Tolna Megyei Népújság, 1982. szeptember (32. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-01 / 204. szám

AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXII. évfolyam, 204. szám. ARA: 1,40 Ft 1982. szeptember 1., szerda Mai számunkból KÍNAI KONGRESSZUS (2. old.) ÁLLAM ÉS TARSALADOM A NYOLCVANAS ÉVEKBEN (3. old.) AZ EGYIK MENEKÜLT (4. old.) A SZOCIALISTA BRIGÁDOK SEGÍTSÉGÉT KÉRIK (5. old.) NÉPFRONTFÓRUMOKON VITATJÁK MEG (3. old.) Nyárvég Bár a csillagászati nyárnak szeptember 22-én van vége, ilyenkor szeptember első nap­ijaiban már úgy beszélünk a ■nyárról, mint arról, ami el­múlt. Végeredményben — ha a meteorológiai évszakváltás dátumait vesszük alapul — bi­zony, ma beköszöntött az ősz. Hűvösebbek az éjszakák és a reggelek, itt-ott sárguló fa­leveleket is láthatunk. Ezen kívül az ősz beköszöntének másféle jelei is láthatóak több helyütt: egyen köpenybe öltözött kis- és nagydiákok ligyekeznek az iskolába: há­tukon, vállukon, kezükben tás­ka. Az idén a tanítási, év kicsit korábban kezdődött, mint máskor. Korábban, hiszen az augusztus végi napokkal és a többi szünidőkből „elcsí­pett” idővel egészül ki a tan­év. E napok teljében viszont szabad szombatokat kapnak a diákok, pedagógusok egya­ránt, s ezekkel tehetik gaz­dagabbá, meghittebbé, vál­tozatosabbá a hétvégeket a családok. Lehet rajta vitatkoz­ni, hogy melyik a jobb: az ötnapos tanítási hét, avagy a korábbi rend, amely szerint csak minden második szom­bat volt szabad az iskolák­ban. Szóval vitatkozni lehet, csak éppen nem érdemes. Hiszen a szakemberek ponto­san fölmérték az igényeket, lehetőségeket, s ezzel párhu­zamosan a feladatokat; va­lamint összegezték a vélemé­nyeket arról, hogy a társada­lomnak melyik forma válik jobban hasznára. Mindezekre •bizonyítékokkal majd az idő szolgál. De addig is egy do­log bizonyos: azoknak a csa­ládoknak, amelyek eddig is szívesen töltötték együtt sza­bod idejüket — mégpedig okosan, hasznosan és egy­más örömére -, nyilván sok szépet tartogat az új tanítá­si rendszer. Azoknak a diá­koknak, akik már kiskoruk­ban megtanulták beosztani idejüket, nem valószínű, hogy gondot okoz majd az átállás. És ehhez az átálláshoz ren­geteg segítséget nyújtanak az iskolák, a pedagógusok. A többletidő okos eltöltéséhez pedig a köziművelődési intéz­mények. Persze, arról sem szabad elfelejtkeznünk, hogy a napi­rendek átformálását, az igény szerinti életritmus fölvételét senki nem ruházhatja át az „illetékesekre”, az intézmé­nyekre. A minap egy ötödik osz­tályba lépő fiúval beszélget­tem. Az iskolakezdés témát ő hozta fel, mondván, hogy csöppet sem várja, ugyanis a nyár legnagyobb részét a napköziben töltötte. Úgy tűnt, hogy a kislegény belefáradt, beiefásult a „nyári iskolá­ba", és természetesen nem is hozza lázba sem az, hogy a rég nem látott társaival ta­lálkozik; sem az, ami. a többséget: hogy ismét kezdő­dik a tanítás, hogy ismét megélénkül az úttörőélet. Saj­nálatra méltóak az ilyen ■gyerekek, hiszen az ő szüle­iknek is éppen úgy volt — vagy lehetett volna — nyári szabadságuk, mint a több­ségnek. Csakhogy eltékozol- ták. félvállról vették. Pedig a szabadságok okos eltöltése, megszervezése is jó előiskolá'ja a szabad szom­batok kiegyensúlyozott, öröm­teli eltöltésének.- vhm ­A szíriai egységek kivonultak Bejrutból Viták az arab csúcsértekezlet előtt A szíriai fegyveres erők magukkal vitték nehézfegyvereiket is és útvonalukat — homokzsákbarikádok mögött — olasz el­lenőrző katonai egységek biztosították. (Telefotó—AP—MTI—KS) Hazánkba látogat a norvég külügyminiszter Svenn Stray, a Norvég Királyság külügyminisztere Púja Fri­gyes külügyminiszter meghívására ma hivatalos látogatásra ha­zánkba érkezik. (MTI) wr Őszi szolidaritási akciók Kedden az arabközi béke- fenntartó erőkhöz (FAD)_ tar­tozó szíriai csapatok utolsó egységei is elhagyták Nyugat- Bejrútot. A közel 1000 főnyi csoport — a szíriai hadsereg 85. dandárja — a Bejrút— Damaszkusz út izraeliek által ellenőrzött szakaszán keresztül hagyta el a libanoni fővárost. A bejrútban állomásozó utolsó szíriai egységek távo­zásával egyidejűleg az izraeli légierő gépei kedden reggel légicsatában lelőttek egy szí­riai vadászgépet a libanoni főváros közelében. A szíriai repülőgép felderítő úton volt. Szemtanúk szerint a pilóta katapultált. Ez volt július 11-e óta az első légicsata az izraeli és a szíriai repülőgépek között. Nem túlságosan kedvezőek az előjelek a szeptember 6-án kezdődő arab csúcsértekezlet előtt: Moamer Kadhafi, a lí­biai forradalom vezetője hétfőn felszólította a Szilárdság Front­jának tagjait — Algériát, Szí­riát, Dél-Jement és a PFSZ-t —, hogy bojkottálják az arab állam- és kormányfők csúcs- találkozóját. Az arab külügy­miniszterek alig állapodtak meg a találkozó időpontjában, Libanon máris kérte a csúcs- értekezlet egy hónappal tör­ténő elhalasztását — nyilván­valóan azért, hogy Fesben már Basir Gemajel, Libanon új elnöke képviselhesse or­szágát. Fahd király — az el­lentmondásos „Fahd-terv" szülőatyja — Rijadban ugyan­akkor bejelentette, hogy nem ragaszkodik tervének megvita­tásához — számára mindennél fontosabb az arab egység. A líbiai vezető üzenetben hívta fel a PFSZ és az emlí­tett három ország vezetőinek figyelmét arra, hogy szerinte későn kerülne sor az értekez­letre. Kadhafi ezredes ellenzi Egyiptom visszavételét is az Arab Ligába, valamint azt is. hogy az arab vezetők támo­IBonylhád város VII. ötéves ter­vében neim szerepelt az, hogy áruházát nyissanak a- Fáy lakó­telepen.. Sorozatban érkeztek azonban a teljesen'jogos lakos­sági igények, melyék a legmo­gatásukról biztosítsák az Irán ellen harcoló Irakot. Abu Ijad, a PFSZ egyik ve­zetője Nyugat-Bejrútban ke­mény hangú nyilatkozatban utasította el azt az elképze­lést, hogy a csúcsértekezlet megvitassa az Izrael létét bur­koltan elismerő Fahd-tervet. Az egyelőre nem világos; vajon Abu Ijad nyilatkozata a PFSZ hivatalos állásfoglalását tükrö­zi-e — vagy csak személyes véleményét. Abu Ijad nyilatkozatában azt is kifogásolta, hogy Nyu- gat-Bejrút ostroma idején az arab vezetők nem tartottak csúcsértekezletet. „Egyedül harcoltunk, és most nem tar­tozunk senkinek sem” — mon­dotta. Hafez Asszad szíriai elnök hétfőn Damaszkuszban Szoli­mán Frangié, volt libanoni el­nökkel tárgyalt. Újólag le­szögezte, hogy Szíria támogat­ja Libanon nemzeti egységét és szembeszegül az izraeli dernebb városrész közellátását szolgáló, megfelelő méretű üz­letihelyiséget sürgettek. Ezek­nek eleget téve került sor teg­nap az 5,5 millió forintos költ­séggel épült, 380 négyzetiméter inváziós hadsereggel mindad­dig, amíg az nem hagyja el Libanont. Párizsban Mitterrand elnök szóvivője bejelentette, hogy a francia köztársasági elnök — aki szerdán érkezik Athénbe — nem találkozik a már ott tartózkodó Jasszer Arafattal, a PFSZ vezetőjével. Az AFP fran­cia hírügynökség jelentése sze­rint Georges Marchais, a Francia Kommunista Párt fő­titkára viszont levélben fran­ciaországi látogatásra hívta meg Arafatot — „az összes francia kommunista nevében". A Reagan-kormányzat egyet nem értését fejezte ki Sáron izraeli hadügyminiszternek az­zal a kijelentésével, amely szerint Jordánia „palesztin ál­lam". A Fehér Ház és a kül­ügyminisztérium külön közle­ményben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok támogat­ja Jordánia területi integritá­sát — „és nem ért egyet az­zal, hogy Jordánia palesztin állam". alapterületű áfész-áruház meg­nyitására, mellyel kapcsolat­ban talá,n nem túlzás a ,,,min­den igényt kielégítő" közhely használata. Fotó : iK. A. A Magyar Szolidaritási Bi­zottság kedden nyilatkozatot tett közzé az őszi szolidaritási akciósorozat alkalmából. Nehéz időszakot él át az emberiség. Évtizedek óta nem volt ennyire feszült, ellentmon­dásokkal, veszélyekkel terhes a világ. Az Egyesült Államok po­litikájában az éles