Tolnai Népújság, 1995. június (6. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-01 / 127. szám

POSTASZOLGÁLAT VÁLLALKOZÓI ALAPON (2. oldal.) 1995. JÚNIUS 1. CSÜTÖRTÖK ÁRA: 18,80 FORINT VI. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM „Elbocsátásokra nem kell számítani, de a lejárt szerződéseket nem hosszabbítjuk meg.” (Jó hírek a Szekszárdi Húsipari Rt-nél c. írá­sunk a 3. oldalon) Fiatalkori bűnözés Mit tehet egy iskolaigazgató? Vitéz Zsolt, a szekszárdi Die­nes Valéria Általános Iskola igazgatója maga kérte, hogy a legutóbbi, fiatalkorúak elkö­vette gyilkosság ürügyén be­szélhessen az iskolaigazgató gondjairól. Úgy véli, hogy legalábbis a szörnyű bűncselekménnyel alaposan gyanúsított fiatalem­ber osztálytársainak, szüleinek tartozik annyival, hogy néhány konkrétumot is elmondjon a történtekről. Amint Almási József - az ő szüleivel készült beszélgetés lapunkban, s ők nevezeték meg önmagukat - hatodikosként Paksról a szekszárdi iskolába került, rögtön nyilvánvalóvá vált, hogy magatartásával za­varja az órákat, az iskolában agresszív. Mindjárt hozzá is tette az is­kolaigazgató, hogy a testvérei­vel sosem volt, és ma sincsen semmi probléma. A Józsiról vi­szont hamar kiderült, hogy saj­nos egyszerűen nem a képessé­geinek megfelelő iskolatípusba került. (Folytatás a 4. oldalon.) Szemlélődő völgységi polgármesterek Mi folyik a csapból? — Szeretnénk megmutatni a polgármestereknek, hogy mijük van - mondotta lapunk kérdésére Érett Attila, a Völgységi Víz- és Csator­namű Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezetője, ami­kor a tegnap kezdődött és ma folytatódó nyári csúcs előtti terepszemléről érdeklődtünk. A társaság 1994 július 1-je óta működik. Emlékezetes, hogy miután megszűnt a megyei vízmű, Bonyhád város és a környező települések nem tud­tak megegyezni a közös üze­meltetésben. A bonyhádi kép­viselő-testület úgy döntött: önállóan oldja meg a város ví­zellátását. Ez azóta is így van: a BONYKOM Kft. gondoskodik Bonyhádon a vízről. Tegnap és ma az önkor­mányzatok képviselőivel illetve „hatósági kísérettel” végigjár­ták, járják az érintett települé­seket. Szerdán Bonyhádvarasd, Kisdorog, Tevel, Felsó'nána, Kéty, Zomba, Szentgálpuszta, Kakasd útvonalon. Ma előbb Cikó, Mőcsény, Grábóc, Kis- mányok, Nagymányok és Vár­alja kerül sorra, majd a Győré és Izmény ellátását szolgáló há­lózatot, végül pedig a nagyvej- kei rendszert - ahova Kisvejke, Mucsfa, Izmény, Závod és Tevel is tartozik. Az ügyvezető kérdésünkre elmondta: a kistelepüléseken 70 forintot kell fizetni a víz köbméteréért. (Ez a díj Bony­hádon 56 forint). A csatornadíj 70 forint a völgységi falvakban, ez azonban csak Nagymányo- kon aktuális, hiszen a többi he­lyen nincs még szennyvízháló­zat. Tavaly Bonyhádvarasdon egy szakaszt megépítettek. Sok helyen működik vastalanító, Mőcsényben azonban nincs, pedig már igen régóta várnak rá. A vízügyi hatóság tíz évVel ezelőtt rendelte el a tisztító be­rendezés megépítését, de vala­hogy mindig elmaradt. Az ügyvezetőtől megtudtuk, maga a vízhálózat az önkor­mányzatok tulajdonában van, a társaság a rendszer működteté­sére alakult. Ezért majd a tagy- gyűlésnek kell döntenie arról, hogy hol, milyen fejlesztésbe fognak, hogy például az amor­tizációs alapot mire költik el. Az ÁNTSZ képviselője is részt vesz a bejáráson. A szol­gálat negyedévente tart ellenőr­zést, tavaly nyáron találtak rossz vízmintákat, de a rendel­lenességet a gyors tisztítással eddig sikerült elhárítani.