Tolnai Népújság, 1995. július (6. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-01 / 152. szám

HOL NYARAL A POLGÁRMESTER? (4. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1995. JÚLIUS 1. SZOMBAT ARA: 18,80 FORINT VI. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM Mai számunkban Tolnai Népújság vásárlói klubhálózata Nagy forgalom a magyar-szlovák határon Pozsonyba érkezett a pápa Felmérés a kötbérigényről Koppányszántón Elbontottak egy középületet XXI. Fiat Gemenc! Nagydíj nemzetközi kerékpáros verseny. Tegnap, a pontosan déli 12 órakor rajtoló csapat-prológ versennyel kezdetét vette az idén immáron 21. alkalommal megrendezett négy szakaszos Fiat Gemenci Nagydíj nemzetközi országúti ke­rékpáros verseny három napos küzdelemsorozata. A nyitó napon a prológ mellett az első or­szágúti szakasz 122 kilométeres távját rótta le a kilenc nemzet 78 versenyzőjét felvonultató mezőny. (Részletes tudósításunkat a 7. oldalon olvashatják.) fotó: ótós Réka A csend hangjai Németkéren Pénteken, egy órával a déli harangszó előtt szállt le a po­zsonyi repülőtéren II. János Pál pápa különrepülőgépe. A római katolikus egyház fejét a Szlovák Püspöki Kar, Mi- chal Kováé köztársasági el­nök és Vladimír Meciar mi­niszterelnök fogadta. Jelen voltak a diplomáciai testüle­tek vezetői is. A pápa 1990. évi csehszlová­kiai útján már járt Szlovákiá­ban, az önálló Szlovák Köztár­saságba azonban most látogat el először. Az egyházfő négy­napos látogatása során több városában szentmisét pontifi­kái, és Kassán három vértanút szentté avat. II. János Pál a re­pülőgépből kilépve megál­dotta, majd megcsókolta a föl­det. Michal Kovác szlovák ál­lamfő hivatalos köszöntőjének elhangzása után a pápa a repü­lőtérről a Szent Márton szé­Csütörtökön este tizenegy óra­kor állt fel a koppányszántói képviselőtestület a tárgyalóasz­taltól, az elhúzódó ülésen ennek ellenére elhalasztották a döntést a gyógyszertári vagyon igény­lése ügyében. Beszámolt a testületnek a legutóbbi év munkájáról a kop­pányszántói óvoda, és a nagy- kónyi iskola vezetője. A két in­tézményben a jövőben nem ter­veznek szervezeti változást, a probléma inkább az, hogy egyes családok nem járatják rendszeresen gyermekeiket is­kolába és óvodába. Az általános iskola igazgató­nőjének tájékoztatása szerint az összes hiányzás az eltelt tanév­ben 3430 nap volt. A kislét- számú óvodába pedig az öt éves kort betöltött gyerekek mindegyike sincs beíratva. Nics még hivatalos informá­ció a telefonhálózat fejlesztésé­nek befejezéséről, Niklai János polgármester csak a Matáv ille­tékesének szóbeli tájékoztatá­sáról tudott beszámolni. Ezek szerint a augusztus 31-ig létre­jön a kapcsolat a tamási és kesegyházba, az egykori koro­názótemplomba hajtatott. Dél­után Nyitrára látogatott. A katolikus egyházfő szlo­vákiai látogatásának idején a Miskolci Határőr Igazgatóság a megye határátkelőhelyein felkészült a gyors átlépteté- sekre - közölte az igazgatóság szóvivője, Juhász Frigyes. Fel­hívják az utazók figyelmét arra, hogy elindulás előtt győződje­nek meg útlevelük érvényessé­géről; a gyors átléptetés érde­kében célszerű azt előkészíteni az átlépéshez szükséges egyéb okmányokkal együtt. Mivel a kassai pápalátoga­tás idején a tomyosnémeti ha­tárállomáson nagy forgalomra lehet számítani, javasolják a magyar állampolgároknak a sátoraljai átkelőhely, illetve a pácini és a tomanádaskai köz­úti határátkelőhelyek igénybe­vételét is. nagykónyi telefonközpont kö­zött, és megszólalnak a kop­pányszántói telefonok is. Az önerős kivitelezés részt­vevőinek 3700 forint kötbérrel tartozik a Matáv, amely két le­hetőséget ajánlott fel a telefon­igénylőknek: vagy készpénz­ben, vagy „természetben” fizeti meg az összeget. A polgármes­teri hivatal felmérést készít az igényekről. Nemcsak a patika-vagyon sorsáról nem nyilvánítottak vé­leményt - azaz nem foglaltak állást abban a kérdésben: kérje­nek-e a nagykónyi gyógyszer- tárból részt -, nem döntöttek a roma kisebbségi önkormányzat ingatlanigényéről sem. A települési önkormányzat egyetlen ingatlant tudott volna felajánlani a helyi romáknak, a község régi óvodájának épüle­tét, amelynek egyik részét ko­rábban épp egy cigány család­nak adta el a község, a másik részről most kiderült, hogy va­lakik elbontották, és széthord­ták.