Tolna Megyei Népújság, 1989. július (39. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-01 / 153. szám

1989. július 1. Képújság 3 JAVASLAT a Magyar Szocialista Munkáspárt szervezeti szabályzatára (VITAANYAG) Kedves Elvtársak! A Központi Bizottság ez év őszére ösz- szehívta az MSZMP kongresszusát. Már ma is érezhető és bizton megállapítható: különleges jelentőségű esemény elé né­zünk, amelynek alapos, figyelmes és tü­relmes előkészítése alapvető érdekünk. Ehhez kíván hozzájárulni a Központi Bi­zottság pártpolitikai bizottsága egy vita­anyagnak - az új szervezeti szabályzat tervezetének - közreadásával. A bizottság tudatában van annak, hogy rendkívül összetett kérdésről van szó. Ezért természetesnek tartja, hogy a vitára bocsátott dokumentum csak úgy érhet célt, ha szerzői és a róla vitatkozók egy­aránt örömmel és érdeklődéssel fogadják a sajátjuktól eltérő elgondolásokat. Az MSZMP előtt olyan feladatok állnak, ame­lyek fényében súlyos tévedés lenne bárki­nek is rögeszmésen ragaszkodnia saját elképzeléseihez. A pártpolitikai bizottság tisztában van azzal is, hogy a kongresszus előkészíté­sének szolgálatára, nem pedig vezetésé­re kapott felhatalmazást. Az a szándék ve­zérli, hogy a több hónapos vita alapján a szen/ezeti szabályzatnak a kongresszus elé kerülő tervezete tükrözze a párttagság akaratát. Ezért készséggel fogad minden közvetlenül hozzá címzett észrevételt. Gyűjti a javaslatokat a pártalapszerveze- tektől, a választott testületektől. Megvá­lasztásuk után kapcsolatot teremt a kül­döttekkel; folyamatosan együtt kíván dol­gozni a küldöttcsoportok és a pártban nyilvánosan működő áramlatok képvise­lőivel. Azon lesz, hogy segítségükkel a le­hető legtöbb kérdésben már a kongresz- szus előtt életképes - ha kell, józan komp­romisszumokon alapuló - megegyezés jöjjön létre. A most közreadott vitaanyag alapjában különbözik a párt eddigi szen/ezeti sza­bályzataitól. Más módon határozza meg a működési elveket, a párttagok jogait és kötelezettségeit, új megoldásokat ajánl a párt felépítését és a vezető testületek lét­rehozását illetően. Ezek egy része nem más, mint a párttagság által már hosz- szabb ideje kifejezett törekvések érvé­nyesítése. Másik részük a legutóbbi egy év során a községekben, városokban és kerületekben kialakított megoldások „tör- vényesítése”. Harmadik részük pedig a magyar és az európai baloldali mozgal­mak egyes szervezeti elveinek, gyakorlati megoldásainak felelevenítése, alkalma­zása; elsősorban olyan megoldásoké, amelyek többpárti politikai viszonyok közt hasznosnak és sikeresnek bizonyultak. A pártpolitikai bizottság különösen fon­tosnak tartotta annak az alapigazságnak az érvényesítését, hogy a párt a párttag­ságé; nem öncél, hanem társadalmi küz­delmek eszköze. Ebből következnek azok a javaslatok, amelyek a tagság párton be­lüli jogainak és cselekvési szabadságá­nak kiterjesztését célozzák. Ugyancsak ez a kiindulópontja annak a felfogásnak is, hogy a vezető szervek minden szinten a tagság által létrehozott, a választók által jogokkal és kötelezettségekkel felruhá­zott testületek; szolgálni kötelesek, és a választók ellenőrzése alatt kell állniuk. Ennek érvényesítése is új szervezeti meg­oldásokat igényel. Egyszersmind indokol­ja, hogy a párt országos szerveinek jogál­lását, szerepét, kötelezettségeit teljes részletességgel szabályozzuk; hogy ezek a testületek ne maguk értelmezzék önma­guk szerepét és jogait. A közreadott vitaanyag terjedelme többszöröse a jelenleg hatályos szerve­zeti szabályzaténak, de nem terjedelme­sebb egyetlen demokratikusan működő európai párt alapszabályánál