé­kenységet. Mi is kértük, hogy részt vehessünk a szervezeti eljárások mó­dosításának vitájában.- Hazánk elsősorban milyen terüle­teken tevékeny az ENSZ-ben ?-Természetesen elsősorban a vál­ságkezelésben, békefenntartásban és békeépítésben. Amikor nem régen évig a Biztonsági Tanács tagjai voltunk, ez nagyobb nyilvánosságot, egyfajta „sztármunkát” jelentett, de munkatársaink ezt követően is ál­landó, szoros kapcsolatot tartottak a tanáccsal. kéÁltalánosan elismerik Magyaror­szág aktivitását az emberi jogok vé­delmében, tagjai vagyunk mindkét, ezzel foglalkozó bizottságnak. A jogsértésekkel szembeni fellépés néha konfliktusokhoz vezethet, de ezeket vállaljuk. Amit nem fogadunk el: a normák, követelmények eltérő érvényesítése. Minden alkalmat felhasználunk arra, hogy szót emeljünk a kisebb­ségi jogokért, annál inkább, mert az Európáit kívüli tagállamok többségé­nek ez irányú érdeklődése nem éri el azt a szintet, mint a kontinensünkön levőké. Áz ENSZ-et sokszor és nem min­dig alap nélkül bírálják, de a világ egyetemes képviseletére jobbat még nem tudtak találni. Érvényes ez az ötvenegyedik esztendőben is.

Next

/
Thumbnails
Contents