Tolna Megyei Népújság, 1982. augusztus (32. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-01 / 179. szám

AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXII. évfolyam, 179. szám. ARA: 1,40 Ff 1982. augusztus 1., vasárnap. Mai számunkból VANNAK OLCSÓ ÉTELEK? (3. old.) ON KÉRDEZ — Ml VÁLASZOLUNK (4. old.) CSALÁD — OTTHON (5. old.) ÚTINAPLÓ HELYETT (4. old.) Vér nélkül nincs élet ! Jelenleg Európában minden tízezredik ember hemofi- liós, hazánkban 700—1000-re tehető az örökletes vérzé- kenységűek száma. Betegségük oka az elmúlt két évtized­ben tisztázódott: a véralvadáshoz feltétlenül szükséges egyik fehérjetermészetű anyag, az úgynevezett antihemo- filis globulin nem tölti be feladatát, biológiailag elégtele­nül működik. Még századunk első felében is a vérzékeny embereket ért jelentéktelen sérülés — ütés, nyomás, kar­colás — halálos veszélyt jelenthetett, végzetessé válhatott. Azóta ezen a területen is gyorsan fejlődött az orvostudo­mány, a vérátömlesztés bevezetésével a betegek állapota átmenetileg rendezhető és ezalatt nemcsak sérüléseik gyó­gyulhatnak meg, de akár meg is operálhatok úgy, hogy vérből készült, véralvadást segítő anyagot juttatnak a szer­vezetükbe. A hatvanas évektől Magyarországon is előállít­ják a korszerű hemofiliaellenes készítményeket, s ezek le­hetővé teszik nagyobb műtétek elvégzését. Ahhoz azonban nagyon sok vér, illetve véradó kell, hogy 8—24 napig, a seb gyógyulásáig egyensúlyban legyen a beteg véralva­dása. Az orvostudomány eljutott odáig, hogy korunkban a hemofiliások elvérzésveszélye lényegében megszűnt. Életben maradnak, de nem gyógyultak, csak tünetmen- tesek. Az örökletes vérzékenység is egyik izgalmas témája lesz a ma Budapesten összeülő haematológiai világkong- resszussnak, amelyen a Nemzetközi Haematológiai Társa­ság és a Nemzetközi Vértranszfúzóis Társaság közösen ta­nácskozik. öt kontinens 74 országából érkeznek a tudo­mányos eszmecserére a híres szaktekintélyek: 3000 szakor­vos, biológus, biokémikus, vegyész, mérnök. A szocialista országokból 500-an, az Amerikai Egyesült Államokból 400- an, Japánból 300-an. A nyugat-európai országokon kívül itt lesznek a dél-amerikai, az afrikai országok és Ausztrália képviselői is. Magyarország 200 szakembere vesz részt, köz­tük a megyékben működő yérellátó központok, kórházi hae­matológiai osztályok vezetői és rajtuk kívül az egyetemi hallgatók csoportja. Ez az első alkalom, hogy szocialista országokban ta­nácskozik a két tudományos társaság, s ez egyben a ma­gyar orvostudomány — ez esetben a haematológia, a vér­transzfúziós betegellátás és kutatómunka — nemzetközi el­ismerését, megbecsülését is jelenti. A Budapest Sportcsar­nokban hét napig tart majd a kongresszus. Elnöke, Hollón Zsuzsa akadémikus, az Országos Haematológiai és Vér­transzfúziós Intézet főigazgató-helyettese, aki a -napokban adott sajtótájékoztatóján többek között elmondta: „Az orvostudomány minden ágát átható, egymástól élesen el nem választható, az ország betegellátása szem­pontjából alapvető három szakmát: a vérsejtek és a vét folyékony alkatrészeinek betegségével foglalkozó haema- tológiát, az immunológiát és a vérátömlesztés tudományát Magyarországon szerves egységben fejlesztettük. A me­gyei, városi vértranszfúziós központok szerves részei a te­rület egészségügyi intézményeinek. A világon egyedülálló