Tolnai Népújság, 1994. július (5. évfolyam, 153-178. szám)

1994-07-01 / 153. szám

SZEPTEMBERTŐL ISMÉT TERMEL A BRIKETTGYÁR (4. oldal) BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1994. JÚLIUS 1. PÉNTEK ARA: 16,30 FORINT V. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM Ma délelőtt a Kossuth Rádió a Napközben című magazin- műsorát Bonyhádról sugározza. (írásunk a 4. oldalon olvasható.) Megalakult az új japán kormány Murajama Tomiicsi japán kormányfő csütörtökön kine­vezte kormányának tagjait. A stratégiai jelentőségű tárcák élére szinte kivétel nélkül a konzervatív Liberális Demok­rata Párt tapasztalt politikusai kerültek. / /I Döntesdömping a megyenel Az intézményvezetők fel­lebbezzenek az ominózus „F kategória" ügyében hozott el­sőfokú ítéletek ellen - hangzik a megyei önkormányzat köz­gyűlésének állásfoglalása. Eszerint az igazgatót maguk mögött tudhatják a megyei önkormányzatot, amikor a dolgozóikkal szemben felleb­beznek, ugyanakkor az állás- foglalás nem kötelező érvényű számukra, hiszen az a mun­káltatói jogok korlátozását je­lentené. Kérdés persze, hogy ezek után hová állnak az igaz­gatók? A megyei önkormányzat közgyűlése tegnap egyébként több tucatnyi témával foglal­kozott. Beszámolót hallgatott meg a megyében folyó privatizáció­ról, módosította a megyei ön- kormányzat 1994. évi költség- vetését, tájékoztatót hallgatott meg a közgyűlés munkájának törvényességi helyzetéről, a műemlékek védelméről, a faddi és a hőgyészi nevelőott­hon működéséről, a Pálfai Szociális Otthon tevékenysé­géről, az országgyűlési képvi­selőválasztások megyei ta­pasztalatairól. (Folytatás a 3. oldalon.) Kezdődik a biciklis ünnep jellegű utcai vetélkedésével kezdődik Szekszárdon a Már­tírok terén. Holnap délután biciklishow, éjszaka pedig ke­rékpáros utcabál színesíti a programot. Az angol, horvát és ukrán versenyzők már elfoglalták szálláshelyüket az ipari iskola kollégiumában, míg a többi sportoló ma délelőtt érkezik meg. Szekszárd kerékpáros ün­nepre készül. S nyugodtan mondhatjuk, hogy a ma kez­dődő XX. Fiat Gemenci Nagy­díjjal minden eddiginél na­gyobb biciklis fesztivál veszi kezdetét, hisz' a jubileum al­kalmából a szervezők látvá­nyos „körítésről" is gondos­kodtak. A háromnapos ren­dezvény ma délután 2 órakor az ötfős csapatok ráhangoló KÖZGÉPBŐL STAHL UNION. A tábla ugyan eltűnt a bejárat fölül, de ettől még kevesen tud­ják, hogy Stahl Union Kft. lett Tamásiban az egykor Közgép néven ismert cégből. Márpedig így van - erősíti meg az előző állítást Renczes Béla ügyvezető, aztán azt is elmondja, né­met-magyar vegyesvállalatról van szó, amelyben az előző a többségi tulajdonos az idén feb­ruár 7-én bekövetkezett privatizáció óta.(Folytatás a 3. oldalon.) fotó: gottvaldkároly RÖVIDEN A nagy meleg miatt a búza sikértartalma sem igazán megfelelő. Közepesnél jobb minőségre nem is számítunk. (3. oldal.) Mi ma a megye, illetve mi­lyennek kellene lennie a kö­zépszintnek - kérdeztük Pri- ger Józsefet, a megyei közgyű­lés elnökét. (3. oldal.) A közterület-használat mérsékelten emelkedő tarifá­jánál jóval drágább lesz az en­gedély nélküliség szankciója. (3. oldal) Mint kiderült az elkövető közeli, jó ismerőse volt a kár­vallottaknak, s ezt jelzi az az apró figyelmesség is, hogy a táskában lévő nyolcezer fo­rintból csak ötezret vett ma­gához. (4. oldal.) Magyarország