Tolnai Népújság, 1995. augusztus (6. évfolyam, 178-204. szám)

1995-08-01 / 178. szám

BEZÁRT A SZEKSZÁRDI USZODA (3. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1995. AUGUSZTUS 1. KEDD ÁRA: 23,50 FORINT VI. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM KÖZPONTI HIRDETÉSI IRODÁNK Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. Csak Szlovákia - de mikortól? Élete lépett az új szekszárdi menetrend. Mint már szóltunk róla, konfliktus alakult ki a szekszárdi közgyűlés és a Gemenc Volán között. Tavaly december harmincadikán a közgyűlés, mint árhatóság 34 forintra emelte a helyi járatok viteldíjait, áprilisban a Volán újabb javaslattal állt elő, amit a közgyűlés elutasított. Ä következő javaslatot - némi gazda­sági bizottsági közjáték után ismét elvetette a közgyűlés, ezek után a Volán tegnaptól ritkí­totta járatait, pedig a benyújtott menetrendet a jegyző, nem hagyta jóvá. Most patthelyzet van, amiről ismét megkérdeztük az illetékeseket. (Folytatás a 3. oldalon) fotóuottvald „Máshol sem lesznek sokkal jobb eredmények” Németkériek a hulladéktárolóról Németkéren tegnap nyitották fel az urnákat; ez alapján kide­rült, hogy az 1474 szavazásra jogosultból 575-en igennel, 402- en pedig nemmel voksoltak a kis és közepes radioaktivitású hulladéktároló esetleges községbe való telepítésére. Ami elgon­dolkodtató: közel 500-an nem szavaztak semmire. Pesztericz Alajos polgármestertől egy villámértékelést kértünk. Bár sajnálatos módon nemzet­közileg is elfogadott, a magyar történészek mégis tiltakoznak - valószínűleg jogosan - a kö­zép- és újkorra vonatkoztatott Szlovákia megjelölés ellen. Ebben az időszakban ugyanis ez az állam nem létezett: a je­lenlegi Szlovákia teljes egészé­ben a magyar királysághoz tar­tozott, nagyjából a honfoglalás­tól 1918-ig, tehát jó ezer éven át. Talán éppen ezért kezdte rö­vid magyarázkodással előadá­sát Lengyel Tünde, a Szlovák Tudományos Akadémia mun­katársa: A szlovákiai városok polgárságának nemzetiségi összetétele a XIX. század kez­detéig címet viselő referátum a terület elnevezés miatt némi kortévesztést tartalmazott, ugyanakkor Lengyel Tünde hangsúlyozta: A Felvidék elne­vezés némi gyanakvást vált ki a szlovák történészekből. A ma­gyar kollégák ugyanakkor jo­gosan érzékenyek az anakro­A bűnös magyar „képzettár­sító”, ha meghallja a támogatás szócskát, egyből az anyagiakra gondol. Pedig oly sok patroná- lási mód létezik még! Ez derült ki abból a beszélgetésből is, ami a Tolna Megyei Kézműves Kamara szekszárdi központjá­nizmusokra - mutatott rá Szarka László kandidátus, az MTA Történettudományi Inté­zetének osztályvezetője, aki holnap tart előadást a balaton- fenyvesi történésztáborban, te­hát a tudósítás színhelyén. Jel­lemző az is, hogy a mai szlovák főváros, Pozsony is Bratislava- ként szerepel az északi szom­szédainknál kiadott, a közép­kort taglaló szakmunkákban, jóllehet ennek a településnek a szlovák neve is csak 1918-ban született meg. Van tehát még tennivaló bő­ven a vitás történelmi kérdések tisztázása terén is - szűrhette le a tanulságot az előadás után a népes hallgatóság. S ennek a tisztázó munkának az egyik színtere Balatonfenyves, ahol nem egyszer komoly vitákat kiváltva, az érveket ütköztetve csapnak össze a nézetek, de a párbeszéd minden esetben megmarad a maga higgadt, tár­gyilagos keretei között, -szó­ban zajlott, tegnap. Két vendé­get látogatott el ide, a hasonló profdú alsó-bajor kamarától: Hans Würf a magyarországi kapcsolatok referense és Hans Pschom a külkereskedelemért felelős