- háj­jára az a - azóta az egész világot meghódító - nemzetközi sportvetélkedő, amely a Challenge Day elnevezést viseli. Magyarország ötödik éve tagja ennek a furcsa, de rendkívül szórakoz­tató „össznépi” vetélkedésnek. Idén 695 sportos település juttatta el nevezését a Magyar Szabadidősport Szövetséghez, megyénkből pedig 21 város, illetve falu lakossága vállalta a Kihívás napi megmérettetést. Összeállításunkban megpróbáljuk bemutatni, hogy megye- szerte milyen feladatok várták az erejüket és ügyességüket próbára tévő sportembereket. (Folytatás a 9. oldalon.) fotó: gottvald károly Szakértői vizsgálatra várnak Hangárban a helikopter-roncs Újabb helikopter zuhant le, ezúttal Attalánál, adtuk hírül teg­nap lapunkban. A mezőgazdasági gép pilótája szerencsésen, kisebb sérüléssel, megúszta a balesetet. Áz amerikai gyártmá­nyú, Hiller típusú gép roncsát Ocsénybe szállították, az ottani repülőtér hangárjába. — Tudni lehet-e, mi okozta a helikopter balesetét? - kérdez­tük Illés László alezredest, a Tolna Megyei Rendőrfőkapi­tányság Közlekedési Osztályá­nak vezetőjét. — Csak a szakértői vélemé­nyek után válaszolhatunk erre. — Mikor kerül sor a vizsgá­latra és ki végzi? — A Közlekedési Főfelü­gyelet, mint légügyi hatóság az Országos Rendőrfőkapitányság Légi Rendészetével közösen végzi a vizsgálatot, szakértő­ként ez esetben bevonják a Hil­ler helikoptergyár szakemberét is. A dologra előreláthatóan jövő héten kerül sor. — Biztosítják-e és hogyan, hogy illetéktelenek ne nyúlja­nak addig a roncshoz? — Az őcsényi repülőtér le­zárt és hatóságilag lepecsételt raktárjában van a roncs elhe­lyezve, kizárt, hogy illetéktelen személy oda bejusson. — Milyen benzint használt a gép? — Speciális, a helikopter működéséhez szükséges ben­zint használtak. Egyébként a balesetet szenvedett gép tartá­lyából mintát vettünk, lezárt üvegben tároljuk a szakértői vizsgálatig. /. kováts Egyesület a tehetségekért Egyesületet hozott létre a Szé­chenyi István Általános Iskola Iskolaszéke a tehetséges tanu­lókért „a tanulók sokoldalú fel­készülési lehetőségeinek támo­gatására, különösen a számítás­technikai és az idegennyelv-ta- nulás területén kimagasló ki­magasló eredményeket elért ta­nulók továbbképzési feltételei­nek megteremtésére” - olvas­ható az egyesület ismer­tetőjében. A kezdeményezésről Balássy Györgyöt, az egyesület elnökét kérdeztük. — Honnan jött az alapít­vány ötlete? (Folytatás a 3. oldalon.) Röviden Medinán vállalkozó lesz az orvos. A medinai képviselőtes­tület kedden rendkívüli ülést tartott. A döntések között a leg­lényegesebb az volt, hogy a képviselők megszavazták: a falu orvosa, dr. Endrődi Csaba, a jövőben vállalkozásban foly­tathassa gyógyító munkáját. A szükséges papírmunkák miatt a medinai orvos új formában va­lószínűleg augusztus 1-től lát­hatja el feladatát. Nyári szezonnyitó bulit tartanak június 4-én, vasárnap Bonyhádon, a művelődési köz­pont szabadtéri színpadán. A bál este 9-kor kezdődik, köz­reműködik az Ex Együttes. A Harc-Kölesdi Sporthor­gász Egyesület 1995 június 5-én tartja egyesületi egyéni horgászversenyét felnőtt és if­júsági kategóriában. Találkozás Kölesden a Sió-hídnál 6.30 órakor. A verseny helyén büfé üzemel. Levéltári napot tartanak jú­nius 2-án, pénteken a Tolna Megyei Önkormányzat Levél­tára és a Honismereti Egyesület Szekszárdon, a Vármegyeháza nagytermében. A programot 9.30 órakor Bach József, a me­gyei közgyűlés elnöke nyitja meg. A nap folyamán több ér­dekes előadásra kerül sor Szek- szárd múltjával kapcsolatban, neves előadóktól. A Széchenyi Kör Paksi Tagcsoportja május 30-án ala­kult meg a Városi Művelődési Központban. A ma már oszágos szervezet, melynek mintegy 2500 tagja van, Széchenyi Ist­ván emlékének ápolását, a re­formszellem megismerését és terjesztését tűzte ki feladatául. A rendezvényen dr. Rosner Gyula, a Paksi Városi Múzeum igazgatója tartott