-tf­Németkéren elszabadultak az indulatok iskola-ügyben. A ta­valy kinevezett igazgatóval képtelen együttműködni a pe­dagógusok jó része - legalábbis ez derült ki a csütörtöki képvi­selő-testületi ülésen, ahol is a direktornak, Tusa Attilának kel­lett számot adnia az iskola helyzetéről. Az ülésen megje­lent jó néhány pedagógus is ... A Csátaljáról érkezett jelenlegi igazgató és a beosztottak döntő többsége gyakorlatilag már a kinevezés óta nem találja a kö­zös hangot - ismerte el mindkét oldal. Ez ügyben már voltak zártkörű egyeztető beszélgeté­sek, nevelőtestületi értekezle­tek, iskolaszéki összejövetelek, de a helyzet nemhogy nem ja­vult, inkább éleződött. A peda­gógusok szerint az igazgató „ olyan robotgépeknek szeretné látni őket, akiknek nincs véle­ményük”. (Folytatás a 3. oldalon.) Röviden A roma önkormányzat ülése Tolnán. Július 3-án, hétfőn dél­után 2 órakor tartja soron kö­vetkező ülését a tolnai roma ki­sebbségi önkormányzat. A na­pirenden szerepel az elnök be­számolója az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről, meg­vitatásra kerül a II. féléves munkaterv is. Ezt követően az elnök lemondásával kialakult helyzetet vitatják meg, és meg­választják az új elnököt. A TelePaks nyári szüneten. Karbantartás és szabadság mi­att a paksi városi televízió jú­lius 1-től, azaz mától szünetel­teti adásait. A filmvetítések azonban továbbra is folyamato­sak, ezek időpontjai: hétfő, szerda és péntek 20 óra. Fazekastábor Szigetváron. A Baranya Megyei Művelődési Központ és a Szigetvári Kultu­rális Központ regionális faze­kastábort szervez, 16-24 éves fiatalok részére 1995. július 31 és augusztus 1. között. A tá­borba - amelyet a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány támogat - július 22-ig lehet je­lentkezni a Városi kulturális Központ címén (7900 Szigetvár Mártírok u. 1.), illetve a 73/311-407-es telefonon. Jóga bemutató lesz Bátaszé- ken. A bátaszéki Petőfi Sándor Művelődési Ház ad otthont jú­lius 8-án sorra kerülő jóga be­mutatónak. A bemutató 17 óra­kor lesz, melyre várják az ér­deklődőket. Véradás Tolnán. A Tolna Megyei Kórház Vértranszfú­ziós Állomása - a Vöröskereszt alapszervezet közreműködésé­vel - július 4-én, kedden vér­adást tart Tolnán, a művelődési házban. A 9 és 17 óra között sorra kerülő véradásra várják a fácánkerti, illetve a mözsi lakó­kat is. Vasárnap Bükfürdőn rendezik meg az Eurosport Szépe vetél­kedő magyarországi fordulóját. A verseny döntője a horvátor­szági Umagban lesz a jövő héten, hazánkat Tolna megyei, pontosabban szekszárdi hölgy, Szabó Noémi képviseli. Bűnüldözés, lakossági támogatással Pártsemleges rendőrség. Dr. Pintér Sándor rendőraltábor- nagy, országos rendőrfőkapitány ennek a követelménynek a megvalósítását tartotta szem előtt, amikor nem sokkal a rend­szerváltás után elfoglalta posztját. A szekszárdi Polgári Klub ven­dégeként tegnap elárulta a résztvevőkek: büszke arra, hogy többek között ezt a célki­tűzést is sikerült megvalósíta­nia. A tábornok, aki 1991-ben kapta meg kinevezését, az 1994-es kormányváltás után is a helyén maradt, rácáfolva a le­váltásáról terjengő híresztelé­sekre: ezt nyilván azt jelenti, hogy az új kabinetnek sincs ki­fogása dr. Pintér Sándor ellen. Kifogás, sőt komoly ellenérzés érthető módon a bűnözés ellen nyilvánul meg. A tábornok nem is cáfolta, hogy a bűnözés ará­nya az elmúlt években nagy­ságrendekkel emelkedett, ugyanakkor arra is felhívta a résztvevők figyelmét, hogy a tőlünk nyugatra található, úgy­nevezett jóléti társadalmakban a kriminalitási mutatók sokszo­rosan meghaladják a magyar