ez a szervezési forma. Minden korszerű vérkészítményt elő­állítunk és a betegek kezelésében a legélenjáróbb mód­szereket tudjuk alkalmazni. Az orvostudomány' valamennyi ágát áthatja a vérsejtekkel foglalkozó alaptudomány. Vér nélkül nincsen élet, minden tükröződik benne, hisz a test­nek minden részével érintkezik a vér..." A kongresszus plenáris ülésein és a délutáni szimpo- zionokon olyan tudományterületekről tanácskoznak, ame­lyek fejlődése, mind mélyebb megismerése -nélkülözhetetlen az egyetemes orvostudomány számára. 35 témában a leg­nevesebb szakemberek tartanak összefoglaló előadásokat, szólnak az új kutatásokról, ismertetik a legújabb gyógyító eljárásokat. Tanácskoznak a fehérvérűség klinikai kérdé­seiről, a vérképző rendszert felépítő sejtek membránjainak biokémiai szerkezetéről és funkciójáról, az interferon da­ganatokra való hatásáról, a csontvelő-átültetés újabb kli­nikai eredményeiről, a véralvadási zavarok, a vérzékenység és a trombóziskeletkezés kérdéseiről. A molekuláris bioló­gia legújabb kutatásai, a génszerkezet, a génműködés­szabályozás okozta haematológiai betegségek és a gén­átültetés, az öröklődési anyag működésének mesterséges helyreállítása a kongresszus legérdekesebb témáinak ígér­keznek. Szó lesz a vérképző rendszer őssejtjeiről, a májgyulla­dást okozó vírusok molekuláris szerkezetéről, a fertőzés megelőzését lehetővé tevő új, hatékony oltóanyagokról, a szervezet daganatsejtek elleni védekezéséről, a vérrák gyó­gyításának legújabb vívmányairól. A kongresszus -kiemelten foglalkozik majd a vérellátó szolgálatok szervezésének stratégiájával, ezzel kapcsolat­ban a fejlődő országok segítésével. Előadások hangzanak el a vérből nyerhető gyógyszerek modern gyártástechno­lógiájáról, új típusú vérpótszerekről és a vércsoport-tulaj­donság átalakíthatóságáról (például A-vércsoport átalakí­tása 0-vércsoportra). Csak érdekességként említve: ismer­tetnek olyan eljárásokat, amelyek az előzőeknél sokkal megbízhatóbbak az apasági és a kriminológiai vizsgála­tokban. A WHO és a Nemzetközi Vöröskereszt Liga, a Nem­zetközi Vértranszfúziós Társasággal évtizedek óta azon fá­radozik, hogy a világ minden országa vérellátásban ön­ellátó legyen, önkéntes, térítésmentes véradás megszerve­zésével. Ismeretes, hogy hazánk ebben élen jár, a Magyar Vöröskereszt szép eredményei a világ előtt követésre mél­tóak. Nem kis mértékben a Vöröskeresztnek köszönhető, hogy a magyar vérgyógyászat az utóbbi időben rohamosan fejlődhetett. H. A. Megyei honvédelmi nap Világbajnokság előtti míírepiilömüsor Kora reggel, amikor az őcsé- nyi repülőtéren még csak szál­lingózni kezdtek az érdeklődők, mór szemügyre vettük a mű­sor „főszereplőit”, a Z—50-es, műrepülő gépeket, a „Tréner- család” legújabb, 260 lóerős típsait. Szemről ítélve, nagyon szép, formás gépek — és mint utólag kiderült, csodálatos esz­közök a hozzáértő pilóták ke­zében. Bevezetőnek, már fél kilenc előtt „befűtötték" a MÉM RSz hőlégballonját, nagyszámú ér- dekőldő gyűrűjében. A hatal­mas ballon egyre hízott, hízott, gömbölyödött a zöld füvön, majd amikor megkapta a rajt- engedélyt, méltóságteljesen el­indult. Egy darabig siklott, né­hány centi magasságban, utána felemelkedett, majd el­tűnt, Szekszárd irányába. A hőlégballonos bemutatót követő szünetben megérkezett a dunaújvárosi ejtőernyősöket szállító AN—2, majd