Tolnai Népújság, 1995. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1995-04-01 / 77. szám

SOKBA KERÜLNEK A KOZINTEZMENYEK (5. oldal.) 1995. ÁPRILIS 1. SZOMBAT ÁRA: 18,80 FORINT VI. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM A Nap Hírei FIDESZ-frakció Szekszárdon Fidesz-frakció alakult a szek­szárdi közgyűlésben, a párt színeiben bejutott két képvi­selő Majsai-Németh Zsolt, Kovács Károly és a független dr. Tóth Zoltán részvételével, az utóbbi kezdeményezésére. A frakció technikai, nem poli­tikai jellegű - mondta a köz­gyűlésen, majd a szünetben tartott sajtótájékoztatón Ko­vács Károly. Dr. Tóth Zoltán megőrzi függetlenségét, de tudomásul veszi az MSZP, SZDSZ, és a FIDESZ között létrejött megállapodást. A kérdésről még további párt­közi tárgyalások szükségesek. Gálaműsor Zombán A zombai általános iskola szervezésében a közelmúlt­ban lezajlott kulturális sereg­szemlén arany- és ezüstérmet szerzett diákok gálaműsort adnak a helyi művelődési házban április 1-én, azaz ma, délután 4 órai kezdettel. A több mint 30 produkció kö­zött vers, próza, szóló- és csoportos ének, hangszeres bemutató és tánc szerepel. A Szerencsejáték Rt. szerződése a postával Több mint ezer totó- és lottó­fogadásra és számsorsjáté­kokra alkalmas gépet telepít postahivatalokba a Szerencse- játék Rt. A posta a jövőben nemcsak a saját hálózatában eladott szelvényeket szállítja, hanem átvállalja a Szerencse- játék Rt. teljes hálózatában megjátszott szelvények fuva­rozását is. Ezzel gyorsabbá válik a szállítás, ami lehető­séget nyújt a fogadóhelyek­nek a hosszabb nyitvatartásra. Hétfőtől új állampapír Hétfőtől kincstári takarékjegy néven új, egyéves futamidejű állampapírt bocsát ki a Pénz­ügyminisztérium. A kincstári takarékjegy két hónapon túli visszaváltás esetén is a futam­időtől függően kamatot fizet. A teljes egyéves futamidőre nettó 27 százalék a kamata. Élni a lehetőségekkel Nem csak kérni, követelni, ha­nem teljesíteni, kitartó munká­val bizonyítani kell, hogy ér­demesek vagyunk a segítségre - hangsúlyozta Horváth Sándor, a Dombóvári Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke tegnap délelőtt azon a fórumon, amin a dombóvári és környékbeli roma önkormányzatok tagjainak tar­tottak. A kötetlen beszélgetéssé ala­kuló fórumon részt vett Balogh József, a Szekszárdi Roma Ki­sebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Roma Kisebb­ségi Önkormányzatok Egyesü­letének elnöke is. Balogh Jó­zsef tájékoztatta a tanácskozá­son résztvevőket a közeljövő­ben Szolnokon sorra kerülő or­szágos roma önkormányzati vá­lasztások előkészületeiről, s nyomatékosan kijelentette, hogy a magyarországi cigány­ság történelmi pillanathoz ér­kezik el az országos testület megválasztásával. Kérdésekre válaszolva el­mondta, hogy a demokráciát a romáknak is tanulniuk kell, s erre megyénkben van is lehető­ség. Tanulni pedig kell, hogy olyan ésszerű kérésekkel for­duljanak a roma önkormányza­tok a települési önkormányza­tokhoz, amik teljesíthetők. Kü­lön kiemelte, hogy segíteni azokon lehet, akik elfogadják a lehetőségeket, a segítő kezet. Középen Balogh József, jobb oldalon Horváth Sándor?otó: gk Dombóvár 25 éves. Várossá nyilvánításának negyedszázados évfordulóját ünnepli e hétvégén Dombóvár, ezért Hétvégi Magazinunkban, s a lap más oldalain is bővebb terjede­lemben foglalkozunk e város életével. A hétvégi ünnepségekről, eseményekről természete­sen hétfői számunkban olvashatják tudósításainkat. fotó: gottvald károly Részeire hull a Csányi-hagyaték? Tavaly tavasszal halt meg Csányi László, az aranytollas szek­szárdi újságíró. Ősszel a felesége is követte oda, ahol már semmi se fáj. Azóta lakásuk lakatlan. A hagyaték ott porosodik a Hunyadi utcai ház emeletén. Az örökösök, ha idejük engedi kitakarítanak, kiszellőztetnek, riasztót szereltettek fel. Ez minden amit tehettek, tehetnek, hisz mindannyian a saját éle­tüket élik, küzdenek a hétköznapokkal. Megpróbálják együtt tartani a hagyatékot, a több ezer kötetes könyvtárat, a jelentős képző- művészeti, hanglemez és érem­gyűjteményt, míg az méltó he­lyére nem talál, például egy em­lékszobában. Kérdés, hogy si­kerül-e. Sikerül-e átmenteni a Csányi-hagyatékot a mai gaz­dasági helyzetben, amikor egy­részt az örökösök sincsennek olyan helyzetben, hogy „in­gyen” átadják azt, másrészt a város, a megye se áll úgy, hogy „árán” megvegye. Együtt ma­radhat, vagy részeire hull mindaz, amit egy ember egy életen át egybe hordott? Három gyermekük született