Tolna Megyei Népújság, 1989. november (39. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-01 / 259. szám

Népszavazás: november 26-án Felhatalmazták a kormányt a bős-nagymarosi szerződés módosításának kezdeményezésére Az előzetes várakozástól eltérően in­terpellációk tárgyalásával folytatta mun­káját kedden az Országgyűlés októberi ülésszaka. A napirend megváltoztatásá­ra azért volt szükség, mert a plenáris ülés megkezdése előtt - reggel 9 órakor - a terv- és költségvetési, valamint a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság még nem tudta befejezni az előző napon el­hangzott, a népszavazás elrendeléséhez kapcsolódó módosító indítványok meg­vitatását. HORVÁTH LAJOS (Baranya m„ 3. vk.) az Állami Számvevőszék tisztségviselői­nek jelölésére alakult bizottság állásfog­lalásáról tájékoztatta az Országgyűlést. Elmondta, hogy a bizottság elsősorban azt tartotta szem előtt: olyan vezetőket kell választani, akik kiállják a politikai és a tágabb közvélemény minden próbáját. Kérte az Országgyűlést, hogy a bizottság jelöltjeit vegye szavazólapra, majd titkos szavazással döntsön. FEHÉRNÉ EKE KATALIN (Borsod- Abaúj-Zemplén m., 10. vk.), a terv- és költségvetési bizottság tájékoztatóját is­mertette. Mint mondotta, a bizottság az A technika ördöge A technika nem működik. Tegnap reggel percekig várakozott az Or­szággyűlés, hogy megjavuljon a mikrofonja az egyik felszólalónak. A képviselők türelmesek voltak, vártak megadóan és békésen. A technika azonban továbbra sem működött. A képviselőnek végül a pulpituson lévő mikrofont kellett használnia. Nem tudom, eszébe jutott-e, hogy az előző nap leszavazták a minőség világnapja megünneplését Magyar- országon, november 9-én. Azért ha­tároztak igy, mert a kormány idő hiá­nyában képtelen felkészülni a méltó ünnepre. Nincs idő, határoztak a képviselők. Egy bizonyos: egyre többször csütörtököt mond az országgyűlési technika... - h ­Németh Miklós miniszterelnök Állami Számvevőszék elnökének Hagel- mayer Istvánt, elnökhelyetteseinek pedig Kupa Mihályt és Sándor Istvánt javasolta. Fodor István ezt követően bejelentette, hogy a mostani ülésszakon nem tudják megválasztani az Alkotmánybíróság tag­jait, ugyanis az előkészítő bizottság nem fejezte be az ezzel kapcsolatos munkáját, s további egyeztetésekre van szükség az Ellenzéki Kerekasztal, valamint a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság kép­viselőivel. Erre tehát csak a következő ülésszakon kerülhet sor. Emiatt értelem­szerűen az Állami Számvevőszék teljes tisztikarát is csak azon az ülésen választ­hatják meg. Tekintettel azonban arra, hogy az Állami Számvevőszéknek minél előbb el kell kezdenie munkáját, az elnök javasolta: a két elfogadott jelöltről még ezen az ülésen döntsön az Országgyű­lés. A parlament hosszas vita után úgy ha­tározott: az állampolgári kezdeményezé­sű népszavazást november 26-án, a cí­mer kiválasztására vonatkozó népszava­zást és a köztársaságielnök-választást 1990. január 7-én kell megtartani. A köz- társaságielnök-választás esetleges má­sodik fordulójának időpontjaként január 14-ét jelölte meg. A bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer sorsának alakulásáról, a nagyberuházás nemzetközi jogi, ökológiai, műszaki hatá­sait feltáró vizsgálatok eredményeiről szóló beszámolót Németh Miklós minisz­terelnök terjesztette a parlament elé. A vízlépcsőrendszer problémáit komplex módon elemző írásos előter­jesztés főbb megállapításait ismertetve a Minisztertanács elnöke elmondta: a kor­mány álláspontjának megfogalmazásá­nál abból indult ki, hogy a vízlépcsőrend­szer eredeti terveknek megfelelő