Tolna Megyei Népújság, 1982. december (32. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-01 / 282. szám

AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXII. évfolyam, 382. sióm. ÁRA: 1,40 Ft * 1982. december 1., szerda. Mai számunkból JAPÁNRÓL EZ ÉS AZ (2. old.) LEHETŐSÉGEK ÉS ADOTTSÁGOK (3. old.) SZÖVETSÉG A NYELVI SOROMPÓK ELLEN (3. old.) SZOMSZÉDOLÁS (4. old.) UTÁNPÓTLÁS (5. old.) ■■J Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Tyihonov fogadta a török külügyminisztert Ügyeletesek A napokban szemtanúja voltam annak, amint a víz­ügyi dolgozóik nagy sietve mentek egy hibát, csőtörést kijavítani. A legnagyobb őszi munkáik idején mindenféle mezőgazdasági géphez értő emberekből álló brigád volt állandóan készenlétben a MEZÖGÉP-mél. A mentők éj­jel-nappal ,,ügyeletet" tarta­nak. A lapunk pénteki szá­mában féloldalnyi terjede­lemben közöljük az ügyeletek rendjét. Szinte össze sem tudjuk számolni, hogy hány szakmában, hány ember áll állandóan készenlétben, hogy ügyes-bajos dolgainkban azonnal segítségünkre legyen. ügyeleti szolgálatot ellátni megerőltető munka.. Gondol­juk csak el, hogy egy közpon­ti orvosi ügyelet szakemberei egy éjszaka hányszor, de hányszor száguldanak beteg­hez. S tudjuk, ha valahol csőtörés van, azonnal meg kell kezdeni a javítást. S az élet megannyi területén min­dig bizton számíthatunk az ügyeletesekre. Sajnos, méltánytalanul ke­veset beszélünk róluk. Pedig ezek az emberek leginkább rendes munkaidejükön túl vállalkoznak ügyeleti szolgá­latra. Nem látják az izgal­mas, szórakoztató tévéműso­rokat. Családjukkal keveseb­bet vannak együtt. Baráti kö­rük kénytelen alkalmazkodni munkaidő-beosztásukhoz név­nap, születésnap alkalmá­ból ... Valahogy úgy vagyunk az ügyeleti szolgálatot tartókkal, hogy csak akkor gondolunk rájuk, ha baj van környeze­tűinkben. Ha az ember leesik ablaktisztítás közben a ho­kedliről, természetes, hogy van mentő, ügyeletes orvos a sebészeten, kellő assziszten­ciával. Tudjuk, hogy ünnepek, jelentős belföldi, külföldi ese­mények idején a különféle elektromos szervizek rendel­kezésünkre állnak. Azt is tu­domásul vesszük, ha hétfőn friss péksüteményt vásárolha­tunk, mert vasárnap este egy-egy brigád már dolgozott — ugyancsak érdekünkben. Sorolni sem lehet tehát, hol találkozunk, mikor vesszük igénybe az ügyeletesek szol­gálatait. Pedig nem könnyű munkát végeznek. Orvos isme­rősöm mondja, hogy félnek a névnap-időszaktól, a fizetési napoktól, a szilvesztertől — oly sok munkájuk akad ilyen­kor. A pékek a fogyasztók ki­számíthatatlan igényét pana­szolják fel, ritkán tudják „el­találni", hogy hány ember tartson ügyeletét, s mennyi árut készítsen ezalatt... és ott vannak a villanyszerelők, akiknek hóban, sárban, fagy­ban, ünnepen, vasárnap te­repjáró gépkocsijaikkal jár­ni kell a megyét, mert áram kell a lakásokba, az orvosi rendelőkbe, a tűzoltóknak, a vízszivattyúknak... Tizenkét óra szolgálat, hu­szonnégy óra szabad munka­rendben dolgoznak általában az ügyeletesek. Van, amikor a tizenkét óra valójában csak benti ügyelet, olvasgatás, pi- ! henés, beszélgetésre való — ! ám sakkal több az olyan éj- ! szaka, ünnep, amikor nincs megállás. Olyam kevés a „nyugis” szolgálat, hogy min- I denütt feljegyzik, mint jeles ünnepet. Mert ezek feljegy­zésre méltók olyan tekintet­ben is, hogy nyugodt, baj nélküli volt az az időszak, il­letve a gépek, berendezések jól működték, nem volt külö­nösebb beavatkozásra szük­ség. — Pj — Egy évvel a genfi eurorakéta- tárgyalásdk megkezdése után, és egy évvel a tervezett ra'kéta- telepítések előtt a NATO had­ügyminiszterei az atlanti szövet­ség atomstratégiájáról tanács­koztak kedden a nukleáris te - vezőcsoport ülésén. Várhatóan megerősítik az 572 közép- hatótávolságú új nukleáris csa­pásmérő eszköz Nyugat-Európá­ba