sem. A nemzetközi tapasztalatok arra intették a bizottságot - s ezeket megerősíteni lát­szanak a párt tagsága által megfogalma­zott előzetes javaslatok is -, hogy egy de­mokratikus pártban nem elég csak - ha mégoly üdvözítőek is - elveket deklarálni. Az elveket pontos, részletes és ellenőriz­hető biztosítékokkal, eljárási szabályokkal kell alátámasztani. A munka, amellyel a tisztességes és áttekinthető játékszabá­lyok felkutatása jár, kamatostul megtérül. Kedves Elvtársak! Véleményüket, javaslataikat a legőszin­tébb érdeklődéssel várjuk, és előre is megköszönjük. Elvtársi üdvözlettel: a Központi Bizottság pártpolitikai bizottsága I. Általános rendelkezések 1. SZAKASZ A párt neve: Magyar Szocialista Mun­káspárt. Több fórumon felvetődött a névválto­zás lehetősége (pl. Magyar Szocialista Párt, Magyar Szocialista Néppárt, Szo­cialista Demokrata Néppárt stb.). Ez a kérdés önmagában nem ítélhető meg; érdemben a párt politikai elveiről, prog­ramjáról és működéséről folytatott együttes vita keretében mérlegelhető. 2. SZAKASZ Az MSZMP célja az egyének szabad­ságán alapuló, esélyegyenlőségre törek­vő, erős önkormányzatra épülő, demok­ratikus, szocialista társadalom megte­remtése. Az MSZMP a munkásmozgalom egyesült pártja. Megőrzi a szociáldemok­rata és a kommunista mozgalom marxis­ta szellemiségét, továbbviszi a munkás- mozgalom szocialista, közösségi érté­keit. Épít a humanista és baloldali áram­latok elméleti eredményeire és politikai tapasztalataira. Nyitottan fogad minden eszmét és kezdeményezést, amely a ha­ladást szolgálja és előmozdíthatja a bé­két az emberek között, a harmóniát az ember és a természet között. Az MSZMP nemzeti párt, amely épít a magyarság történelmi hagyományaira, merít szellemi teljesítményeiből, kulturá­lis értékeiből. Tevékenységével osztály­szempontokat meghaladva, a dolgozó, alkotó emberek érdekeit, az egész nem­zetet kívánja szolgálni. Az MSZMP fellép a nemzetek együtt­működéséért, az elzárkózással, a nem­zeti türelmetlenséggel szemben; azért te­vékenykedik, hogy Magyarország integ­rálódjék a világ és elsősorban Európa szellemi, gazdasági és politikai életébe. Szolidáris mindazokkal, akik a világban szabadságukért, jogaikért, a haladásért küzdenek. AZ MSZMP demokratikus párt. Az al­kotmányosságnak megfelelően, a törvé­nyeket tiszteletben tartva, tagságának akaratát érvényesítve működik. Együtt­működést és szövetséget ajánl minden olyan politikai erőnek, amely kész össze­fogni a nemzet felemelkedéséért. 3. SZAKASZ A párt működését vezérlő alapelvek: 1. Az önkéntesség, amely magában foglalja a belépés és a kilépés szabad el­határozását, a párton belüli szerveződés, közösségalkotás és a közösségben vég­zett politikai tevékenység szabadságát. Ez a felfogás nagymértékben kiter­jeszti a párttag párton belüli cselekvési szabadságát. A szerveződés, a közös­ségalkotás, a közösséghez való csatla­kozás önkéntessége a horizontális moz­gás és kapcsolatok lehetőségét is tar­talmazza. A tevékenység önkéntessége azt jelenti, hogy a politikai cselekvés el­sősorban a vállalt feladatok ellátásából, nem kizárólag mások által megszabott kötelezettségek teljesítéséből áll. 2. A párton belüli véleménynyilvánítás és a közös véleményt vallók együttes politikai fellépésének szabadsága. A kö­zös véleményre épülő áramlatok nem válhatnak a párton belül elkülönült szer­vezetté. Ez az elv magában foglalja a párton belüli kritikának és vitának, a különvéle­mény fenntartásának és hangoztatásá­nak, valamint a kisebbségnek azt a jo­gát, hogy politikai küzdelmet folytasson a többség megnyeréséért. 