ügyvezető igazgató. (Folytatás a 7. oldalon.) — A község lakosainak 66,3 százaléka vett részt a szavazá­son. Őszintén szólva én abban bíztam, hogy többen is veszik a fáradtságot. Már csak azért is, mert a szavazás név nélkül zaj­lott - mutatott rá a polgármes­ter. — A szakemberek többször is úgy fogalmaztak, hogy egy­egy településen a 70-80 száza­lékos elfogadottság felelne meg az igényeiknek. Ezek szerint Németkér a maga 58,7 százalé­kával ki is esett a versenyből? — Nem hiszem, hogy ezt így ki lehetne jelenteni. Szerin­tem máshol sem lesznek sokkal jobb eredmények. Az megint más kérdés, hogy egy 3-400 la­kosú községben egyszerűbb jobb eredményt produkálni, hi­szen könnyebb összefogni az embereket, mint esetünkben, egy 2000-es településen. Köz­tudott, hogy nálunk két tájékoz­tató is volt. A rosszabbul sike­rültnél voltak többen . . . — Ha nem titok, a polgár- mester mire szavazott? — Én sohasem tagadtam, hogy a hulladéktároló Német- kérre telepítése mellett vagyok. Azt hiszem, a testület többsége is hasonlóképpen foglalt állást. Ezt a tárolót úgyis elhelyezik valahova. -krasznai­Rövidkn A szekszárdi ZUG-ban augusztus 4-én, pénteken este 21.30-tól a Blues Harp együttes ad koncertet. Tegnap tizennégy óra öt- venkor érkezett a bejelentés a dombóvári tűzoltókhoz, hogy Jágónakon egy ter­méktároló kigyulladt. A helyszínre siető lánglova­gok egy órás beavatkozás után tudták eloltani a szal­mabálákat veszélyeztető tü­zet két fecskendő bevetésé­vel. A tűzesetben személyi sérülés nem történt, ám az anyagi kár jelentős. A „Mégis van remény” egyesület szerdánként, 18.30 órától tartja összejö­veteleit Pakson, a Kereszt utca 28. szám alatt. Az egyesület tagjai minden ér­deklődőt szívesen várnak a klub foglalkozásain. Dunaföldvár polgármes­tere és a képviselők egy csoportja Horn Gyula által aláírt oklevelet, valamint ajándékot adott át a 85 esz­tendős Nagy Imrének, a vá­ros polgárának. Az ünnepi aktusra a Nemzeti Ellenál­lási Mozgalom 50. évfordu­lója alkalmából került sor. Filmek a könyvtárban. A bonyhádi városi könyvtár továbbra is várja a diákokat, nemcsak könyvekkel, ha­nem érdekes filmekkel is. Ma a Legyetek jók, ha tud­tok, holnap a Nagy Ho-Ho- Ho-Horgász, csütörtökön a Tarzan és asszonya, pénte­ken a Húszezer mérföld a tenger alatt című filmeket, szombaton David Attenbo­rough sorozatának Csepere­dőben című részét mutatják be. A vetítések délután ket­tőkor kezdődnek. A Tolnai Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége augusztus 8-9-én kétnapos kirándulást szervez Kőszeg- Ausztria és Bükfürdő útvo­nallal. Ma a tolnai művelő­dési házban - útlevéllel - lehet jelentkezni. Az utolsó permetezések előtt Augusztus elején a szőlősgazdák a termést látva, már tervezgetik a szüret időpontját, illetve azt is, hogy addig még milyen permetszert és hányszor használjanak. Mi is ezt kérdeztük két kiváló szakembertől. Makó Szabolcs növényvédelmi szakmérnök, Balatonboglári Mezőgazdasági Rt.: — Sajnos mifelénk még mindig kell véde­kezni peronoszpóra és lisztharmat ellen is, ennek megfelelően állítjuk össze a permetezéseinket is. (Folytatás a 7. oldalon.) A bajor támogatás Szigorítások szeptembertől Az Egészségbiztosítási Ön- kormányzat közgyűlése teg­nap tartotta ülését. Megtár­gyalták az Egészségbiztosítási Alap első félévi költségvetési helyzetéről és a végrehajtási kormányrendeletről szóló elő­terjesztéseket. A döntésekről kérdeztük Péti Imrét, az önkormányzat tagját, az MSZOSZ megyei képviseletének vezetőjét. Az egy hónap óta folyó tár­gyalássorozat