üzem­be helyezésével mindkét ország érintett területei ökológiai szükséghelyzetbe ke­rülnének. A kormány álláspontja szerint az öko­lógiai szükséghelyzetet a csúsrajáratás lehetőségének kiiktatásával, a nagyma­rosi vízlépcső megépítésének végleges elhagyásával, a bősi erőmű alapüzemü használatával lehet megelőzni. Mindezek alapján a kormány kezdeményezi a csehszlovák félnél „A Magyar Népköz- társaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a Gabcikovo-Nagy- marosi vízlépcsőrendszer megvalósítá­sáról és üzemeltetéséről szóló 1977. évi szeptember 16. napján aláírt szerződés" módosítását. A magyar kormány ugyan­csak kezdeményezi, hogy az 1989. feb­ruárjában aláirt jegyzőkönyv Nagyma­rosra vonatkozó részét érvénytelenítsék. A kockázatok megítélésénél a kor­mány a környezetért érzett felelősséget, az élővilág életfeltételeinek megóvását tartotta szem előtt. Abból indult ki, hogy e létfontosságú kérdésben még a minimá­lis valószínőséggel bekövetkező kataszt­rófák kockázatát sem szabad vállalni. A környezet védelmében az abszolút ve­szélytelenséget kell bizonyítani, vitatha­tatlanul meg kell cáfolni az aggályokat, a félelmeket azoknak, akik szerint semmi­től sem kell tartani. Ezt azonban az erő­műpártiak nem tudták bizonyítani. Ha egyik fél sem tudja elfogadható mértékben alátámasztani az igazát, (Folytatás a 2. oldalon.) A kételyeket el kell oszlatni MSZP-tagok megbeszélése Szekszárdim Beszélgetésre hívta az MSZP Szek- szárd városi szervezőirodája azokat a párttagokat, akik a kongresszusi alap­szabályba foglaltak szerint október 31 -ig aláírásukkal kérték a felvételüket a párt­ba, illetve átjelentkeztek az MSZMP-ből az MSZP-be. Honfitársunk! megszólítással röplapot vehettek kézbe a résztvevők, amelyben a párt céljain túl a helyi programot is ismer­tették, többek között azt, hogy „legyen városunk dinamikusan fejlődő, értékeit őrző és gyarapító település, melyet fele­lősséggel gondolkodó polgárok igazgat­nak! Feddhetetlen vezetőkkel valósít­sunk meg - anyagilag és szervezetileg független önkormányzatot! Demokrati­kusan, a nyilvánosság előtt is ellenőriz­hető képviselettel szolgáljuk a város ér­dekeit!” Az MSZP Szekszárd városi szervező- (Folytatás a 2. oldalon.) Moszkvai tüntetés - kődobálás-őrizetbevétel Az Állambiztonsági Bizottság (KGB) belvárosi székháza előtti békés tüntetés Moszkva másik terén, a Puskin téren le­tartóztatásokkal ért véget hétfőn este. A Dzerzsinszkij téri KGB-székház előtt mintegy ezren gyűltek össze hétfőn este több alternativ mozgalom, szervezet - köztük a Memorial, az oroszországi Szin- dikalisták Szövetsége, a Pamjaty - hívá­sára, hogy békés tüntetésen emlékezze­nek a sztálini megtorlás áldozataira. A résztvevők mintegy fele a megemlékezés jegyében lobogó lángú gyertyával vonult a KGB elé. A felvonulásra a Memorial elő­zetes engedélyt kért és kapott. Később a résztvevők közül mintegy 300-an a közeli Puskin térre vonultak át, ezúttal már fennakadásokat okozva a környék közlekedésében - tájékoztatta az MTI moszkvai tudósítóját a szovjet bel­ügyminisztérium sajtóföosztályának munkatársa. A csoport tagjai előre be nem jelentett, így nem engedélyezett gyűlést akartak tartani. A BM-től kapott tájékoztatás szerint a tüntetők a Moszkovszkije Novosztyi című hetilapnak a téren levő szerkesztősége elé vonultak, s azt követelték, hogy a lap közölje a gyűlésen elhangzottakat. A csoport tagjai nem jutottak be a szer­kesztőségbe. A megmozdulás résztvevői a teret és a környéket biztosító rendőröket palac­kokkal, kövekkel, botokkal dobálták, jár­müveket, telefonkészülékeket rongáltak meg. A rendőrség 69 embert őrizetbe