Tolnai Népújság, 1995. november (6. évfolyam, 256-281. szám)

1995-11-01 / 256. szám

EGY VARÁZSLÓ TANÍTVÁNYA VOLTAM (4. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1995. NOVEMBER 1. SZERDA ÁRA: 27 FORINT VI. ÉVFOLYAM, 256. SZÁM Hívott már ma? Határidő: péntekig meghosszabbítva Aláírások a telefonkötbérről Testületi ülés Dombóváron Vállalkozásba adják a temetőket Dombóvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete tegnap délután tartott ülést a városháza nagytermében. A tizenöt meg­jelent képviselővel határozatképesnek bizonyuló testületre ti­zenegy napirendi pont megtárgyalása várt. Olvasóink közül többen ismét telefonügyben keresték meg szerkesztőségünk bonyhádi irodáját. Mint arról korábban beszámol­tunk, egyelőre nincs megálla­podás a MATÁV és a városi önkormányzat között a kötbér mértékét illetően. Oroszki Ist­ván polgármester lapunknak akkor elmondta, hogy kérdőívet küldenek ki az új előfizetőknek, megszondázzák az állampolgá­rokat: elfogadják-e a terveze­tet? E szerint a MATÁV tízezer forint erejéig 25 százalékot el­enged a telefonszámlából. Nos, a szórólapokat elkezd­ték terjeszteni az új telefontu­lajdonosok között, ám a mun­kával lassabban haladnak, mint tervezték. A lapon ugyanakkor - amelyet aláírva vissza kell juttatni a hivatalhoz - tegnapi, azaz október 31 -iki határidő szerepel. Kérdésünkre Kovács Péter jegyző elmondta, tekintettel arra, hogy a munkával lassab­ban haladnak, november har- madikáig, péntekig meghosz- szabbítják a nyilatkozás határ­idejét. Mindennek azért van jelen­tősége, mert a polgármester ezek birtokában folytatja majd a tárgyalást, de csak azok nevé­ben, akik megbízzák az egyez­kedéssel. - háj ­Elsőként a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, il­letve a két ülés között eltelt idő­szak eseményeiről szóló tájé­koztatást fogadta el a testület. E napirendi pont tárgyalásakor kapott tájékoztatást az előző ülésen elhangzott interpelláció­Az Alsó-Bajor Kézműves ka­mara két elnökkel dolgozik. Ennek oka a múltban kere­sendő, ugyanis 1974-ben egye­sült a regensburgi és a passaui központú szervezet, olyan felté­tellel, hogy a terület nagysága miatt megmarad a viszonylagos elkülönültség. A hasonló pro­filú Tolna megyei szervezettel jára dr. Tóth Mária, a szociál­politikai bizottság elnöke. Ak­kori kérdésére válaszként kapta, hogy a Matáv Rt-től az önerős telefonfejlesztés kivite­lezésének csúszása miatt az előfizetők egyenként közel 19 ezer forintot kapnak vissza díj­- korábban az IPOSZ-szal, most a kézműves kamarával - hat éve van kapcsolatuk. Az idén májusban együttműködési megállapodást írtak alá Passau- ban, melyben, célul a képzés, továbbképzés fejlesztését, a műszaki és a gazdasági tanács­adást, valamint a kis- és közép- vállalkozások Versenyképessé­elengedés és egyéb formában, sőt a megállapodás szerint a vá­ros nyolc nyilvános fülkével is gazdagabb lett, mint azt előze­tesen tervezték. Ezután a város sportéletének helyzetéről, illetve a sporttal kapcsolatos intézkedésekről szóló, az oktatási, kulturális és sportbizottság által előterjesz­tett anyagot vitatták meg a kép­viselők. (Folytatás a 4. oldalon.) gének fokozását jelölték meg. A németek szekszárdi viszont látogatására az elmúlt hét vé­gén került sor. A hét tagú dele­gációt a két elnök, Josef Trits- cheler és Hans Stark vezette. Tisztelgő látogatást tettek a megyei önkormányzat elnöké­nél, Bach Józsefnél. (Folytatás a 3. oldalon.) Röviden Eddig mintegy 300 kérelem érkezett a tamási polgármesteri hivatalhoz a tüzelőolajvásár­láshoz kapcsolódó támogatá­sokra. A kérelmek egyharmada a fűtési rendszer átalakításához