konfrontá­ció, a fegyverkezési verseny új hulláma került előtérbe. Föl­dünkön mélyülnek és szaporod­nak a nemzetközi biztonságot fenyegető helyi válságok; mind­ezek miatt a világ országai növekvő belső gazdasági ne­hézségekkel küzdenek — álla­pította meg bevezetőben a dokumentum. A békét féltő tömegek mind bátrabban és erőteljesebben lépnek fel az emberiséget fe­nyegető veszélyek ellen. E vi­lágméretű küzdelemben — el­sősorban a hatékonyabb szo­cialista építőmunkával — részt vállal a magyar nép is. A Szov­jetunió, a szocialista országok, a világ népei és haladó erői­nek cselekvő szolidaritása, ösz- szefogása a békéért, a háborús politika feletti győzelem döntő feltétele­A Magyar Szolidaritási Bi­zottság ez évben is szeptember 1-től, az antifasiszta világnap­tól kezdődően meghirdeti ha­gyományos őszi akciósorozatát. A Magyar Szolidaritási Bi­zottság felhívással fordul a ma­gyar közvéleményhez: határo­zottan ítélje el az Amerikai Egyesült Államoknak és szö­vetségeseinek, a NATO-nak agresszív, a világbéke szem­pontjából beláthatatlan követ­kezményekkel járó konfrontá- ciós politikáját. Tiltakozzon Iz­rael közel-keleti agressziója, a palesztin és a libanoni nép el­leni támadásaival szemben. Emelje fel szavát a latin-ame­rikai népek és Afrika déli ré­szének haladó és felszabadítá- si mozgalmai elleni helyi há­borúk, a független államok bel­Megteltek a polcok ügyeibe történő beavatkozás és a reakciós erőknek nyújtott tá­mogatás ellen. Biztosítsa szoli­daritásáról Vietnam, Kambod­zsa és Laosz népeit békés épí­tőmunkájukban, s tiltakozzon a nemzetközi imperializmust tá­mogató kínai hegemonizmus és a térség más reakciós erőinek törekvései ellen. Nyilvánítsa ki szolidaritását az afgán néppel, ítélje el az afgán forradalom külső és belső ellenségeinek a politikai kibontakozást akadá­lyozó provokációit. A bizottság nyilatkozatában köszönetét fejezi ki azoknak a kollektíváknak és egyéneknek, akik önkéntes hozzájárulásuk­kal lehetővé tették, hogy az év első felében segítséget nyújt­sanak a palesztínai, a libanoni, az angolai, a namíbiai, a ni- caraguai, az etióp, a vietnami, a laoszi, az afganisztáni, a kambodzsai népnek hősies küz­delmükhöz és enyhítsék a füg­getlenségért, a társadalmi ha­ladásért harcoló népek szen­vedéseit. A dokumentum a továbbiak­ban leszögezi: a világ külön­böző népei a jövőben is szá­mítanak támogatásunkra, ami jelentősen erősíti szocialista hazánk nemzetközi tekintélyét. A Magyar Szolidaritási Bizott­ság ezért köszönettel fogadja a számlájára történő önkéntes befizetéseket. Abban a meggyőződésben hirdetjük meg az őszi akció­sorozatot, hogy gz a magyar nép internacionalista hagyomá­nyaihoz méltóan ezúttal is ki­fejezésre juttatja társadalmunk egészének tevékeny hozzájáru­lását a békéért, a nemzetközi enyhülésért vívott küzdelemhez, a nemzeti felszabadítási moz­galmak harcának támogatásá­hoz - fejeződik be a nyilat­kozat. * A Magyar Szolidaritási Bi­zottság MNB egyszámlaszáma: 235-96852. Áruház a Fay lakótelepen Nyitás előtt Iraki és iráni hadijelentések Az iraki légierő isimét bom­bázta a Klhorg szigetén műkö­dő iráni kikötőt és olajipari lé­tesítményeket. Téherán a jelen­tések szerint újabb offenzívóra készül Irak és Irán csaknem két éve folyó háborújában. Az líNA i ráki hírügynökség szerint a Khörg-sziget elleni lé­gitámadás nyomán tűz ütött ki az olajkikötőiben, amelynek szá­mos fontos ékítményét találat érte. A Kharg-sziget Irán leg­nagyobb tengeri olaikikötő'je. Szaj'jed Sirazi ezredes, az. irá­ni szárazföldi herők főparancs­noka szerint katonái a „döntő qyőzellmet” hozó hadműveletre készülődnek. A jelenlegi hely­zetet „íVilhbr előtti csend”-ként jellemezte. Szad'dam Husszein iiraki el­nök is szólt arról, hoqy Irán új, nagyszabású támadást ké­szít elő Basrától keletre, de ki­jelentette, hogy az iraki egy­ségek „meg leckéztetik" majd az ellenséget.

Next

/
Thumbnails
Contents