vett. További sorsukról kedden reggel nem tudtak bővebb tájékoztatást adni. A kongresszuson pártszakadás történt Grósz Károly nyilatkozata Nem szabad elhamarkodni az MSZMP kongresszusának összehívását; nem az a fontos, hogy azt még az idén megtart­sák, hanem az, hogy elkészüljenek azok a kiérlelt programok, amelyeket a kong­resszusnak kell majd elfogadnia - nyilat­kozta Wágner Tamásnak, az MTI munka­társának kérdésére Grósz Károly, aki to­vábbra is az MSZMP tagja. Mint mondta, válságmenedzselő programot kell elké­szíteni, ki kell dolgozni többek között a szervezeti szabályzatot is. A Magyar Szo­cialista Párt mostani működési szabály­zatában nagyon sok olyan értékes, új vo­nás van, amelyet hasznosítani lehet. A demokratizmus és a centralizmus kérdé­sében azonban az MSZMP másként vé­lekedik. Grósz Károly hangsúlyozta: semmi olyat nem hajlandó tenni, ami az MSZP dolgát nehezítené,, s szeretné, ha az MSZP megerősödne. Ám az más kér­dés, hogy ő személy szerint az MSZMP megszilárdulásán munkálkodik. Mint mondta, november 15-étől nyugdíjas lesz, s ezen nem kíván változtatni, de ha felkérik, szívesen vállal tisztséget az újjá­szerveződő MSZMP-ben. Azzal kapcsolatban, hogy jelenleg a volt MSZMP is több részre szakad, Grósz Károly rámutatott: az alulról jövő szerve­ződések előbb-utóbb egységes rend­szerré fognak összeállni; meg kell találni azt a közös pontot, amely alapján a balol­dal együtt tud működni. Hozzátette: ab­ban is bízik, hogy az újjászerveződő MSZMP több kérdésben együtt tud mű­ködni az MSZP-vel. Szólt arról is, hogy az elmúlt három hétben folyamatosan fo­gadta a különböző intézőbizottságokat, szervező csoportokat, ám a nyilvános­ság előtt egyelőre nem kíván megjelenni. Véleménye szerint ugyanis az ő állás­pontja ismert az MSZMP-vel kapcsolat­ban. Elmondta azt is: szerinte az állampol­gári jogok csorbítását jelenti, hogy a munkahelyeken egyáltalán nem működ­hetnek pártok. Hozzátette: tiz éve harcol azért, hogy az üzemekből a területre he­lyezzék át a politikai munka súlypontját, de nem ért egyet azzal, hogy ezt törvény szabályozza. Grósz Károly véleménye: a kong­resszuson pártszakadás történt. Tizenhárom év a rendőrség élén Interjú dr. Adrián Zsigmonddal Dr. Adrián Zsigmond vezérőrnagy, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság ve­zetője elmondása szerint azon emberek közé tartozik, akik a mérlegkészítést nem hagyják pályafutásuk végére. „Mindig is folyamatosan értékeltem a munkámat, mintegy tükröt tartva önmagam elé" - je­gyezte meg beszélgetésünk kezdetekor. A szolgálat - ezt a szót talán nagybetűvel illene írni, hiszen Adrián Zsigmond is kü­lönös nyomatékkai említette - megköve­telte ezt a rendszeres tevékenységet. Mától kezdve azonban e tekintetben bi­zonyos változás áll be, hiszen a vezérőr­nagy - érdemei elismerése mellett - nyugállományba vonul. Ez alkalomból kerestük fel irodájában, ahol készséggel vállalkozott egy inter­júra. (Folytatás a 3. oldalon.) Szupertitkos borítékban az új érettségi tételek Alacsony víztartalom - kevés szárítás Idén a hosszú, száraz ősz miatt kevesebb szárítást igényel a kukorica, mint más, a mostaninál csapadékosabb őszi hónapok­ban. A decsi Egyetértés Téesz szárítóüze­mében átlagosan húszszázalékos víztarta­lommal viszik be a földeken letört kukoricát s a központi irányítású szárítótornyon átfut­tatva már csupán 14 százalék lesz a szem víztartalma. A szárítóüzemben, ahol több ezer mázsa kukorica átfut, mindössze nyol­cán dolgoznak, s a héten már be is fejezik a munkákat Fotó: KISPÁL MÁRIA Információ a 3. oldalon. A szárítótorony A vezérlőpult

Next

/
Thumbnails
Contents