Tolna Megyei Népújság, 1982. június (32. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-01 / 126. szám

XXXII. évfolyam, 126. szám. ARA: 1,40 Ft 1982. június 1., kedd AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Mai számunkból AZ NDK A BÉKE ORSZÁGA (2. old.) MEGÚJULÓ MUNKAVERSENNYEL (3. old.) HIBAELHÁRÍTÁS A DUNAFOLDVÁRI OXIGÉNGYÁRBAN (3. old.) SZÍNHÁZI ESTÉK (4. old.) TENISZISKOLA GUNARASON (6. old.) Lépcső az iskolához Két oka is van annak, hogy az utóbbi másfél évtizedben az óvodai nevelés a társadalmi érdeklődés homlokterébe került. Az első ok szociális jellegű: a nők tömeges munka­vállalása elodázhatatlanná tette a kisgyerekekről való intéz­ményes gondoskodás kiterjesztését. A második indíték pe­dagógiai és oktatáspolitikai: a tanköteles korba lépő gye­rekek módszeres fölkészítése, az iskolai életre. Napjainkban Európa-szerte nagy elismerést vált ki a ma­gyar óvodai ellátás fejlődése. Kevés ország büszkélkedhet ugyanis azzal, hogy a három-lhat éves gyerekek 90 száza­léka óvodába járhat. Nálunk a nagy változás tíz-tizenöt év alatt ment végbe. A második világiháború előtti utolsó békeévben, 1938-ban az óvodás korú gyerekeknek mindössze 23 százalékát fo­gadták be az óvodák, és még húsz év múltán is csak 30 százalékos ellátottság szerepel a statisztikában. Aztán kö­vetkezik egy lendületes évtized, 1968-ra elérjük az ötven százalékot. Az utolsó tíz-tizenkét év fejlődése pedig egyene­sen imponáló, végén a 90 százalékkal. — De milyen áron? — kérdezheti az olvasó, aki nem­csak a meredek ívű számsorokat ismeri, hanem az óvodák zsúfoltságáról is hallott egyet, s mást. Némiképp indokolt az ellenvetés. Sok gyereknek még ma is csak úgy jut hely az óvodá­ban, hogy a többieknek egy kicsit összébb kell húzniuk magukat. Ahová eredetileg száz gyereket vártak, ott ma nemegyszer százhúsz, száznegyven is szorong. Egy tavaly- előtti statisztikai kimutatás szerint óvodáink 124 százalékos helykihasználtsággal dolgoznak. A Művelődési Minisztérium közoktatási főosztályán úgy ítélik meg, hogy óvodáink fe­lében jók az elhelyezési körülmények, a másik felében vi­szont nagy a zsúfoltság. És még így sem tudunk minden fölvételi kérelemnek ele­get tenni, szerencsére azonban évről évre csökken a hely­hiány miatt elutasított jelentkezők száma. Három évvel ez­előtt országosan 41 ezer szülő kapott nemleges választ ké­relmére, 2 éve 25 ezer, s tavaly már 20 ezer alá esett a számuk. Gond az is, hogy a demográfiai hullámzás és a népes­ség mozgása nehezíti a tervezést. Jórészt ezzel függ össze az óvodák egyenlőtlen területi megoszlása. Az óvodás korú gyerekek hat-hét százaléka olyan kis télepüiésen él, ahol egy csoportra való sem gyűlik össze belőlük. A falusi óvo­dákban általában kényelmesen elférnek a gyerékek, a nagyvárosi lakótelepeken viszont igen nagy a zsúfoltság, noha az idén egy-két helyen javult a helyzet. Az egész országra kiterjedő óvodai hálózat kiépítésével párhuzamosan megújult az óvodai nevelő munka is. Tíz év­vel ezelőtt a minisztérium új nevelési program bevezetését írta elő, omély szerint az óvodai tevékenység alapvető célja az iskolára való felkészítés, természetesen figyelembe véve a kisgyerekek életkori sajátosságait. A mai napig ennek a dokumentumnak az alapján folyik óvodáink pedagógiai munkája. A hajdani „gyermekmegőrző" intézmény ma már fontos lépcsőfok az általános iskolához. Senkit se tévesszen meg az utóbbi mondat! A nevelés korszerűsítése ugyanis nem azt jelenti, hogy gyermekeink életéből