telepítésére vonatkozó ko­rábbi határozatokat, amely az európai katonai egyensúly fel­borulásával fenyeget. A testület, amely évente két­szer ülésezik, az atamfegyve- rékre vonatkozó döntések fóru­ma a NATO-lban. Résztvevői az egyesített katonai szervezethez tartozó országok (tehát 13 tagország, Franoiáország, Iz- land és Spanyolország kivéte­lévé!) hadügyminiszterei. Caspar Weinberger amerikai hadügyminiszter tájékoztatta kollégáit az MX hadászdti ra­kétáik telepítésének módjáról múlt héten 'született washingto­ni döntésről, valamint a hadá­szati fegyverekre és az euro- rallfétákra vonatkozó genfi szov- jet—amerikai tárgyalásók állá­sáról. Miután a nyáron nyugat­európai körökben meglehetős nagy riadalmat keltettek azok a Washingtonban kiszivárgott A melioráció nagyarányú el­terjedése hozta, hogy 'hiánycik­ké vált az altalaj vízelvezetésé­hez szükséges dréncső. A Bor­sodi Vegyi Kombinát szekszárdi gyáregységében két éve kezd­ték gyártani licenc a lápján a dréncsövet. Azoniban a kereslet sakkal gyorsabban emelkedett, mint amit a kínálat ' ki tudott elégíteni. Dréncsőből a meliorá­ciót végző üzemek évente 10— 12 millió métert igényelnének, a gyár pedig 5,5 millió métert tud gyártani. Pontosabbon tudott, mivel tegnap, kedden a szekszárdi gyárban üzembe helyezték azt értesülések, amelyek szerint a Pentagon tartósan elhúzódó atomháború megvívásának le­hetőségeit 'és körülményeit vizs­gálja, Weirtberger igyekezett „eloszlatni az ekörül támadt fél­reértéseket” is. Azt erősitgette, hogy nincs változás a NATO és az Egyesült Államok atomstra­tégiájában. 'Kijelentései azon- 'ban közVetve megerősítették: a Pentagonban valóban készül­nék tervék arra, milyen intézke­déseket igényelne, ha olyan atomháború robbanna ki, amely többszöri csapásváltá sokkül esetleg több hónapig lis elhú­zódnék. Az euro rakéta kra vonatko­zóan a nyugat-európai’ hadügy­miniszterek 'beszámoltak a tele­pítés eddigi előkészületeiről amelyek Belgiumban és Hollan­diában 'is elkezdődtek, annak ellenére, hogy e két ország kor­mánya még nem hozott politi­kai döntést o robotrepülőgépek 'befogadására. Weinberger pe­dig arról tájékoztatott, hogy ho­gyan állnak a kísérletek a ter­vek szerint egy év múlva rend­szerbe állítandó új eszközökkel. # Az ölasz püspöki kar két tagja, két jelentős katolikus szervezet nevében egyetértését fejezte ki az amerikai püspö­a gépsort, amelyet egy újító- kolléktíva — Lataczai János fő­mérnök, Somorjai Lajos üzem­vezető és Richoim László fő­művezető - tervezett. 'Egy olyan extradent alakítottak át, ame­lyet eddig nem tudtak gazda­ságoson hasznosítani, így a dréncsőgyáirtással ez a gép is egész évben teljes kapacitással dolgozhat. A kivitelezést a nagy- vállalat segítségével végezték. Legyártották azokat a gépi be- rendezélséket, amelyek szüksé­gesek az új gépsorhoz. A mun­kával igen rövid idő alatt vé­geztek, másfél hónap kellett az új gép üzembe helyezéséhez. kök 'közelmúltban ismertté vált rakétáé I lenes áílásfog la lásá val, amely Reagan fegyverkezési programját támadja. Dante Bernini olbanói püs­pök, az „Igazság és béke" el­nevezésű bizottság elnöke, va­lamint Luigii Betazzi ivreai püspök, a „Pax ’Christi" kato­likus nemzetközi békemozgalom elnöke kijelentette: „Szólidári- sak vagyunk azökkal az ameri- 'kai püspökökkel, akik az atom- fegyvetkezés féktelen versenyét erkö IcStelen nék nyilvánítottá k. Osztozunk azoknak 0 félelmé­ben, akik szerint a comisói CDél-Olaszország) rakétatelepí- tés az európai atomfegyverke­zés veszélyes eleme.” Római megfigyelők úgy Vélik, hogy Bernini állásfoglalását gyakorlati lag az olasz püspöki kar véleményének lehet tekin­teni. Betazzi püspök fellépésé­nek pedig az ad súilyt, hogy a „Pax Christi” elnökeként nagy tekintélynek örvend. A tkét magas rangú egyházi képviselő kedden