Fesztivál A megyei és a megyei jogú városok Expo-felelősei szer­dán a budapesti Vármegyehá­zán tartott értekezleten meg­alakították az 1996-os Ma­gyarország Fesztivál Orszá­gos Szervező Bizottságát. £ testület hangolja össze az 1996-os Budapesti Világkiállí­táshoz kapcsolódó vidéki rendezvényeket. Elmondták azt is, hogy az Expót támogató üzletemberek a bizonytalan­ságok ellenére a világkiállítás előkészítésén munkálkodnak. Százötven éves a szövetkezeti mozgalom Százötven évvel ezelőtt egy franciaországi kisvárosban szö­vőmunkások alapították meg a világon az első fogyasztási szövetkezetét. Ebből az alkalomból beszélgettünk Csapó Je­nővel, a Fogyasztási Szövetkezetek Megyei Szövetsége (Mé­szöv) elnökével.- Azt gondolom azért illeti nagy tisztelet az alapítókat, mert maradandót alkottak. Létrehozták az önkéntesség­nek, a kölcsönös érdekeknek és a segítségnyújtásnak, a ta­gok anyagi bázisán alapuló, demokratikusan, az alapítók szándéka szerint működtetett szövetekezeti mozgalmat. Az alapelvei ma is értékek, s mindenütt a világon e szerint működnek egységeik. A moz­galom túlélte a helyi és a vi­lággazdasági válságok soroza­tát, két vilgáháborút. Ma a vi­lág egyik legnagyobb tömeg- mozgalma. Köztiszteletben álló nemzetközi szervezet, aminek mi is tagjai vagyunk, sőt mozgalmunk elnöke tiszt­séget tölt be a világszervezet felügyelőbizottságában. (Folytatás a 3. oldalon.) Rose: a muzulmánok Új igazgatók Szekszárdon A hőgyészi kanyar tavaly is próbára tette a bringásokat megsértik a tűzszünetet A boszniai kormánycsapa­tok Michael Rose ENSZ-pa- rancsnok szavai szerint fo­lyamatosan megsértik a Bosz­nia-Hercegovinában június 10-től érvényben lévő tűzszü­netet. Rose, a Boszniában ál­lomásozó ENSZ-békefenntar- tók parancsnoka szerdán a Reuternak adott nyilatkozatá­ban elmondotta, hogy a túl­nyomórészt muzulmánokból álló kormánycsapatok jelenleg kifejezetten ellenségesen vi­szonyulnak a békefolyamat­hoz. ENSZ-körökben egyéb­ként a kormányt teszik fele­lőssé a szarajevói orvlövészek legutóbbi támadásaiért is. A muzulmánokat az a veszély fenyegeti, hogy elveszítik a szerb agresszió áldozataiként eddig élvezett „erkölcsi hitelt" - hangoztatták ENSZ-körök- ben és hozzáfűzték: a tűzszü­net kihirdetése óta a muzul­mán erők jelentős területeket hódítottak el a szerbektől. Több olyan téma is szóba került a szekszárdi képviselő- testület tegnapi ülésén, amelyről lapunkban már ko­rábban szóltunk. Tájékoztatót hallgattak meg - az igazgatók levelének nyomán az úgy­nevezett adható „f" kategóri­ába sorolás miatt kialakult helyzetről. Mint már szóltunk róla, az ebből visszasorolt pe­dagógusok sorra nyerik a bí­rósági pereket. Az elmaradt béreket előbb, vagy utóbb fi­zetni kell. Nemcsak emiatt kellene módosítani a város költségve­tését, de erre ezúttal sem ke­rült sor, mert a második vál­tozatot nem tárgyalták, az el­sőt meg elutasították. A dön­tés lényege most már min­denképpen az, hogy mennyi hitelt kell felvennie a város­nak, vagyis milyen örökség marad az új önkormányzatra. A témára a nyári szünet után térnek vissza. Egyhangúlag kinevezték vi­szont öt évre a Szentgyörgyi egészségügyi szakközépiskola igazgatójának: Vékonyné Pancza Ibolyát, a Dienes álta­lános iskola élére pedig ismét Vitéz Zsoltot. (Folytatás a 2. oldalon) Készül a kormány- program Jövő csütörtökre