igényel támogatást átmeneti segély formájában, amelynek legmagasabb összege 20 ezer forint lehet. Az igénylők előre­láthatóan november közepéig kapják meg a hivatal határoza­tát, ekkor tudhatják meg a tá­mogatás összegét, amelynek kiutalása november végéig tör­ténhet meg. Regős Szilveszter, a Közle­kedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium főosztályvezetője avatja fel a nemrégiben elké­szült, Mőcsényt Zsibrikkel ösz- szekötő utat november 4-én, szombaton. Virágkötő tanfolyam indul a városi művelődési központban Bonyhádon. A kurzusra - amelyről a 451-455-ös telefo­non adnak felvilágosítást - no­vember 20-ig lehet jelentkezni. Marad a pári tagiskola az 1994/95-ös tanévben, így hatá­rozott a tamási képviselőtestü­let. A kulturális bizottság az ok­tóber elején Pádban tartott szü­lői értekezleten megfogalma­zott vélemények ismeretében helyezkedett erre az állás­pontra, melyet a testület is elfo­gadott. Csúszik a haltelepítés Dombodban. Várhatóan no­vember 6-8 között kerül rá sor. így a horgászszövetség a hor­gászegyesületekkel egyetértés­ben a horgászati tilalmat no­vember 17-ig meghosszabbí­totta. November 18-án nulla órától ismét lehet majd hor­gászni. Filmklub a ZUG-ban. A ZUG-filmklub keretében ma, szerdán este 19 órától a Pont Nouf szerelmesei című filmet tekinthetik meg az érdeklődők. (A film vetítése egy héttel ez­előtt technikai okok miatt ma­radt el.) A mai Jazz-klub elma­rad, a következőre két hét múlva, november 15-én kerül sor. Nyelvtanfolyamot indít a tolnai németség A tolnai német kisebbségi önkormányzat november 15-i kezdéssel német nyelvtanfo­lyamot indít, elsősorban olya­nok számára, akiknek koráb­ban nem nyílt lehetőségük a nyelvtanulásra. (Német nem­zetiségűek előnyben része­sülnek.) A tanfolyam 60 órás, vár­hatóan 15 hetet vesz igénybe. A szükséges tankönyveket a tolnai német kisebbségi ön- kormányzat biztosítja. A nyelvtanfolyamra november 6-ig, hétfő délutánig lehet je­lentkezni, a tolnai művelődési házban. Árulják a szakályi téeszt Tegnap sem kapkodták el a felszámolás alatt álló szakályi téesz vagyonának azokat a darabjait, amelyre másodszor hirdetett nyilvános értékesí­tést a szövetkezet felszámo­lója, a Kossuth Holding. A használaton kívüli kész­letből elővett mezőgazdasági gépalkatrészek iránt jelentős érdeklődés mutatkozott, annál kevesebben vásároltak. Az alkatrészek ajánlati árai a hat­hét évvel ezelőtt meghatáro­zott nyilvántadási édéken volt meghatározva. A felszá­moló kasszájába megközelítő­leg mindössze száznegyvene­zer forint folyt be a tegnapi ér­tékesítés után. A téesz felszámolóbiztosa, Magyari József elmondta: eredetileg tényleges bevétel­lel nem is számoltak. A szövetkezet maga után ha­gyott több tíz milliós adóssá­gához képest ez elenyésző összeg. November hatodikán, hét­főn születik döntés a szövet­kezet még meglévő ingatlana­ira érkezett vételi ajánlatok­ról. A döntésnél előnyben ré­szesítik azt az ajánlatot, amely az egy helyrajzi szá­mon szereplő ingatlanok ösz- szességére érkezik. Az „el­fekvő” gépalkatrészek értéke­sítése a jövő héten folytató­dik. Szerteágazó gazdasági kapcsolatok Miért jönnek a németek Magyarországra? A Nap Hírei Államtitkár a megyeszékhelyen Kiss Zoltán, a Földművelés- ügyi Minisztérium államtit­kára látogat november 2-án, csütödökön délelőtt 10 órára Szekszárdra, a polgármesteri hivatal épületébe. A vendég - akit a város vezetői fogadnak - a megbeszélések után meg­tekinti a Borkutat, majd a Ve­tőmag Kereskedelmi Rt. szék­házát keresi fel. A nap zárása­ként az Aranyfürt Mezőgazda- sági Rt. telephelyén az agrár­értelmiség képviselői talál­koznak Kiss Zoltánnal. A