előadást „Az én Széchenyiül” címmel. A tagcsoport ideiglenes vezetősé­get választott, az országos köz­gyűlésen dr. Bárok József kép­viseli a paksi kört június 24-én Siófokon. A szekszárdi ZUG-ban Jazz klub lesz ma este 7 órától a Porig Jazz közreműködésével. Tűzeset, vihar A közutakon az elmúlt 24 órában - lapzártáig - nem tör­tént sérüléssel járó baleset, tűz­höz, viharkárhoz viszont több alkalommal is kivonultak a tűzoltók. Bölcskén, a katonai bejáró előtt tegnap reggel 8.25 órakor eddig még kiderítetlen okból kigyulladt egy hosszúplatós IFÁ tehergépkocsi fülkéje és a rakodótér egy része. A paksi tűzoltók perceken belül megfé­kezték a lángokat, a kár azon­ban becslések szerint így is el­éri az ötszázezer forintot. Sárpilisen délután 17.50 egy villanyoszlopra, Szekszárdon pedig a Csötönyi-völgynél az útestre dőlt egy hatalmas fa­törzs. A tűzoltók mindkét eset­ben rövid időn belül eltávolítot­ták a nemkívánatos akadályt. A Nap Hírei Csíksomlyóra mennek a székelyek Kirándulást szervez a Szé­kely kör a csíksomlyói bú­csúra. Az autóbusz ma este 9-kor indul Lengyelről. Bony­hádon, a művelődési központ parkolójában 10 órakor veszi fel az utasokat. Véradónap Regölyben Regölyben véradást tartanak ma reggel 9 órától délután 4 óráig a helyi művelődési ház­ban. A Regölyben és a kör­nyéken élő önkéntes véradókat szeretettel várják a véradás szervezői, a Vöröskereszt és Tolna Megye Kórháza Vért­ranszfúziós Állomásának munkatársai. Takarékszövetkezeti fiók nyílik 1995. június 6-án (kedden) délelőtt 9.30 órai kezdettel a Zomba és Vidéke Takarékszö­vetkezet Igazgatósága Szek­szárdon, a Flórián utca 1. szám alatti helyiségben pénzügyi fi­ókirodát nyit. Parlament: tb-alapok tárgyalása A Parlament tegnap meg­kezdte a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak idei költ­ségvetéséről szóló törvényja­vaslat tárgyalását. Expozéjá­ban Szabó György népjóléti miniszter bejelentette, hogy a kormány visszavonja saját elő­terjesztését, vagyis a vita során nem a kabinet, hanem a tb-ön­kormányzatok szövegváltoza­tát tárgyalják. Nyugdíjemelés: 9 vagy 3 százalék? A Nyugdíjasok Országos Képviselete (Kamarája) azt tartaná reálisnak, ha a parla­ment az őszi nyugdíjemelés mértékét 8-9 százalékban hatá­rozná meg. A kormány ezzel szemben az év elején terve­zettnek megfelelő, 3 százalé­kos nyugdíjemelésre tesz majd javaslatot - tették közzé a Horn Gyula és a nyugdíjas szervezet megbeszéléséről. Megállapodás az egyházakkal Horn Gyula miniszterelnök megállapodott az egyházak vezetőivel, hogy a volt egyházi ingatlanok visszaadása a tör­vényben megállapított 10 éven belül megtörténik, ugyanakkor a pénzbeni kártérítés határide­jét 20 évre emelik fel. A kor­mányfő erről azt követően be­szélt, hogy találkozott a négy történelmi egyház vezető sze­mélyiségeivel. Szerencsés szabadulás Kiszabadítása után egészsége­sen hazatért az elrabolt ózdi kislány. A rendőrség bravúros nyomozás után szerdán éjfél­kor - kommandósok bevezeté­sével - egy berekfürdői házból szabadította ki a 8 éves Ho- rogh Tímeát. Három elrablóját - valamennyien ózdiak - őri­zetbe vették. Szolgáltatás Gazdaság - Házunk tája az 7. oldalon, benne: tudniva­lók a lucerna termesztéséről, mire jó a lyukas fazék, júniusi munkák a házikertekben, gyo­mirtás vegyszerekkel. Tévé- és rádióműsorok, valamint apróhirdetések a 8. oldalon. Sporteredmények, sporthí­rek a 9. oldalon. Időjárásjelentés a 10. olda­lon. Benne: részletes országos és megyei prognózis, vízhő­mérsékletek. Kalendárium és egyéb köz­hasznú, praktikus információk a 10. oldalon. Benne: névnapok története, évfordulónaptár, napi igék, a Duna és a Sió vízállása megyénkben.

Next

/
Thumbnails
Contents