3. A demokrácia, azaz a tagság részvé­tele és a többség akaratának érvényesü­lése a párt politikájának formálásában; ezen alapuló közös felelőssége a párt sorsáért. A demokrácia érvényesülése a szer­vezet egészének felépítésétől, az egyes pártszervek működésétől és nem utol­só-sorban a politikai kultúrától függ. Ezért olyan szervezeti rendszert javaso­lunk, amely alulról építkezik, és lehetővé teszi a tagság akaratának kifejezését. 4. A szolidaritás, á közös elvek és poli­tikai célok jegyében fogant közös cse­lekvés. 5. A vezető testületeket az önálló párt- szervezetekbe tömörült párttagok - kö­zös akaratuk kifejezésére - hozzák létre, meghatározva és tiszteletben tartva dön­tési. irányítási jogaikat. A közös cselekvés alapja a közös aka­rat. Ha a választott testületeket olyan módon és formában hozzuk létre, hogy a közös akaratot kifejezzék, akkor dön­téseiket magunkra nézve elfogadjuk. Akik elvtársaink közül egy-egy döntés­sel nem tudnak azonosulni, küzdhetnek a döntés felülvizsgálatáért, de amíg meg nem változtatják, el kell fogadniuk érvé­nyességét, és nem akadályozhatják a közös cselekvést. 6. A párttagok lelkiismereti szabadsá­gának tiszteletben tartása. A párt tagjai a közösen kialakított és elfogadott politikai célok megvalósítá­sára szövetkeznek. Nézeteik, törekvé­seik a legfontosabb kérdésekben megegyeznek. A közös politikai cselek­vésnek, az egymás iránti szolidaritásnak nem akadálya a világnézeti felfogásbeli különbség, pl. vallásosság sem. 7. A párt tevékenységének nyilvános­sága. A párt a társadalom egésze előtt nyíl­tan működik. Céljait, felfogását, mód­szereit vállalja. Természetesen vannak belső ügyei, amelyeket először tagságá­val tisztáz. Tagjai előtt azonban nem le­hetnek titkai. A párttagság elidegenít­hetetlen joga saját pártja, az általa létre­hozott választott testület tevékenységé­nek ismerete. A nyilvánosság nemcsak a testületek és választóik, hanem a párt­tagok vagy csoportjaik egymás közti vi­szonyában is követelmény. Érvényesül­nie kell ezért pl. a párton belüli áramla­tok tevékenységében is. működő alapszervezetnél, ahol nyilván­tartásba veszik őket. 5. A párttag kérésére a tagsági viszony szüneteltethető, illetve a taggyűlés vagy a választott testület döntése alapján fel­függeszthető. A tagsági viszony szüneteltetésének oka tartós távoliét, betegség stb. lehet; a felfüggesztés fegyelmi eljárás során lenne alkalmazható. 6. A párttagság kilépés, kizárás és ha­lálozás következtében szűnik meg. A párttag kiléphet a pártból, ha ellene fegyelmi eljárás nem folyik. A kilépést az alapszervezetnek kell bejelenteni. A párttagot csak fegyelmi eljárás alap­ján lehet kizárni. Ezzel megszűnne a törlés intézménye. 7. A pártból korábban kizárt személy csak egy év elteltével és ugyanannál az alapszervezetnél kezdeményezheti is­mét a belépését. Mivel a pártból való kizárás körülmé­nyeiről a volt párttag alapszervezete tájékozott, ezért az ismételt belépéskor ezeket csak ott mérlegelhetik. Ez a meg­oldás igényli egyben a legkevesebb ad­minisztrációt. 9. SZAKASZ 1. Minden párttag megkülönböztetés és előjogok nélkül egyenlő. Joga, hogy a) tájékozódjon, politikai és szervezeti feladatai ellátásához pontos tájékozta­tást kapjon a pártnak és testületéinek, szerveinek munkájáról; b) részt vegyen a párt által szervezett akciókban, politikai tevékenységben; c) a párton belül véleményét mind szó­ban, mind írásban szabadon kifejtse, bí­rálja bármely elvtársát vagy a párt bár­mely szervének tevékenységét, részt ve­gyen a vitákban; d) a párton belül politikai kezdemé­nyezést indítson, abban részt vegyen, másokéhoz