száműztük volna a játékot. Az óvoda továbbra sem vállalja magára az iskola feladatkörének egy részét, ellen­ben úgy elégíti ki a gyerekek érdeklődését, úgy nyújt szá­mukra tapasztalatszerzési lehetőségeket, úgy fejleszti közös­ségi szokásaikat, értelmi képességüket, vagyis egész szemé­lyiségüket, hogy majd zökkenő nélkül indulhassanak az iskolai életbe. Ez a korszerűsítés lényege. Végeredményben az óvodai nevelésben a játék, a munka, az oktatás oly módon alkot egységet, hogy nem szorul háttérbe a játék elsődlegessége. Eredményvizsgálatok, jelentések, jegyzőkönyvek is tanú­sítják, hogy az óvoda sikereden megoldja a reá háruló új feladatot, leginkább azonban az első osztályban tanítók a megmondhatói, hogy a mali óvodások — kivéve az alig- alig iskolaérett fiúkat, leányűkat — mennyivel többet hoz­nak magukká! az iskölába, mint a régiek. Főleg akkor, ha rátermett nevelő volt az óvónőjük. Mert a pedagógiának ezen a területén is elsősorban az emberen áll vagy bukik minden, nem a tárgyi viszonyokon. Az áldozatkész, jól fölkészült, mosólygó óvónőn, aki akkor számíthat igazán eredményre, ha a család minden esetben együttműködik vele. P. KOVÁCS IMRE Béke- és barátsági hónap Kitüntették a békemozgalom aktivistáit Rafajlovics Milánnak Csajbók Kálmán adja át a kitüntetést A béke- és barátsági hónap rendezvényei között minden évben előkelő helyet foglal el az az ünnepség, amikor a me­gyékben átadják a mozgalom aktivistáinak hosszú ideje ki­fejtett eredményes munkássá­guk elismeréséül az Országos Béketanács kitüntetését. Szekszárdon, a HNF megyei székházában tegnap délelőtt került sor az ünnepségre. Csaj­bók Kálmán a népfront megyei bizottságának titkára köszönte meg az eddig végzett eredmé­nyes munkát és kívánt további sikereket a békemozgalom leg­jobb megyei aktivistáinak. Ö adta át a kitüntetéseket is. A Békéért kitüntető jelvényt Rafajlovics Milán, nyugalma­zott medinai tanácselnök kap­ta meg. Emlékplakettet adomá­nyozták a Lengyeli Mezőgaz­dasági Szakmunkásképző és Szakközépiskolának, ők az el­ismerést iskolai ünnepség ke­retében veszik át. Emléklapot kapott Wirth Jánosné, a szek­szárdi húskombinát dolgozója, dr. Varga Ferenc vezető ügyész Dombóvárról, Gál Antal szek­Puja Frigyes Kanadába utazott Púja Frigyes külügyminiszter Mark MacGuigan kanadai kül­ügyminiszter meghívására hét­főn hivatalos látogatásra Ka­nadába utazott. Búcsúztatásá­ra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Dorothy Jane Armst­rong, Kanada budapesti nagy­követe. szárdi körzeti népfronttitkór, dr. Kovács Pálné. a mórágyi isko­la igazgatóhelyettese, Kaiser Márton, szocialista brigádveze­tő, a Bonyhádi Cipőgyár Fel­Moszkvában és Washington­ban - közép-európai idő sze­rint - hétfőn este egyidejűleg a következő bejelentést tették közzé: A Szovjetunió és az Egyesült Államok között megállapodás jött létre arról, hogy hivatalos tárgyalásokat kezdenek a ha­dászati fegyverek korlátozásá­szabadulás szocialista brigád­ja, a paksi Aranykalász és Sza­badság termelőszövetkezet, va­lamint a paksi Városi Tanács költségvetési üzeme. én Genfben. A szovjet küldött- séget Viktor Karpov nagykövet, az amerikai küdöttséget Edward Rowney nagykövet vezeti. Mindkét fél nagy jelentőséget tulajdonít ezeknek a tárgyalá­soknak — szögezi le a beje­lentés. Lázár György fogadta Rudolf Rohliceket A magyar—csehszlovák gaz­dasági és műszaki tudomá­nyos együttműködési bizottság 18. ülésszakára hétfőn, küldött­ség élén Budapestre érkezett Rudolf Rohlicek, a csehszlovák