utánuk két, szép formájú Cessna. Pontosan tíz órakor — ami­kor a dísztribünön elfoglalta helyét az ünnepség elnöksége — dr. Péter Szigfrid, a megyei pártbizottság titkára, István Jó­zsef, a megyei taáncs elnökhe; lyettese, a társ fegyveres testü­letek parancsnokai, és a Ge­menc vitorlázórepülő-bqjnok- ság védnökei — a nyugati lég­térből besüvített a légierő há­rom, Delfin típusú sugárhajtá­sú gyakorló gépe. A vezérgép ülésében Bagi Mihály őrnagy, 30 éve aktív repülő, I. osztályú, aranykoszorús pilóta, kísérői: Szalka Tibor százados, I. osz­tályú repülő, és Boronkai Fe­renc őrnagy, repülőoktató. A hármas kötelék bemutatta azo­kat a repülőfigurákat, amelyek lényegében a sugárhajtású gépek harcelemei. À hármas köteléket Mónus István alezredes egyéni bemu­tatója követte. Mónus alezre­desről csak annyit: háromezer­nél több órát repült, és egyik résztvevője a budapesti, augusztus 20-i légi- és vízi­parádéknak. Amikor a légierő sugárhaj­tású gépei befejezték bemuta­tójukat, PZL-vontatta Góbé je­lent meg a légtérben, „Éljen a párt" feliratú transzparenst vontatva —, tulajdonképpen ezzel kezdődött a Tolna me­gyei honvédelmi nap hivatalos megnyitója. Négyesi József al­ezredes, a Magyar Honvédel­mi Szövetség megyei titkára üdvözölte a vendégeket. Fazekas József, a MALÉV ve­zérigazgató-helyettese — mint a Gemenci vitorlázórepülő­bajnokság egyik fővédnöke —, ünnepi köszöntőjében megem­lékezett a szekszárdi repülő­klub fennállásának, a MÉM Repülőgépes Szolgálata szin­tén 25 éves fennállása, és a Gemenc vitorlázórepülő-ver­seny 10. éves évfordulója je­lentőségéről. Méltatta azt a sok fáradtságot, amelyet az országos és megyei rendező szervek ebbe a versenybe fek­tettek, szinte újból feltámaszt­va, a már sorvadásnak indult magyar vitorlázórepülő-sportot. Megemlítette: lényegében egyik Gemenc vitorlázórepülő­versenyen született meg a gon­dolat a hajdani esztergomi re­pülőgépgyár feltámasztására — ennek eredményeként jött lét­re a szombathelyi repülőgép­javító üzem. Ebben az üzem­ben — mint azt a televízió is bemutatta —, az idős Rubik ( Folytatás a 3. oldalon.) Befejeződött a Japán KP kongresszusa A jövő évi választási harc minél eredményesebb megví­vását, valamint az atomfegy­verek eltiltásáért, a korlátozott nukleáris háború amerikai ter­vei ellen folyó küzdelem to­vábbi kibontakoztatását jelölte, meg központi feladatként a Japán Kommunista Párt szom­bat este Atomiban befejező­dött XVI. kongresszusa. A KB elnökévé a kilencven éves Noszaka Szanzo helyére Mijatomo Kendzsit, a KB el­nökségének eddigi elnökét vá­lasztották meg. A KB elnöksé­gének új elnöke Fuva Tecuzo lett, utóda a főtitkári poszton Kaneko Micuhiro, az eddigi főtitkárhelyettes. Mitterrand Kínába látogat Claude Gheysson francia kül­ügyminiszter szerint „egy erős és virágzó Kína elengedhetet­len a világ egyensúlya szem­pontjából”. A francia diplomá­cia vezetője azon a díszvacso­rán jelentette ezt ki, amelyet pénteken este kínai kollégája, Huang Hua adott tiszteletére. Cheysson polhárköszöntőjében jelezte, hogy Francois Mitter­rand elnök néhány hónapon be­lül Kínába látogat. Huang Hua pohárköszöntő- jében egyebek között arról be­szélt, hogy a nézeteltérések el­lenére a két ország erősítheti együttműködését a -nemzetközi színtéren. Szombaton megkezdődtek a hivatalos tárgyalások Claude Cheysson és Huang Hua