Tolnai Népújság, 1995. március (6. évfolyam, 52-76. szám)

A MENEDZSER AKARATA VAGY AZ EGYMILLIÓ? (9. oldal.) 1995. MÁRCIUS 1. SZERDA ÁRA: 18,80 FORINT VI. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM I f Vannak, akik ezt soknak tartják, de a szőlőt nem szabad elna­gyolni, mert az legalább annyira kényes, mint a szépasszony. Aranyat ér a szakcsi bor (írásunk a 4. oldalon.) Mit tudnak a diákok? íj vezető a Gnnaras Kft. élén. Mától új vezető áll az önkormányzati tulajdonú Gu- naras Kft. élén. A pályázatot Bőr Nagy Ádám nyerte meg. Évről-évre megjelenik a közvéle­ményben az a hír, hogy kiszorulnak a gyógyfürdőből a hazai betegek, a dolgozók meg elbi­zonytalanodnak saját munkahelyüket illetően. A válasz a kérdésekre minden oldalról meg­nyugtató lehet. Tegnap mindenestre a gyógyulni vágyók fürödtek a medencék meleg vizé­ben, s a különböző kezeléseken is sokan vettek részt. (Folytatás a 3. oldalon.) foto: gottvald Új szabályok március 1-től Gyógyszerrendelés- és kiadás Március elsejétől alapvetően megváltozik a gyógyszerek társa­dalombiztosítási támogatásának eddigi gyakorlata. Ezzel egy- időben új szabályok lépnek életbe a gyógyszerek rendelésével és kiadásával kapcsolatban is. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium megbízásából az ország 450 iskolájának 900 osztályában ez év március 1-je és 10-e között reprezen­tatív felmérés készül a tanulói teljesítményekről. Az Országos Közoktatási Inté­zet Értékelési Központja hat korcsoportnak - a harmadik, a negyedik, a hetedik, a nyolca­dik, a tizedik és a tizenkettedik évfolyamon mérik fel a diákok olvasásmegértési készségét, matematikai, természettudo­Az APEH a feketegazdaság el­len átfogó, komplex pénzügyi vizsgálatokkal kíván fellépni a jövőben. A folyamatba bevon­ják a bűnüldöző szerveket, a Vám- és Pénzügyőrséget is, ugyanis csak összehangolt munkával szűrhetők ki a tiltott tevékenységet folytatók, az in­dokolatlanul magas jövedelmet szerzők és mindazok, akik ki­bújnak a közteherviselés alól - mondotta tegnap Szombathe­lyen Pitti Zoltán, az Adó- és Dénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke. Az elnök szerint a fekete- gazdaság 30 százalékos rész­aránya miatt romlik az ország külföldi megítélése, sőt a kül­Húsz vállalkozás, illetve általa kivitelezett épület kapta meg tegnap Budapesten az idei Épí­tőipari mesterdíjakat. Két éven át feltüntetheti a cég levélpapír­ján és ismertetőjében, hogy e rangos elismerésében részesült. Az Építőipari mesterdíjat az Építéstudományi Egyesület és az Építési Vállalkozók Orszá­gos Szakszövetsége alapította azzal a céllal, hogy a vállalko­zókat színvonalas, megbízható tevékenységre ösztönözze, il­letve az ilyen munkát végzők szakmai jóhírét növelje. A díj kuratóriuma e célból arra törek­mányi és számítástechnikai tu­dását. Minderről Báthory Zol­tán közoktatási helyettes állam­titkár és Vári Péter, az OKI igazgató-helyettese tájékoz­tatta kedden a sajtó munkatár­sait. A helyettes államtitkár ki­emelte: a vizsgálat célja, hogy az oktatáspolitikai és szakmai döntésekhez empirikus adato­kon nyugvó információk állja­nak rendelkezésre. A vizsgálat eredményeiről először a részt­vevő iskolák számára készül rövid jelentés. földi tőke beáramlása is csök­ken. Pitti Zoltán figyelmeztető jelként említette, hogy a vállal­kozói életben a készpénzes for­galom megemelkedett, ami a feketepénzek jelenlétét su­gallja; ez pedig rontja a tisztes vállalkozók versenyhelyzetét. A szervezet gondjairól szólva elmondta: a megnöve­kedett feladatok elvégzését ne­hezíti az APEH-nál tapasztal­ható 20 százalékos fluktuáció, amit minden bizonnyal nem ja­vít az éves bérkeret 10 százalé­kos emelése sem, ugyanis ezzel egy alkalmazott évente csak 2-3 hetes pluszbért kaphat je­lentős többletmunkájával