valószínű­leg végleges formát ölt az új kormány programja, a minisz­terelnök-jelölt Horn Gyula akkor láthatja el kézjegyével, és a tervek szerint jövő pénte­ken juttatják el minden or­szággyűlési képviselőhöz - nyilatkozta tegnap a sajtónak Hack Péter. Az SZDSZ helyettes frakci­óvezetője, aki pártja képvise­letében részt vett a koalíciós tárgyalásokon, azzal számol, hogy a két koalíciós párt, az SZDSZ és az MSZP képviselői a jövő hét elején keríthetnek sort a kormányprogram szö­vegének egyeztetésére, akkor végezhetik el rajta az utolsó simításokat. A NAP HÍREIBŐL Mikroelem Szimpózium A mikroelemek azok az igen kis mennyiségben, minden élőlény szervezetét alkotó elemek, amelyek hiánya, vagy túlzott mennyisége ese­tén különböző betegségek lépnek fel a növények, az ál­latok és az emberek szerveze­tében. A természet e fontos lételemeiről a Magyar Tu­dományos Akadémia Mikro­elem Bizottsága immár hato­dik alkalommal szervezett nemzetközi szimpóziumot. A tegnap kezdődött kétnapos konferencián a tudományág negyven hazai képviselőjén kívül, 19 külföldi - amerikai, japán, német, angol, indiai, dán, lengyel, román - tudós vesz részt. Visegrádi Palotajátékok Nagy érdeklődés mutatkozik a július 8-án kezdődő Viseg­rádi Nemzetközi Palotajáté­kok iránt. A játékok első nap­ján lovagi tornák, imitált vár­ostrom, nemzetközi íjászverr seny és élő sakkbemutató szórakoztatja a publikumot. Belgiumból egy gólyalábas csoportot, Csehországból, Svédországból és Lengyelor­szágból bajvívókat, Spanyol- országból egy középkori kosztümös együttest várnak. Újságíróképzés Székesfehérváron Kommunikáció szak, azaz új­ságíróképzés indul szeptem­bertől a székesfehérvári Ko- dolányi János Főiskolán. A Győrffy Miklós által vezetett új szakon az első évben 80 fi­atal kezdi elsajátítani a szakma alapjait. Exclusiv Travel Club Megnyílt Budapesten a né­metországi Exclusiv Travel Club irodája. Mostantól a magyar állampolgárok is hozzájuthatnak a különféle utazási és szállodai kedvez­ményeket biztosító kártyá­hoz. A klub 82 országban működik, partnere a világ csaknem valamennyi nagy szállodalánca, autókölcsönző cégek, légitársaságok. A klub tagjai a kártya felhasználásá­val a partnercégek szolgálta­tásaiból 10-60 százalékos kedvezményt kapnak. Az Orvostörténeti Múzeum jubileuma A Várhegy tövében született a gyermekágyi láz kórokozó­jának felfedezője. Az I. kerü­leti Apród utcai házban lelt otthonra az orvostanár nevét viselő Semmelweis Orvostör­téneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. Az intézmény fenn­állásának három évtizedes jubileumáról ma, az anyák megmentőjeként tisztelt Semmelweis Ignác születésé­nek 176. évfordulóján emlé­keznek meg. Tűzszünet Jemenben A Nemzetközi Vöröskereszt közvetítésével csütörtökön tűzszünet lépett életbe az ost­romlott dél-jemeni főváros körül, azt követően, hogy az északi erők katonai alakulatai elfoglalták Áden egyik kerüle­tét. Abdel-Rahman al-Dzsifri dél-jemeni alelnök közölte, hogy a tűzszünet (helyi idő szerint) csütörtök reggel 8 órakor lépett életbe, és egye­lőre mindkét fél betartja. Andrej Kozirev orosz kül­ügyminiszter egyik közeli munkatársa bejelentette, hogy az észak-jemeni külügymi­niszter és a déli országrész ha­tóságainak rendkívüli kül­dötte csütörtökön tűzszüneti egyezményt írt alá Moszkvá­ban.

Next

/
Thumbnails
Contents