át­lagot. Párizs egyetlen kerületé­ben egy hónap alatt több a fegyveres rablás, mint hazánk­ban egy év alatt - ez persze nem vigasztalja azt, akitől ép­pen Magyarországon veszik el értékeit. Sajnos, hazánkba özönlik a fegyver, főként a déli és keleti határokon át. (Folytatás a 3. oldalon.) A Nap Hírei Ünnepség a szövet­kezeti világnapon Július 4-én délelőtt fél tizen­egykor kezdődik Szekszárdon az az ünnepség, melyet a 37. Nemzetközi Szövetkezeti Nap alkalmából tartanak. A MÉ­SZÖV székházban kitünteté­seket is átadnak azoknak a Tolna megyei tagoknak, akik hosszú évek óta .eredményesen tevékenykednek a szövetkeze­tekben. ATOVÁBB-osok útra kelnek A Tolna Városi Bringások és Barátaik Szabadidős Társaság hagyományos nyári kerékpár- túrája ma, szombaton reggel indult, 25 ifjú és kevésbé ifjú részvételével. A tolnai kerék­párosok idén Kelet felé veszik az irányt, többek között Ópusztaszerre is ellátogatnak. Érkezésük egy hét múlva vár­ható. DÉDÁSZ-megújulás Dunaföldváron Jövő héten, július 7-én 13 órá­tól adják át hivatalosan is a DÉDASZ Rt. felújított, kor­szerűsített dunaföldvári kiren­deltségét, amelyben ezentúl ügyfélszolgálati iroda is helyet kap. Mint azt megtudtuk, a be­ruházás értéke megközelíti a 2,5 millió forintot. Református hétvége Iregszemcsén Mintegy negyven református fiatalt vár lelki gyakorlatra és Biblia-tanulmányozásra Tolna megyéből és Budapestről az iregszemcsei református egy­házközség a hétvégén. Az ösz- szejövetel vendége lesz Pau­line Stableford, angol misszio­nárius. Tetőzött a Duna Budapestnél Az Országos Vízügyi Főigaz­gatóságtól tegnap kapott tájé­koztatás szerint kedvező hírek érkeztek a Duna felső szaka­száról, mert a folyó legfonto­sabb vízgyűjtő területén, az Alpokban már három nap óta nem hullott említésre méltó csapadék. Ez azt jelenti, hogy nem kap lényeges utánpótlást a Duna, és így meggyorsult az apadás. Budapestnél tegnap 591 centiméterrel tetőzött a fo­lyó, s számítások szerint szombatra már mintegy 30 centiméterrel apad a víz, és az utána következő napokban is általában 30 centiméterrel csökken a vízszint. A hét vé­gén, vagy a jövő hét elején a Duna árhulláma elhagyja a déli magyar határt. A Budapest utáni magyar Duna-szakaszon nem lesz szükség árvízvédelmi készültség kirendelésére. Vendégek a foci suliban Tegnap a dombóvári Spartacus pályán a foci suli általános is­kolás résztvevői találkozhattak Garami Józseffel, az ÚTÉ lab­darúgó szakosztályának vezető edzőjével, valamint Tátrai Lászlóval, volt FIFA játékve­zetővel. Ajánlat azoknak, akik nem nyaralnak Videoklub gyerekeknek Nem minden városi gyerek mehet a nyári szünetben üdülni a Balaton mellé, a hegyekbe vagy falura a rokonokhoz. Vannak, akiknek a vakáció nem a gondtalan nyaralást, a szóra­koztató táborokat jelenti, ha­nem az unalmas napok egy­másutánját a lakásban vagy a lakótelepi sivár játszótereken. Hiába, sok szülő anyagi hely­zete nem tesz mást lehetővé. Áz Illyés Gyula Megyei Könyvtár vezetői ezt a helyzetet felis­merve úgy gondolták, hogy idén ezeknek az „otthon nya­raló” diákoknak szerveznek programot. Mint a könyvtár ve­zetője, Elekes Eduárdné és munkatársa, Ferinczné Stefanik Ágnes elmondta, a felnőtt könyvtárban működő Videó- klub filmjeit felhasználva júli­usban ingyenes klubfoglalko­zásokat tartanak hetenként két­szer a szekszárdi gyermek- könyvtárban. A kedden és csütörtökön tíz órai kezdettel sorra kerülő klubfoglalkozásokon videofil­meket vetítenek az érdeklődő gyerekeknek. A foglalkozáso­kon résztvevő diákok igényeit, no meg a Videoklub filmállo­mányát figyelembe véve, a me­sefilmeken kívül a legújabb if­júsági, western és egyéb, gye­rekeknek való filmek, köztük az iskolások számára kötelező olvasmányok filmváltozatait is megnézhetik a gyerekek. A nyári akció keretében ezen kí­vül a könyvtár Videoklubjában kedvezményes áron, napi ötven forintos kölcsönzési díjjal bé; relhetők videofilmek. FKÉ

Next

/
Thumbnails
Contents