szemben. szik, hogy az elismertek minél nagyobb nyilvánosságot kapja­nak, s ezáltal is erősödjön szakmai presztízsük, piaci ér­vényesülésük. A díjra minden, idehaza be­jegyzett kivitelező vállalkozó, vagy önálló kisiparos jelent­kezhet már elkészült, haszná­latbavételi engedéllyel rendel­kező épülettel, vagy műtárgy- gyal, illetve ezekben végzett munkával. A jelentkezés hatá­rideje folyamatos, a kuratórium annyi díjat oszt ki, ahány épít­ményt díjazásra érdemesnek ítél. Az eddig érvényes előírások a gyógyszerek tb-támogatását az elfogadott ár százalékában ha­tározták meg. Az új rendszer­ben a százalékos támogatás to­vábbra is fennmarad, de mind a mértékek, mind pedig a besoro­A vártnál jóval gyorsabban vette az akadályokat, azaz a na­pirendeket Szekszárd Város Közgyűlése a tegnapi ülésen. Kiváltképp figyelemreméltó, hogy különösebb „atrocitás” nélkül kapott zöld utat az idei költségvetés. A város rendelke­zésére álló pénz - azaz az úgy­nevezett halmozódástól mentes főösszeg - 2 milliárd 4 millió lás elvei megváltoznak. A már­ciusban életbe lépő szisztéma egyik kulcseleme az úgyneve­zett alaplista, ezen szerepelnek ugyanis a 90, 95 és 100 száza­lékban támogatott medicinák. Kilencven százalékos támo­forint: a legjelentősebb kiadá­sokat most is az intézmények fenntartására, működtetésére különítette el a testület, s meg­jegyzendő, hogy az időnkénti rémhírek ellenére ez évben egyetlenegy közművelődési in­tézménynek sem kell bezárnia kapuját. A vonatkozó kormány­rendeletek hiányában ugyanak­kor nem volt tervezhető a ki­gatást élvez csaknem 300, kró­nikus betegség kezelésére szol­gáló patikaszer. Ezen belül vér­nyomáscsökkentők, szívre és érrendszerre ható gyógyszerek, fekélybetegségek gyógyszerei. Harmincnégy kórképben össze­sen több mint 250 medicinát rendelhetnek az orvosok 95 százalékos támogatással. Ebbe a kategóriába tartozik ezentúl (Folytatás a 2. oldalon.) sebbségi - tehát a cigány és a német - helyi önkormányzatok támogatása, s dr. Józan-Jilling Mihály, illetve Balog József ezt a tényt szóvá is tette. Kocsis Imre Antal megnyugtatásként elmondta, hogy az általános tar­talék 12 millió forintja forrás­ként szolgálhat a kisebbségi önkormányzatok számára. (Folytatás a 3. oldalon.) Röviden Borversenyt rendeznek március 18-án, szombaton, a harci művelődési házban este 7 órai kezdettel. Az eseményhez műsor, vetélkedő és vacsora is tartozik. A versenyre és a mu­latságra várják az érdeklődőket. Letette hivatali esküjét a parlament előtt a Hom-kor- mány március elsejével hiva­talba lépő két új minisztere: Bokros Lajos, a pénzügyi tárca vezetője és Suchman Tamás privatizációs tárca nélküli mi­niszter. Kuncze Gábor cáfolta, hogy a pótköltségvetés bár­mennyit is elvett volna a rend­őrségtől. A költségvetés hosszú esztendők óta nem teremtette meg a rendőrség szükséges fej­lesztésének lehetőségét. Nem írható tehát a jelenlegi kormány számlájára, hogy most nem ta­lálta meg a régóta hiányzó for­rásokat. A szlovákiai magyar pár­tokból álló Magyar Koalíció szerint az alapszerződésnek a két ország közötti bizalom erő­sítését kell szolgálnia, s ha ez nem sikerül, akkor nem szabad aláírni - hangsúlyozta Tóth Ká­roly, a szlovákiai Magyar Pol­gári Párt alelnöke az MDF kép­viselőivel folytatott megbeszé­lésén. Közölte: a szlovákiai magyar pártok szerint a doku­mentumnak meg kell felelnie a kisebbségekre vonatkozó nem­zetközi normarendszernek. A privatizáció nem lehet egy szűk kör előjoga, annak a gazdasági szerkezet átalakítá­sát, hazai tulajdonosi réteg kia­lakítását kell szolgálnia - hang­súlyozta Csépe Béla, a Keresz­ténydemokrata Néppárt frakci­óvezető-helyettese parlamenti ülésen. A rejtett gazdaság mérete jelentős: egy 1992-es felmérés szerint a GDP csaknem egyne­gyede. Ez a méltánytalan teher­viselés