eredményeként fontos döntéseket hozott a tes­tület. Megerősítette azt a meg­állapodást, amely a pénzügyi tárca, valamint az egészség- és nyugdíjbiztosító elnökségei között létrejött. Mindkét biz­tosító igyekszik az idei költ­ségvetési hiányát 5-5 milliárd forinton belül tartani; a pénz­ügyi tárca pedig ezért cserébe biztosítja az állami, illetve költségvetési cégek folyama­tos járulékfizetését, illetve adósságuk folyamatos rende­zését. A hiány korlátok között tar­tása elsősorban az egészség- biztosítótól követel komoly erőfeszítéseket. Hogy az idei előirányzatot tartani tudjuk, két héten belül ki kell dol­gozni a táppénz-rendszert, va­lamint a gyógyászati segéd­eszközökre, a gyógyszerár­támogatásra és a közgyógyel­látásra vonatkozó szigorításo­kat. A felsorolt területeken összesen hét milliárd forint megtakarítást kell elérni. A szakmai viták lefolytatása után jogszabályi formába kell önteni a körvonalazódó elkép­zeléseket; ez azért szükséges, hogy az intézkedések már szeptember elsejétől életbe léphessenek. A közgyűlés megbízta érin­tett bizottságait, hogy még az idén - szeptember végéig - szakmailag kidolgozott anya­gokkal az elnökséget segítve - a pénzügyi tárcával folytassa­nak tárgyalásokat és tekintsék át TB-alapok konszolidációjá­val kapcsolatos tennivalókat. Kérdés, miként rendezik az alap hiányát. Közbevetőleg jegyzem meg, hogy 1994 ele­jéig 55 milliárdos, tavaly 18 milliárdos hiány halmozódott fel. A jövő évi állami költségve­tés előkészítése során még számos tisztázatlan kérdésben kell megállapodásra jutnunk. Csúszdabaleset: folyik a vizsgálat A Tolna Megyei Munkabiz­tonsági és Munkavédelmi Fel­ügyelőség vizsgálja a pénteki dombon csúszdabaleset kö­rülményeit, okait. A vizsgálat egyelőre azért nem zárult le, mert a csúszda üzemeltetője, az Ózon Kft. nem bocsájtotta időben rendelkezésre az ehhez szükséges okmányokat. Török Tibor, a felügyelőség igazga­tójának előzetes véleménye alapján a csúszda kivitelezése a szabványnak megfelelő volt. Az igazgató szerint a helyszíni vizsgálatok alapján valószínű­síthető, hogy mulasztás történt az üzemeltető részéről, bizo­nyos tartóelemek rögzítésére , nem került sor. A balesetben közrejátszhatott a nagy meleg A Nap Hírei miatti hőtágulás is. A felügye­lőség mindenesetre a csúszda további üzemelését felfüg­gesztette. A vizsgálat lezárulá­sakor - remélhetőleg már hol­nap - tájékoztatjuk olvasóin­kat a végleges eredményről. A lottó nyereményei A Szerencsejáték Rt. tájékoz­tatása szerint a 30. játékhét nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők: Az 5/90-es lottón öttalálatos szelvény nem volt. A 17 darab négyesre egyenként 925.511 forintot fizetnek. A hárma­sokra 6.012 forintot, a kette­sekre 330 forintot fizetnek. A 6/45-ös lottón egy darab hatta- lálatos szelvényt találtak, nye­reménye 144.179. 678 forint. 5+1 találatos szelvény szintén egy akadt, nyereménye 3.414.621 forint. Az öttalála­tos szelvényekre egyenként 87.554 forintot, a négyesekre egyenként 1.479 forintot, a hármasokra pedig 338 forintot fizetnek. Telitalálatos joker nem volt. Európa Dunacsepp Célhoz ért hétfőn este az Eu­rópa összekötését szimboli­záló Dunacsepp műalkotás: befutott Duna-menti városokat érintő hajóútjának utolsó ál­lomására, a mohácsi kikötőbe. A hajót, amelyre építette a tíz méter magas, harminc méter hosszú szobrot az alkotó Hel­mut Lutz, a Duna forrás köze­léből indították útnak. A bajorországból érkezett vendégek FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY

Next

/
Thumbnails
Contents