kö­zött. Cheyssont fogadja majd Teng Hsziao-ping, a Kínai Kom­munista Párt KB alelnöke és Csao Ce-jang miniszterelnök is. Nyugat-Bejrút A nyolcadik tűzszünet után viszonylagos nyugalom Tárgyalások a PFSZ-erők kivonásáról I •• • • I f •• / Lövöldözés Maputóban A mozambiki rádió jelenté­se szerint a Kínai Népköztár­saság maputói nagykövetségén az egyik alkalmazott — való­színűleg személyi okokból —, revolverrel agyonlőtte kilenc munkatársát, köztük legalább egy diplomatát is. A nagykövet nincs az áldozatok között, a tettest a rendőrség őrizetbe vette. Az ANOP portugál hírügy­nökség jelentése szerint a tet­tes, egy alacsonyabb beosztá­sú munkatárs már hét éve szol­gált a követségen, és ismételt kérésére sem engedélyezték hazatérését. Az áldozatok kö­zül heten a helyszínen, ketten pedig sebesüléseikbe haltak bele. Az izraeli kormány a Nyugat- Bejrútra nehezedő katonai, közellátási és lélektani nyomás egyidejű fokozásával próbálja siettetni a palesztin ellenállási mozgalom libanoni jelenlétének felszámolását. E szándék szem­léletes példája volt a hetedik tűzszüneti megállapodás pén­tek délutáni felrúgása, az iz­raeli légierő, a tüzérség és a hadiflotta összehangolt, inten­zív támadása, amelynek leg­kevesebb húsz halottja és 50 sebesültje volt. Minthogy Salik el-Vazzan libanoni miniszter- elnök óvóhelyen keresett me­nedéket és az Arab Liga dzsiddai tanácskozásáról visz- szatért Faud Butrosz külügy­miniszter sem juthatott el az elnöki palotába, az izraeli ag­resszió egyúttal késleltette a tárgyalásokat, a Tel Aviv által Sürgetett kiürítési 'megállapo­dás véglegesítését is. Azóta életbe lépett a nyolcadik tűz­szünet is, amelyet szombaton az izraeli repülők máris meg­sértettek. Bejrúti politikai körökben mindinkább az a meggyőződés alakul ki, hogy Izrael szándé­kosan akadályozza a nyugat- bejrúti válság politikai megol­dását, mert a palesztin veze­tők és gerillák békés eltávo­zása megfosztaná Begin kor­mányát a katonai győzelem „dicsőségétől”. Ez a felismerés késztette arra Jasszer Arafatot, a Palesztinái Felszabadítási Szervezet vb-elnökét, hogy utasítást adjon a palesztin el­lenállás és a libanoni baloldal fegyveres alakulatainak védel­mi vonalaik megerősítésére. Arafat egyidejűleg újabb üze­netet intézett a szovjet, a ku­bai és a francia államfőhöz, valamint az ENSZ főtitkárához. Bejrútban az izraeli támadás igazolására irányuló szánal­mas kísérletnek tekintik azt a Tel Aviv-i vádat, hogy palesz­tin részről sértették meg a tűz­szünetet, és arra számítanak, hogy a katonai nyomás épp­úgy fennmarad, mint az izraeli blokád, amely megfosztja a víztől, a villanytól és az élel­miszer-utánpótlástól Nyugat- Bejrút 600 ezer lakosát. Égy, a L’Orient-le Jour cí­mű lapban idézett palesztin vezető kijelentette, hogy a PFSZ nemcsak Libanon elha­gyására kötelezte magát, ha­nem azt a Habib-féle tervet is elfogadta, hogy a kiürítés­sel egyidejűleg alkalmazzák a imultinaeionális haderőt. Habib egyébként tíz napra kívánja lerövidíteni a palesztin geril­lák eltávozását (ez a PFSZ sze­rint összesen négy hetet ven­ne igénybe) és négy nap he­lyett csupán néhány órás vá­rakozást irányoz elő a kelet­libanoni Bekaa-völgyben. Ezt a fázist megelőzően azonban még sok bonyolult kérdést kell tisztázni a bejrúti tárgyaláso­kon. Műrepülő válogatott keret bemutatója Égre nézők

Next

/
Thumbnails
Contents