Tolna Megyei Népújság, 1982. július (32. évfolyam, 152-178. szám)

1982-07-01 / 152. szám

AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXII. évfolyam, 152. szám. ARA: 1,40 Ft 1982. július fi., csütörtök. Mai számunkból A MAGYAR-FRANCIA KAPCSOLATOK (2. old.) ATOMERŐMŰ-ÉPÍTKEZÉS (3. old.) TOLNA MEGYEI SIKER AZ ODOT-ON (4. old.) LEGYEN TAJGYÜJTEMÉNY APUKA GYESEN VARALJÁN (5. old.) (4. old.) Diákmunka Nem akarok sem dicseked­ni, sem pedig a fiatalok munkamorálját rombolni, amikor elárulom, hogy a má­sodik gimnázium elvégzése után egy hónap alatt pén­zért olvastam el Német László összes társadalmi drá­máját és néhány terjedelme­sebb regényét. Biztos nem kerestem vele sokat, de ak­kor ez a pénz sem tűnt ke­vésnek, a szellemi gazdago­dásról nem is szólva. Ma már úgy látom, hogy némiképp túlzás volt valamennyi társa­dalmi drámát elolvasni, de a tanulságok, a munkában szerzett tapasztalatok, élmé­nyek megmaradtak tiszta ha­szonnak. Egy állami gazdaság egyik külső kerületében dolgoztam a gabonamérlegelésnél. A munkaidő ugyan reggel hat­tól néha este tízig is eltar­tott, de a szállítójárművek érkezése közötti szünetben, az adminisztráció elvégzése után, jutott még idő a tár­sadalmi drámákra és regé­nyekre is. Az egyéb tapasz­talatok között pedig akad­tak olyanok, mint hogy né­hány bókkal nem lehet meg­változtatni a gabona súlyát, nem is érdemes, mert a rak­tárost sem ejtették a fejé­re és ő is odafigyel legalább arra, hogy hányszor fordult a teherautó. Romantikus is volt, a la­kott helytől távoli telepen, egy elhagyott kukaricagóré- ban tölteni a nap jó részét. Ez és a többi idénymunka ma is várja a fiatalokat, méghozzá igen sokukat. Az utóbbi években Tolna me­gyében nem csökkent, de nem is nőtt a nyári szünet­ben munkát vállaló diákok száma: 2500 és 2800 között ingadozik. Ezzel szemben a megye kilencvennégy ipari és mezőgazdasági üzeme alkal­mazna 1782 általános iskolát végzett és 2893 közéDiskolás fiatalt, mégpedig életkoruk­nak megfelelő munkára, jó körülmények között. Hogy ez így van-e, azt a megyei ta­nács munkaügyi osztálya évek óta ellenőrzi. Az utób­bi években — a korábbiak­kal ellentétben —, az igen szigorú jogszabályoknak megfelelő módon és munka- feltételek között történt a kiskorúak alkalmazása. Az osztály évente 25—30 látoga­tást végez a pályaválasztási intézettel közösen. A legnagyobb foglalkozta­tók természetesen az állami gazdaságok és a termelő- szövetkezetek — lennének. Persze az, hogy nem annyi fiatal jár dolgozni, mint amennyire igény lenne, nem jelenti, hogy „elkorcsosult az ifjúság”. Ugyanis szakmun­kástanulók, szakközépisko­lások alig jöhetnek számítás­ba a kötelező gyakorlatok miatt. A többi középiskolás pedig — lényegében ugyan­ezekben a mezőgazdasági üzemekben — építőtáborban vesz részt, tehát dolgozik mindenképpen, legalább két hetet. Ahol a legnagyobbak az igények, ott meg is vannak a munkavállalásnak az évek óta kialakult hagyományai. A Hőgyészi Állami Gazda­ság például nyolcszáz álta­lános és középiskolást fog­lalkoztat minden nyáron, a helyi és a bonyhádi iskolák­kal együttműködve, négyszer kéthetes váltásban. A diá­kok munkájával — nemcsak ők — elégedettek. — i — Nem csökken a feszültség Libanonban Begin visszautasította a palesztinok javaslatait A libanoni fővárosból továbbra is sokan