Tolnai Népújság, 1992. január (3. évfolyam, 2-26. szám)

1992-01-28 / 23. szám

SPORT 1992. január 28. Tolna megye sportdiplomáciai sikere „Nem ígértem látványos sikereket" Interjú Horváth Ferenccel, a súlyemelő szövetség főtitkárával Még egyszer a gáláról Horváth Ferenc irodájában akár telefonügyeletet is lehetne szervezni, hisz valósággal meggyulladnak a vonalak. A Húsipari SE Szekszárd elnöke tegnapi látogatásunkkor már a Magyar Súlyemelő Szövetség főtitkáraként fogadta a gratulá­ciókat. — Kézenfekvő a kérdés: a két tisztség nem zárja ki egy­mást? — Hivatalosan nem, de a gyakorlatban mindkét tisztség egész embert kíván. Nyilván­való tehát, hogy a húsosklubnál új egyesületi elnököt kell vá­lasztani. Április végéig az Eu- rópa-bajnokság szervező bi­zottsága elnökeként még első­sorban a kontinensviadalra koncentrálok. — Köztudott, hogy a sport­ág kissé lerongyolódott álla­potban van. Szponzorháttere nagy részét elveszítette, ugyanakkor sorra szűnnek meg a szakosztályok. Nem ““ gondolod, hogy nagy gondot veszel a nyakadba, mikor a súlyemelés kátyúba ragadt szekerét akarod kimozdítani? — A kihívással szembe kell nézni. Nem tudok csodákat művelni, de számítok mind­azokra, akik hajlandók tenni valamit a sportágért. Nem en­gedhetjük meg magunknak, hogy egy Orvos András vagy egy Baczakó Péter szolgálatai­ról lemondjunk. Úgy látom, a sportág elkötelezettjei partne­rek lesznek a közös munkában, hiszen sokan csak azzal a felté­tellel vállaltak feladatot a szö­vetségben, ha én leszek a főtit­kár. — A sportág elsőszámú ve­zetője bizonyára új elképzelé­sekkel lát munkához. r — Természetesen, ez a pá­lyázatomból is kiderült. Nem kell falrengető dolgokra gon­dolni, nem ígértem látványos sikereket. Az egyik pályázó például kilátásba helyezte, hogy rövid időn belül három­millió forintot szerez. Ám a küldöttek már vannak olyan dörzsöltek, hogy nem dőlnek be a fellengzős szövegnek. Ná­lam arra is rákérdeztek, hogy milyen utánpótlásnevelési programom van. Mondtam, ha nekem lenne ilyen programom, akkor Abadzsiev helyett én lennék a súlyemelőpápa. Hogy mit ígérhetek? Igyekszem meg­állítani a kisegyesületek sorva­dását. Sok vidéki szakosztály­nak még egy teljes súlyzókész­lete sincs. Sajnos, a szövetség anyagi nehézségeiben a felelőt­len gazdálkodás, a rövidtávú érdekeket hajszoló szemlélet- mód is szerepet játszik. A bu­dapesti vb súlyzókészletét pél­dául miért kellett elkótyave­tyélni, miért nem lehetett a ki­segyesületek között szétosz­tani? Különösen a válogatott orvosi hátterénél szembetű- nőek a szervezési fogyatékos­ságok. Elszomorító, hogy Lé- nárt és Czanka akkor jutnak megfelelő orvosi ellátáshoz, mikor a tatai edzőtáborból ha­zajönnek Szekszárdra. — A főtitkár tervez-e sze­mélyi változásokat? — Hangsúlyozom, hogy személyi kérdésekben elsősor­ban az elnökség az illetékes. A jelenlegi elnökség egy részével sajnos nem tudok együtt dol­gozni, az év végén esedékes tisztújító közgyűléstől sokat vá­rok. Hanzlik János szövetségi kapitány munkájával sem va­gyok elégedett, már az olimpiai felkészülés alatt is gondos­kodni kell a megfelelő szakmai felügyeletről. Nem titkolom, hogy a szakmai vonal megerő­sítésében Szalai Györgynek is nagy szerepet szánok. Termé­szetesen egy sikeres barcelonai szereplés megerősítheti Hanz­lik János pozícióit. Eck Tibor szövetségi elnökkel is nehéz lesz megtalálni a közös hangot, egyelőre csak kóstolgatjuk egymást. — Már tíz éve dolgozol sportvezetőként, a jelek sze­rint most a fővárosba költözöl. A főtitkár szíve sose fáj? — A székhely kérdésében az elnökség dönt. Mivel egy spor­tágat vidékről nehéz irányítani, valószínűleg felköltözöm a fő­városba. A szekszárdi súlyeme­lés, a kézilabda, az asztalitenisz nagyon fog hiányozni, de bizo­nyára megtalálják az utódomat. Balogh László segítségével pon­tosan tíz éve lettem a Szek­szárdi