Csányiéknak, közülük ifj. Csá­nyi Lászlóval beszélgettem. — Próbáljuk együtt tartani a hagyatékot, amíg valamilyen döntést nem hoznak róla - mondta -, de manapság plusz egy lakás rezsijét fizetni, nem könnyű dóig. A középső testvé­rünk meghalt, ott az unokák let­tek az örökösök, és teljesen természetes, hogy szeretnék megkapni a részüket. (Folytatás a 3. oldalon.) Hosszú sorok a benzinkutaknál háztartási tüzelőolajért Tegnap (is) hosszú kocsisor állt a szekszárdi MÓL Rt. üzem­anyagtöltő állomása előtt. Hogy mi az oka a napok, hetek óta tartó rohamnak? Természetesen a háztartási tüzelőolaj körüli mizéria, no és a kormány már­cius közepén beharangozott megszorító intézkedései - vé­lekedett Orbán Ferenc, a töltő- állomás vezetője. Mint azt megtudtuk a szóban forgó kútnál március közepe óta több, mint háromszorosára nőtt a HTO napi eladási meny- nyisége. Ez rendben is lenne, hiszen a cég a forgalomból él, de a munkatársaknak több eset­ben kellett visszautasítani vá­sárlókat azzal az indokkal, hogy nem voltak megfelelőek a tüzelőolaj tankolásához előírt okiratok (hamis utalványok is előfordultak). Nem ritka az 1993-as jegyek és engedélyek felmutatása, erre azonban nem adják ki az olajat. Az is probléma - mondta az állomás vezetője -, hogy a me­gyeszékhelyen csak egy kút (a MÓL Rt. kútja) foglalkozik a HTO értékesítésével. Ez a mo­mentum csak a tankolásra vá­rók sorát növeli, hiszen nem ritka a 15-20 kocsiból álló sor sem. Orbán Ferenc elmondta még, hogy a kútra folyamatosan ér­kezik az olaj-utánpótlás, így minden várakozó vevőt ki tud­nak szolgálni, csak türelmesen ki kell várni a sort. Ez persze gyakran órákat vesz igénybe, hiszen vannak olyanok is, akik 2000 ezer litert is elvisznek egy alkalommal. Érkeznek a szom­szédos megyékből is, főként az Alföldről, ahol - állítólag - akadozik, rossz a HTO ellátás. Persze felvetődik a kérdés, a nagy mennyiségben olajat vá­sárlók között mennyi a speku­láns és feketéző és mennyi a tisztességes felhasználó. Arra a kérdésre, hogy meg­emelkedik-e a tüzelőolaj ára, a töltőállomás vezetője így vála­szolt: április elején bizonyára nem, hiszen akkor mi ezt már megtudtuk volna. Bár ezt nem lehet az embereknek megma­gyarázni, nem hiszik el.-G­Húsvéti ajándéktippek a Tolnai Népújságból! ÁPRILIS 5-1 HIRDETÉSI MELLÉKLETÜNKBEN KEDVEZMÉNYES ÁRON HIRDETHETIK MEG A VÁLLALKOZÓK ÜZLETÜK HÚSVÉTI ÁRUKÉSZLETÉT. Hívja a 74/416-211-es telefonszámot. Hirdetését feladhatja a Sajtóházban, a hirdetésfelvevő helyeinken vagy a 74/415-508-as telefaxon. Eseménykövető, hírszolgáltató televízió vagyunk, mindehhez meg­van a technika, a szakmai tudás és az évek tapasztalata. (írásunk a Dombóvári Városi Televízióról a 3. oldalon található.) Röviden Elmarad a Német Szín­ház április 3-i Hal négyesben előadása. A jegyek visszavált­hatók a színház szervezési iro­dájában (Szekszárd, Garay tér 4.), vagy az április 10-i elő­adásra átcserélhetők. A Holt Pont és a Toxic együttesek adnak koncertet ma este 9 órai kezdettel Bony- hádon, a Vak Egér rock-kocs­mában. Május 1. után adminisztra­tív szabályozást vezetnek be a Parlamentben annak érdeké­ben, hogy lehetővé váljon az igazolatlanul hiányzó képvise­lők megbüntetése. G. Nagyné Maczó Ágnes, az Országgyűlés alelnöke elmondta azt is, hogy a Ház április 12-én politikai vi­tanapot tart a kormány gazda­ságstabilizációs intézkedései­ről. Nem biztos, hogy az egész­ségügy bizonyos területein be­vezetendő térítési díjakból származó összegek a társada­lombiztosítás bevételei között szerepelnek majd. Ezt Kökény Mihály népjóléti politikai ál­lamtitkár közölte tájékoztató­ján. Azt is elmondta, hogy a tb idei költségvetése várhatóan csak június 1-től léphet életbe. Ötvenmillió márkás hite­lígérvénnyel, illetve több, ked­vező kereskedelmi szerződés ígéretével érkezett haza Né­metországból az ipari és keres­kedelmi miniszter. Pál László elmondta, hogy tárgyalásai so­rán kérte a német kormány tá­mogatását a magyarországi szi­gorító intézkedésekhez. Szolgáltatás Valutaárfolyamok, hírek a gazdaság életéből az 5. oldalon. A hétvége sportműsora. egyéb sporthírek a 7. oldalon. Időjárásjelentés a 8. olda­lon. Benne: térképek, részletes országos és megyei prognózis. Kalendárium és közhasznú, praktikus információk a 8. olda­lon. Benne: névnapok története, évfordulónaptár, napi igék, traffipax, a Duna és a Sió vízál­lása. Hétvégi Magazinunk a 9.-16. oldalakon. Keresztrejtvényünk a 14. oldalon. Tévé- és rádióműsorok a 15. oldalon.

Next

/
Thumbnails
Contents