menekülnek, mert a harcok fokozódásától tartanak. (Telefotó) iMenahem Begin izraeli kor­mányfő kedden a minteqy nyolc órán át tartó parlamenti vitát záró beszédében ismét azt kö­vetelte, hogy a Nyugat-Bejrút- ban körülzárt mintegy 6000 pa­lesztin hagyja el a várost és Libanont, mert Izrael ,,a győze­lemig folytatja a háborút". Begin egyben visszautasított minden bírálatot, amely elítél­te Izrael libanoni invázióját. Szónoklatában annak a véle­ményének adott hangot, hogy a palesztinok néhány napon be­lül biztosan megadják magu­kat. Begin durván visszautasí­totta a palesztinok minden ja­vaslatát és közölte, hogy a pa­lesztin fegyvereseknek mindegy szálig el kell hagyniuk Libanont és csak kézi fegyvereiket vihe­tik magukkal. Bejrútban eközben tovább folynak a tárgyalások a külön­böző felek között, hátha mégis politikai megoldást lehet talál­ni az ostrom elkerülésére. Safik al-'Vazzan libanoni kormányfő kedden ismét találkozott Phi­lip Habib amerikai különmeg- bízottal. Vazzan a nap folya­mán telefonon beszélt Szaud al-Fejszal szaúdi külügyminisz­terrel. A palesztin ellenállási moz­galom parancsnoksága éber­ségre, a végsőkig való kitar­tásra szólította fel a harcoso­kat. Ugyanakkor fontos egyez­tető tárgyalások folynak a li­banoni hadsereg és a PFSZ ve­zetői között. Az öt napja tartó tűzszünet bizonyos fokig megkönnyítette a tárgyalásokat, de ugyanakkor bebizonyosodott, hogy az 5— 6000-re becsült palesztin ge­rilla léfegyverzése, eltávolítása rendkívül bonyolult kérdéseket vet fel. A palesztinok szeretnék megőrizni politikai és jelképes katonai jelenlétüket Libanon­ban, de ez a követelésük Izrael, az .Egyesült Államok és a hiva­talos Libanon egységes ellen­állásába ütközik. Szárkisz li­banoni elnök a jelek szerint teljesen aláveti magát az iz­raeli—amerikai diktátumnak. Bejrútban szerdán általános volt a vélemény, hogy csupán idő kérdése a palesztin fegyve­res erők eltávozása, de az izraeli—palesztin csapatszét­választás, a nehézfegyverek összegyűjtésének kérdése épp­úgy tisztázatlan, mint a távo­zás módja és iránya. A PFSZ teljes és végleges felszámolásá­ra törekvő Izrael türelmetlen, s időhúzással vádolja a palesztin ellenállási mozgalmat. Magyarországra látogat a Francia Köztársaság elnöke Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának és Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének meghívására Francois Mitterrand, a Francia Köztár­saság elnöke július 7—9. között hivatalos látogatást tesz a Magyar Népköztársaságban. Kádár János fogadta Pjotr Gyemicsevet Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titkára szerdán a KB székházában fo­gadta Pjotr Gyemicsevet, az SZK'P KB Politikai Bizottságának póttagját, kulturális minisztert, aki a ma gyár-szovjet kormány­közi kulturális együttműködési bizottság XVIII. ülésszaka alkal­mából tartózkodik Budapesten. A szívélyes, baráti légkörű ta­lálkozón véleménycserét folytat­tak a magyar—szoVjst párt- és államközi kapcsolatok, a két ország közötti sokoldalú együtt­működés időszerű kérdéseiről. Elutazott a zambiai pártkiildöttség Losonczi Pál, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke szerdán a Parlamentben fogadta Hurnp- rey Mulembát, a Zambiai Egye­sült Nemzeti Függetlenségi Párt főtitkárát, aki az MSZMP KB meghívására küldöttség élén tartózkodott