erősödését is elősegíti: sokan nagy összegeket tudnak zsebre tenni adózatlanul, míg másoknak nőnek az adóterhei - hangzott el az MSZOSZ szék­házában tájékoztatón. Az APEH a feketézőkről Építőipari mesterdíj Közgyűlés: a kisebbség panasza A Nap Hírei Baleset Ózsákpuszta után, a Kese- lyűsi úton tegnap kivágott fa szakított le egy 20 kV-os veze­téket, minek következtében gyakorlatilag az egész környék áram nélkül maradt jó néhány órára. Ráadásul a DE- DÁSZ-hoz nem is érkezett be­jelentés, a védelmi rendszer je­lezte csak a hibát. A szakembe­rek ugyan találtak a helyszínen embereket, de ők tagadták, hogy közük lenne a történtek­hez. Bár lapzártáig még ponto­san nem mérték fel a kár nagy­ságát, de az már biztosnak lát­szik, hogy meghaladja a száze­zer forintot. A paksi kapitányságon * kerékpárlopást és gépkocsifel- | törést is bejelentettek. Utóbbi­[ nál személyes iratoknak és egy 1 kft. bélyegzőjének veszett nyoma. t Közmeghallgatás Simontomyán A település önkormányzata március 6-án, hétfőn, 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart a simontomyai művelődési házban. Az érdeklődőket Cserháti Péter polgármester az 1995. évi költségvetésről, Bárdos László jegyző pedig a hegyközségek alakulásáról tá­jékoztatja. A rendezvényre meghívást kapott a MATÁV illetékese, akitől a tele­fon-helyzetről kívánnak ma­gyarázatot kapni. Kamatemelés az ÁÉB-nél Átlagosan 3 százalékkal emel­kednek mától az Általános Ér­tékforgalmi Banknál (ÁÉB) a lekötött forint betétek után járó kamatok, és magasabb kama­tot fizetnek a banknál vezetett látra szóló számlák is. A pénz­intézet hitelkamatai változat­lanok maradnak - közölte teg­nap az ÁÉB. Húshagyókedden: tikverőzés Mohán A hagyományos télkergető já­tékkal, a húshagyókeddi tikve­rőzéssel búcsúztatták a farsan­got a Fejér megyei Moha köz­ség fiataljai. A rongyos maska­rákat öltött bolondok, a tojás­szedő lányok, s az óriás szal- mabábu már kora reggel riasz­tották a falut, kereplőcsattogta- tással űzték a telet, riogatták a baromfiudvarok népét és a „fehércselédeket”. Ha a házi­asszony nem szedte össze a to­jást, az a tikverőzők kosarába került. Az álarcosok hálából „termékenységvarázsló” ko­rommal kenték be a visítva menekülő asszonynépet. Környezeti és hajózási tanulmány A dunai hajózás fejlesztését és a Duna mellékének környezet­védelmét egyaránt szem előtt tartó, kombinált stratégia megvalósítását javasolja az a tanulmány, amelyet a holland kormány pénzügyi támogatá­sával két holland és egy ma­gyar intézmény készített. A Szap és Szob közötti Duna-szakaszt vizsgáló ta­nulmányt a VITUKI Rt. ügy­vezető igazgatója, Bakonyi Pé­ter ismertette kedden, a Vízü­gyi Tudományos Kutató Inté­zetben rendezett nyilvános vi­tán. A nagy heroinfogás Nagylakon A Csongrád Megyei Rendőr­főkapitányság vizsgálati osztá­lya tegnap őrizetbe vétel mel­lett indított eljárást Y. H. Ibra­him 39 éves Hollandiában élő török állampolgár ellen, akit kábítószerrel való visszaélés­sel gyanúsítanak. A vámosok­nak feltűnt, hogy az autó pa­dozatát megemelték. A padló­szőnyeget nem sokkal koráb­ban ragaszthatták le: a kocsi belsejében erős ragasztószag áradt. A padozat felbontása igazolta a gyanút: az üregben 86 csomagba porciózva né­hány gramm híján 60 kilog­ramm heroint találtak. Szolgáltatás Gazdaság az 5. oldalon, benne: valutaárfolyamok, üzleti ajánlatok. „Ossza meg örömét!” a 7. oldalon. Tévé- és rádióműsorok, apróhirdetések a 8. oldalon. Sportműsor és egyéb sport­hírek a 9. oldalon. Időjárásjelentés a 10. olda­lon. Benne: térképek, országos és megyei prognózis. Két Lotti számok és nyere­mények a 10. oldalon. Kalendárium és közhasznú információk a 10. oldalon. Benne: névnapok története, napi igék, traffipax-mérések, a Duna és a Sió vízállása.

Next

/
Thumbnails
Contents