kormány elnökhelyettese. A bi­zottság ülésén a magyar kül­döttséget Marjai József mi­niszterelnökhelyettes vezeti. Rudolf Rohliceket, a cseh­szlovák kormány elnökhelyette­sét hétfőn fogadta Lázár György, a Minisztertanács el­nöke. Jelen volt Marjai József miniszterelnök-helyettes, vala­mint Kovács Béla, hazánk prá­gai és Andrej Barcák, Cseh­szlovákia budapesti nagyköve­te. A magyar—csehszlovák gaz­dasági és műszaki-tudományos együttműködési bizottság meg­tartotta az ülésszak első plená­ris ülését. Havasi Ferenc találkozója Leonyid Szmirnowal Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára hétfőn a KB szék­házában fogadta Leonyid Szmirnovot, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnökhelyet­tesét, és szívélyes, elvtársi lég­körű eszmecserét folytatott ve­le az országaink együttműködé­sét érintő időszerű kérdésekről. Leonyid Szmirnov magyaror­szági tartózkodása során meg­beszélést foltyatott Marjai Jó­zsef miniszterelnök-helyettessel, és Méhes Lajos ipari miniszter­rel. Meglátogatott több ipari és mezőgazdasági üzemet is. Szovjet-a mer i ka i tárgyalások ról és csökkentéséről június 29­Húsz év óta először Hét határra szőlő vásár Simontornyán A Júdás-napi vásárok voltak az igaziak, több mint másfél évszázadon át. Akkoriban az őszi vásár azért volt népes és gazdag, mert Simontornya „út­ba esett" minden vásározónak, körzetében a községeknek nem volt vásárjoga, és itt ta­lálkozott Dunaföldvártól Enyin- gig, Sárbogárdtól Gyönkig az, aki érdemesnek tartotta porté­káját, hogy vásárra vigye. Bögyös Péter Sáregresről ho­zott nyolc malacot, a szombati piaci vásárra, de voltak itt a sárszentmiklósiak egy teherautó szép borjúval, Hajtottak, hoz­tak legalább nyolcvan lovat és csikót, több száz malacot, sül­dőt: Tolnanémediből, Pince­helyről, Kisszékelyből, Nagyszé­kelyből, Igorból, Mezőszilasról, Dégről... és még ki tudja, honnan nem! Sóhajda András, a pincehe­lyi termelőszövetkezet elnöke is eljött a vásárra: „Pénteken kiadós esőnk volt, most csak asszonyok maradtak otthon, a kertben palántáznak. Jó ez a vásár, meg kell tartani a jövő­ben is." Van rá remény, hogy a jövőben is megtartják majd a simontornyai vásárokat, az új helyen, a lovaspályón. „Meg kellett szüntetni a vásárt, jó húsz évvel ezelőtt — mondja Szabó. Sándor községi tanács­elnök — mert a régi vásárteret beépítettük, ott van a Vak Bottyán lakótelep. A lakosság kérte, hogy ismét rendezzünk vásárokat, hiszen bizonyítékok vannak rá, hogy több mint másfél száz éven át itt híres vásárok voltak." A .konkrét pél­dákat a helypénzszedők mond­ják: „Szűcs György vagyok, a helypénzszedő — így egy fia­talos öregember — hétezer fo­rintnál is több van a tarisz­nyámban. Tudja, valamikor itt a vásárok két napig is eltartot­tak. Ma fél hat órakor nyitot­tunk, de voltak már négy óra­kor is vásározók, tehát a jövő­ben korábban nyitjuk a kaput.” A forgalom nem volt termé­szetesen olyan nagy, mint egy „bejáródott" vásáron, de min­den bizonnyal hamar híre megy, hogy Simontornya ismét vásártartó jogú nagyközséggé vált. Szombaton még a kora dél­utáni órákban is tucatnyi kis­kereskedő, pecsenyesütő és több száz ember volt a vásár­téren. Amint a helypénzszedők mondták, legalább hatezer ember megfordult a vásárban — s örvendetes, hogy mint a rendőrségi járőrparancsnok el­mondta: „Csöndes, szép vásá­runk volt." 1-Pi­ti I A lóversenypályán negyedévenként, a második hónap utolsószombatián tartják majd az állat- és kirakodó vásárokat.

Next

/
Thumbnails
Contents