hazánkban. A szí­vélyes, baráti légkörű találko­zón véleményt cseréltek néhány időszerű nemzetközi kérdésről különös figyelmet fordítva a dél- afri'kai térséggel összefüggő problémákra. Áttekintették az államközi kapcsolatokat, és ki­fejezték készségüket a két nép érdekeit szolgáló együttműködés bővítésére. A találkozón jelen volt Elijah Mudenda, a központi bizottság tagja, a KB gazdasági és pénz­ügyi bizottságának elnöke; dr. Henry Matipa, a központi bi­zottság tagja, a KB társadalmi és kulturális bizottságának el­nöke; Remy Chisupa kereske­delmi és iparügyi miniszter; Joshua ÇrîyoïtA/o, 'a Zambiai Köz­társaság 'magyarországi nagy- követe, valamint Nagy Gábor, az íMSZMP KB külügyi osztályá­nak helyettes vezetője, Garai Róbert külülqvminiszter-helyet- tes és Szabó Márton, a Magyar Népiköztársaság zambiai nagy­követe. A zambiai pártküldöttség szerdán . elutazott Budapestről. A vendégeket a Ferihegyi re­pülőtéren Várkonyi Péter, a Központi 'Bizottság titkára bú­csúztatta. Állami tűzoltók Az ez évi tűzoltóversenyek zárásaként tegnap délelőtt a szekszárdi Dózsa-sportpályán rendezték meg az állami tűzoltók megyei versenyét. A dombóvári, a paksi és a szekszárdi parancsnokság verseny­re felsorakozott csapatait Márton Pál tűzoltó alezredes, megyei A váltó első feladata: gyors átj'utás a házmaketten megyei versenye parancsnok köszöntötte, ezt követően kezdetét vette a verseny­szerelés. A parancsnokságok tíz-tíz tagú csapatainak három feladatot kellett időre teljesíteniük. A küzdelem a 800 liter/perces kismotor- fecskendő-szereléssel és a cél leküzdésével kezdődött. A kismo- torfecskendő-szerelés végeztével a csapatok és a járművek a szekszárdi városi sportpályára vonultak át, ahol a különböző, ne­héz akadályokkal tűzdelt 4x100 méteres váltóstafétát, majd a 10G méteres távú akadályversenyt teljesítették. A verseny végeredménye: a 800 liter/perces' kismotorfecs- kendő-szerelést a dombóvári, a 4x100 méteres váltóstafétát a szekszárdi, míg a 100 méteres akadályversenyt a dombóvári pa­rancsnokság csapata nyerte. Mindhárom kategóriában nyújtott összteljesítményük alapján a vándorserleget a dombóváriak nyerték el. A tűz leküzdése Jorge del Prado elutazott Budapestről Az MSZMP Központi Bizott­ságának meghívására június 21, és 30. között látogatást tett (hazánkban Jorge del Prado, a Perui Kommunista Párt főtitká­ra. A perui vendéget fogadta (Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titká­ra Megbeszélést folytatott ve­le Vorfconyi Péter, a Központi Bizottság titkára és Jakab Sán- do:, c SZOT főtitkárhelyettese. Jorge del Prado látogatást tett a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkárságán. Jorge del Prado szerdán el­utazott Budapestről. A perui pártvezetöt a Ferihegyi repülő­téren Nagy Gábor, az MSZMP KB külügyi osztályának helyet­tes vezetője búcsúztatta. Csomagolnak a Szaljuton Már jóval túl vannak a fél­időn a szovjet—francia űrexpe­díció tagjai. Szerda még teljes munkanap volt számúikra, ma már meg kell kezdeniük a cso­magolást, pénteken délután pe­dig visszatérnek a Földre. A program szovjet és francia irányítói szerint Dzsanibekov, Ivancsenikov és Chrétien hárma­sa eddigi munkájával kiváló mi­nősítést kapott: sikerrel oldot­ták meg a meglehetősen zsúfolt program valamennyi pontját.

Next

/
Thumbnails
Contents