csatlakozzon; e) szabadon politikai kapcsolatot te­remtsen a párt bármely tagjával, a pártta­gok bármely közösségével, bármely pártszervezettel; f) szabadon válassza meg, hogy me­lyik alapszervezethez kíván tartozni, és milyen más párttagközösségben kíván politikai munkát végezni; g) megkülönböztetés és akadályozta­tás nélkül jelölt legyen bármely pártfunk­cióra; h) választókerületében részt vegyen a párt által támogatandó képviselő- és ta­nácstagjelöltek kiválasztásában; i) részt vegyen az általa közvetlenül vagy közvetve választottak politikai ellen­őrzésében; j) a párt védelmét kérje minden olyan esetben, amikor politikai tevékenysége miatt megalapozatlan vádak vagy hátrá­nyok érik; k) éljen a párt által biztosított képzési lehetőségekkel; l) kötelezettségei teljesítéséhez és jo­gai gyakorlásához - a párt érintett végre­hajtó szerveivel egyetértésben - igény­be vegye a párt anyagi erőforrásait és technikai eszközeit. 2. A párttag kötelessége: a) a felelősségteljes, becsületes ma­gatartás a munkában, a közéletben, az emberi kapcsolatokban; b) a párt programjának, érdekeinek, szervezeti szabályzatának védelme; az il­letékes választott testületek rá vonatkozó többségi határozatainak végrehajtása: c) szolidaritás elvtársaival; vélemé­nyük, álláspontjuk, személyük és jogaik tiszteletben tartása; készség az együtt­működésre az eltérő véleményt képvise­lő elvtársaival; d) a párt anyagi támogatása rendsze­res tagdíjfizetés útján; e) a kapott és vállalt megbízatások tel­jesítése; (részvétel a párt politikai akciói­ban; gyakorlati, politikai, társadalmi és emberbaráti feladatok vállalása; a párt- sajtó népszerűsítése, a párt kiadványai­nak terjesztése; részvétel a szakszerve­zeti, illetve az ifjúsági munkában stb.). 3. A választott és kinevezett pártszer­vek kötelessége, hogy biztosítsák a párt­tagság jogai érvényesítésének, kötele­zettségei teljesítésének feltételeit. 10. SZAKASZ A párt tagjai nem támogathatnak olyan politikai akciókat, más szervezetektől olyan kezdeményezéseket, amelyek az (Folytatás a 4. oldalon.) II. A párton belüli kezdeményezések és a döntéshozatal elvei 4. SZAKASZ A párttagok közösségei - az alapszer­vezetek, helyi pártszervezetek stb. - a tagság akaratát közvetlenül (taggyűlé­sen, összevont taggyűlésen, pártszava­zással) vagy az általuk létrehozott vá­lasztott testületek útján fejezik ki és érvé­nyesítik. A cselekvés alapjául az érintett párttagság többségének közös akarata szolgál. 5. SZAKASZ A politikai kezdeményezés: 1. A párttagok és közösségeik joga, hogy politikai kezdeményezéssel fordul­janak elvtársaikhoz, a pártszervezetek­hez és a választott testületekhez. Joguk álláspontjuk megismertetése és egyez­tetése. Közös álláspont kialakulása ese­tén platformjuk elfogadtatásáért közösen léphetnek fel. A kezdeményezés joga ki­terjed a személyi kérdésekre is. 2. Ha a kezdeményezést az adott terü­leten, közösségben nyilvántartott pártta­gok 10 százaléka, vagy az ott működő testületek 25 százaléka támogatja, azt az illetékes testületnek napirendre kell tűz­nie, és az ügyben állást kell foglalnia. A tagság 10 százalékának támogatá­sa megszerezhető pártfórumon való ál­lásfoglalással vagy aláírásgyűjtéssel. 6. SZAKASZ A párton belüli választás és visszahí­vás alapelvei: 1. Minden párttag bármely párttiszt­ségre megválasztható. Egyes tisztségek összeférhetetlenségéről a szervezeti szabályzat külön rendelkezik. 2. Minden párttag joga, hogy - közvet­lenül vagy küldötte(i) útján - részt vegyen saját közössége vezetőinek, a választott testületek tagjainak és tisztségviselőinek jelölésében és megválasztásában. Joga, hogy a jelöltek nézeteinek ismeretében választhasson. 