nyilvánosság­ra hozott kijelentése az olasz katolikusok első hivatalosnak tekinthető állásfoglalása a szi­cíliai NATO-rakétatámaszpant és az atlanti szövetség 1979 de­cemberi rakétatelepitési hatá­rozatát támogató olasz döntés ellen. Azon túl, hogy 1983-tól 3-4 ■mii Ilié 'méter dréncsővel gyárta­nok többet Székszárdon, imég jelentős valutamegtakarítást is jelent, mivel egy ilyen gépsor 30 millió forintba kerül. INyíikolaj Tyihonov, az SZKP KB 'Politikai Bizottságának tag­ija, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnöke kedden Moszk­vában fogadta liter Turkmen török külügyminisztert, aki a Szovjet kormány meghívására vasárnap óta tartózkodik hiva­talos látogatáson a Szovjet­unióiban. A baráti légkörű meg'beszé­A termelőszövetkezetekben a szőlő- és gyümölcstermelési ágazatok évente mintegy tíz- mii liárd forint értéket állítanak elő. A közös gazdaságok az or­szágos termelőterületnék mint­egy kétharmadát művelik, fel­dolgozó üzemeik teljesítménye azonban az országos kapaci­tásnak csak negyedét teszik ki és az összes tárolótérnek mind­össze 13 százalékát adja. A szőlő- és gyümölcstermelés, il­letve a feldolgozás és a tárolás között mutatkozó aránytalanság felszámolásáért a következő időszakban az eddiginél többet kell tenni, ezzel ugyanis javíta­ni lehet ezeknek az ágazatok­nak a jövedelmezőségén — ál­lapította meg a TOT elnöksége keddi budapesti ülésén, ame­lyen Szabó István elnökletével a termelőszövetkezeti szőlő- és gy-.i.ölcstermelés helyzetét és a fejlesztés tehetőségeit vitat­ták meg. A tana csíkozáson felvetették, hogy a rendelkezések egyelőre még különválasztják a szőlő- és gyümölcstelepítést, továbbá Ezzel még nem 'tudják tél'jes egészében megteremteni a ke­reslet éS a kínálat közötti össz­hangot, de a későbbiek folya­mán, ahógy a nagyvállalat anyagi helyzete engedi, egy lésen a szovjet—török kapcsola­tok néhány kérdéséről volt szó. A tárgyaló felek megerősítették, hogy érdekeltek a jószomszédi kapcsolatok további fejlesztésé­ben, a gazdasági kapcsolatok és a kétoldalú kereskedelem bővítésében. liter Turkmen Hétfőn Andrej Gromiko külügyminiszterrel foly­tatott megbeszéléseket. a tárolást és a feldolgozást, a borászkodást, holott végül is egységes folyamatról van szó. Ahhoz, hogy a feldolgozás vi­szonylagos elmaradottságát fel­számolhassák, a jövőben mint­egy százezer hektoliter teljesít­ményű borászati üzemet és tá­rolót kell létesíteni a szőlőter­melő vidékeken. A beruházá­sokhoz szükséges összeg egy ré­szét tsz-tagi kölcsönökből tehet­ne fedezni. Részben azonos gondok mutatkoznak a terme­lőszövetkezeti a'l matermesztés­ben is, szűkösek a tárolók. Leg­alább 250 ezer tonnás raktár- fejlesztésre lenne szükség ah­hoz, hogy a felkínált téli almát megfelelő módon óvhassák az őszi, téli időszakban. Az elnökség megvitatta o me­zőgazdasági termelőszövetkeze­tek anyagi érdekeltségének új vonásairól szóló előterjesztést. Egyetértett a munkadíjazás sza­bályozásának továbbfejlesztésé­vel, és azzal, hogy a tagok és a szövetkezet közötti vagyoni kapcsolatrendszert a továbbiak­ba!» még inkább elmélyítsék. újabb gépsort állítanak üzem­be és így évente már több mint 12 millió méter dréncsövet tud­nák adni a mezőgazdaságnak b meliorációs munkáik elvégzé­séhez. H.J.-G.K. Összhangot teremteni kereslet és kínálat között Of gépsor saját erőből a BUK-ban A TOT-elnökség ülése A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését december 1-re össze­hívták. A Politikai Bizottság az 1983. évi nép­gazdasági terv és állami költségvetés irány­elveiről készült előterjesztés megvitatását ja­vasolja a Központi Bizottságnak. (MTI) 1 Az atomstratégiáról tárgyaltak a NATO hadügyminiszterei Az új berendezésen még a nyúzópróbát végzik Két éve üzemel, ez a dréncsőgyártó gép

Next

/
Thumbnails
Contents