zeneműtár nyitva tartása Szekszárdon, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár zeneműtá­rának nyitva tartása az aláb­biak szerint módosul: hétfőtől csütörtökig 10-től 18-ig, pén­teken pedig 13-tól 18 óráig lesz nyitva. A zenei részleg szolgáltatásai szombatonként szünetelnek. Fogadóóra Hőgyészen Kiing József, Hőgyész képvi­selő-testületének tagja min­den hónap első hétfőjén, dél­után öt órától este hétig várja a község lakóit fogadóóráin. Legközelebb a művelődési házban a fogadóórára novem­ber 6-án kerül sor. Bach József Main-Tauberben A közelmúltban tolmácsolt meghívásnak eleget téve Bach József, Tolna Megye Közgyű­lésének elnöke a németországi Main Tauber megyébe utazik, ahol megbeszéléseket folytat a helyi vezetőkkel. A partner­megyei látogatás november 2- án, csütörtökön kezdődik és 5- én, szombaton zárul. Szabó László lesz a vendég A Szekszárdi Polgári Klub so- ronkövetkező rendezvényére 1995. november 3-án, 17 órai kezdettel a szekszárdi szak- szervezeti székház nagyter­mében kerül sor. A klub ven­dége Szabó László, a Hallga­tói Önkormányzatok Országos Szövetségének volt elnöke lesz. Minden érdeklődőt vár­nak. Fórum a vállalkozásokról A KISOSZ és a Kulturált Ke­reskedés Alapítvány szervezé­sében az önkormányzatok vál­lalkozók ügyeivel foglalkozó alkalmazottai részére rendeztek fórumot tegnap délelőtt Szek­szárdon, a Vállalkozók Házá­ban. A rendezvényen a keres­kedelmi és vendéglátóipari vál­lalkozások szabályairól, illetve ezek változásairól tartottak tá­jékoztatót a szakemberek. El­sőként dr. Bíró Zoltán, az APEH Tolna megyei igazgatója szólt az aktuális adóügyi fel­adatokról, többek között az egyéni vállalkozók folyószám­láinak vezetésével kapcsolatos tudnivalókról, a negyedéves adóbevallásokról és a mulasz­tási bírságok kiszabásáról. Mint utalt rá, a megyei APEH nagy súlyt fektet az ügyfelek pontos és időbeni tájékoztatására, így jogosan jár el szigorúan az el­lenőrzések során. Ezt követően Varga János, a KISOSZ orszá­gos elnöke beszélt a vállalko­zók és az önkormányzatok kap­csolatáról, s mint monda, örömmel tapasztalta, hogy ez a kapcsolat igen jónak mondható megyénkben. Szólt a tervezett adótörvény várható hatásairól, s az egyre bonyolultabbá váló adóbevallásról. A fogyasztóvé­delem és az önkormányzatok munkájának kapcsolódó pont­jairól tartott tájékoztatót dr. Takó Éva, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség főosztályveze­tője, majd dr. Varga Tibor, a Tolna megyei fogyasztóvé­delmi felügyelőség vezetője ismertetett néhány aktuális fel­adatot, illetve változás előtt álló jogszabályt. Ez utóbbiak közé tartozik a piacok- és vásárok rendjére vonatkozó rendelet, a szakalkalmazottak foglalkozta­tására vonatkozó jogszabály, és az élelmiszerekre vonatkozó törvény. Szóba kerültek még emellett a tiltott reklámokkal kapcsolatos önkormányzati fel­adatok is. Dr. Antal Pál, a Tolna Megyéi Egészségbiztosí­tási Pénztár igazgatója az or­vosi ügyeletek finanszírozásá­val kapcsolatos változásokról és az új tb-kártyák kiküldésé­nek folyamatáról beszélt. Fel­hívta a figyelmet arra, hogy az egészségbiztosítási pénztár a járulékfizetési hátralékkal ter­helt vállalkozók számára fel­ajánlja a megegyezés lehetősé­gét, amivel az érintettek elke­rülhetik a behajtást. venter Három utca „gáz alatt”. A Szedrest ellátó belső gázhálózat mintegy 40 százalékban elkészült, a határidővel összhangban. A nyomásfogadó állomás (képünk) tegnapi üzembehe­lyezésével lehetőség nyílott az Ady, a Garay és a Széchenyi utcákban levő vezetékek gáz alá helyezésére. (Folytatás a 3. oldalon.) fotó: gottváld károly

Next

/
Thumbnails
Contents