3. A párton belül nyilvánosan működő áramlatok a küldöttválasztás során, to­vábbá a vezető testületekben és az ellen­őrző szervekben támogatottságuk ará­nyában jogosultak képviseletre. 4. A vezető testületek a tagság vagy küldöttei által közvetlenül választott, illet­III. A párt tagjai 8. SZAKASZ 1. Az MSZMP tagja lehet minden 18. életévébe lépett magyar állampolgár, aki elfogadja a párt programját, szervezeti szabályzatát, és anyagilag támogatja a pártot. 2. Az MSZMP tagja nem lehet más pártnak is tagja. 3. A belépési eljárás: a) A párthoz csatlakozni szándékozók belépési nyilatkozatot bármely alapszer­vezethez benyújthatnak. Az alapszerve­zet vezetősége tájékoztatja az alapszer­vezet tagságát a belépési szándékról. Vitatott kérdés, hogy fenntartsuk-e két ajánló támogatásának szükségességét b) Ha a belépni szándékozóval szem­ben a tagság tájékoztatásától számított 15 napon belül nem érkezik kifogás, a tagsági viszony a belépési nyilatkozat keltétől létrejön. ve delegált párttagokból állnak. A válasz­tottak választóik által bármikor visszahív­hatók. 5. A választott testületi tagság és vala­mennyi tisztség érvényességi idejét a vá­lasztói fórum határozza meg. Ezen idő­szak alatt csak időközi választás kiírásá­val, lemondással, visszahívással, felmen­téssel vagy a párttag halálával szűnhet meg. Ez a küldötti megbízatások folyama­tos érvényességét is jelenti, tehát a kül­döttgyűlések, küldöttértekezletek és a kongresszus szükség szerint bármikor összehívhatok. 6. A jelölések nyíltak, a választások tit­kosak. 7. Megválasztottnak azok tekinthetők: a) változat: akik a választásra jogosul­tak több mint a felének a szavazatát megkapták; b) változat: akik a választásra jogosul­tak legalább kétharmadának részvételé­vel megtartott szavazások több mint felét megkapták. 8. A választások tisztaságának ellenőr­zése a párttagság joga. A választásokkal kapcsolatos panaszokat az érintettektől független bizottságok vizsgálják ki. 9. A választásra jogosultak önállóan határozzák meg a fenti elvek alkalmazá­sának konkrét módozatait. 7. SZAKASZ A pártszavazás 1. A pártszavazás a párttagság közvet­len akaratnyilvánításának formája. Párt- szavazás tartható minden olyan helyi vagy országos kérdésben, amelyben le­hetséges az egyértelmű elfogadás vagy elutasítás. 2. A Központi Bizottság, illetve az illeté­kes helyi választott testület pártszava­zást köteles elrendelni, ha az erre irá­nyuló kezdeményezést az érintett terüle­ten nyilvántartott párttagság 10 százalé­ka, illetve kezdeményezési jogú testüle­tek 25 százaléka támogatja. 3. A pártszavazások kezdeményezé­sének, elrendelésének és lebonyolításá­nak módját a Központi Bizottság külön határozatban szabályozza. c) Ha az alapszervezet bármely tagja írásban vagy szóban kifogást emel, a ve­zetőség - az érintettek meghallgatása után - a következő taggyűlés elé terjeszti az ügyet. A taggyűlés határozata ellen 30 napon belül az irányító párttestülethez lehet fellebbezni, amely végleges döntést hoz. A javaslat eltér az eddigi gyakorlattól. Lényege az, hogy az MSZMP-ben tagfel­vétel helyett a párthoz való csatlakozás, belépés legyen. A párt csak azok belé­pésétől zárkózzék el, akikkel szemben megalapozott kifogást emelnek. Ezért megszűnne a taggyűlésen való felvétel. 4. A párt tagjainak munkahely- és/ vagy lakóhely-változtatásakor - új tagok­nak a belépés után - 30 napon belül je­lentkezniük kell a lakóhelyükön működő helyi pártszervezetnél, illetve munkavi­szonyban állóknak a munkahelyeken

Next

/
Thumbnails
Contents