Dózsa súlyemelőinek technikai vezetője. Később egyesületi elnökként Hartmann Lajos igazgatónak és Kiss Sán­dornak is nagyon sokat kö­szönhettem. Természetesen a Szekszárdi Húsipari Vállalat támogatása nélkül nem létezne szekszárdi súlyemelés és én se jutottam volna idáig. Segítőtár­saim munkájára a lehetőségek szerint a jövőben is számítok, itt elsősorban Hohmann Ferencre, a szponzori klub vezetőjére gondolok. Felmerül a kérdés, hogy főtitkárként mennyit tu­dok segíteni a húsosoknak? A szívem továbbra is a szekszár­diakhoz húz, de nem lehetek részrehajló. A húsosklubnak is leginkább azzal kedvezünk, ha a magyar súlyemelés háza táján rendet teszünk. - kesjár ­Mai sportműsor Labdarúgás: Előkészületi mérkőzés: Szekszárdi Dó- zsa-Atomerőmű SE 13.30 óra. Magic rizikót jelent! A Nemzetközi Olimpiai Bi­zottság megítélése szerint van­nak kockázatai az AIDS-vírus- sal fertőzött Earvin Magic John­son barcelonai szereplésének. A súlyos verdiktet a Nem­zetközi Olimpiai Bizottság egyik, a Reuter-jelentésben meg nem nevezett szóvivője ismer­tette, az ötkarikás mozgalom svájci székhelyén. A hétfői beje­lentés azután hangzott el, hogy Juan Antonio Samaranch kéré­sére a NOB orvosi bizottsága kialakította álláspontját az úgynevezett Johnson-ügyben. Eszerint van rizikó abban, ha az Egyesült Államoknak a bar­celonai nyári olimpián részt­vevő férfi kosárlabda váloga­tottjában helyet kap és pályára lép Earvin Magic Johnson is. Az orvosi bizottság hivatalos jelentését, az amerikai játékos­sal, mint a többiekre veszélyt je­lentő tényezővel kapcsolatos megállapításait,, részleteiben is várhatóan azután teszik közzé, ha a Nemzetközi Olimpiai Bi­zottság már megvitatta az elő­terjesztést. Erre a következő végrehajtó bizottsági ülésen kerülhet Sor, amely e hét végén esedékes a franciaországi Álbertville-ben, a féli olimpiai játékok városá­ban. Úgy vagyunk mi az év leg­jobb Tolna megyei sportolóinak díjkiosztójával, mint a szülők a féltve szeretett csemetéjükkel. Ezzel együtt most, másod­szorra nem kívántunk vissza­térni a szombat esti ünnep­ségre, csakhát... Szóval, közbeszóltak hétfőn a kedves hangú gratulációkat tolmácsoló telefonhívások. A telefonálóknak is csak ismételni tudtuk önmagunkat: örö­münkre szolgál, hogy nekik, nézőként és a díjazott sporto­lóknak ünnepekként, sikerült egy kellemes hangulatú sport­gálával kedveskednünk. r. Női vízilabda Labdarúgás BEK-döntő Budapesten A víz után a parton is dia­dalmaskodott a BVSC: női pó­lósai néhány napja elképesztő fölénnyel lettek elsők a Bajnok- csapatok Európa Kupája svájci selejtezőjében. A legfrissebb hí­rek szerint pedig a vasutasklub kapta meg a BEK-döntő rende­zési jogát, amire több külföldi vetélytárssal együtt pályázott. A sportdiplomáciai sikerről a BVSC-Miriad technikai veze­tője, Tóth Zoltán tájékoztatta az MTI munkatársát, kiemelve, hogy a LEN (az Európai Úszó Liga vízilabda szakbizottsága) nem csupán azért döntött Bu­dapest mellett, mert a vasutas­klub kínálta a legkedvezőbb le­hetőségeket, hanem azt is mél­tányolni kívánta, hogy a BVSC nemrég ünnepelte fennállásá­nak nyolcvanadik évfordulóját. A jubileumi rendezvénynek is beillő BEK-finálé egyetlen szépséghibája, hogy azt még nem az igazi színhelyen, az át­adás előtt álló BVSC-uszodában bonyolítják le, hanem a Bp. Spartacus Kőér utcai medencé­jében száll vízbe február 19-23. között a döntőbe jutott hat csa­pat. — A „szparihoz" némileg mi is vendégségbe megyünk ­mondta el Tóth Zoltán. - Remé­lem azonban, nem érezzük majd magunkat is idegennek a szövetkezetieknél és lányaink a legvégén, a kupa tulajdonosá­ról határozó összecsapáson is érdekelve lesznek... Ami a lebonyolítást illeti: a résztvevőket két csoportba osztják, s azokon belül körmér­kőzések lesznek. Az így kiala­kult sorrend szerint keresztbe­játszás következik, vagyis a csoportelsők a másik csoport másodikjával találkoznak. A folytatásban a győztesek mér­kőznek meg a Bajnokcsapatok Európa Kupájáért, míg a vesz­tesek a harmadik helyet döntik el egymás között. Vízbe száll­nak a csoportharmadikok is, ők a BEK ötödik helyéért versen­genek. A BVSC a nehezebb cso­portba jutott, lévén, hogy a né­met bajnok Hohenlinburg mel­lett azzal a volt szovjet bajnok, most már a Független Államok Közössége képviseletében in­duló Uralocskával is összeke­rült, amely selejtezőcsoportjá­ban első lett. Méghozzá úgy, hogy kiejtette az olaszokat, s le­győzte az Európa legjobbjai közé tartozó hollandokat. Előkészületi mérkőzések Kisdorogi Medosz-Atom- erőmű SE 1-1 (1-1). Kisdorog, 100 néző. V: Sebestyén. Kisdo­rog: Kiss- Endeli, Debreceni, Komáromi- Varga, Stölkler R.- Vecsei, Takács (Klein), Horváth P., Boros (Pechli)- Kálmán (Stölkler K.). Edző: Vábró Jó­zsef. Atomerőmű SE: Hujber (Hornyák)- Nagy Z., Szabó B., Blatt - Mikolics, Nagy L. (Már­kus), Orosz, Gyenti (Kákonyi), Szabó B. (Horváth)- Kádár, Vass (Juhász). Edző: Pusztai László. A csúszós talajú pályán reális eredmény született. G: Vecsei, illetve Vass. Szekszárdi Dózsa-Veszp- rém FC 1-0 (0-0). Peremarton, 100 néző. V: Szabó. Szekszárdi Dózsa: Antunics- Dzsinovics- Farsang, Koller, Nagyfalusi- Szabó (Panghy), Jelusics, Bo- zsér (Fekete), Horváth- Tóth (Pilisi), Nagy (Pusztai). Edző: Teszler Vendel. Veszprém FC: Andorka (Rótt)- Szabó, Pál, Agapov- Gersits, Kozma, Na- umkin, Kelemen, Szécsi- Le- hota, Korolovszky. Edző: Ké­széi Ferenc. A háromharmados, 105 perces előkészületi találko­zón a szekszárdi együttes mindvégig egyenrangú ellen­fele volt az NB I-es házigaz­dáknak. Sőt, a keményre fa­gyott pályához jobban alkal­mazkodva megérdemelten győzött a valódi gólhelyzetet kialakítani képtelen hazaiak el­len. G: Bozsér. Benga Kupa Bonyhádon A bonyhádi sportcsarnokban 12 csapat részvételével első al­kalommal rendezték meg a Benga Kupa teremtornát Garai Ferenc, az egykori bonyhádi tőrzsszurkoló emlékére. A hármas döntőbe a Bonyhád 3. Számú Általános Iskola, vala­mint a Bonyhádi SE és a Kisdo­rogi Medosz együttese jutott. Óriási meglepetésre a 3-as is­kola amatőrökből verbuvált felnőtt csapata egyaránt meg­adásra késztette a két NB III-as ellenfelét. Végeredmény: 1. Bonyhád 3. Sz. Iskola, 2. Bonyhádi SE, 3. Kisdorogi Medosz. A torna gólkirályi címét Sárközi Lajos (3-as iskola) szerezte meg. A legjobb mezőnyjátékosnak Pfei­fer Zoltán (Bonyhádi SE), míg a legjobb kapusnak Kovács László (Bonyhád öregfiúk) bi­zonyult. A kupát Garai Ferenc özvegye, Rózsi néni nyújtotta át a győztes csapat kapitányának. Húsipari SE Szekszárd- Tolnai SE II. 11:7. Mausz Éva és a szülés után visszatért Pata Erika jó játéka eredményezte a szekszárdiak győzelmét. A pá­rosok és az első két forduló után 5:5-ös döntetlenre állt a mérkőzés, a harmadik kört vi­Asztalitenisz NB I. Tovább tart a tolnaiak hullámvölgye szont a Húsipari SE nyerte 4: 0-ra, végül ez döntött. A talál­kozóra a kijelölt játékvezető, Steig József nem érkezett meg, így szükség-játékvezetőnek a tolnai szakosztályvezetőt kér­ték fel, aki közmegelégedésre látta el feladatát. Győztesek: Mausz 4, Pata 3, Rákos 2, Pilisi 1, Rákos-Pilisi, illetve Gyön­gyösi, Majzik 2-2, Herczig G., Németh 1-1, Herczig-Németh. BSE I.-Tolnai SE I. 16:2. Az őszi szoros eredmény (10:8) után súlyos vereséget szenved­tek Baloghék a fővárosban. A BSE nagyobb játéktudása az egész találkozón érvényesült. A nyolc 2:l-gyel zárult mérkőzés­ből mindössze kettőt nyertek a tolnaiak. Győztesek: Braun, Chang 4-4, Szigeti, Káhn 3-3, Braun-Káhn, Szigeti-Chang, il­letve Balogh, Herczig J. 1-1. A Bodhidarna Egyesület kung-íu bemutatója A csapatverseny dobogósai edzőikkel A Tolna Megyei Szabadidősport Szövetség díját Kalocsai Zoltán (balról), a paksi ökölvívók csapatkapitánya vette át 4 *

Next

/
Thumbnails
Contents